Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozstanie z przewlekle chorym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozstanie z przewlekle chorym"— Zapis prezentacji:

1 Rozstanie z przewlekle chorym
Prawo Pracy Rozstanie z przewlekle chorym

2 Wzmożone gwarancje zatrudnienia podwładnemu przebywającemu na długim zwolnieniu lekarskim
Art. 41. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Art. 53. § 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia: 1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa: a) dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową, 2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt. 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc. § 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem - w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną - w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku. § 3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności. § 4. Przepisy art. 36 § 11 i art. 52 § 3 stosuje się odpowiednio. § 5. Pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z przyczyn wymienionych w § 1 i 2, zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn. Tomasz Jerzy Ćwiek

3 Wzmożone gwarancje zatrudnienia podwładnemu przebywającemu na długim zwolnieniu lekarskim
Art. 361. § 1.  Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Art. 52. § 3. Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. Tomasz Jerzy Ćwiek

4 Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Wyrok SN z dnia 20 października 2008 roku (I PK 60/08) – pracownikowi, który przebywa na nieprawidłowo przyznanym świadczeniu chorobowym, wolno dać wypowiedzenie. Nawet jeśli wciąż otrzymuje pieniądze. Wyrok SN z dnia 5 maja 2010 roku (I PK 343/09) – Jeśli zatrudniony stawił się w firmie po wyczerpaniu zasiłku i walczy jeszcze z ZUS o świadczenie rehabilitacyjne mamy zielone światło na wręczenie mu wypowiedzenia. Tomasz Jerzy Ćwiek

5 Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Wyrok SN z dnia 17 lipca 2009 roku (I PK 43/09) – Jeśli podwładny nie stawia się w pracy po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, nie zrywaj z nim od razu współpracy bez wypowiedzenia. Najpierw upewnij się, czy nie wystąpił o świadczenie rehabilitacyjne. Jak postępować ? 1. spróbujmy na własną rękę ustalić jaki charakter ma przedłużająca się absencja podwładnego, tylko bowiem dalsza niezdolność do pracy z powodu choroby usprawiedliwia rozstanie bez wypowiedzenia. 2. jeżeli pracownik dalej jest chory i przez nieuwagę nie złożył w terminie wniosku o świadczenie rehabilitacyjne, z zerwaniem współpracy poczekajmy do momentu wydania ostatecznej decyzji organu rentowego w tej sprawie. 3.jeżeli jesteśmy pewni, że zatrudniony jest nieobecny z innych powodów niż choroba, mamy prawo taką absencję uznać za nieusprawiedliwioną i pracownik taki zasługuje na wypowiedzenie a nawet na dyscyplinarkę. Nie powołujmy się jednak w tym wypowiedzeniu na długą chorobę. 4. jeśli nie możemy ustalić miejsca pobytu pracownika – ukrywa się przed nami, wtedy absencję możemy zakwalifikować do nieusprawiedliwionych i dać wypowiedzenie bądź pismo z dyscyplinarką. W tym przypadku także nie powołujemy się na przewlekłą chorobę. Tomasz Jerzy Ćwiek

6 Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Wyrok SN z dnia 14 stycznia 2010 roku (III PK 46/09) – Z podwładnym, któremu lekarz przyznał wynagrodzenie i zasiłek chorobowy (zwolnienie lekarskie), tylko na 179 dni, możemy zerwać współpracę bez wypowiedzenia po dodatkowych trzech dniach, pod warunkiem, że pracownik dalej jest niezdolny do pracy. (art. 229 § 2 kodeksu pracy) Art § 2. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Tomasz Jerzy Ćwiek

7 Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Jak pozbyć się pracownika, który dostał zwolnienie lekarski na okres poniżej 182 dni (6 miesięcy) 1. należy odczekać liczbę brakujących dni do 182, wtedy możemy wręczyć wypowiedzenie. Należy je wręczyć po wcześniejszych niezbędnych konsultacjach i opiniach (związki zawodowe ) 2. w przypadku dalszej niezdolności do pracy po upływie 182 dni tez można wręczyć wypowiedzenie. Tomasz Jerzy Ćwiek

8 Przepisy szczególne Budżetówka – wolno nam zwolnić:
Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania – po czasowej niezdolności do pracy przekraczającej 182 dni z możliwością wydłużenia tego okresu o kolejne 12 miesięcy, jeżeli zainteresowany uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego lub udzielony zostanie dla niego urlop zdrowotny (art. 23 ust. 1 pkt. 2 Karty nauczyciela), Mianowanego samorządowca – po jego chorobowej nieobecności w pracy dłuższej niż rok (art. 55 ust 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych) – po 31 grudnia 2011 roku przepis przestaje obowiązywać, Mianowanego urzędnika państwowego – po jego chorobowej nieobecności w pracy dłuższej niż rok (art. 14 ust 3 ustawy z dnia 16 września 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych) Urzędnika służby cywilnej – po niezdolności do pracy dłuższej niż rok (art. 71 ust 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej). Tomasz Jerzy Ćwiek

9 Tomasz Jerzy Ćwiek


Pobierz ppt "Rozstanie z przewlekle chorym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google