Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsultant RODN „WOM” w Częstochowie Elżbieta Doroszuk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsultant RODN „WOM” w Częstochowie Elżbieta Doroszuk"— Zapis prezentacji:

1 Konsultant RODN „WOM” w Częstochowie Elżbieta Doroszuk
Wzmacnianie działalności wychowawczej szkoły ze szczególnym uwzględnieniem roli wychowawcy klasy Konsultant RODN „WOM” w Częstochowie Elżbieta Doroszuk

2 Dlaczego szkoła zajmuje się działalnością wychowawczą
Dlaczego szkoła zajmuje się działalnością wychowawczą? Ponieważ im większy akcent postawimy na wychowanie, tym mniejsza będzie potrzeba prowadzenia TERAPII czyli leczenia, jak również PROFILAKTYKI, czyli działania w celu zapobiegania zjawiskom niekorzystnym. (profilaktyka = „przeciw – działanie”) WYCHOWANIE = „działanie na rzecz”, otwieranie młodego człowieka na dobro, prawdę i piękno, wspomaganie go w szeroko rozumianym rozwoju WYCHOWANIE prowadzi w kierunku SAMOWYCHOWANIA

3 ~~ Gotowość szkoły do zadań wychowawczych zaprezentowana jest w programie wychowawczym szkoły.
~~ Działania profilaktyczne opisane są w szkolnym programie profilaktyki. Profilaktyka może być pierwszo-, drugo- lub trzeciorzędowa. Profilaktyka pierwszorzędowa obejmuje osoby nie podejmujące zachowań ryzykownych, czyli jest bardzo bliska wychowaniu. WYCHOWANIE jest najskuteczniejszą profilaktyką.

4 Wychowanie to: wspomaganie w rozwoju młodego człowieka,
zaspokajanie potrzeb młodego człowieka (realnych, nie urojonych), spotkanie osób: wychowawcy i wychowanka, proces oparty na personalistycznej koncepcji człowieka, uwzględniający jego rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, przygotowujący młodego człowieka do pełnienia odpowiedzialnych ról w życiu dorosłym. Wychowywać można jedynie w powiązaniu ze światem wartości. Nie jest możliwe wychowanie w pustce aksjologicznej.

5 Wychowanie w szkole – jakie?
zaplanowane integralne systematyczne, ciągłe odpowiedzialne celowe skuteczne konsekwentne rzetelne

6 Na czym polega działalność wychowawcza szkoły ?
realizacji programu wychowawczego szkoły, realizacji szkolnego programu profilaktyki, oddziaływaniach wychowawczych w dydaktyce, pracy wychowawcy klasowego, przekazywaniu wartości przez nauczyciela (każdy nauczyciel jest wychowawcą), głównie poprzez bycie wzorem osobowym, wychowaniu poprzez działalność artystyczną, wychowaniu poprzez sport, turystykę i rekreację.

7 Podstawą działalności wychowawczej szkoły jest:
mapa problemów szkoły, poznanie człowieka – ucznia (poznanie norm rozwojowych i ewentualnych zaburzeń), rozwój osobowy nauczyciela – wychowawcy, współpraca nauczycieli ze sobą (praca zespołowa), bezwarunkowa akceptacja dziecka – ucznia, natomiast brak akceptacji dla jego negatywnego zachowania, czas dla ucznia - wychowanka, Współpraca z rodzicami w dziele WYCHOWANIA

8 Przyczyny trudności wychowawczych
indywidualne środowiskowe jakie

9 PRZYCZYNY TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZYCH
INDYWIDUALNE Związane z ogólnym rozwojem jednostki Wynikające z zaburzeń rozwojowych powstałych we wczesnej ontogenezie. ŚRODOWISKOWE Związane z funkcjonowaniem rodziny Związane z działalnością dziecka w szkole i działalnością samej szkoły Związane z grupą rówieśniczą.

10 Prowadząc działalność wychowawczą w szkole, należy mieć na uwadze fakt, że szkoła – pełniąc funkcje służebne w stosunku do rodziny – ma jedynie wspomagać rodziców w wychowaniu.

11 Sukces wychowawczy zależy od:
głębokiego współdziałania nauczycieli z rodzicami i rodziców z nauczycielami, cech, kompetencji i wiarygodności wychowawcy-nauczyciela, jakości osobistych kontaktów między nauczycielem-wychowawcą a uczniem, systemu wychowawczego danej szkoły.

12 Rola wychowawcy klasy Wychowawca może przekazywać pewne wartości, wzorce postępowania, proponować zachowania ułatwiające dobre wybory. Nie może jednak zmieniać kierunku rozwoju osobowości bez ścisłej współpracy z rodzicami. Wychowawca klasy, pełni więc rolę towarzysza rozwoju dziecka Pomagając mu w pokonywaniu bieżących trudności,jest przedłużeniem ręki rodzica.

13 Wychowawca klasy pełni rolę diagnosty i terapeuty.
Jego kontakt z uczniem jest albo terapeutyczny albo antyterapeutyczny albo wychowawczy albo antywychowawczy. Sposobami transmisji jego wpływów są…

14 SPOSBY TRANSMISJI WPŁYWÓW w DZIELE WYCHOWANIA
Naśladownictwo (wzorzec czynności) Modelowanie (przykład) Identyfikacja (wzór osobowy)

15 Zadania wychowawcy klasowego
Integracja zespołu klasowego. Dbałość o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji każdego ucznia w klasie. Pomaganie uczniom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. Współpraca z rodzicami Prowadzenie godzin wychowawczych. zebrania grupowe podejmowanie wspólnych zadań edukacja rodziców spotkania indywidualne

16 Nauczać można słowami, wychowywać tylko przykładem.
cytaty Nie przejmuj się tym, że dzieci nigdy Cię nie słuchają, bądź czujny, bo ciągle Cię obserwują. Robert Fulghum Rzeczą dla człowieka najważniejszą jest wychowanie. Albowiem każda rzecz dobrze rozpoczęta daje nadzieję dobrego wyniku. Antynofon Sofista Nauczać można słowami, wychowywać tylko przykładem.

17


Pobierz ppt "Konsultant RODN „WOM” w Częstochowie Elżbieta Doroszuk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google