Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Inwestycje w chów i hodowlę ryb Działania wodno-środowiskowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Inwestycje w chów i hodowlę ryb Działania wodno-środowiskowe."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ” Inwestycje w chów i hodowlę ryb Działania wodno-środowiskowe listopad 2009

2 PO RYBY 2007-2013 Oś priorytetowa II:
„Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury” obejmuje następujące środki: Inwestycje w chów i hodowlę ryb; Działania wodno-środowiskowe; Wsparcie na rzecz zdrowia zwierząt; Rybołówstwo śródlądowe; Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu.

3 PO RYBY Obiektem chowu lub hodowli są budynki, budowle, urządzenia wodne lub urządzenia, w których jest prowadzona działalności polegająca na wylęganiu, chowie lub hodowli organizmów wodnych, w których wykorzystuje się techniki zwiększające produkcję organizmów wodnych ponad naturalne możliwości środowiska, a organizmy te pozostają własnością beneficjenta przez cały okres chowu lub hodowli oraz w czasie odłowu.

4 Inwestycje w chów i hodowlę ryb
PO RYBY Inwestycje w chów i hodowlę ryb Rozwój i modernizacja obiektów chowu i hodowli ryb; Dywersyfikacja produkcji organizmów wodnych w kierunku perspektywicznych lub nowych gatunków i wprowadzanie nowych technologii; Rozwój zrównoważonego chowu lub hodowli organizmów wodnych.

5 Inwestycje w chów i hodowlę ryb
PO RYBY Inwestycje w chów i hodowlę ryb Rozwój i modernizacja obiektów chowu lub hodowli ryb obejmuje: 1) budowę i wyposażenie w maszyny i urządzenia techniczne nowego obiektu chowu lub hodowli oraz zakup środków transportu wewnętrznego i specjalistycznych środków transportu zewnętrznego, 2) odbudowę, rozbudowę lub przebudowę istniejącego obiektu chowu lub hodowli lub

6 Inwestycje w chów i hodowlę ryb
PO RYBY Inwestycje w chów i hodowlę ryb 3) adaptację lub remont istniejącego obiektu chowu lub hodowli, wymianę, naprawę lub wyposażenie obiektu chowu lub hodowli w maszyny i urządzenia techniczne oraz zakup środków transportu wewnętrznego i specjalistycznych środków transportu zewnętrznego - służące wzrostowi możliwości produkcyjnych obiektu lub poprawie jakości chowu lub hodowli ryb, lub podniesieniu efektywności wykorzystania dostępnych zasobów wodnych, lub obniżeniu negatywnego wpływu lub zwiększeniu pozytywnego wpływu na środowisko, lub poprawie warunków socjalnych osób pracujących w danym obiekcie chowu lub hodowli.

7 Inwestycje w chów i hodowlę ryb
PO RYBY Inwestycje w chów i hodowlę ryb Dywersyfikacja produkcji organizmów wodnych w kierunku perspektywicznych lub nowych gatunków i wprowadzanie nowych technologii w tym zakresie w danym obiekcie chowu lub hodowli obejmuje: 1) odbudowę, rozbudowę lub przebudowę istniejącego obiektu chowu lub hodowli lub 2) adaptację, lub remont istniejącego obiektu chowu lub hodowli, lub wymianę, naprawę lub wyposażenie tego obiektu w maszyny i urządzenia techniczne oraz zakup środków transportu wewnętrznego i środków transportu zewnętrznego.

8 Inwestycje w chów i hodowlę ryb
PO RYBY Inwestycje w chów i hodowlę ryb Rozwój zrównoważonego chowu lub hodowli organizmów wodnych obejmuje zakup sprzętu, maszyn i urządzeń technicznych oraz montaż instalacji obniżających negatywny wpływ lub zwiększających pozytywny wpływ na środowisko w zakresie chowu lub hodowli organizmów wodnych związanych z produkcją w stawach typu: 1) karpiowego - nieprzekraczającą 4 ton ryb z 1 ha powierzchni użytkowej stawu w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie; 2) pstrągowego - nieprzekraczającą 1 tony ryb w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, przy poborze wody w miejscu jej ujęcia wynoszącym litr na sekundę.

9 Inwestycje w chów i hodowlę ryb
PO RYBY Inwestycje w chów i hodowlę ryb Pomocy na realizację operacji udziela się beneficjentowi do: 60% kosztów kwalifikowalnych operacji, w przypadku, gdy beneficjentem jest przedsiębiorstwo, które zatrudnia do 250 pracowników oraz którego obroty roczne nie przekraczają 50 milionów euro lub jego roczny bilans nie jest wyższy niż 43 mln euro; 30% kosztów kwalifikowalnych operacji, w przypadku, przedsiębiorstw, które zatrudniają 250 pracowników lub więcej oraz których obroty roczne przekraczają 50 mln euro lub których roczny bilans jest wyższy niż 43 mln euro, ale które zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub mają obroty poniżej 200 mln euro.

10 Inwestycje w chów i hodowlę ryb
PO RYBY Inwestycje w chów i hodowlę ryb Pomoc na realizację operacji w ramach środka inwestycje w chów i hodowlę ryb może być przyznana podmiotowi: 1) który jest uprawniony do rybactwa w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.) lub 2) któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów morskich w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie.   

11 PO RYBY 2007-2013 Działania wodnośrodowiskowe
O pomoc w ramach tego środka mogą ubiegać się obiekty chowu lub hodowli o powierzchni ewidencyjnej nie mniejszej niż 1 ha lub produkcji nie mniejszej niż 5 ton rocznej produkcji ryb łososiowatych, przy czym środek działania wodno-środowiskowe obejmuje obszar całego obiektu lub co najmniej jeden staw, z tym że zasady dobrej praktyki obowiązują w całym obiekcie.

12 Działania wodnośrodowiskowe
PO RYBY Działania wodnośrodowiskowe ZAŁOŻENIA W celu uzyskania rekompensaty beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania przez okres pięciu lat wymogów dotyczących środowiska wodnego wykraczających poza podstawowe zasady dobrej praktyki. Te podstawowe zasady to: – posiadanie aktualnego pozwolenia wodnoprawnego; – posiadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego; – posiadanie dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu lub szkolenia dotyczącego dobrostanu ryb;

13 Działania wodnośrodowiskowe
PO RYBY Działania wodnośrodowiskowe – terminowa realizacja, określonych w przepisach o statystyce publicznej, obowiązków statystycznych w zakresie sprawozdań dotyczących powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli (złożenie formularza RRW-22 za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie); – prowadzenie wewnętrznej dokumentacji chowu lub hodowli ryb zawierającej daty obsad, odłowów, zestawienia masy ryb obsadzonych i odłowionych oraz ilości i rodzaj skarmianej paszy).

14 Działania wodnośrodowiskowe
PO RYBY Działania wodnośrodowiskowe Rekompensaty będą wypłacane raz na rok i będą zróżnicowane w zależności od zakresu działań, do których zobowiąże się beneficjent poprzez wybór pakietów: PAKIET 1 (rekompensata 360 zł/ha), w ramach którego należy łącznie spełnić następujące wymagania: – roczny przyrost poniżej 1500 kg/ha powierzchni ewidencyjnej dla stawów typu karpiowego, natomiast w przypadku chowu i hodowli ryb łososiowatych, gdy ilość i rodzaj substancji zawartych w wodzie poprodukcyjnej odprowadzanej z obiektów chowu lub hodowli ryb nie przekroczy wartości określonych w przepisach w sprawie warunków wprowadzania ścieków do wód lub nie pogorszy istniejącego stanu wód, do których jest wprowadzana;

15 Działania wodnośrodowiskowe (PAKIET 1)
PO RYBY Działania wodnośrodowiskowe (PAKIET 1) – prowadzenie pełnej dokumentacji przebiegu produkcji obejmującej księgi stawowe; – bieżąca konserwacja rowów (do- i odprowadzalników, rowów opaskowych); – wykaszanie nie mniej niż 1/3 powierzchni koron grobli.

16 Działania wodnośrodowiskowe
PO RYBY Działania wodnośrodowiskowe Powierzchnia ewidencyjna obiektu chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych to powierzchnia ogroblowana oraz tereny przyległe do stawów i z nimi związane, z zabudowaniami należącymi do danego obiektu stawowego. Dokumentem potwierdzającym powierzchnię ewidencyjną obiektu chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych jest pozwolenie wodno-prawne lub może to być inny dokument, jeżeli dane z pozwolenia wodno-prawnego są niezgodne z danymi rzeczywistymi. Sprawą najważniejszą jest umieszczenie we wniosku o dofinansowanie powierzchni rzeczywistych zgodnych ze stanem faktycznym.

17 Działania wodnośrodowiskowe (PAKIET 2)
PO RYBY Działania wodnośrodowiskowe (PAKIET 2) PAKIET 2, w ramach którego należy spełnić co najmniej jeden z wymogów: 1) utrzymywanie powierzchni zarośniętej roślinnością wynurzoną na niezmienionym poziomie zł/ha powierzchni ewidencyjnej objętej dofinansowaniem (przy 3% tolerancji tej powierzchni); Rekompensata dotyczy w tym przypadku powierzchni stawów wraz z groblami, na której beneficjent utrzymuje powierzchnię zarośniętą roślinnością wynurzoną na niezmienionym poziomie. 2) produkcja dodatkowa cennych rodzimych gatunków ryb w ilości co najmniej 1% masy produkcji zł/ha powierzchni ewidencyjnej objętej dofinansowaniem; Rekompensata dotyczy w tym przypadku powierzchni stawów wraz z groblami, w którym produkowane są dodatkowe cenne rodzime gatunki ryb.

18 Działania wodnośrodowiskowe (PAKIET 2)
PO RYBY Działania wodnośrodowiskowe (PAKIET 2) Cenne rodzime gatunki ryb – szczupak, sandacz, sum europejski, boleń, miętus, lin, karaś pospolity, sieja, sielawa, jaź, kleń świnka, certa, brzana, rodzime gatunki ryb o znaczeniu gospodarczym. 3) wapnowanie wapnem tlenkowym w ilości co najmniej 0,5 t/ha – 160 zł/ha powierzchni ewidencyjnej wapnowanej tym wapnem; Rekompensata dotyczy w tym przypadku powierzchni stawów wraz z groblami, które są wapnowane. 4) przestrzeganie zasady „stałych nurtów”, przez co rozumie się prowadzenie chowu i hodowli ryb w tych samych stawach na tym samym etapie wieloletniego cyklu produkcyjnego. Nurt rozpoczyna się od przesadki II i kończy na stawie towarowym (z pominięciem tarlisk i przesadek I oraz magazynów) zł/ha powierzchni ewidencyjnej objętej tą zasadą; Rekompensata dotyczy w tym przypadku powierzchni stawów wraz z groblami, w których przestrzegana jest zasada „stałych nurtów”.

19 Działania wodnośrodowiskowe (PAKIET 2)
PO RYBY Działania wodnośrodowiskowe (PAKIET 2) 5) przestrzeganie zasady niemieszania obsad, poprzez wprowadzenie do stawu ryb pochodzących od tego samego producenta lub własnych pochodzących z tego samego obiektu chowu lub hodowli zł/ha powierzchni ewidencyjnej objętej tą zasadą. Ta sama powierzchnia nie może być zgłoszona do zasady „stałych nurtów”. Rekompensata dotyczy w tym przypadku powierzchni stawów wraz z groblami, w których przestrzegana jest zasada niemieszania obsad. 6) utrzymywanie i udostępnianie ścieżek edukacyjnych nie krótszych niż 2 tys. m zawierających co najmniej 5 przystanków edukacyjnych - 1 000 zł/ha powierzchni ewidencyjnej objętej dofinansowaniem nie więcej niż 10 000 zł; Rekompensata dotyczy w tym przypadku powierzchni obiektu chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych zgłoszonej do realizacji wymogów.

20 Działania wodnośrodowiskowe (PAKIET 2)
PO RYBY Działania wodnośrodowiskowe (PAKIET 2) 7) utrzymywanie wysp, skarp grobli wraz  z ławami oraz innych nieużytków (pokrytych trawą, roślinnością zielną, krzewami, drzewami) lub zakładanie sztucznych siedlisk – 130 zł/ha powierzchni ewidencyjnej objętej dofinansowaniem; Rekompensata dotyczy w tym przypadku powierzchni obiektu chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych zgłoszonej do realizacji wymogów. 8) położenie stawów danego gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych na obszarze Natura 2000 w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880, z późn. zm.) lub obszarze objętym inną formą ochrony przyrody – 600 zł/ha powierzchni ewidencyjnej objętej ochroną; Rekompensata dotyczy w tym przypadku powierzchni obiektu chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych objętej formą ochrony przyrody.

21 Działania wodnośrodowiskowe (PAKIET 2)
PO RYBY Działania wodnośrodowiskowe (PAKIET 2) Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004, nr 92 poz. 880 z późn. zm.) formami ochrony przyrody są: 1) parki narodowe; 2) rezerwaty przyrody; 3) parki krajobrazowe; 4) obszary chronionego krajobrazu; 5) obszary Natura 2000; 6) pomniki przyrody; 7) stanowiska dokumentacyjne; 8) użytki ekologiczne; 9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; 10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. Do form ochrony przyrody w ramach tego wymogu nie zalicza się obszarów znajdujących się na projekcie listy obszarów Natura 2000 ani otuliny.

22 Działania wodnośrodowiskowe (PAKIET 2)
PO RYBY Działania wodnośrodowiskowe (PAKIET 2) 9) brak zalewu stawów, z których dokonano odłowu ryb, przez miesiąc w okresie od dnia 15 lipca do dnia 15 września zł/ha powierzchni ewidencyjnej stawu; Rekompensata dotyczy w tym przypadku powierzchni stawów wraz z groblami, które nie zostały zalane. 10) utrzymywanie co najmniej 1 stawu napełnionego wodą przez cały rok zł/ha powierzchni ewidencyjnej stawu (rok kalendarzowy); Rekompensata dotyczy w tym przypadku powierzchni stawu wraz z groblami napełnionego wodą przez cały rok.

23 Działania wodnośrodowiskowe (PAKIET 2)
PO RYBY Działania wodnośrodowiskowe (PAKIET 2) 11) racjonalne wykorzystywanie zasobów wodnych - wtórny obieg wody -  250 zł/ha zgłoszonej powierzchni ewidencyjnej nie więcej niż 5 000 zł; Rekompensata dotyczy w tym przypadku powierzchni stawów wraz z groblami, na której funkcjonuje wtórny obieg wody. 12) stosowanie zaawansowanych technik oczyszczania wód odprowadzanych z obiektów chowu lub hodowli (w tym filtrów, biofiltrów, napowietrzania, mikrosit lub lagun) - 2 000 zł/ha powierzchni ewidencyjnej obiektu chowu lub hodowli nie więcej niż 2 000 zł; Rekompensata dotyczy w tym przypadku powierzchni obiektu chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych, na której stosowane są zaawansowane techniki oczyszczania wód odprowadzanych z tych obiektów.

24 Działania wodnośrodowiskowe (PAKIET 2)
PO RYBY Działania wodnośrodowiskowe (PAKIET 2) 13) posiadanie niezależnego systemu rozprowadzania wody w gospodarstwie rolnym przeznaczonym do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych - 100 zł/ha powierzchni ewidencyjnej, na której funkcjonuje taki system. Rekompensata dotyczy w tym przypadku powierzchni obiektu chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych na której funkcjonuje niezależny system rozprowadzania wody.

25 Działania wodnośrodowiskowe
PO RYBY Działania wodnośrodowiskowe W rozliczaniu działań wodno-środowiskowych w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w  chowie i hodowli ryb obowiązuje rok kalendarzowy. Rekompensaty wypłaca się raz na rok i są zróżnicowane w zależności od zakresu działań, do których zobowiąże się beneficjent poprzez wybór pakietów: 1) Pakiet 1, w ramach którego należy łącznie spełnić wymagania. 2) Pakiet 2, w ramach którego należy spełnić co najmniej jeden z wymogów. W przypadku realizacji więcej niż jednego pakietu na tym samym gospodarstwie, wysokość płatności wodno-środowiskowej ustala się jako sumę kwot przysługujących za realizację tych pakietów.

26 Działania wodnośrodowiskowe
PO RYBY Działania wodnośrodowiskowe Wniosek o dofinansowanie w odniesieniu do operacji: 1) w których wypełnianie wymogów rozpoczęło się od dnia 1 stycznia 2009 r., 2) dla których 2010 r. będzie pierwszym rokiem wypełniania wymogów - składa się do dnia 30 listopada 2009 r. Wnioski o dofinansowanie za wypełnianie wymogów w kolejnych latach składa się do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, od którego będzie realizowane 5-letnie zobowiązanie. Ostatnim dniem, w którym może rozpocząć się realizacja operacji w ramach środka działania wodno-środowiskowe w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w  chowie i hodowli ryb jest dzień 1 stycznia 2011 r.

27 Działania wodnośrodowiskowe
PO RYBY Działania wodnośrodowiskowe Zmiana zobowiązań Zmiana zobowiązań dopuszczalna wyłącznie gdy polega na: - zwiększeniu powierzchni ewidencyjnej gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych objętej dofinansowaniem; - zwiększeniu liczby wybranych do wypełniania wymogów w ramach pakietu drugiego lub przyjęciu do realizacji pakietu pierwszego. W przypadku zmiany Deklaracji pakietów wymagana jest zmiana umowy. Wniosek w tej sprawie Beneficjent składa w ARiMR w roku poprzedzającym rok, w którym będą realizowane wymogi odmienne od zadeklarowanych w umowie.

28 Działania wodnośrodowiskowe
PO RYBY Działania wodnośrodowiskowe Zmniejszenie wysokości rekompensaty Rekompensatę wypłaca się w zmniejszonej wysokości: 1) w przypadku stwierdzenia, że beneficjent nie wypełnia zobowiązań określonych w pakiecie: pierwszym - proporcjonalnie do powierzchni obiektu chowu lub hodowli, na której nie były one wypełniane, drugim - o iloczyn wysokości stawki rekompensaty określonej dla danego wymogu i powierzchni, na której wymóg ten nie był wypełniany; 2) jeżeli nie są spełniane wymagania określone w § 10 rozporządzenia - proporcjonalnie za okres, w którym wymagania te nie były spełniane.

29 PO RYBY Lista dokumentów załączanych do wniosku o dofinansowanie Dla środka - Inwestycje w chów i hodowlę ryb: 1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli wnioskodawca ma obowiązek posiadania takiego wpisu; 2) pełnomocnictwo, w przypadku gdy zostało udzielone; 3) kopia dokumentu tożsamości, jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczna; 4) kopia dokumentu stwierdzającego prawo dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 5) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, w tym kosztorys inwestorski albo otrzymane przez ubiegającego się o dofinansowanie oferty związane z realizacją operacji, jeżeli wymaga tego specyfika operacji;

30 PO RYBY 6) wypełniony formularz określający ilość materiału obsadowego na potrzeby pierwszego cyklu hodowlanego w danym obiekcie chowu lub hodowli – w przypadku gdy jest planowany zakup materiału obsadowego; 7) 1. uproszczony plan biznesowy operacji - w przypadku operacji o wartości netto do zł; 2. szczegółowy plan biznesowy operacji - w przypadku operacji o wartości netto powyżej zł; 8) pozwolenie budowlane lub zgłoszenie, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 9) pozwolenie wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa wodnego - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

31 PO RYBY 10) zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli w polskich obszarach morskich wydanego na podstawie przepisów o rybołówstwie, jeżeli takie zezwolenie jest wymagane w związku z realizacją operacji; 11) kosztorys inwestorski, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe; 12) studium wykonalności projektu dla danej operacji – w przypadku braku pozwolenia budowlanego albo zgłoszenia lub pozwolenia wodnoprawnego; 13) operat szacunkowy, sporządzony zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami, jeżeli wnioskodawca zalicza do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe w postaci nieruchomości.

32 PO RYBY 2007-2013 Dla środka - Działania wodno-środowiskowe:
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli wnioskodawca ma obowiązek posiadania takiego wpisu; 2) pełnomocnictwo, w przypadku gdy zostało udzielone; 3) kopia dokumentu tożsamości, jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczna; 4) kopia dokumentu stwierdzającego prawo dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 5) decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy, albo zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii, że ubiegający się o dofinansowanie dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy;

33 PO RYBY 6) zestawienie dokumentów potwierdzających roczną produkcję ryb łososiowatych w danym obiekcie chowu lub hodowli; 7) aktualne pozwolenie wodnoprawne, o którym mowa w przepisach prawa wodnego, lub potwierdzenie złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego; 8) dokument potwierdzający ukończenie kursu lub szkolenia dotyczącego dobrostanu ryb; 9) potwierdzenie złożenia formularza sprawozdania dotyczącego powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej, za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie; 10) wyciąg z wewnętrznej dokumentacji prowadzenia chowu lub hodowli ryb.

34 PO RYBY 2007-2013 Załączniki, które dołącza się do wniosku o płatność
W przypadku środka inwestycje w chów i hodowlę ryb: 1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki; 2) kosztorys powykonawczy - w przypadku gdy beneficjent zaliczył do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe; 3) kopia aktu notarialnego stwierdzającego przeniesienie własności nieruchomości - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 4) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających odbiór lub wykonanie prac;

35 PO RYBY 5) pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych; 6) certyfikat lub inny dokument potwierdzający poprawę jakości produktów rybnych - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 7) pisemne oświadczenie beneficjenta, że używane maszyny, urządzenia lub inny sprzęt w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia nie zostały zakupione z udziałem środków publicznych; 8) pisemne oświadczenie beneficjenta potwierdzające, że nieruchomość w okresie 5 lat poprzedzających jej nabycie nie była zakupiona z udziałem środków publicznych; 9) decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy, albo zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii, że ubiegający się o dofinansowanie dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

36 PO RYBY 2. W przypadku środka działania wodno – środowiskowe:  1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki – gdy wymaga tego specyfika operacji; 2) wyciągi z księgi stawowej potwierdzone własnoręcznym podpisem beneficjenta; 3) oświadczenie osób korzystających ze ścieżek edukacyjnych - w przypadku rekompensaty za użytkowanie ścieżek edukacyjnych; 4) opis systemu rozprowadzania wody w gospodarstwie rolnym przeznaczonym do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych w przypadku: a) stosowanie wtórnego obiegu wody, b) stosowania zaawansowanych technik oczyszczania wód odprowadzanych z obiektów chowu lub hodowli, c) posiadania niezależnego systemu rozprowadzania wody.

37 PO RYBY 2007-2013 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Joanna Majchrzak
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rybołówstwa Wydział Polityki Strukturalnej tel


Pobierz ppt "Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Inwestycje w chów i hodowlę ryb Działania wodno-środowiskowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google