Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy prowadzenia działań profilaktycznych- najważniejsze obszary i strategie Opr. w MOTiR ETAP w Białymstoku w ramach projektu „Szkoła dobrego wyboru”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy prowadzenia działań profilaktycznych- najważniejsze obszary i strategie Opr. w MOTiR ETAP w Białymstoku w ramach projektu „Szkoła dobrego wyboru”"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy prowadzenia działań profilaktycznych- najważniejsze obszary i strategie
Opr. w MOTiR ETAP w Białymstoku w ramach projektu „Szkoła dobrego wyboru”

2 Tematyka szkolenia Profilaktyka –definicje
Czynniki ryzyka i czynniki chroniące Poziomy profilaktyki Strategie profilaktyczne Działania profilaktyczne w szkole

3 Co to jest profilaktyka?
Profilaktyka to zapobieganie problemom zanim one wystąpią

4 Współczesna profilaktyka…
…jest rozbudowaną dziedziną obejmującą teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat: czynników ryzyka i czynników chroniących przed problemami związanymi z zachowaniami ryzykownymi, modeli teoretycznych wyjaśniających zjawisko zachowań ryzykownych, skutecznych strategii profilaktycznych, czyli sposobów postępowania w realizacji celów programu

5 Profilaktyka to: Eliminacja lub redukcja czynników ryzyka
Wzmacnianie czynników chroniących

6 Czynniki ryzyka Właściwości jednostek środowiska
które wiążą się z dużym ryzykiem: wystąpienia chorób lub problemów dłuższym czasem ich trwania i nasilenia

7 Czynniki chroniące Właściwości jednostek środowiska które wzmacniają:
Potencjał zdrowotny Odporność na działanie czynników ryzyka

8 Czynniki chroniące - przykłady
Silna więź emocjonalna z rodzicami Zainteresowanie nauką szkolną Regularne praktyki religijne Poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów Przynależność do pozytywnej grupy

9 Czynniki ryzyka - przykłady
Używanie alkoholu i innych środków psychoaktywnych Wczesna aktywność seksualna Zachowania agresywne i przestępcze Porzucanie nauki szkolnej Ucieczki z domu

10 Profilaktyka I stopnia Profilaktyka II stopnia
Stary podział poziomów profilaktyki Profilaktyka I stopnia (wczesna, pierwszorzędowa) Działania adresowane do ogólnej populacji dzieci i młodzieży szkolnej. Celem jest zmniejszanie ryzyka wystąpienia problemów. Profilaktyka II stopnia (wtórna, drugorzędowa) Działania adresowane do dzieci i młodzieży z grup zwiększonego ryzyka. Celem jest powstrzymywanie rozwoju istniejących już zaburzeń i problemów. Profilaktyka III stopnia (trzeciorzędowa) Działania, skierowane do osób uzależnionych lub przewlekle nadużywające substancji psychoaktywnych. Celem jest zmniejszenie skutków uzależnienia i ewentualnie zapobieganie nawrotom.

11 Nowy podział poziomów profilaktyki
Profilaktyka uniwersalna Działania kierowane do wszystkich, bez względu na stopień ryzyka rozwoju problemów ze zdrowiem psychicznych, na jakie narażone są poszczególne osoby. Profilaktyka selektywna Działania adresowane do jednostek lub grup osób, które są w stopniu wyższym niż przeciętny narażeni na rozwój problemów związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych Profilaktyka wskazująca Działania ukierunkowane na jednostki szczególnie zagrożone rozwojem problemów związanych z zachowaniami ryzykownymi np.używaniem substancji psychoaktywnych u których rozpoznano już pierwsze symptomy zaburzeń

12 Mapa poziomów profilaktyki i innych działań w ochronie zdrowia psychicznego
Podział tradycyjny Nowy podział Profilaktyka I stopnia Promocja zdrowia psychicznego Profilaktyka uniwersalna Profilaktyka II stopnia Profilaktyka selektywna Profilaktyka wskazująca Profilaktyka III stopnia Leczenie i readaptacja społeczna Postrehabilitacja

13 zachowaniami ryzykownymi
Strategia Rozwoju Umiejętności Wychowawczych Główne sposoby postępowania: Edukacja oraz zachęcanie rodziców (i innych dorosłych do pełnienia roli pozytywnych wzorców) Edukacja (materiały, warsztaty) dotyczące takich umiejętności jak: porozumiewanie się z dziećmi, rozwiązywanie konfliktów wspieranie dzieci w osiąganiu celów i radzeniu sobie z trudnościami ustalanie zasad domowych Rodzice jako realizatorzy działań Grupy wsparcia, poradnictwo, terapia rodzinna Wzmacnianie więzi z rodzicami przeciwdziała pojawieniu się i nasileniu problemów związanych z podejmowanymi przez nie zachowaniami ryzykownymi

14 Umiejętność osiągania celów
Strategia Kształtowania Umiejętności Życiowych Główny sposób postępowania: nauka lub wzmacnianie umiejętności życiowych np. ustalenia celów i rozwiązywania problemów, nawiązywania kontaktów, podejmowania decyzji i krytycznego myślenia, budowania pozytywnego obrazu siebie, wzmacniania samokontroli, radzenia sobie ze stresem i lękiem, asertywności. Umiejętność osiągania celów i zaspokajania potrzeb w konstruktywny sposób zmniejsza ryzyko podejmowania zachowań ryzykownych

15 Strategia Przekazu Informacji
Główne sposoby postępowania: Przekaz wiedzy na temat: rozpowszechnienia używania i nadużywania substancji psychoaktywnych indywidualnych, rodzinnych i społecznych konsekwencji ich używania, możliwości uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z sięganiem po substancje psychoaktywne, Prowadzony w ramach programów szkolnych lub w trakcie kampanii w mediach. Dostarczanie przekonujących informacji może przeciwdziałać sięganiu przez odbiorców po substancje psychoaktywne Wiedza jest ważnym, lecz niewystarczającym, elementem oddziaływań profilaktycznych.

16 Strategia Edukacji Rówieśniczej
Znaczący i atrakcyjni rówieśnicy mogą skutecznie modelować postawy przeciwne zachowaniom ryzykownym i wpływać na pozytywne zachowanie młodych ludzi Główne sposoby postępowania: Kształcenie liderów młodzieżowych Zadania liderów w programach polegają na: prowadzeniu zajęć w grupach propagowaniu postaw i zachowań sprzyjających zdrowiu podejmowaniu dyskusji na tematy, w których dorośli mają ograniczone możliwości nawiązania kontaktu z młodzieżą O skuteczności edukacji rówieśniczej decyduje: odpowiednie przygotowywanie liderów do zadań, systematyczne wsparcie ze strony dorosłych, monitorowania pracy liderów

17 Strategia Alternatyw Główny sposób postępowania:
Stworzenie młodzieży możliwości udziału w konstruktywnych i zdrowych formach aktywności, które sprzyjają osobistemu rozwojowi i tym samym wykluczają sięganie po środki psychoaktywne. Oferta może dotyczyć: zajęć sportowych, zajęć artystycznych, przedsięwzięć biznesowych, wolontariatu. Włączenie młodego człowieka do grup realizujących pozytywne cele przeciwdziała podejmowaniu zachowań ryzykownych

18 Strategia Rozwoju Zasobów Środowiskowych
Główny sposób postępowania: Modyfikacja (w szerszym lub węższym zakresie): systemu organizacji życia społecznego (poprawa planowania i organizacji działań, współpracy służb, dostępności do pomocy) postaw społecznych i standardów obyczajowych sprzyjających używaniu środków psychoaktywnych (jasne i precyzyjne zasady, ograniczaniu podaży legalnych i nielegalnych środków psychoaktywnych) tworzenie atmosfery stymulującej prawidłowy i wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. KLIMAT - BEZPIECZEŃSTWO - WSPARCIE - MOŻLIWOŚCI Zmiana warunków życia w społeczności wpływa na postawy i zachowania mieszkańców

19 Profilaktyka w szkołach
Podstawą do działań profilaktycznych w szkołach jest: klimat, na który składają się pozytywne relacje i współpraca pomiędzy uczniami, nauczycielami, , rodzicami oraz personelem pomocniczym, aktywne uczestnictwo uczniów i rodziców w podejmowaniu decyzji, przyjazna dyscyplina i organicznie przemocy: jasne, precyzyjne i akceptowane przez wszystkie osoby ze szkolnej społeczności zasady zachowania uczniów oraz procedury postępowania w przypadku łamania tych zasad. Programy profilaktyczne wprowadzane do szkół powinny być: opracowane na podstawie wiedzy na temat czynników ryzyka i czynników chroniących związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, modeli teoretycznych wyjaśniających ich wpływ na zachowanie oraz sprawdzonych strategiach profilaktycznych; poddane ewaluacji i monitorowane w trakcie realizacji; realizowane zgodnie z ze scenariuszami przez dobrze przygotowanych nauczycieli.

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Podstawy prowadzenia działań profilaktycznych- najważniejsze obszary i strategie Opr. w MOTiR ETAP w Białymstoku w ramach projektu „Szkoła dobrego wyboru”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google