Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ W POZNANIU INSPEKTOR KONTROLI SKARBOWEJ Katarzyna Pluciak-Lewicka SZKOLENIE W ZAKRESIE: Podatek od towarów i usług – podstawowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ W POZNANIU INSPEKTOR KONTROLI SKARBOWEJ Katarzyna Pluciak-Lewicka SZKOLENIE W ZAKRESIE: Podatek od towarów i usług – podstawowe."— Zapis prezentacji:

1 URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ W POZNANIU INSPEKTOR KONTROLI SKARBOWEJ Katarzyna Pluciak-Lewicka
SZKOLENIE W ZAKRESIE: Podatek od towarów i usług – podstawowe wiadomości.

2 Wprowadzenie podatku od towarów i usług
Podatek od wartości dodanej – VAT – Value added tax. Podatek wprowadzony został ustawą z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Duża zmiana podatku nastąpiła z dniem 1 maja 2004 r. w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i do chwili obecnej reguluje go ustawa z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług.

3 Założenia podatku oraz podstawowe pojęcia Z założenia podatek VAT ma być podatkiem neutralnym dla przedsiębiorcy, ma obciążać ostatecznego odbiorcę towaru/usługi jego konsumenta. Podstawowe pojęcia: wartość netto, wartość brutto, stawki podatku (art. 41, art. 146a), (23%, 8%, 4%), podatek naliczony (art.86 ust. 2), podatek należny , ewidencje podatku (art. 109).

4 Rozróżnienia pojęć Czynności, które nie podlegają przepisom ustawy, art. 6 „Przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, Czynności zwolnione z podatku, na mocy przepisów tejże ustawy (rozdział 2), Stawka podatku 0% (wewnątrzwspólnotawa dostawa towarów, eksport)

5 Zakres podmiotowy ustawy – art
Zakres podmiotowy ustawy – art.15 Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Nie uznaje się za podatnika: - organów władzy publicznej, - urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

6 Przedmiot opodatkowania (art
Przedmiot opodatkowania (art.5) Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: - odpłatna dostawa towarów, odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, - eksport towarów, - import towarów, - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

7 Zgłoszenie rejestracyjne (art. 96)
Podmioty, o których mowa w art. 15 są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, (Drobni przedsiębiorcy art. 113 i wykonujący czynności wyłącznie zwolnione art.43 mogą złożyć) Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” (Drobni przedsiębiorcy i czynności zolnione – jako „podatnika VAT zwolnionego”

8 Drobni przedsiębiorcy (art. 113 ust.1 i ust.9)
1. Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty ,00 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. 9. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych a art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidziana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

9 Mały podatnik (art. 2 pkt 25)
Małym podatnikiem jest ten, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości euro (przeliczenia dokonuje się według kursu średniego NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. (obowiązek podatkowy – metoda kasowa art. 21, deklaracje kwartalne – art. 99 ust. 2)

10 Podstawa opodatkowania (art. 29)
Podstawą opodatkowania jest obrót (zaliczki, należność w naturze, rabaty , korekta). Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę podatku należnego. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę podatku należnego.

11 Dostawa towarów i świadczenie usług (art. 7)
Przez dostawę towarów, co do zasady, rozumie się przeniesienie prawa własności do rozporządzania towarami jak właściciel. Odpłatną dostawą towarów jest także, - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części: - przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, - wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny.

12 Obowiązek podatkowy (art.19)
Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z uszczegółowieniem: jeżeli podatnik wysyła towar nabywcy lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru jednej z tych osób jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi w eksporcie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą potwierdzenia przez urząd celny określony w przepisach celnych wywozu towaru poza terytorium UE, obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania przez podatnika zapłaty za wydany towar obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności (w przypadku tzw. usług powszechnych), w przypadku objęcia towarów procedurą celną - obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą objęcia towarów tą procedurą, Jeżeli import towarów objęty jest procedurą celną - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wymagalności opłat.

13 Oblicznie podatku art. 86 W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zapłata podatku, Przeniesienie na następny okres sprawozdawczy, Wystąpienie o zwrot nadpłaty na rachunek bankowy podatnika (art. 87 co do zasady 60 dni).

14 Obliczanie częściowe podatku art.90
Jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą w stosunku, do której przysługuje mu rozliczenie podatku i działalność gospodarczą w stosunku, do której mu takie rozliczenie nie przysługuje jest zobowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeśli nie jest możliwe takie wyodrębnienie podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wyliczoną w rocznej proporcji (udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do rozliczeń, w całkowitym obrocie uzyskanym z działalności gospodarczej).

15 Deklaracje w podatku od towarów i usług (VAT-7) oraz terminy płatności (art. 99, art. 103)
Podatnicy są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Podatnicy oraz podmioty wymienione w art. 108 są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego.

16 Korekta podatku naliczonego (art.90a i art.91)
Jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, a nastąpiła zmiana przeznaczenia zakupionych towarów, materiałów wówczas podatnik jest zobowiązany, po zakończeniu roku w którym podatnikowi takie prawo przysługiwało, do obliczenia różnic z zastosowaniem proporcji (art. 90) i złożyć korektę deklaracji VAT-7. (środki trwałe powyżej ,00 zł – 5 lat, nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania 10 lat.)

17 „Puste faktury” art W przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest zobowiązana do jego zapłaty. 2. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku wyższą od kwoty podatku należnego.

18 DZĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ W POZNANIU INSPEKTOR KONTROLI SKARBOWEJ Katarzyna Pluciak-Lewicka SZKOLENIE W ZAKRESIE: Podatek od towarów i usług – podstawowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google