Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Bartoszek Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel.:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Bartoszek Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel.:"— Zapis prezentacji:

1 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Bartoszek Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel.: (61) 827 97 45, fax: (61) 827 97 41 e-mail: pawel.bartoszek@ppnt.poznan.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

2 SPO Wzrost konkurencyjności gospodarki Cel ogólny: Poprawa pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki funkcjonującej w warunkach otwartego rynku Poprawa pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki funkcjonującej w warunkach otwartego rynku

3 SPO Wzrost konkurencyjności gospodarki Priorytety celu ogólnego: 1)Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu, 2)Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na Jednolitym Rynku Europejskim

4 Priorytet 1 – wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Działanie 1.1 – Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Działanie 1.2 – Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw Działanie 1.3 – Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm

5 Priorytet 1 – wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Działanie 1.4 – Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką Działanie 1.5 – Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line

6 Działanie 1.1 – Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu (IOB) zrzeszonych w sieciach KSU Projektodawcy – PARP Projektodawcy – PARP Dofinansowanie – max.100% kosztów kwalifikowanych Dofinansowanie – max.100% kosztów kwalifikowanych Cel – poprawa dostępu przedsiębiorstw do wysokiej jakości usług świadczonych przez sieć KSU, KSI PK-D Cel – poprawa dostępu przedsiębiorstw do wysokiej jakości usług świadczonych przez sieć KSU, KSI PK-D

7 Działanie 1.1 – Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw 1.1.2 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu (IOB) oraz sieci instytucji wsparcia biznesu Projektodawcy – instytucje wspierania biznesu oraz sieci instytucji wspierania biznesu świadczące usługi wyspecjalizowane na rzecz przedsiębiorstw Projektodawcy – instytucje wspierania biznesu oraz sieci instytucji wspierania biznesu świadczące usługi wyspecjalizowane na rzecz przedsiębiorstw Dofinansowanie – max.100% kosztów kwalifikowanych Dofinansowanie – max.100% kosztów kwalifikowanych Cel – poprawa dostępu przedsiębiorstw do wysokiej jakości usług świadczonych przez IOB Cel – poprawa dostępu przedsiębiorstw do wysokiej jakości usług świadczonych przez IOB

8 Działanie 1.1 – Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Wspierane będą następujące projekty: 1.Projekty polegające na przygotowaniu i wdrożeniu pakietów nowych usług dla przedsiębiorców, 2.Projekty związane z poprawą istniejącej oferty usługowej dla przedsiębiorstw, 3.Projekty związane z tworzeniem i utrzymywaniem standardów świadczenia usług dla przedsiębiorców przez sieci instytucji wspierania biznesu oraz standardów funkcjonowania instytucji należących do sieci. 4.Projekty służące powstawaniu sieci instytucji wspierania biznesu. Wspierane będą między innymi projekty związane z opracowaniem koncepcji nowych sieci instytucji wspierania biznesu, zasad ich funkcjonowania, rodzajów świadczonych usług, określania grup docelowych, zarówno w kontekście tworzenia nowych sieci o zasięgu ponadregionalnym lub regionalnym, jak i wyodrębniania się podsieci o charakterze ponadregionalnym / regionalnym z sieci o zasięgu ogólnopolskim czy międzynarodowym.

9 Działanie 1.1 – Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw 5.Projekty inwestycyjne niezbędne dla właściwego funkcjonowania instytucji wspierania biznesu oraz sieci instytucji wspierania biznesu świadczących usługi wyspecjalizowane o charakterze ponadregionalnym / regionalnym na rzecz przedsiębiorstw. Wsparcie będzie się koncentrowało na następujących typach projektów: projekty polegające na zakupie wyposażenia poprawiającego świadczenie realizowanych usług lub umożliwiającego świadczenie nowych usług, projekty polegające na dostosowywaniu pomieszczeń w celu poprawy świadczenia istniejących lub nowych usług dla przedsiębiorców, projekty inwestycyjne umożliwiające wdrożenie nowych pakietów usług dla przedsiębiorców, projekty inwestycyjne służące poprawie funkcjonowania samych sieci (wymiana informacji, produktów czy usług, wspólna obsługa klientów przez kilka ośrodków sieci). 6.Projekty o charakterze ponadregionalnym i regionalnym, realizowane we współpracy z zagranicznymi instytucjami wspierania biznesu oraz z zagranicznymi sieciami instytucji wspierania biznesu, w tym włączanie się do międzynarodowych sieci instytucji wspierania biznesu. Wspierane będą między innymi: projekty polegające na przygotowaniu i wdrożeniu pakietów nowych usług dla przedsiębiorców, realizowanych we współpracy z zagranicznymi instytucjami wspierania biznesu lub międzynarodowymi sieciami instytucji wspierania biznesu, projekty związane z poprawą istniejącej oferty usługowej dla przedsiębiorstw, wdrażanych we współpracy z partnerami zagranicznymi lub międzynarodowymi sieciami instytucji wspierania biznesu, projekty przygotowujące krajowe sieci instytucji otoczenia biznesu do członkostwa w międzynarodowych sieciach instytucji wspierania biznesu, w tym poprzez dostosowanie zakresu usług i ich standardów.

10 Działanie 1.1 – Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw 7.Projekty związane z działalnością promocyjną instytucji wspierających przedsiębiorstwa oraz sieci instytucji otoczenia biznesu. Realizowane będą również projekty mające na celu zwiększenie zasięgu oddziaływania sieci instytucji otoczenia biznesu. Projekty dotyczyć będą między innymi: organizowania konferencji i seminariów informacyjnych, tworzenia i utrzymywania stron internetowych, w tym głównie interaktywnych, zawierających aktualną ofertę dla przedsiębiorstw, przygotowywania, wydawania i dystrybucji materiałów promocyjnych, w tym publikacji, jak również wspólnych materiałów promocyjnych sieci instytucji otoczenia biznesu. 8.Projekty dotyczące budowy i/lub rozwoju baz danych.

11 DZIAŁANIE 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw 1.2.1 Dokapitalizowanie funduszy mikro- pożyczkowych 1.2.2 Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych 1.2.3 Wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital Projektodawcy: 1.2.1 - regionalne i lokalne fundusze pożyczkowe 1.2.2 - regionalne i lokalne fundusze poręczeń kredytowych 1.2.3 - fundusze kapitału zalążkowego (seed capital)

12 Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Projektodawcy – podmioty zarządzające parkami przemysłowymi, naukowo-technologicznymi i inkubatorami technologicznymi, np. agencje rozwoju regionalnego, fundacje, stowarzyszenia lub inne podmioty prawne z udziałem w szczególności samorządów regionalnych i lokalnych, przedsiębiorców i innych podmiotów, Projektodawcy – podmioty zarządzające parkami przemysłowymi, naukowo-technologicznymi i inkubatorami technologicznymi, np. agencje rozwoju regionalnego, fundacje, stowarzyszenia lub inne podmioty prawne z udziałem w szczególności samorządów regionalnych i lokalnych, przedsiębiorców i innych podmiotów, Dofinansowanie – max.100% kosztów kwalifikowanych Dofinansowanie – max.100% kosztów kwalifikowanych Cel – polepszenie przedsiębiorstwom warunków prowadzenia działalności gospodarczej w ramach infrastruktury technicznej i doradztwo w zakresie zarządzania. Cel – polepszenie przedsiębiorstwom warunków prowadzenia działalności gospodarczej w ramach infrastruktury technicznej i doradztwo w zakresie zarządzania.

13 Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm W ramach działania wspierane są projekty: przygotowania analiz i ekspertyz dotyczących studiów wykonalności, biznes planów oraz oceny oddziaływania na środowisko parków przemysłowych, technologicznych i przygotowania analiz i ekspertyz dotyczących studiów wykonalności, biznes planów oraz oceny oddziaływania na środowisko parków przemysłowych, technologicznych i inkubatorów technologii (także tych utworzonych przez uniwersytety), inkubatorów technologii (także tych utworzonych przez uniwersytety), inwestycyjne, w zakresie tworzenia i rozwoju parków przemysłowych i naukowo-technologicznych, inwestycyjne, w zakresie tworzenia i rozwoju parków przemysłowych i naukowo-technologicznych, inwestycyjne, w zakresie budowy inkubatorów technologicznych lub remontu pomieszczeń oraz wyposażenia inkubatorów technologicznych (w tym akademickich), w tym na terenie parków naukowo- technologicznych, inwestycyjne, w zakresie budowy inkubatorów technologicznych lub remontu pomieszczeń oraz wyposażenia inkubatorów technologicznych (w tym akademickich), w tym na terenie parków naukowo- technologicznych, doradcze w zakresie wspomagania zarządzania i funkcjonowania dla podmiotów zarządzających parkami przemysłowymi, parkami naukowo-technologicznymi i inkubatorami technologicznymi. doradcze w zakresie wspomagania zarządzania i funkcjonowania dla podmiotów zarządzających parkami przemysłowymi, parkami naukowo-technologicznymi i inkubatorami technologicznymi.

14 Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką Projektodawcy – Instytucje oraz organizacje (sieci, konsorcja) sfery naukowo-badawczej, przedsiębiorstwa, grupy przedsiębiorstw oraz organizacje (konsorcja, sieci) przedsiębiorstw i instytucji badawczych Projektodawcy – Instytucje oraz organizacje (sieci, konsorcja) sfery naukowo-badawczej, przedsiębiorstwa, grupy przedsiębiorstw oraz organizacje (konsorcja, sieci) przedsiębiorstw i instytucji badawczych Dofinansowanie Dofinansowanie Dla projektów, dla których nie stosuje się przepisów dotyczących pomocy publicznej - 100% Dla projektów, dla których nie stosuje się przepisów dotyczących pomocy publicznej - 100% Dla projektów podlegającym zasadom pomocy publicznej: Dla projektów podlegającym zasadom pomocy publicznej: 50% dla badań przemysłowych (może ulec zwiększeniu maks. do 75%) 50% dla badań przemysłowych (może ulec zwiększeniu maks. do 75%) 25% dla badań przedkonkurencyjnych (może ulec zwiększeniu maks. do 50%). 25% dla badań przedkonkurencyjnych (może ulec zwiększeniu maks. do 50%). Cel – poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez podnoszenie poziomu innowacyjności, w tym zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych i organizacyjnych do przedsiębiorstw i instytucji Cel – poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez podnoszenie poziomu innowacyjności, w tym zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych i organizacyjnych do przedsiębiorstw i instytucji

15 Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką 1.4.1Projekty obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe, w tym badania przemysłowe i przedkonkurencyjne prowadzone przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw i/lub we współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi Projekty badawcze związane z wprowadzaniem zaawansowanych technologii oraz najlepszych dostępnych technik (BAT) prowadzonych we współpracy z instytucjami prowadzącymi działalność naukowo-badawczą, Projekty badawcze związane z wprowadzaniem zaawansowanych technologii oraz najlepszych dostępnych technik (BAT) prowadzonych we współpracy z instytucjami prowadzącymi działalność naukowo-badawczą,

16 Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką 1.4.2 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw inwestycje w infrastrukturę laboratoriów świadczących dla przedsiębiorstw usługi specjalistyczne o udokumentowanym popycie rynkowym, inwestycje w infrastrukturę laboratoriów świadczących dla przedsiębiorstw usługi specjalistyczne o udokumentowanym popycie rynkowym, inwestycje w infrastrukturę laboratoriów certyfikowanych i laboratoriów ubiegających się o certyfikację, posiadających charakter sieciowy lub/i branżowy. inwestycje w infrastrukturę laboratoriów certyfikowanych i laboratoriów ubiegających się o certyfikację, posiadających charakter sieciowy lub/i branżowy.

17 Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką 1.4.3 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów Centrów Zaawansowanych Technologii i Centrów Doskonałości, działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki, 1.4.5 Projekty badawcze w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii – foresight.

18 Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką 1.4.4 Projekty obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe realizowane przez Centra Zaawansowanych Technologii, infrastruktury badawczej w postaci budowy lub modernizacji laboratoriów oraz wyposażenia laboratoriów badawczych, infrastruktury badawczej w postaci budowy lub modernizacji laboratoriów oraz wyposażenia laboratoriów badawczych, projektów badawczych w postaci wieloletnich programów obejmujących skoordynowane Działania wszystkich partnerów CZT w celu osiągnięcia konkretnych wyników badawczych, zwłaszcza o istotnym znaczeniu gospodarczym, zawierającego szczegółowy plan wykorzystania tych wyników w praktyce gospodarczej i spodziewanych efektów finansowych z tym związanych. projektów badawczych w postaci wieloletnich programów obejmujących skoordynowane Działania wszystkich partnerów CZT w celu osiągnięcia konkretnych wyników badawczych, zwłaszcza o istotnym znaczeniu gospodarczym, zawierającego szczegółowy plan wykorzystania tych wyników w praktyce gospodarczej i spodziewanych efektów finansowych z tym związanych.

19 Działanie 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line Projektodawcy – instytucje administracji rządowej, instytucje prowadzące ewidencje i rejestry, Projektodawcy – instytucje administracji rządowej, instytucje prowadzące ewidencje i rejestry, Dofinansowanie – max.100% kosztów kwalifikowanych Dofinansowanie – max.100% kosztów kwalifikowanych Cel – poprawa warunków funkcjonowania gospodarki poprzez zwiększenie i poprawę jakości usług świadczonych on-line przez instytucje sektora publicznego na rzecz przedsiębiorstw z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Cel – poprawa warunków funkcjonowania gospodarki poprzez zwiększenie i poprawę jakości usług świadczonych on-line przez instytucje sektora publicznego na rzecz przedsiębiorstw z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych.

20 Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji Projektodawcy – przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji Projektodawcy – przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji Dofinansowanie Dofinansowanie 50% dla dużych przedsiębiorców, 65% dla MSP (Poznań - 30%, 45% dla MŚP) 50% dla dużych przedsiębiorców, 65% dla MSP (Poznań - 30%, 45% dla MŚP) Cel – poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wsparcie nowych inwestycji, prowadzących do zasadniczych zmian produkcji, produktu lub procesu produkcyjnego Cel – poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wsparcie nowych inwestycji, prowadzących do zasadniczych zmian produkcji, produktu lub procesu produkcyjnego

21 Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji Musi spełnione dodatkowo jedno z następujących kryteriów: wartość nowej inwestycji jest nie mniejsza niż równowartość 10 mln, wartość nowej inwestycji jest nie mniejsza niż równowartość 10 mln, wartość nowej inwestycji jest nie mniejsza niż równowartość 0,5 mln, w przypadku gdy inwestycja dotyczy rozbudowy lub modernizacji istniejącego przedsiębiorstwa i wiąże się z utrzymaniem co najmniej 100 miejsc pracy lub 50 miejsc pracy - w przypadku inwestycji w jednym z obszarów o wysokim poziomie bezrobocia i niskim PKB na mieszkańca (tzw. obszarze wsparcia) - przez nie mniej niż 5 lat, wartość nowej inwestycji jest nie mniejsza niż równowartość 0,5 mln, w przypadku gdy inwestycja dotyczy rozbudowy lub modernizacji istniejącego przedsiębiorstwa i wiąże się z utrzymaniem co najmniej 100 miejsc pracy lub 50 miejsc pracy - w przypadku inwestycji w jednym z obszarów o wysokim poziomie bezrobocia i niskim PKB na mieszkańca (tzw. obszarze wsparcia) - przez nie mniej niż 5 lat, w wyniku nowej inwestycji zostało utworzonych co najmniej 20 nowych miejsc pracy na nie mniej niż 5 lat, w wyniku nowej inwestycji zostało utworzonych co najmniej 20 nowych miejsc pracy na nie mniej niż 5 lat, nowa inwestycja wprowadza innowację technologiczną, nowa inwestycja wprowadza innowację technologiczną, nowa inwestycja wpływa na poprawę stanu środowiska. nowa inwestycja wpływa na poprawę stanu środowiska. oraz co najmniej dwa z niżej wymienionych warunków: oraz co najmniej dwa z niżej wymienionych warunków: inwestycja wpłynie na rozwój gospodarczy regionu, inwestycja będzie zlokalizowana w obszarze wsparcia, inwestycja będzie wprowadzała innowacje technologiczne, inwestycja przyczyni się do rozwoju współpracy z krajowym zapleczem naukowo-badawczym, inwestycja będzie mieć wpływ na lokalny rynek pracy.


Pobierz ppt "Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Bartoszek Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel.:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google