Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ regulacji ostrożnościowych na sytuację banków spółdzielczych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ regulacji ostrożnościowych na sytuację banków spółdzielczych"— Zapis prezentacji:

1 Wpływ regulacji ostrożnościowych na sytuację banków spółdzielczych
Bankowy Fundusz Gwarancyjny Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej Rawa Mazowiecka – 21 maja 2009 r. Wpływ regulacji ostrożnościowych na sytuację banków spółdzielczych dr Andrzej Stopczyński Dyrektor Zarządzający Pionem Nadzoru Bankowego Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

2 Wpływ regulacji ostrożnościowych na sytuację banków spółdzielczych
Wpływ regulacji ostrożnościowych na sytuację banków spółdzielczych Cel - bezpieczeństwo banków spółdzielczych i stabilność sektora normy ostrożnościowe - środkiem realizacji celów nadzorczych Tematem konferencji jest Wpływ regulacji ostrożnościowych na sytuację banków spółdzielczych Regulacje - to przede wszystkim normy tworzące otoczenie regulacyjne banków, w tym banków spółdzielczych Z punktu widzenia nadzoru bankowego tworzenie norm - to przede wszystkim metoda oddziaływania na sposób działania banków, co prowadzić ma do realizacji ustawowego celu nadzoru jakim jest zapewnienie: 1) bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych, 2) zgodności działalności banków z przepisami niniejszej ustawy, ustawy o Narodowym Banku Polskim, statutem oraz decyzją o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku. Z tego powodu każda z regulacji nadzorczych oddziałuje na sposób funkcjonowania banków, w tym przede wszystkim zmierza do ograniczania ryzyka związanego z ich działalnością. Oczywiście Banki, dążąc przede wszystkim do wzrostu wyniku finansowego i tym samym skłonne do akceptacji wyższego poziomu ryzyka, mogą normy takie postrzegać przede wszystkim jako czynnik ograniczający i utrudniający prowadzenie działalności gospodarczej.

3 Regulacje, które - w ostatnim czasie – w największym stopniu oddziaływały na sposób funkcjonowania banków spółdzielczych. Normy dotyczące funduszy własnych, zwłaszcza w kontekście zmian kursu złotego w stosunku do euro art ust 1. pkt 1 ustawy Prawo bankowe Normy dotyczące płynności uchwała nr 386/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności (Dz.U. KNF z 2008 r. Nr 8 poz. 40) Spośród regulacji ostrożnościowych, które w ostatnim czasie miały wpływ na sytuację banków spółdzielczych warto wskazać na: Normę wynikającą z art pkt 1 ustawy Prawo bankowe, zgodnie z którą banki są obowiązane utrzymywać fundusze własne na poziomie nie niższym niż równowartość w złotych kwoty 1 mln euro oraz 2. Uchwałę nr 386/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności (Dz.U. KNF z 2008 r. Nr 8 poz. 40)

4 Fundusze własne Zgodnie z Art pkt 1 ustawy Prawo bankowe: bank jest obowiązany utrzymywać fundusze własne na poziomie nie niższym niż równowartość w złotych kwoty określonej w art. 32 ust. 1, a w przypadku banków spółdzielczych będących członkami zrzeszenia, określonej w art. 32 ust. 2, z uwzględnieniem art. 172 ust. 3, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu sprawozdawczym, z tym że wkłady niepieniężne nie mogą przekroczyć 15 % funduszy zasadniczych banku, …. W związku z odnotowanym zwłaszcza na początku br wzrostem kursu euro, w lutym b. 122 banki a w kolejnych miesiącach kilkadziesiąt banków spółdzielczych wykazywało fundusze niższe niż równowartość kwoty 1 mln euro. Brak możliwości wypełnienia wymogu formalnego wynikającego z treści art. 128 ust 1 pkt 1 ustawy prawo bankowe był przedmiotem licznych komentarzy i przede wszystkim obaw dotyczących spodziewanej reakcji nadzoru bankowego na taki stan rzeczy. W komentarzach - w sposób nieuzasadniony – problem definiowany jest jako brak adekwatności kapitałowej.

5 Fundusze własne (tys. euro) współczynnik wypłacalności (w %)
Współczynnik wypłacalności banków spółdzielczych – stan na r. Fundusze własne (tys. euro) współczynnik wypłacalności (w %) fw < 1000 20,9 1000 <= fw < 1100 17,2 1100 <= fw < 1200 16,5 1200 <= fw < 1300 13,8 1300 <= fw < 1400 15,1 1400 <= fw < 1500 14,2 1500 <= fw < 2000 13,5 2000 <= fw < 3000 12,4 3000 <= fw < 5000 12,5 fw => 5000 11,3 Razem 13,1 Wspomniane powyżej komentarze nie uwzględniały/uwzględniają wszystkich norm, w świetle których można mówić o adekwatności kapitałowej banków. Tymczasem należy pamiętać o treści: Art zgodnie z którym „W celu zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego banki są obowiązane posiadać fundusze własne, dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalności.” Art pkt 2 zgodnie z którym Bank jest obowiązany utrzymywać sumę funduszy własnych i dodatkowych pozycji bilansu banku określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego na poziomie nie niższym niż wyższa z następujących wartości: a) suma wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz wymogów kapitałowych z tytułu przekroczenia limitów i naruszenia innych norm określonych w ustawie, b) oszacowana przez bank kwota, niezbędna do pokrycia wszystkich zidentyfikowanych, istotnych rodzajów ryzyka występujących w działalności banku oraz zmian otoczenia gospodarczego, uwzględniająca przewidywany poziom ryzyka (kapitał wewnętrzny), 3. Art. 128 ust 1 pkt 3, zgodnie z którym Bank jest obowiązany utrzymywać współczynnik wypłacalności na poziomie co najmniej 8 %, a bank rozpoczynający działalność operacyjną na poziomie co najmniej 15 % przez pierwsze 12 miesięcy działalności, a przez następne 12 miesięcy działalności - co najmniej 12 %. Jak widać na slajdzie banki o najniższych funduszach wykazują najwyższe współczynniki wypłacalności w całym sektorze bankowości spółdzielczej. Powstaje zatem pytanie o zasadność obaw dotyczących braku adekwatności kapitałowej w tej grupie banków

6 Fundusze własne - liczba banków spółdzielczych nie spełniających minimum kapitałowego jako funkcja kursu PLN/EUR (dane wyjściowe: marzec 2009 r.) Wraz ze zmianami kursu euro sytuacja banków o najniższych funduszach zmieniała się stosunkowo szybko. Według aktualnie obowiązującego kursu liczba banków o funduszach niższych niż równowartość 1 mln euro zmniejszyła się do 42, przy czy po uwzględnieniu ubiegłorocznych wyników wynosiłaby ona jedynie 17 uwaga: za luty i marzec dane sprawozdawcze, za kwiecień dane za marzec 2009 r. skorygowane kursem z końca kwietnia, faktycznie za kwiecień powinno być tych banków mniej (zwiększy się niezweryfikowany zysk roku bieżącego).

7 Fundusze własne - liczba banków spółdzielczych nie posiadających funduszy własnych w wymaganej wysokości 1 mln euro według stanu na koniec marca 2009 r.

8 Fundusze własne - liczba banków spółdzielczych nie posiadających funduszy własnych w wymaganej wysokości 1 mln euro – wg zrzeszeń Problem związany z brakiem możliwości spełnienia minimum kapitałowego dotyczył banków spółdzielczych we wszystkich zrzeszeniach. Zmniejszająca się liczba banków, których on dotyczył wynikała nie tylko z faktu spodku kursu euro ale była też efektem działań podjętych przez banki spółdzielcze i banki zrzeszające.

9 Fundusze własne – sposoby podwyższania
Fundusze własne – sposoby podwyższania • zaliczenie do funduszy własnych zysku netto za 2008 r., • zaliczenie do funduszy własnych zweryfikowanego zysku roku bieżącego, • zaliczenie do funduszy własnych, za zgodą KNF, środków pochodzących z banku zrzeszającego bądź innych podmiotów na zasadach pożyczki podporządkowanej, • dokonanie wpłat na udziały przez bank zrzeszający, • zwiększenie ilości członków oraz dokonanie wpłat na kolejne udziały przez dotychczasowych członków, • zaliczenie do funduszy własnych kwoty dodatkowej odpowiedzialności członków (1 przypadek). Banki skorzystały z dostępnych form wzrostu kapitałów. Przy czy znacząca okazała się tu pomoc banków zrzeszających, które zaangażowały się udzielając pożyczek podporządkowanych i dokonując wpłat na udziały w zrzeszonych bankach spółdzielczych

10 niefinansowego / aktywa
Współczynnik wypłacalności banków spółdzielczych oraz główne wskaźniki efektywności według wielkości funduszy własnych – stan na r. Fundusze własne (tys. euro) Współczynnik wypłacalności (w %) udział pożyczek podporządkowanych w funduszach własnych ROE netto C/I (w %) należności brutto od sektora niefinansowego / aktywa fw < 1000 20,9 14,5 15,5 65,8 49,5 1000 <= fw < 1100 17,2 4,1 15,1 70,3 53,2 1100 <= fw < 1200 16,5 1,0 16,4 69,9 51,8 1200 <= fw < 1300 13,8 1,7 19,3 68,2 54,7 1300 <= fw < 1400 0,7 68,8 54,0 1400 <= fw < 1500 14,2 0,0 19,2 67,6 56,4 1500 <= fw < 2000 13,5 1,6 19,6 67,7 53,1 2000 <= fw < 3000 12,4 2,8 55,8 3000 <= fw < 5000 12,5 2,7 20,7 62,8 57,9 fw => 5000 11,3 8,8 21,0 63,5 62,0 Razem 13,1 4,5 65,7 56,8 Odnotowując działania, które stosunkowo szybko stworzyły warunki działania banków w sposób zgodny z obowiązującymi normami nie sposób nie postawić pytania o zasadność i celowość podjętych wysiłków, z punktu widzenia efektywności wykorzystania możliwości spółdzielczego sektora bankowego Jak wskazuje slajd grupa banków o najniższych funduszach wykazuje najwyższy udział pożyczek podporządkowanych w funduszach własnych. Mówiąc bez ogródek w dużej mierze banki te osiągnęły minimum kapitałowe na kredyt, udzielony im przez banki zrzeszające. Biorąc pod uwagę zwrotny charakter tych środków jak również konieczność amortyzacji pożyczek podporządkowanych w ostatnich 5 latach okresu umowy nie sposób nie zauważyć niskiej efektywności tej grupy banków, wynikającej ze wskaźników zaprezentowanych na slajdzie. Pozostaje mieć nadzieję, że banki te zrealizują swoje plany dotyczące wyników finansowych w najbliższych latach w przeciwnym wypadku wysiłek ich i banków zrzeszających może pójść na marne. Bez wątpienia banki o nawet najniższych kapitałach (zważywszy na wysiłek włożony w rozwój w ostatnich kilkunastu latach) mogą oczekiwać na to, że będzie im dana szansa zachowania samodzielności i funkcjonowania jako niezależne podmioty. W niektórych jednak przypadkach ze wszech miar celowe wydaje się dokonanie analizy korzyści jakie mogłyby wynikać z przemyślanych i przygotowanych łączeń. Widoczny slajd wskazuje wyraźnie na niską efektywność banków małych, czy wręcz nieumiejętność wykorzystania środków otrzymanych od swoich właścicieli w związku z koniecznością wzrostu funduszy. W przypadku banków o funduszach własnych < 1 mln euro niski wskaźnik ROE, przy stosunkowo niskim C/I wynika częściowo z tego, że utworzyły one (w stosunku do wyniku działalności bankowej) relatywnie duże rezerwy celowe (najwyższe w grupie banków o funduszach do 2 mln euro). Większa skłonność najmniejszych banków do lokowania środków w bankach zrzeszających nie w każdym przypadku wynika ze skali potrzeb środowiska na rzecz którego banki te świadczą swoje usługi czy wyjątkowej dbałości o bezpieczeństwo depozytów. W wielu wypadkach wynika to z niedostosowania organizacyjnego, pasywnej postawy lub nadal niewystarczających możliwości finansowych banków o najniższych funduszach. Prezentowane wskaźniki wskazują także na konieczność racjonalizacji gospodarki środkami zrzeszenia. Z nadsyłanych przez banki danych wynika, że stosunkowo często na tym samym terenie działają banki, które wykazują wysokie nadwyżki finansowe i takie, którym brakuje środków w sytuacji znacznego popytu na kredyty. Racjonalizacji wymaga także sposób gospodarowania, na co wskazuje nadal wysoki zwłaszcza w stosunku do banków komercyjnych wskaźnik C/I. Gdyby wskaźnik ten w bankach spółdzielczych wynosił tyle, ile przeciętnie w całym sektorze bankowym, to wynik brutto banków spółdzielczych w 2008 r. byłby o 745 mln zł wyższy, czyli o 64,8% , niż faktycznie osiągnięty.

11 Płynność finansowa Cel wprowadzenia regulacji:
Płynność finansowa Cel wprowadzenia regulacji: realizacja dyspozycji ustawy Prawo bankowe, wprowadzenie do otoczenia regulacyjnego narzędzia mobilizacji banków do bardziej efektywnego i ostrożnego zarządzania płynnością, podniesienie bezpieczeństwa depozytów w bankach, w obliczu potencjalnego obniżenia się poziomu płynności rynku, dokonanie przez banki oceny adekwatności własnego kapitału pod kątem dostosowania go do własnej sytuacji płynnościowej oraz płynności rynku, na którym działają. Uchwałą nr 386/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności (Dz.U. KNF z 2008 r. Nr 8 poz. 40) wprowadzone zostały normy regulacyjne dotyczące płynności. Przyjęcie uchwały miało na celu: realizację dyspozycji ustawy Prawo bankowe, wprowadzenie do otoczenia regulacyjnego narzędzia mobilizacji banków do bardziej efektywnego i ostrożnego zarządzania płynnością, podniesienie bezpieczeństwa depozytów w bankach, w obliczu potencjalnego obniżenia się poziomu płynności rynku, Stworzenie warunków dla dokonania przez banki oceny adekwatności własnego kapitału pod kątem dostosowania go do własnej sytuacji płynnościowej oraz płynności rynku, na którym działają.

12 Płynność finansowa Jednolite normy płynności jako źródło informacji dla banków zrzeszających i nadzoru bankowego normy płynności w dużej mierze bazują na doświadczeniu banków w zakresie regulowania płynności, normy określone zostały w sposób elastyczny, normy zostały dostosowane do formy prawnej, w jakiej bank prowadzi działalność, zróżnicowane podejście odpowiednio dla banków, oddziałów instytucji kredytowych i banków spółdzielczych, wydłużony okres wprowadzenia w życie uchwały pozwalający na odpowiednie przygotowanie się banków, a nadzorowi bankowemu na odpowiednio wczesną reakcję na ewentualne trudności, uwzględnienie w ścisłej normie prawnej, elementów jakościowych, znajdujących się wcześniej w Rekomendacji P, mającej charakter zbioru dobrych praktyk, pozwoliło na wzmocnienie ich statusu i w konsekwencji skuteczniejsze ich egzekwowanie. jednolite normy płynności dostarczają informacji bankowi zrzeszającemu oraz nadzorowi bankowemu o sytuacji pod tym względem, co ułatwia podjęcie działań zapobiegających trwałemu utrzymywaniu się braku płynności. zaproponowane nadzorcze normy płynności w dużej mierze bazują na dotychczasowym doświadczeniu banków w zakresie regulowania płynności, nadzorcze normy płynności określone zostały w sposób elastyczny, tj. zostały dostosowane do formy, w jakiej bank prowadzi działalność, a więc zaproponowane zróżnicowane podejście odpowiednio dla banków, oddziałów instytucji kredytowych i banków spółdzielczych, zaproponowany wydłużony okres wprowadzenia w życie uchwały pozwolił bankom na odpowiednie przygotowanie, a nadzorowi bankowemu na adekwatne reagowanie na ewentualne trudności, zawarcie w ścisłej normie prawnej, elementów jakościowych w zarządzaniu płynnością, znajdujących się wcześniej w Rekomendacji P, mającej charakter zbioru dobrych praktyk, pozwoliło na wzmocnienie ich statusu i w konsekwencji skuteczniejsze ich egzekwowanie. Miary płynności: Banki, których suma bilansowa kształtuje się powyżej 200 mln. zł. Miary płynności krótkoterminowej – § 4.1. w/w Uchwały - luka płynności krótkoterminowej M1 (minimum = 0) - współczynnik płynności krótkoterminowej M2 (minimum = 1) Miary płynności długoterminowej § 5.1. w\w Uchwały - współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi M3 (minimum = 1) - współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych i aktywów o ograniczonej płynności funduszami własnymi i środkami obcymi stabilnymi M4 (minimum = 1) Banki, których średnia miesięczna wartość sumy bilansowej na koniec każdego miesiąca w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie przekroczyła 200 mln. zł. - § 8.1. w\w Uchwały współczynnik udziału podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności w aktywach ogółem M1 (co najmniej 20%), współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi M2 (minimum = 1)

13 Wypełnianie nadzorczych miar płynności przez banki spółdzielcze
Wypełnianie nadzorczych miar płynności przez banki spółdzielcze W okresie objętym analizą tj. od r. do r. problem z przestrzeganiem nadzorczych miar płynności miało łącznie 46 banków spółdzielczych, w tym: 38 banków - których średnia miesięczna wartość sumy bilansowej na koniec każdego miesiąca w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie przekroczyła 200 mln zł, 8 banków - o sumie bilansowej powyżej 200 mln zł. Fakt prawidłowego podejścia do konstrukcji uchwały potwierdza stosunkowo nieznaczna liczba banków w których wystąpiły problemy Trzeba zaznaczyć, że fakt niespełnienia normy nie oznacza trwałych problemów z płynnością, jest jednak sygnałem ostrzegawczym dla banku. W tym sensie norma jest narzędziem monitorowania płynności.

14 Wypełnianie nadzorczych miar płynności przez banki spółdzielcze

15 Wypełnianie nadzorczych miar płynności przez banki spółdzielcze

16 Wypełnianie nadzorczych miar płynności przez banki spółdzielcze o sumie bilansowej poniżej 200 mln zł Według stanu na roku nadzorczych miar płynności M1 i M2 nie przestrzegało: M1-12 banków, M2 -1 bank. W pozostałych miesiącach dane dotyczące braku przestrzegania nadzorczych norm płynności przedstawiały się następująco: miara płynności miesiąc M1 M2 liczba banków łączna ilość dni lipiec 15 135 1 22 sierpień 10 84 19 wrzesień 8 34 x październik 2008 13 117 listopad 59 grudzień 4 17 styczeń 5 18 luty 2 do 15 marca 2009

17 Wypełnianie nadzorczych miar płynności przez banki spółdzielcze o sumie bilansowej poniżej 200 mln zł Charakter przekroczeń w stosunku do omawianych banków oceniono jako przejściowy: liczba banków nie spełniających nadzorczych miar płynności ulegała systematycznemu zmniejszaniu, według stanu na dzień 15 marca 2009 r nie odnotowano przypadku nie przestrzegania miar płynności: M1 i M2, banki podjęły odpowiednie działania mające na celu wypełnienie nadzorczych miar płynności.

18 Wypełnianie nadzorczych miar płynności przez banki spółdzielcze o sumie bilansowej poniżej 200 mln zł

19 Wypełnianie nadzorczych miar płynności przez banki spółdzielcze o sumie bilansowej powyżej 200 mln zł Według stanu na 30 czerwca 2008 roku nadzorczych miar płynności nie przestrzegało: M1- 5 banków, M2- 5 banków, M3- 1 bank, M4- 6 banków. W pozostałych miesiącach dane dotyczące braku przestrzegania nadzorczych norm płynności przedstawiały się następująco: miara płynności miesiąc M1 M2 M3 M4 liczba banków łączna ilość dni łączna ilość dni lipiec 8 146 139 1 23 7 161 sierpień 123 3 60 140 wrzesień 5 107 106 22 154 październik 2008 6 136 137 listopad 103 97 19 132 grudzień 21 142 styczeń 4 58 55 101 luty 2 25 20 80 do 15 marca 2009 10 35

20 Wypełnianie nadzorczych miar płynności przez banki spółdzielcze o sumie bilansowej powyżej 200 mln zł charakter przekroczeń w stosunku do 4 omawianych banków oceniono jako przejściowy, natomiast w stosunku do pozostałych 4 jako ciągły, największym problemem było wypełnianie nadzorczej normy płynności M4, niemniej liczba banków nie spełniających miarę M4 stopniowo zmniejszała się, ilość banków, które nie wypełniały norm płynności, w analizowanym okresie, systematycznie spadała.

21 Wypełnianie nadzorczych miar płynności przez banki spółdzielcze o sumie bilansowej powyżej 200 mln zł

22 Przyczyny wystąpienia problemów z wypełnieniem nadzorczych miar płynności Jako przyczyny wystąpienia problemów z wypełnieniem nadzorczych miar płynności banki wskazały: brak dostatecznej kwoty depozytów przy dużym zapotrzebowaniu kredytowym, wzmożony wypływ środków z rachunków instytucji budżetowych, nagłe wycofywanie depozytów, zmniejszenie wartości środków zgromadzonych na rachunkach bieżących oraz lokat międzybankowych, duże przelewy z rachunków klientów banku, spadek wpływów na rachunki rolników spowodowany klęską suszy, konieczność udzielenia rolnikom tzw. kredytów klęskowych, zakup nieruchomości, niedostosowanie struktury bilansu do zgłaszanego zapotrzebowania na płynność. Wskazane przyczyny – z wyjątkiem ostatniej – mają charakter incydentalny i niezależny od banku. Norma płynności nie zapobiega takim przypadkom. Podejmowane działania nadzorcze uzależnione były od charakteru przekroczeń wiążących banki norm płynności. Do banków kierowane były pisma obligujące do przedstawienia, w określonym terminie, informacji o podejmowanych działaniach mających na celu spełnienie nadzorczych miar płynności, z jednoznacznym określeniem terminu, w którym to nastąpi. W analizowanym okresie w stosunku do banków spółdzielczych: podjęto łącznie 21 działań nadzorczych; w tym 6 działań w odniesieniu do mniejszych banków, w których problemy z przestrzeganiem norm płynności ocenione zostały jako przejściowe oraz w odniesieniu do większych banków, w 1 banku, którego suma bilansowa przekracza 200 mln zł, przeprowadzone zostało postępowanie wyjaśniające na miejscu. Do banku w związku z powyższym skierowane zostały zalecenia. Brak właściwej realizacji zaleceń w zakresie przestrzegania wiążących bank miar płynności skutkował koniecznością udzielenia bankowi upomnienia, w sytuacjach, gdy brak przestrzegania norm nadzorczych miał charakter incydentalny przeprowadzone były rozmowy z pracownikami banków.

23 Zagrożenia płynności banków spółdzielczych
Zagrożenia płynności banków spółdzielczych W ciągu I kwartału 2009 r. zobowiązania netto banków spółdzielczych wobec sektora niefinansowego spadły o 1,1% czyli o 457 mln, przy czym: w 341 bankach nastąpił spadek zobowiązań o 4,3%, czyli o 1013,0 mln zł w tym w 15 bankach o funduszach własnych większych niż równowartość 5 mln euro (wg stanu na grudzień 2008 r.) o 4,4% (o 216,0 ml zł) w 238 bankach wystąpił wzrost zobowiązań o 3,1%, czyli o 556,0 ml zł, w tym w 21 bankach o funduszach własnych większych niż równowartość 5 mln euro (wg stanu na grudzień 2008 r.) o 2,4% (o 144,0 mln zł) Na wstępie tej części wystąpienia - jako cele wprowadzenia regulacji płynnościowych - były wymieniane potrzeby dotyczące: konieczności wprowadzenia do otoczenia regulacyjnego narzędzia mobilizacji banków do bardziej efektywnego i ostrożnego zarządzania płynnością, Potrzeby podniesienia bezpieczeństwa depozytów w bankach, w obliczu potencjalnego obniżenia się poziomu płynności rynku, Przedstawione na slajdzie dane za I kwartał 2009r. potwierdzają potrzebę realizacji wskazanych powyżej celów. Dane te wskazują na możliwość wzrostu ryzyka płynności. Spadek zobowiązań znaczącej grupy banków spółdzielczych może wskazywać na to, że banki te odczuwają wzmożoną konkurencję na rynku depozytowym, na którym banki komercyjne stały się bardziej aktywne. Może też świadczyć o tym, że banki spółdzielcze zwłaszcza te, które specjalizują się w kredytowaniu z udziałem dofinansowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, świadomie tej konkurencji nie podjęły. Niezależnie jednak od przyczyn zaistniałej sytuacji nie budzi wątpliwości potrzeba monitorowania i analizy bieżącej sytuacji sektora banków spółdzielczych w zakresie płynności. Warto przy tym zauważyć, że w tym samym okresie, w przypadku znaczącej grupy banków spółdzielczych dał się zaobserwować wzrost depozytów. Ma on miejsce w bankach działających na tym samym obszarze geograficznym, na którym inne banki odnotowują spadek zobowiązań. Wzrost i jednoczesny spadek zobowiązań występuje też w grupach banków o tej samej wielkości pod względem funduszy własnych. Odnotowując to, warto zatem wskazać na potencjalne możliwości zrzeszeń w procesie zarządzania płynnością oraz na rolę banków zrzeszających w transferowaniu płynności.

24 Bank będąc instytucją zaufania publicznego, jest zobowiązany do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo działania. Jak wspomniano na wstępie sposób postrzegania regulacji ostrożnościowych przez banki i przez nadzorcę jest z oczywistych powodów odmienny. Stwierdzając to warto jednak pamiętać o szczególnym charakterze banków, uprawnionych do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym Ten czczególny charakter uzasadnia o wiele dalej idącą ingerencję w sposób ich funkcjonowania, niż ma ta miejsce w przypadku innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Szczególny charakter banków bywa często podkreślany i wyrażany w stwierdzeniu, zgodnie z którym - banki to instytucje zaufania publicznego. Najczęściej stwierdzenie to jest traktowane jako argument mający potwierdzać i podkreślać rolę i pozycję banków w obrocie gospodarczym. Znacznie rzadziej dostrzega się inny kontekst tego stwierdzenia, zgodnie z którym - banki mogą prowadzić i rozwijać bezpieczną i stabilną działalność jedynie wówczas gdy cieszą się zaufaniem swoich klientów. O bezpieczeństwie tym decyduje między innymi stosunek banków do norm wyznaczających formalnoprawne ramy ich funkcjonowania. Konieczność działania w ramach ściśle wyznaczonych zasad i reguł postępowania jest swego rodzaju ceną, jaką przychodzi zapłacić za możliwość działania pod szyldem banku. Przywilej ten jest dobrem chronionym także poprzez odpowiednie normy przewidziane w prawie karnym. Jak każdy przywilej - w myśl zasady szlachectwo zobowiązuje – wyznacza wyższe standardy i wymagania członkom elitarnej grupy podmiotów gospodarczych. Warto przy tym zauważyć, że te szczególne, podwyższone wymagania mogą decydować o przewadze konkurencyjnej banków, wobec innych instytucji oferujących usługi finansowe. Dla klientów ceniących bezpieczeństwo depozytów fakt objęcia nadzorem i konieczność prowadzenia działalności według ściśle określonych prawem reguł, może stanowić argument decydujący o ich wyborze.


Pobierz ppt "Wpływ regulacji ostrożnościowych na sytuację banków spółdzielczych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google