Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

– RÓŻNORODNE WIZJE SAMORZĄDÓW LOKALNYCH STARZEĆ SIĘ GODNIE W EUROPIE Projekt współpracy ponadnarodowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "– RÓŻNORODNE WIZJE SAMORZĄDÓW LOKALNYCH STARZEĆ SIĘ GODNIE W EUROPIE Projekt współpracy ponadnarodowej."— Zapis prezentacji:

1 – RÓŻNORODNE WIZJE SAMORZĄDÓW LOKALNYCH STARZEĆ SIĘ GODNIE W EUROPIE Projekt współpracy ponadnarodowej

2 STARZEĆ SIĘ GODNIE W EUROPIE - różnorodne wizje samorządów lokalnych Geneza Rosnąca długość życia Wzrastający % osób starszych w Europie Wg prognoz w 2025 roku w Europie liczba osób w wieku 80 < lat osiągnie 6.3 % ludności Wykluczenie osób starszych z życia społecznego

3 STARZEĆ SIĘ GODNIE W EUROPIE - różnorodne wizje samorządów lokalnych W województwie kujawsko-pomorskim w roku 2004 odsetek osób w wieku poprodukcyjnym wynosił 14,4%, natomiast w roku 2009 – 15,7%. Jak wskazują prognozy demograficzne GUS, w roku 2025 ok. 25% mieszkańców naszego regionu będą stanowiły osoby starsze.

4 Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w województwie kujawsko-pomorskim w stosunku do ogółu ludności w latach 1999 - 2030 (na podstawie danych i prognoz)

5 STARZEĆ SIĘ GODNIE W EUROPIE - różnorodne wizje samorządów lokalnych Celem projektu było poszukiwanie i promowanie nowych rozwiązań w pracy z osobami starszymi, a także stworzenie możliwości zwiększenia oferty świadczonych usług i stosowanych form aktywizacyjnych.

6 STARZEĆ SIĘ GODNIE W EUROPIE - różnorodne wizje samorządów lokalnych Projekt systemowy Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. Podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Projekt ponadnarodowy – wyodrębniony wdrażany przez Wydział Współpracy Zagranicznej, wsparcie merytoryczne Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, partner zagraniczny Departament du Nord, Francja Okres realizacji projektu: 01.09.2009 r. – 31.12.2010 r. Wartość projektu 220 500 PLN

7 STARZEĆ SIĘ GODNIE W EUROPIE - różnorodne wizje samorządów lokalnych Partnerzy projektu - Departament du Nord – Francja - Land Styria – Austria - Miasto Warna – Bułgaria - Komitat Baranya – Węgry - Okręg Suceava – Rumunia - Województwo Kujawsko-Pomorskie – Polska - Województwo Łódzkie – Polska

8

9 STARZEĆ SIĘ GODNIE W EUROPIE - różnorodne wizje samorządów lokalnych Cele szczegółowe projektu: Rozpoznanie doświadczeń innych krajów i wypracowywanie nowych rozwiązań poprzez uczestnictwo w spotkaniach wyjazdowych międzynarodowej grupy roboczej, Podwyższanie kwalifikacji kadr jednostek pomocy i integracji społecznej województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez udzielenie im wsparcia merytorycznego i metodycznego w zakresie rozpoznanych doświadczeń innych krajów i wypracowanie nowych rozwiązań.

10 STARZEĆ SIĘ GODNIE W EUROPIE - różnorodne wizje samorządów lokalnych Grupa docelowa: Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Kadra organizacji pozarządowych Wielkość grupy docelowej to 60 pracowników ww. jednostek.

11 STARZEĆ SIĘ GODNIE W EUROPIE - różnorodne wizje samorządów lokalnych Zakładane rezultaty m.in. 2 propozycje nowych metod integracji społecznej starzejącej się części społeczeństwa, które wypracowane zostały dzięki spotkaniom międzynarodowej grupy roboczej 1 pakiet materiałów tematycznych do opracowania podręcznika dobrych praktyk w ramach współpracy ponadnarodowej

12 STARZEĆ SIĘ GODNIE W EUROPIE - różnorodne wizje samorządów lokalnych Zakładane rezultaty cd: 1 badanie kwalifikacji i potrzeb minimum 10% pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej bezpośrednio zajmujących się pomocą na rzecz osób starszych w regionie kujawsko-pomorskim 1 raport z badania w regionie polskiego projektodawcy

13 STARZEĆ SIĘ GODNIE W EUROPIE - różnorodne wizje samorządów lokalnych Realizacja projektu zakładała: Zorganizowanie 3 warsztatów w międzynarodowej grupy roboczej z udziałem ekspertów z województwa kujawsko-pomorskiego Wymianę doświadczeń i wspólne wypracowanie nowych rozwiązań 6 warsztatów krajowych z udziałem 60 pracowników jednostek pomocy społecznej i integracji – kaskadowe przekazywanie wiedzy Upowszechnianie rezultatów - konferencja zamykająca i strona internetowa

14 STARZEĆ SIĘ GODNIE W EUROPIE - różnorodne wizje samorządów lokalnych Tematy warsztatów Mieszkalnictwo i infrastruktura: Adaptacja mieszkań do specyficznych wymagań, finansowanie zmian itp. Wyzwanie etyczne: nauka dobrego starzenia się i integracja seniorów Aby lepiej zrozumieć innych i przygotować się samemu do takiej fazy w życiu człowieka jaką jest starość oraz aktywizacja i integracja seniorów. Niespecyficzne problemy osób starszych i zatrudnienie seniorów Wsparcie dla seniorów, aby chcieli być aktywni.

15 STARZEĆ SIĘ GODNIE W EUROPIE - różnorodne wizje samorządów lokalnych Działania projektowe Poziom międzynarodowy Warsztaty i wizyty studyjne Różne podejścia do wspólnego problemu Opracowanie międzynarodowego podręcznika dobrych praktyk

16 STARZEĆ SIĘ GODNIE W EUROPIE - różnorodne wizje samorządów lokalnych Działania projektowe Działania w województwie kujawsko- pomorskim Zaangażowanie ekspertów z regionu: UMK Toruń, UKW Bydgoszcz, TUTW, Dom Pomocy Społecznej Podobowice, WOAK Toruń Przeprowadzenie warsztatów dla pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej Wypracowanie dwóch nowych metod pracy z osobami starszymi

17 STARZEĆ SIĘ GODNIE W EUROPIE - różnorodne wizje samorządów lokalnych W ramach projektu odbyła się konferencja inauguracyjna w Lille we Francji w dniu 11.09.2009 r. Konferencja zakończyła się podpisaniem porozumienia przez przedstawicieli ośmiu delegacji z krajów uczestniczących w projekcie.

18 STARZEĆ SIĘ GODNIE W EUROPIE - różnorodne wizje samorządów lokalnych

19 Warsztaty międzynarodowe Pierwszy warsztat międzynarodowy dotyczący infrastruktury i mieszkalnictwa odbył się w Pecs na Węgrzech w dniach 15- 18.02.2010 r. Warsztat dotyczył infrastruktury oraz mieszkalnictwa dla osób starszych. Celem warsztatu była wymiana doświadczeń związanych z tą tematyką poprzez zaprezentowanie rozwiązań funkcjonujących w krajach partnerów projektu oraz zapoznanie się z węgierskim systemem pomocy społecznej.

20 STARZEĆ SIĘ GODNIE W EUROPIE - różnorodne wizje samorządów lokalnych Uczestnicy warsztatów mogli zapoznać się z dobrymi praktykami w zakresie pomocy i opieki nad osobami starszymi między innymi podczas wizyt w domach pomocy społecznej w Mohaczu, Görcsöny oraz Pecs.

21 STARZEĆ SIĘ GODNIE W EUROPIE - różnorodne wizje samorządów lokalnych

22

23 Drugi warsztat międzynarodowy odbył się w Łodzi w dniach 28- 29.06.2010 r. Warsztat dotyczył integracji seniorów i wychowania do starości. Celem warsztatu była wymiana doświadczenia m.in. w obszarze przygotowania się do starości – tj. godnego starzenia się.

24 STARZEĆ SIĘ GODNIE W EUROPIE - różnorodne wizje samorządów lokalnych

25 Trzeci warsztat międzynarodowy odbył się w Styrii w Austrii w dniach 3-6.10.2010r. Warsztat dotyczył zatrudnienia i niespecyficznych problemów osób starszych. Uczestnicy zapoznali się m.in. z rozwiązaniami stosownymi w opiece nad osobami dementywnymi w placówkach opieki środowiskowej oraz całodobowej w Austrii. Wizytowano Szpital Psychiatryczny, w którym mieści się Centrum Gerontopsychiatryczne, Klinika Pamięci, Oddział Dzienny, Hospicjum.

26 STARZEĆ SIĘ GODNIE W EUROPIE - różnorodne wizje samorządów lokalnych

27 Warsztaty krajowe Pierwszy warsztat krajowy odbył się w Toruniu w dniu 23.06.2010r. Warsztat dotyczył infrastruktury oraz mieszkalnictwa dla osób starszych. Podczas warsztatów zaprezentowano rozwiązanie w tym obszarze w krajach partnerów projektu, a także rozwiązania krajowe, w tym m.in. budownictwo dla osób starszych w ramach TBS, rodzinne domy pomocy społecznej.

28 STARZEĆ SIĘ GODNIE W EUROPIE - różnorodne wizje samorządów lokalnych Drugi warsztat krajowy odbył się w dniach 28-29.09.2010r. Warsztat dotyczył integracji seniorów i wychowania do starości. Na warsztatach pracowano m.in. nad dwiema nowymi metodami pracy z osobami starszymi, a także prezentowano różne formy aktywizacji seniorów m.in. poprzez uczestnictwo w zajęciach dla seniorów w ramach uniwersytetu trzeciego wieku lub klubu seniora.

29 STARZEĆ SIĘ GODNIE W EUROPIE - różnorodne wizje samorządów lokalnych

30 Trzeci warsztat krajowy odbył się w dniach 27-28.10.2010 r. Warsztat dotyczył zatrudnienia i niespecyficznych problemów osób starszych. Celem warsztatu było zapoznanie uczestników z rozwiązaniami stosowanymi w opiece nad osobami dementywnymi w Austrii oraz nowatorskimi formami świadczeń dla seniorów w Polsce (np. kawa dla seniora za 1 zł, kardiofon, teleopieka). Prezentowano również wyniki badań dotyczących aktywności zawodowej osób starszych, jak również dobre praktyki zarządzania wiekiem w krajach Unii Europejskiej.

31 STARZEĆ SIĘ GODNIE W EUROPIE - różnorodne wizje samorządów lokalnych

32 Co zyskaliśmy dzięki udziałowi w projekcie? Możliwość zapoznania się z rozwiązaniami na rzecz seniorów w krajach partnerów projektu Przekazywanie tej wiedzy pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu naszego województwa Wzajemne uczenie się od siebie o różnych formach pomocy realizowanych na rzecz seniorów - w kraju i zagranicą Promowanie rozwiązań stosowanych w kraju dla osób starszych (budownictwo TBS, mieszkania chronione, rodzinne domy pomocy społecznej, kawa dla seniora za 1zł) Wspólna praca nad tworzeniem nowych form pracy i pomocy na rzecz osób starszych Poszukiwanie i promowanie nowych rozwiązań

33 Dziękuję za uwagę Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu e-mail. ropstor@to.onet.pl tel. (56) 657-14-60


Pobierz ppt "– RÓŻNORODNE WIZJE SAMORZĄDÓW LOKALNYCH STARZEĆ SIĘ GODNIE W EUROPIE Projekt współpracy ponadnarodowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google