Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oferta Edukacyjna w świetle Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Marzec 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oferta Edukacyjna w świetle Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Marzec 2007."— Zapis prezentacji:

1 Oferta Edukacyjna w świetle Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Marzec 2007

2 PO KL – informacje ogólne: jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. 29 listopada 2006 r. Program został przyjęty przez Radę Ministrów, kompleksowo obejmuje główne kierunki rozwoju i prowadzenia polityki pro zatrudnieniowej rządu z wykorzystaniem środków EFS. Dokument skierowany został do negocjacji z Komisją Europejską. Oferta Edukacyjna w świetle PO KL

3 PO KL odpowiedzią na wyzwania Strategii Lizbońskiej: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby i atrakcyjniejszych miejsc pracy. Cel główny PO KL: Celem głównym Programu jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. Oferta Edukacyjna w świetle PO KL

4 Obszary wsparcia w ramach Komponentu Regionalnego PO KL: zatrudnienie (Priorytet VII), integracja społeczna (Priorytet VII), rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw (Priorytet VIII), transfer wiedzy (Priorytet VIII), edukacja (Priorytet IX), rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich (Priorytet X). Oferta Edukacyjna w świetle PO KL

5 STRUKTURA PO KL PO KL składa się z 11 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. Komponent centralny: wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, Komponent regionalny: wsparcie dla osób i grup społecznych Oferta Edukacyjna w świetle PO KL

6 Priorytety realizowane centralnie: Priorytet I:Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II:Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Priorytet III:Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV:Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V:Dobre rządzenie Priorytet VI:Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym Oferta Edukacyjna w świetle PO KL

7 Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym: Priorytet VII:Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Priorytet VIII:Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX:Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X:Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Oferta Edukacyjna w świetle PO KL

8 Priorytet XI: Pomoc techniczna, C elem priorytetu jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferta Edukacyjna w świetle PO KL

9 FINANSOWANIE PO KL: Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany będzie w 85 % ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15% ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld Euro, a pozostałą część stanowią środki krajowe. W ramach Programu ok. 60% alokowanych środków zostanie przeznaczonych na wsparcie dla regionów, zaś pozostałe ok. 40% środków będzie wdrażane sektorowo przez odpowiednie resorty. Oferta Edukacyjna w świetle PO KL

10 Środki dla województwa lubelskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL: Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej ……..……… 266,7 mln Euro. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki …... 114,5 mln Euro. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ….............................. 79,5 mln Euro. Priorytet X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich …............................ 18,7 mln Euro. Razem..... 479,5 mln Euro. Oferta Edukacyjna w świetle PO KL

11 Porównanie kwot przyznanych na realizację działań w ramach programów współfinansowanych ze środków EFS w województwie lubelskim 2004-2006 2007-2013 SPO RZL: PO KL Działanie 1.2 7,835 mln Priorytet VII 266,7 mln Działanie 1.3 9,065 mln Priorytet VIII 114,5 mln ZPO RR Priorytet IX 79,5 mln Cały Priorytet II 44,443 mln Priorytet X 18,7 mln Łącznie: 61,344 mln Łącznie: 479,5 mln Oferta Edukacyjna w świetle PO KL

12 System instytucjonalny wdrażania PO KL w Województwie Lubelskim : IZ -Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego IP - Instytucja Pośrednicząca – Samorząd Województwa Lubelskiego – Departament EFS (także wdrażanie Priorytetów VIII i IX) IP 2 - Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia – Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (wdrażanie priorytetów VII i X) Oferta Edukacyjna w świetle PO KL

13 Realizacja Projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL: instytucje rynku pracy, instytucje szkoleniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, inne podmioty.

14 EDUKACJA w ramach komponentu centralnego PO KL: PRIORYTET III – Wysoka jakość systemu oświaty 3.1 Wysoka jakość kształcenia w systemie oświaty 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych 3.3 Opracowanie i wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji 3.4 Rozwój systemu doradztwa edukacyjno – zawodowego 3.5 Efektywny system kształcenia i doskonalenia kadr oświaty 3.6 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych Oferta Edukacyjna w świetle PO KL

15 EDUKACJA w ramach komponentu centralnego PO KL: Cele PRIORYTETU III – Wysoka jakość systemu oświaty: Zwiększenie jakości kształcenia i efektywności systemu oświaty Doskonalenie systemu egzaminów zewnętrznych jako procesu sprawdzania wiedzy Budowa Krajowego Systemu Kwalifikacji Zwiększenie dostępu do powszechnego i bezpłatnego poradnictwa edukacyjno zawodowego Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i doskonalenia nauczycieli Stworzenie warunków do równego dostępu do edukacji oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty Oferta Edukacyjna w świetle PO KL

16 EDUKACJA w ramach komponentu centralnego PO KL: PRIORYTET IV – Szkolnictwo wyższe i nauka 4.1 Rozwój potencjału dydaktycznego uczelni 4.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o znaczeniu kluczowym dla gospodarki opartej na wiedzy 4.3 Wzmocnienie kompetencji kadr systemu B + R Oferta Edukacyjna w świetle PO KL

17 EDUKACJA w ramach komponentu centralnego PO KL: Cele PRIORYTETU IV – Szkolnictwo wyższe i nauka: Budowa potencjału rozwojowego uczelni poprzez umożliwienie im rozszerzenia i wzbogacenia oferty edukacyjnej Wykorzystanie potencjału szkolnictwa wyższego na rzecz konkurencyjności i innowacyjności gospodarki poprzez zapewnienie wysokiej liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Zwiększenie kompetencji zasobów kadrowych systemu B + R oraz wzmocnienie roli nauki w procesie kształcenia Oferta Edukacyjna w świetle PO KL

18 WDRAŻANE W RAMACH KOMPONENTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRIORYTETU IX – ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA KOMPETENCJI I W REGIONACH Oferta Edukacyjna w świetle PO KL

19 PRIORYTET IX - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH W ramach priorytetu będą realizowane działania mające na celu: wsparcie kierowane do osób i placówek realizujących proces kształcenia, mające na celu stworzenie równych szans w dostępie do edukacji upowszechnienie edukacji przedszkolnej bezpośrednie wsparcie dla uczniów i szkół programy doradztwa edukacyjno – zawodowego kompleksowe programy ukierunkowane na rozwój kadr pedagogicznych i administracyjnych systemu oświaty upowszechnienie kształcenia ustawicznego Oferta Edukacyjna w świetle PO KL

20 PRIORYTET IX - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH Szacunkowy podział alokacji na poszczególne Działania w Priorytecie IX PO KL na lata 2007 - 2013: 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH...... 61,78 mln 9.2 ROZBUDOWA OFERTY I PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO........... 3,97 mln 9.3 UPOWSZECHNIENIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO................................................ 6,78 mln 9.4 WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY............................................. 7,00 mln Oferta Edukacyjna w świetle PO KL

21 PRIORYTET IX - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH (1/2) Cel Działania: Stworzenie warunków równego dostępu do edukacji poprzez upowszechnienie edukacji przedszkolnej, wsparcie na rzecz osób w wieku szkolnym znajdujących się poza systemem szkolnictwa oraz poprzez wsparcie materialne uczniów. Grupy docelowe: uczniowie i słuchacze instytucji systemu oświaty dzieci w wieku przedszkolnym istniejące ośrodki wychowania przedszkolnego kadra pedagogiczna przedszkoli społeczności lokalne Oferta Edukacyjna w świetle PO KL

22 PRIORYTET IX - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH (2/2) Projekty konkursowe: tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących informację przedszkolną Projekty systemowe: pomoc stypendialna na wyrównywanie szans uczniów i słuchaczy pomoc stypendialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów i słuchaczy wyposażenie szkół w podręczniki szkolne Oferta Edukacyjna w świetle PO KL

23 PRIORYTET IX - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH 9.2 ROZBUDOWA OFERTY I PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO (1/2) Cel Działania: Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty w zakresie kształcenia zawodowego ukierunkowane na wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia Grupy docelowe: uczniowie i słuchacze szkół prowadzących doradztwo zawodowe i kształcenie zawodowe szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące doradztwo zawodowe i kształcenie zawodowe Oferta Edukacyjna w świetle PO KL

24 PRIORYTET IX - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH 9.2 ROZBUDOWA OFERTY I PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO (2/2) Projekty konkursowe: programy rozszerzania oferty szkół o zagadnienia związane z doradztwem zawodowym programy rozwoju oferty edukacyjnej szkół o możliwości dostosowania oferty edukacyjnej do wymogów rynku pracy, realizacji praktycznych form nauczania oraz włączania pracodawców w proces przygotowywania programów dydaktycznych formy podnoszenia jakości i zwiększania atrakcyjności kształcenia zawodowego Oferta Edukacyjna w świetle PO KL

25 PRIORYTET IX - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH 9.3 UPOWSZECHNIENIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO (1/2) Cel Działania: Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziaływującego na sytuację na rynku pracy. Grupy docelowe: osoby w wieku 24 – 64 lat zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania lub potwierdzenia kwalifikacji formalnych placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego Oferta Edukacyjna w świetle PO KL

26 PRIORYTET IX - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH 9.3 UPOWSZECHNIENIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO (2/2) Projekty konkursowe: kampanie informacyjne na temat korzyści z podwyższania i uzupełniania posiadanych kwalifikacji oraz potrzeb lokalnego rynku pracy w tym zakresie programy do osób dorosłych zainteresowanych uzupełnianiem i podwyższaniem posiadanych kwalifikacji w formach szkolnych programy potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób nieformalny i pozaformalny usługi doradcze w zakresie wyboru ścieżki kształcenia wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawododwego (podwyższanie jakości oferty edukacyjnej, rozwój innowacyjnych form kształcenia, w tym równiez w formie e- lerningu) Oferta Edukacyjna w świetle PO KL

27 PRIORYTET IX - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH 9.4 WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY Cel Działania: Dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniająca się sytuacją demograficzną w systemie szkolnictwa. Grupy docelowe: nauczyciele kadra administracyjna i zarządzająca oświatą Oferta Edukacyjna w świetle PO KL

28 PRIORYTET IX - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH 9.4 WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY Projekty konkursowe: studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną studia wyższe dla nauczycieli zainteresowanych podwyższaniem lub uzupełnianiem posiadanego wykształcenia studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej Oferta Edukacyjna w świetle PO KL

29 PRIORYTET VII - RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH ORAZ PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 7.1 POPRAWA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie. Grupy docelowe: osoby pozostające bez pracy, nie zarejestrowane jako bezrobotne, osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy, w tym w szczególności: kobiety, osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich, bezrobotni do 25 roku życia, bezrobotni długotrwale, osoby niepełnosprawne, osoby po 50 roku życia, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych. Oferta Edukacyjna w świetle PO KL

30 PRIORYTET VII - RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH ORAZ PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 7.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA Cel Działania: Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy, zwiększania mobilności i aktywności zawodowej oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Grupy docelowe: osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które prowadziły działalność gospodarczą z wykorzystaniem środków publicznych w okresie 1 roku przed złożeniem wniosku o uzyskanie wsparcia w ramach projektu), w tym w szczególności: - kobiety - osoby do 25 roku życia - osoby niepełnosprawne - osoby odchodzące z rolnictwa Oferta Edukacyjna w świetle PO KL

31 PRIORYTET VII - RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH ORAZ PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 7.3 RÓWNOŚĆ SZANS DLA WSZYSTKICH ORAZ PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Cel Działania: Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia i integracji na rynku pracy. Ponadto celem działania jest wzmocnienie potencjału instytucji pomocy i integracji społecznej działających na terenie regionu, zmierzające do poprawy skuteczności ich funkcjonowania i jakości realizowanych usług. Oferta Edukacyjna w świetle PO KL

32 PRIORYTET VII - RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH ORAZ PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 7.3 RÓWNOŚĆ SZANS DLA WSZYSTKICH ORAZ PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Grupy docelowe (1/2): osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby powracające na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich, osoby po pięćdziesiątym roku życia (50+), młodzież w wieku 15 – 25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym(z wyjątkiem osób objętych wsparciem na szczeblu ogólnopolskim w ramach projektów systemowych realizowanych przez OHP), osoby zaburzone psychicznie, osoby bezdomne, uchodźcy, osoby z pobytem tolerowanym, oraz osoby nie będące obywatelami polskim posiadającymi zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na zamieszanie na czas oznaczony mające trudności z integracją zawodową i społeczną Oferta Edukacyjna w świetle PO KL

33 PRIORYTET VII - RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH ORAZ PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 7.3 RÓWNOŚĆ SZANS DLA WSZYSTKICH ORAZ PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Grupy docelowe (2/2): członkowie mniejszości etnicznych i narodowych (z wyjątkiem Romów) osoby opuszczające rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo- wychowawcze mające trudności z integracją zawodową i społeczną osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej placówki penitencjarnej osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających, poddające się procesowi leczenia lub po jego ukończeniu otoczenie osób wykluczonych społecznie (w zakresie poradnictwa i projektów promocyjnych) pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej działających w regionie (z wyłączeniem publicznych) partnerzy społeczno-gospodarczy Oferta Edukacyjna w świetle PO KL

34 PRIORYTET VIII - REGIONALNE KADRY GOSPODARKI 8.1 ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Grupy docelowe: W ramach wspierania rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw: podmioty prowadzące działalność gospodarczą regionalne sieci kooperacyjne przedsiębiorstw (i ich pracowników) pracownicy przedsiębiorstw, w tym osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o dzieło osoby samozatrudnione osoby odchodzące z rolnictwa W ramach reorientacji zawodowej osób i zarządzania zmianą gospodarczą: pracodawcy i pracownicy przedsiębiorstw przechodzący procesy adaptacyjne i modernizacyjne Oferta Edukacyjna w świetle PO KL

35 PRIORYTET VIII - REGIONALNE KADRY GOSPODARKI 8.2 TRANSFER WIEDZY Cel Działania: Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów. Grupy docelowe: W ramach wsparcia dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw: przedsiębiorstwa pracownicy przedsiębiorstw uczelnie jednostki naukowe doktoranci, absolwenci i studenci uczelni i jednostek naukowych W ramach wsparcia dla młodych kadr naukowych: doktoranci Oferta Edukacyjna w świetle PO KL

36 PRIORYTET X - PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 10.1 WSPARCIE INICJATYW I PAKTÓW LOKALNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Cel Działania: Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój obszarów wiejskich poprzez zatrudnienie, przedsiębiorczość, integrację społeczną i kształcenie. Grupy docelowe: mieszkańcy terenów wiejskich w gminach wiejskich, miejsko – wiejskich i miejskich oraz mieszkańcy miast do 50 tys. mieszkańców społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz zapobiegania marginalizacji obszarów wiejskich podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju Oferta Edukacyjna w świetle PO KL

37 Dziękuję za uwagę Iwona Nakielska Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin Email: defs@lubelskie.pl Tel. 81 – 441 68 50 Oferta Edukacyjna w świetle PO KL


Pobierz ppt "Oferta Edukacyjna w świetle Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Marzec 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google