Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Główny Warszawa,2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Główny Warszawa,2012r."— Zapis prezentacji:

1 Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Główny Warszawa,2012r.

2 I. Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w placówkach określonych w art.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela urodzeni przed dniem 1 stycznia 1949r. mogą przejść na emeryturę bez względu na wiek, po udowodnieniu co najmniej: 30-letniego okresu składkowego i nieskładkowego, w tym 20 lat wykonywania pracy nauczycielskiej co najmniej w połowie wymiaru zajęć, lub 25- letniego okresu składkowego i nieskładkowego, w tym 20 lat wykonywania zatrudnienia w szkolnictwie specjalnym co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć. Warunki konieczne do otrzymania tej emerytury: Wykonywanie pracy nauczycielskiej przed przejściem na emeryturę Rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela

3 II. Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r. mogą przejść na emeryturę nauczycielską na podstawie art.88 KN, jeśli do dnia 31 grudnia 2008 r. spełniły następujące warunki: Udowodniły wymagane okresy składkowe i nieskładkowe, o których w pkt I, Wykonywały pracę nauczycielską przed przejściem na emeryturę, Rozwiązały stosunku pracy na swój wniosek ( nie musiały tego zrobić do 31 grudnia 2008 r.) Złożyły wniosek o przekazanie środków z OFE ( za pośrednictwem ZUS) do budżetu państwa

4 III. Zdaniem ZUS warunek rozwiązania na wniosek nauczyciela stosunku pracy spełniony jest także wówczas gdy mamy do czynienia, z rozwiązaniem stosunku pracy na podstawie KN w związku : z art.20 ust.1 pkt 1.2 - całkowita, częściowa likwidacja, zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie oddziałów lub zmiany planu nauczania, z art.20 ust.6 – wygaśnięcie stosunku pracy w związku z upływem stanu nieczynnego z art.20 ust.7 – wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy przed upływem stanu nieczynnego z art.23 ust.1 – na wniosek nauczyciela z art.27 ust.1 – za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, na podstawie wniosku nauczyciela z art.24 ust.4 pkt 1)- na mocy porozumienia stron zainicjowanego przez nauczyciela ( należy zaznaczyć w świadectwie pracy)

5 IV. Nauczyciel wykonujący pracę nauczycielską w kilku szkołach lub placówkach, w celu nabycia prawa do emerytury na podstawie art.88 KN musi rozwiązać stosunek pracy we wszystkich szkołach. V. Nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, nabędzie prawo do emerytury, jeśli złoży wniosek o rozwiązanie tej umowy przed upływem okresu na jaki została zawarta. VI. Nauczyciel, aby otrzymać emeryturę z art.88 KN liczoną według tzw. starych zasad musi wystąpić z wnioskiem przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego.

6 VII. Do 20 letniego okresu pracy w szczególnym charakterze nie wlicza się okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał po 14 listopada 1991r. wynagrodzenie lub świadczenie z powodu choroby lub macierzyństwa,tj. niezdolności do pracy za które zostało nauczycielowi wypłacone wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne za które pracownik otrzymał zasiłki: macierzyński, opiekuńczy Niewykonywania pracy,za które wypłacono nauczycielowi wynagrodzenie na podstawie KN za czas usprawiedliwionej nieobecności np. z powodu choroby, a w odniesieniu do wynagrodzenia wypłaconego w czasie urlopu macierzyńskiego za okres od dnia 15 listopada 1991r. do dnia 31 lipca 1992r. urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu szkoleniowego, pozostawania przez nauczycieli w stanie nieczynnym,

7 nie wlicza się ponadto okresów urlopu wychowawczego, bezpłatnego lub służby wojskowej. VIII. Okres składkowy i nieskładkowy ( wymienione w art.6 i art. 7 ustawy o emeryturach i rentach z FUS).Ustalając staż ZUS stosuje następujące zasady: okresy nieskładkowe uwzględnia w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 okresów składkowych ( zliczenia dokonuje się z dokładnością co do jednego dnia), Uwzględnia tzw. okresy uzupełniające, gdy suma udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych jest niższa niż wymagany staż emerytalny i tylko w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnień ( tzw. rolne, wymienione w art.10 ustawy o emeryturach i rentach z FUS )

8 I. Nauczyciele, którzy wykonywali lub wykonują pracę nauczycielską wymienioną w KN, ale nie spełniają warunków uzyskania emerytury bez względu na wiek, mogą ubiegać się o świadczenia na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS ( art.32, 46 ) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze ( § 15), (wykaz A ): Nauczyciel urodzony przed 1 stycznia 1949 r.,jeśli spełnił łącznie następujące warunki: a) osiągnął wiek – 55 K,60 M b) ma okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat dla K,25 lat dla M, w tym 15 lat pracy w szczególnym charakterze ( Wykaz A) stale i w pełnym wymiarze.

9 Nauczyciel lub nauczycielka urodzeni po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. muszą spełnić dodatkowo jeszcze dwa warunki wynikające z art.46 ustawy o rentach i emeryturach z FUS: a) osiągnięcie wieku i stażu emerytalnego i szczególnego ( jak dla urodzonych przed 1 stycznia 1949r.) przed dniem 31 grudnia 2008r. b) nieprzystąpienie do OFE lub złożenia wniosku o przekazanie środków finansowych do budżetu państwa. Trzecim warunkiem w związku z art. 6 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 grudnia 2010r. ( Dz. U. Nr 257, poz.1726) jest rozwiązanie stosunku pracy ( dodanie art.103a w ustawie o emeryturach i rentach z FUS ).

10 II. Świadczenie zostanie udzielone i liczone będzie na starych zasadach jeśli wniosek zostanie złożony przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. W przypadku złożenia wniosku po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego ZUS nie ustali emerytury z tytułu wykonywania pracy o szczególnym charakterze,a emeryturę powszechną: urodzeni przed 1 stycznia 1949 – na starych zasadach urodzeni po 31 grudnia 1948 – mieszaną lub na nowych zasadach. III. Nie ma obowiązku wykonywania pracy nauczycielskiej przed przejściem na emeryturę.

11 I. Nauczyciele urodzeni po 31 grudnia 1948 r. którzy nie mogli skorzystać z emerytury z tytułu wykonywania pracy w szczególnym charakterze ( nie spełniali wymaganych warunków do 31 grudnia 2008 r.) mogą skorzystać z uprawnień wynikających z art.184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Prawo do emerytury mają osoby, które spełnią następujące warunki: ukończą wiek emerytalny 55 dla K, 60 dla M, na dzień 1 stycznia 1999 r. udowodniły okres składkowy i nieskładkowy 20 lat dla K, 25 dla M, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych charakterze przy pracach wymienionych w wyk. A, rozwiążą stosunek pracy. Od 1 stycznia 2009 r. obowiązują nowe zasady naliczania emerytury. Dla osób, które wymagany wiek ukończą w latach 2009 – 2013 emerytura mieszana zgodnie z art.183 ustawy.

12 I. Nauczyciele urodzeni po 31 grudnia 1948 r. którzy nie mogli skorzystać z emerytury na podstawie art.88 KN albo ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zatrudnieni w placówkach wymienionych w pkt 21 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych ( Dz. U. z 2008 r. nr 237,poz.1656) mogą skorzystać z emerytury pomostowej: nauczyciele, wychowawców i inni pracowników pedagogicznych zatrudnieni w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno – wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

13 II. Prawo do uzyskania emerytury pomostowej mają nauczyciele, którzy ( art. 4 ) urodzili się po 31 grudnia 1948 r., mają okres pracy o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat ( przy ustalaniu tego okresu nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymywał wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego), osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla K, 60 dla M, mają okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat dla K, 25 lat dla M

14 przed dniem 1 stycznia 1999r. wykonywali pracę o szczególnym charakterze po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywali pracę o szczególnym charakterze w pełnym wymiarze czasu pracy ( art. 3) nastąpiło z nimi rozwiązanie stosunku pracy. III. Prawo do emerytury pomostowej ulega zawieszeniu bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu w razie podjęcia przez uprawnionego pracy o szczególnym charakterze w rozumieniu art.3 ust.1 i 3. ( art.17 ust.4 ustawy)

15 I. Zgodnie z definicją zawartą w art.2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych ( Dz. U z 2009 r. Nr 97,poz.800), świadczenie mogą uzyskać nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w: publicznych i niepublicznych przedszkolach, placówkach kształcenie ustawicznego, szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania

16 ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. II. Prawo do świadczenia przysługuje nauczycielom, którzy spełnili następujące warunki: osiągnęli wiek wymagany ustawą ( art.4 ust.3) mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat wykonywania pracy w wymienionych wyżej placówkach w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru czasu pracy,osiągnięty najpóźniej na dzień rozwiązania pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy. rozwiązali stosunek pracy ( wszystkie stosunki pracy,w których nauczyciel pozostaje, bez względu na ich charakter i wymiar)

17 III. Świadczenie kompensacyjne może być przyznane tylko takiemu nauczycielowi, który: przed zgłoszeniem wniosku pozostawał w stosunku pracy w wymienionych wyżej placówkach, po rozwiązaniu stosunku pracy do czasu zgłoszenia wniosku nie wykonywał żadnego zatrudnienia lub działalności. IV. Nauczycielowi,który po ustaniu stosunku pracy w wymienionych placówkach podjął zatrudnienie lub działalność nie przysługuje świadczenie kompensacyjne. V. Ustalenie 30 letniego okresu składkowego i nieskładkowego jak dla emerytury z art.88 KN, bez uwzględnienia tzw. okresów rolnych

18 VI. Ustalenie 20 letniego stażu pracy pedagogicznej jak dla emerytury z art.88 KN VII. Rozumienie rozwiązania stosunku pracy jak przy emeryturze z art.88 KN. VIII. Prawo do świadczenia kompensacyjnego ma charakter okresowy - i co do zasady – ustaje z dniem poprzedzającym osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego. IX. Prawo do świadczenia kompensacyjnego – ulega zawieszeniu bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu – w razie podjęcia przez osobę uprawnioną pracy ( nie tylko w charakterze nauczyciela) w jednostkach wymienionych w art.1 ustawy KN ( art.9 ust.2)


Pobierz ppt "Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Główny Warszawa,2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google