Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„ MÓJ WYBÓR – MOJE ŻYCIE ”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„ MÓJ WYBÓR – MOJE ŻYCIE ”"— Zapis prezentacji:

1 „ MÓJ WYBÓR – MOJE ŻYCIE ”
 program terapeutyczny dla uczniów elbląskich szkół podstawowych i gimnazjalnych Realizowany w GIMNAZJUM NR 7 w Elblągu w roku szkolnym \2011

2 „Mój wybór – moje życie”
program terapeutyczny dla uczniów elbląskich szkół podstawowych i gimnazjalnych” Realizowany w GIMNAZJUM NR 7 w Elblągu PROGRAM TERAPEUTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW”

3 Mój wybór-moje życie… Celem ogólnym projektu „Moje życie – mój wybór ”, jest polepszenie komunikacji interpersonalnej wśród młodzieży, wzmocnienie rozwoju osobowościowego i społecznego ucznia gimnazjum, profilaktyka uzależnień, poznanie rodzajów przemocy i agresji, podniesienie własnej samooceny poprzez wyznaczanie celów życiowych, asertywność oraz stres i relaksacja.

4 Mój wybór-moje życie… Cele główne projektu skupiają się obrębie następujących obszarów, skupiających się w obrębie: - rozwoju wśród uczniów umiejętności społecznych, komunikacyjnych czy interpersonalnych - przeciwdziałanie patologiom społecznym, uzależnieniom i innym zagrożeniom wśród uczniów - wzmacnianie poczucia własnej wartości i świadomości wynikającej z zagrożeń,

5 Mój wybór- moje życie… - radzenia sobie w sytuacjach trudnych i sytuacjach zagrożeń, - radzenie sobie z własnymi emocjami - przeciwstawienie się presji grupy rówieśniczej - wyznaczanie własnych celów życiowych i umiejętność realizowania ich

6 Mój wybór – moje życie… CELE SZCZEGÓŁOWE (bezpośrednie)
- zapoznanie uczniów z podstawowymi elementami komunikacji interpersonalnej indywidualnej, jak i pomiędzy poszczególnymi członkami grupy (werbalna i nie werbalna). - Kształtowanie umiejętności prospołecznych i rozwijanie umiejętności niezbędnych w kontaktach z ludźmi, które mogą stanowić alternatywę dla zachowań agresywnych

7 Mój wybór- moje życie… - Propagowanie pozytywnych wzorców społecznych
- integracja uczniów o różnych walorach komunikacyjnych - umiejętne odczytywanie zachowań własnych i grupy - rozwój empatii i rozumienia innych członków grupy - różnicowanie i zdefiniowanie zachowań- asertywność

8 Mój wybór- moje życie…  - dostarczenie wiedzy na temat konsekwencji ponoszonych podczas działań i zachowań agresywnych i niepożądanych społecznie - przeciwstawienie się działaniom osób trzecich a dotyczących spożywana środków uzależniających - dostarczenie wiedzy na temat negatywnych skutków oddziaływania środków psychoaktywnych (nikotyna, alkohol, narkotyki, cyberprzemoc , zakupoholizm, hazard) - dostarczenie wiedzy na temat negatywnych skutków wynikających z uzależnienia sieciowego czyli Internetu

9 Mój wybór- moje życie… - kształtowanie pożądanych norm i zasad wpływających na własne zachowanie - umiejętność zachowania prawidłowych relacji interpersonalnych w grupie i poza nią, a wpływających na własne „ja” - modelowanie własnego systemu wartości, poprzez odkrywanie siebie i nazywanie swoich zachowań - rozwój własnej odpowiedzialności za siebie i innych - intensyfikacja poczucia niezależności i samokontroli

10 Mój wybór- moje życie… - umiejętność oceny sytuacji w jakich uczeń się znajduje - techniki relaksacyjne w walce ze stresem - zapoznanie z technikami radzenia sobie w sytuacjach trudnych tj. złość, opór, bunt, wybuchowość, obrażanie, poniżanie, lekceważenie itp.

11 Mój wybór- moje życie… wskazywanie właściwych wzorców postępowania w sytuacji konfliktu - opieranie się presji grupy - konstruowanie swoich własnych granic - umiejętność przewidywania i skutków swojego i innych postępowania - umiejętność odróżniania uczuć od emocji - rozpoznawanie swoich uczuć i emocji - poznanie sytuacji w których powstają emocje - zrozumienie emocji swoich i innych

12 Mój wybór- moje życie… -oznaczanie i kształtowanie prawidłowych postaw odpowiadających naszym emocjom - motywowanie do prawidłowych zachowań i postaw - konsekwencje zaburzonych emocji - inspirowanie do rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień - wyznaczanie sobie własnych celów i konsekwentna realizacja ich

13 Mój wybór- moje życie… Przewidywane efekty:
Uczestnik warsztatu ma możliwość poznać własne deficyty umiejętności prospołecznych, komunikacyjnych i interpersonalnych. Potrafi komunikować się sposobami werbalnymi, niewerbalnymi i prawidłowo używać niewerbalnych aspektów mowy.

14 Mój wybór- moje życie… .Uczestnik treningu ma możliwość przetrenowania różnych możliwości zachowań w trakcie warsztatu umiejętności komunikacji społecznej, prospołecznych , treningu kontroli złości, radzenia sobie z własnymi emocjami radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zastosować asertywność, czy opieraniu się presji grupy czy współpraca w grupie

15 Mój wybór- moje życie… Uczestnik warsztatów uczy się od samego początku alternatywnych wobec agresji form zachowania się i przeciwstawienia się im. Poznaje różnie pomiędzy przemocą fizyczna a psychiczna czy emocjonalną. Uczestnik treningu ma świadomość konsekwencji wybranych form zachowania , uczy się zachowań asertywnych

16 Mój wybór- moje życie… Uczestnik warsztatów podejmuje działania profilaktyczne w stosunku do czyhających zagrożeń cywilizacyjnych tj. uzależnienia, przemoc psychiczna, cyberprzemoc, hazard, patologie rozpowszechniające się wśród uczniów.  Uczestnicy programu- rodzice i nauczyciele zwiększą swoją wiedzę i świadomość w zakresie profilaktyki i pracy z młodzieżą dysfunkcyjną.

17   OGÓLNE BLOKI TEMATYCZNE
Warsztat integracyjny grupy, praktyczne zdefiniowanie zasad kontaktów interpersonalnych w grupie  Zasady współpracy w grupie  Komunikacja interpersonalna   Zagrożenia i uzależnienia w wieku dojrzewania

18 Mój wybór- moje życie… .Trening asertywności „AUA” rozwiązywanie konfliktów i podejmowanie decyzji Realizacja swoich zamiłowań, celów i zamierzeń a talent. Warsztat podsumowujący pracę w grupie i ewaluacja.

19 Mój wybór- moje życie… Warsztat dotyczący zwiększenia poczucia własnej wartości, otwartości, moce i słabe strony, cele życiowe Rozwiązywanie sytuacji trudnych, tabu czy traumatycznych Praca nad swoimi emocjami, uczuciami a empatia „Praca” z agresją, jej przyczyny i konsekwencje Stres na co dzień – jak sobie radzić Metody relaksacji- muzykoterapia, treningi


Pobierz ppt "„ MÓJ WYBÓR – MOJE ŻYCIE ”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google