Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

30-11-05 Urząd Miasta Poznania Działania Urzędu Miasta Poznania na rzecz wspierania i promocji przedsiębiorczości Katarzyna Dudziak Urząd Miasta Poznania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "30-11-05 Urząd Miasta Poznania Działania Urzędu Miasta Poznania na rzecz wspierania i promocji przedsiębiorczości Katarzyna Dudziak Urząd Miasta Poznania."— Zapis prezentacji:

1

2 30-11-05 Urząd Miasta Poznania Działania Urzędu Miasta Poznania na rzecz wspierania i promocji przedsiębiorczości Katarzyna Dudziak Urząd Miasta Poznania 30 listopada, 2005 r.

3 30-11-05 Urząd Miasta Poznania Podstawowe obszary działań informacja doradztwo szkolenia znoszenie barier administracyjnych i usprawnianie procesu obsługi

4 30-11-05 Urząd Miasta Poznania Inicjatywy Urzędu Miasta Poznania dla przedsiębiorczych n n utworzenie Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych- kapitał poręczeniowy 4.5 mln PLN, dodatkowo dokapitalizowany środkami Polskiej Agenci Rozwoju Przedsiębiorczości w wysokości 10 mln PLN n n finansowanie Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości - bezpłatne szkolenia i doradztwo dla MSP n n wprowadzenie zintegrowanego systemu ewidencji i obsługi przedsiębiorców z wykorzystaniem Internetu n n uruchomienie Punktu Informacji Gospodarczej n n utworzenie Oddziału Wspierania Przedsiębiorczości

5 30-11-05 Urząd Miasta Poznania n uruchomienie Serwisu internetowego Małe i Średnie Przedsiębiorstwa n zorganizowanie trzech edycji Konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości n prowadzenie bezpłatnych szkoleń i konferencji n Wielkopolska Platforma Innowacyjna Inicjatywy Urzędu Miasta Poznania dla przedsiębiorczych

6 30-11-05 Urząd Miasta Poznania Jednostki Urzędu Miasta Poznania wspierające przedsiębiorców: Wydział Działalności Gospodarczej: n n34 osoby, w tym 5-osobowy Oddział Wspierania Przedsiębiorczości n nrejestracja działalności gospodarczej n nwydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz licencji TAXI n ninformacja i doradztwo gospodarcze n nopracowywanie i realizacji programów wspierania dla małych i średnich przedsiębiorców Biuro Promocji Inwestycji: n n4-osobowy zespół n npromocja gospodarcza Miasta Poznania n npozyskiwanie i obsługa dużych inwestorów krajowych i zagranicznych

7 30-11-05 Urząd Miasta Poznania Zintegrowany System Ewidencji i Obsługi Przedsiębiorców n przygotowanie infrastruktury lokalowej i telekomunikacyjnej umożliwiającej załatwienie wszystkich spraw w jednym punkcie miasta do obsługi ponad 30.000 klientów rocznie n możliwość dokonania rejestracji, zmian oraz likwidacji firmy w Urzędzie Miasta w czasie do 20 minut n uruchomienie elektronicznego terminalu POS umożliwiającego dokonywanie opłat za pomocą elektronicznych kart płatniczych (20-30% klientów korzysta z tej możliwości) n uruchomienie przy Oddziale Ewidencji Działalności Gospodarczej stałego przedstawicielstwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych n uruchomienie przeglądarki internetowej rejestru podmiotów gospodarczych miasta Poznania w Miejskim Informatorze Multimedialnym oraz Serwisie Małe i Średnie Przedsiębiorstwa n możliwość rejestracji firmy ON-LINE za pośrednictwem Internetu - dokonanie zmian oraz likwidacji działalności gospodarczej (20-30% - rejestracji tą drogą)

8 30-11-05 Urząd Miasta Poznania INTERAKTYWNY FORMULARZ rejestracji firmy za pośrednictwem Internetu Zintegrowany System Ewidencji i Obsługi Przedsiębiorców

9 30-11-05 Urząd Miasta Poznania Punkt Informacji Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania Aktualna informacja i porady dla przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej w zakresie: n spraw załatwianych w poszczególnych urzędach i instytucjach n instytucji wspierania biznesu oraz rynku pracy działających w Poznaniu i dostępnych przez nie usług n dostępnych źródeł finansowania (kredyty, fundusze pożyczkowe) n rządowych i unijnych programów pomocy dla przedsiębiorców n opracowywanie i druk materiałów informacyjnych (ulotek) ILOŚĆ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG PIG: OK. 1000/ MIESIĘCZNIE Z TENDENCJĄ ROSNĄCĄ ILOŚĆ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG PIG: OK. 1000/ MIESIĘCZNIE Z TENDENCJĄ ROSNĄCĄ

10 30-11-05 Urząd Miasta Poznania : Bezpłatne seminaria szkoleniowe dla przedsiębiorców: n organizacja i prowadzenie cyklicznych seminariów szkoleniowych na temat pozyskiwania dotacji i funduszy UE n organizacja cyklicznych seminariów na tematy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej (podatek VAT, akcyza, rozliczenia UE, system INTRASTAT i inne), w tym również - na terenie krajów UE 1200 uczestników - 2004 r. 660 uczestników - do X.2005 r. 1200 uczestników - 2004 r. 660 uczestników - do X.2005 r.

11 30-11-05 Urząd Miasta Poznania Serwis internetowy MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA www.city.poznan.pl/msp n n serwis informacyjny odwiedza ok. 150 tys. internautów/ m-c n n redagowany przez pracowników Wydziału Działalności Gospodarczej n n stały rozwój tematyczny i funkcjonalny serwisu

12 30-11-05 Urząd Miasta Poznania Konkurs o tytuł POZNAŃSKIEGO LIDERA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Konkurs promocyjny organizowany w celu wsparcia ekspansji rynkowej najlepszych małych i średnich przedsiębiorstw aglomeracji poznańskiej - w III edycjach konkursu w latach 2003-2005 udział zgłosiło 82 firm, spośród których wyłoniono 30 przedsiębiorczych Liderów. Założenia: n nCele konkursu: promocja produktów małych przedsiębiorstw na niedostępnych dla nich rynkach (np. zagranicznych) n nSposób realizacji: dofinansowanie wiodącym małym przedsiębiorcom promocji swoich produktów

13 30-11-05 Urząd Miasta Poznania Wielkopolska Platforma Innowacyjna Projekt realizowany z dotacji UE (EFS) instrument wspomagania transferu nowych technologii z poznańskich placówek naukowych do przedsiębiorstw (zwłaszcza sektora MŚP) zainteresowanych ich praktycznym wdrażaniem. Projekt obejmuje: n n utworzenie bazy ofert wielkopolskiego środowiska naukowego dla gospodarki oraz aktualnego popytu na innowacje n n zorganizowanie zespołu odpowiedzialnego za administrowanie bazą WPI n n promocję i reklamę usług WPI Zbudowanie i uruchomienie Wielkopolskiej Platformy Innowacyjnej jest kolejnym krokiem na drodze do utworzenia regionalnego systemu wspierania transferu technologii i rozwoju przedsiębiorczości innowacyjnej.

14 30-11-05 Urząd Miasta Poznania Podmioty współpracujące z Miastem Poznań na rzecz wspierania przedsiębiorczości: n n Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu n n Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości n n Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych n n niepubliczne instytucje otoczenia biznesu współpracujące w ramach Sieci Wspierania Przedsiębiorczości Zatrudnienia n n Starostwo Powiatowe w Poznaniu

15 30-11-05 Urząd Miasta Poznania Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu publiczne służby zatrudnienia świadczące przedsiębiorcom/pracodawcom oraz osobom planującym rozpocząć własną działalność gospodarczą usługi takie, jak: n pośrednictwo pracy n tworzenie nowych miejsc pracy z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy n poradnictwo zawodowe n dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy n refundacja składek na ubezpieczenie społeczne ZUS n szkolenia osób bezrobotnych pod potrzeby rynku pracy n bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych

16 30-11-05 Urząd Miasta Poznania Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Działania: n bezpłatne usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe dla osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą n w roku 2004 z usług Ośrodka skorzystało ca 25 tysięcy osób Przykłady realizowanych przedsięwzięć: n seminaria szkoleniowe Pierwszy krok w biznesie n seminaria szkoleniowe z zakresu korzystania z programów i funduszy UE n prelekcje tematyczne n dyżury specjalistów - konsultantów (prawo, finanse, podatki, kredyty bankowe, planowanie biznesu, marketing) n czytelnia, sklep z ofertami pracy

17 30-11-05 Urząd Miasta Poznania Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o. o. n Spółka Miasta Poznania, Banku PKO BP S.A. oraz Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. n pierwsza w Polsce bankowo-komunalna instytucja przejmowania ryzyka kredytowego n dostosowanie przekształceń PFPK do wymogów rządowego programu Kapitał dla przedsiębiorczych - powiększenie kapitału spółki z 2 mln do 4,5 mln zł. n w kwietniu 2005 r. - PFPK uzyskał dokapitalizowanie Funduszu ze środków UE w wysokości 10 mln zł n działania na rynku usług finansowych: –udzielanie kredytów, poręczeń i gwarancji –doradztwo finansowe i szkolenia dla przedsiębiorców –pomoc doradcza dla przedsiębiorstw i samorządów

18 30-11-05 Urząd Miasta Poznania Sieć Wspierania Przedsiębiorczości i Zatrudnienia nSIEĆ WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZATRUDNIENIA to platforma współpracy 15 publicznych i prywatnych instytucji wspierania oraz rozwoju przedsiębiorczości i zatrudnienia ngłównym celem działania SIECI jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i zatrudnienia w regionie, poprzez zwiększenie zakresu, dostępności oraz jakości oferowanych usług doradczych i informacyjnych

19 30-11-05 Urząd Miasta Poznania Sieć Wspierania Przedsiębiorczości i Zatrudnienia nBiuro Karier UAM nCentrum Doradztwa Zawodowego nCentrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej nFundusz Mikro nPolska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji nPoznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM nPolskie Towarzystwo Ekonomiczne nPowiatowy Urząd Pracy nPoznański Fundusz Poręczeń Kredytowych nPoznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości nUrząd Miasta Poznania nWielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych nWielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa nWielkopolska Izba Rzemieślnicza nWielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług

20 30-11-05 Urząd Miasta Poznania Inne elementy wsparcia - na szczeblu regionalnym i krajowym nmożliwość uzyskania preferencyjnych kredytów i pożyczek (udzielanych w Poznaniu m.in. przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Fundusz Mikro, Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, PFRON) nobniżenie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (zgodnie z ustawą ulga przysługuje przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej) nmożliwość uzyskania dotacji z funduszy strukturalnych UE i źródeł krajowych zarówno na rozpoczęcie jak i prowadzenie działalności gospodarczej (bezzwrotna refundacja)

21 30-11-05 Urząd Miasta Poznania Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "30-11-05 Urząd Miasta Poznania Działania Urzędu Miasta Poznania na rzecz wspierania i promocji przedsiębiorczości Katarzyna Dudziak Urząd Miasta Poznania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google