Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI 11 luty 2013r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI 11 luty 2013r."— Zapis prezentacji:

1 SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI 11 luty 2013r.
Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw oraz inne wybrane zagadnienia SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI 11 luty 2013r.

2 Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2012 r., poz. 637) dalej nazywana „ustawą zmieniającą” 2 2

3 Zmiany wprowadzone ustawą zmieniającą dotyczą m.in. ustaw:
Zmiany w przepisach Zmiany wprowadzone ustawą zmieniającą dotyczą m.in. ustaw: o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – w zakresie: podwyższenia wieku emerytalnego, obliczania wysokości emerytur i rent w zakresie związanym z podwyższeniem wieku emerytalnego oraz w zakresie emerytury najniższej, wprowadzenia nowego świadczenia – emerytury częściowej o emeryturach kapitałowych - w zakresie podwyższenia wieku emerytalnego uprawniającego do dożywotniej emerytury kapitałowej, mającego wpływ na okres, w jakim dokonywana jest wypłata okresowej emerytury kapitałowej o systemie ubezpieczeń społecznych - w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia o ubezpieczeniu społecznym rolników – w zakresie podwyższenia wieku emerytalnego oraz wprowadzenia nowego świadczenia - częściowej emerytury rolniczej 3

4 Podwyższenie wieku emerytalnego
Podwyższenie wieku emerytalnego dotyczy: mężczyzn urodzonych po dniu 31grudnia 1947 r. urodzonych w 1948 r. urodzonych po 31 grudnia 1948 r. kobiet urodzonych po dniu 31 grudnia 1952 r. Wiek emerytalny kobiet urodzonych do dnia grudnia 1952 r. oraz mężczyzn urodzonych do dnia 31 grudnia 1947r. – pozostaje bez zmian

5 Podwyższenie wieku emerytalnego
Poczynając od dnia 1 stycznia 2013 r wiek emerytalny podwyższony zostanie o jeden miesiąc w odniesieniu do ubezpieczonych urodzonych w tym samym kwartale. Przykładowo: podwyższony wiek emerytalny dla wszystkich mężczyzn urodzonych w I kwartale 1948 r. wynosi 65 lat i 1 miesiąc urodzonych w II kwartale 1948 r. – 65 lat i 2 miesiące, itd. urodzonych w I kwartale 1949 r. wynosi 65 lat i 5 miesięcy urodzonych w II kwartale 1949 r. – 65 lat i 6 miesięcy, itd. podwyższony wiek emerytalny dla wszystkich kobiet urodzonych w I kwartale 1953 r. wynosi 60 lat i 1 miesiąc urodzonych w II kwartale 1953 r lat i 2 miesiące 5 5

6 Skutek podwyższenia wieku emerytalnego
Podwyższenie wieku emerytalnego oznacza dla mężczyzn urodzonych w 1948 r.: przechodzenie na emeryturę w podwyższonym wieku (art. 27 i 28 ustawy emerytalnej) podwyższenie wieku uzasadniającego przyznanie emerytury z urzędu tej grupie ubezpieczonych wydłużenie możliwości przejścia na emeryturę z art. 29 i 32 ustawy emerytalnej podwyższenie wieku emerytalnego do zastosowania jego obniżenia o okresy pracy górniczej w rozumieniu art. 39 ustawy emerytalnej 6

7 Skutek podwyższenia wieku emerytalnego
Przy ustalaniu prawa do emerytury określonej: w art. 29 i 32 wydłużenie możliwości przyznania emerytury na podstawie tych przepisów oznacza możliwość przyznania emerytury również takiej osobie, która ukończyła wiek 65 lat Oznacza to, że – odmiennie niż dotychczas – mężczyzna, np. ur r. mający w grudniu 2013 r lat i 2 miesiące, ale nie mający wieku emerytalnego ustalonego według daty urodzenia - 65 lat i 4 miesiące, może ubiegać się o wcześniejszą emeryturę na podstawie tych przepisów w art. 39 dla ubezpieczonych urodzonych w 1948 r. obniżeniu o okresy pracy górniczej ulega podwyższony wiek emerytalny, a nie wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn

8 Skutek podwyższenia wieku emerytalnego
Podwyższenie wieku emerytalnego dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. – oznacza: wydłużenie wieku uzasadniającego przyznanie emerytury z urzędu tej grupie ubezpieczonych Przy ustalaniu prawa do emerytury określonej: w art. 46 w związku z art.39 w art. 184 w związku z art. 39 obniżeniu o okresy pracy górniczej ulega wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn (a nie podwyższony dla tych osób wiek emerytalny) Warunki dot. ustalania wieku uprawniającego do emerytury przyznawanej na podstawie art. 46 i 184 nie ulegają zmianie Wniosek o emeryturę z art.46 (analogicznie z art. 50) powinien być zgłoszony przed osiągnięciem podwyższonego wieku emerytalnego

9 Ustalanie wysokości emerytury z art. 24 ustawy emerytalnej
Podstawa obliczenia emerytury przyznawanej na podstawie art. 24 ustawy emerytalnej ulega pomniejszeniu o kwoty: pobieranych emerytur, przyznanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przed osiągnięciem wieku emerytalnego (zarówno na podstawie ustawy emerytalnej, jak i przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1999 r.), jak też na zasadach określonych w art.88 Karty Nauczyciela w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne

10 Ustalanie wysokości emerytury z art. 24 ustawy emerytalnej (c.d.)
Podstawa obliczenia emerytury będzie pomniejszona: o kwoty przed dokonaniem potrąceń i egzekucji - jeżeli z emerytury dokonywane były potrącenia lub egzekucja (bez względu na to, z jakiego tytułu) o kwoty emerytury po zmniejszeniu - jeżeli emerytura podlegała zmniejszeniu w związku z osiąganiem przychodów

11 Ustalanie wysokości emerytury z art. 24 ustawy emerytalnej (c.d.)
Kwoty nadpłat z tytułu emerytur wcześniejszych uznane za niedochodzone, albo w stosunku do których odstąpiono od żądania zwrotu, traktuje się jak kwoty pobranych emerytur, zatem powodują pomniejszenie podstawy obliczenia emerytury Dotyczy to nadpłat spowodowanych przez dowolny podmiot

12 Ustalanie wysokości emerytury z art. 24 ustawy emerytalnej (c.d.)
Wysokość emerytury określonej w art. 24 ustawy emerytalnej, dla osoby pobierającej wcześniej przyznaną emeryturę ustalana jest poprzez podzielenie: pomniejszonej podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę określoną w tym przepisie

13 Ustalanie wysokości emerytury z art. 24 ustawy emerytalnej (c.d.)
Pomniejszenie podstawy obliczenia emerytury z art. 24 ustawy emerytalnej dotyczy emerytur, do których prawo zostało ustalone poczynając od 1 stycznia 2013 r. Ważne Pomniejszenie podstawy obliczenia obejmuje również emerytury przyznawane kobietom urodzonym do dnia 31 grudnia 1952 r., jeżeli wniosek o emeryturę z art.24 zgłoszą po dniu 31 grudnia 2012 r.

14 Ustalanie wysokości emerytury z art. 24 ustawy emerytalnej (c.d.)
Podstawa obliczenia emerytury przyznawanej na podstawie art. 24 ustawy emerytalnej, dla osoby pobierającej wcześniej emeryturę będzie ulegała zmianie poprzez: podwyższenie podstawy jej obliczenia - jeżeli z tytułu pobieranej wcześniej emerytury zostanie ustalona, np. kwota nienależnie pobranych świadczeń i kwota ta zostanie zwrócona pomniejszenie podstawy obliczenia - jeżeli z tytułu pobieranej wcześniej emerytury zostanie ustalone wyrównanie

15 Zmiany dot. emerytury mieszanej
Ustawa zmieniająca przewiduje możliwość ustalenia emerytury w mieszanej wysokości dla osób, które wiek emerytalny osiągną w 2014 r.: kobiet urodzonych do 30 czerwca 1954 r. mężczyzn urodzonych do 30 czerwca 1949 r. kobiet i mężczyzn, którzy wiek uprawniający do emerytury z art. 184, osiągną w 2014 r. Wysokość emerytury mieszanej dla tej grupy osób będzie ustalana według odpowiedniego procentu „starej” i „nowej” emerytury - jak dla roku (odpowiednio - 20% i 80%)

16 Emerytura mieszana (c.d.)
ENM kobiety urodzone od – r. wiek 60 lat i 1 miesiąc kobiety urodzone od – r. wiek 60 lat i 2 miesiące kobiety urodzone od – r. wiek 60 lat i 3 miesiące, które spełnią warunek wieku w 2013 r. kobiety urodzone od – r. wiek 60 lat i 4 miesiące kobiety urodzone od – r. wiek 60 lat i 5 miesięcy kobiety urodzone od – r. wiek 60 lat i 6 miesięcy, które spełnią warunek wieku w 2014 r. mężczyźni urodzeni od – r. wiek 65 lat i 5 miesięcy mężczyźni urodzeni od – r. wiek 65 lat i 6 miesięcy, którzy spełnią warunek wieku w 2014 r. ENMS kobiety urodzone od r r. wiek obniżony do 55 lat mężczyźni urodzeni od r r. wiek obniżony do 60 lat

17 Zmiany dot. obliczania stażu hipotetycznego
W związku z podwyższeniem wieku emerytalnego wydłużono okres, do którego oblicza się staż hipotetyczny przy ustalaniu wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy. Staż ten będzie obliczany za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencista ukończyłby określony w art.24 ust. 1a - a więc określony dla kobiet wiek emerytalny – docelowo 67 lat Oznacza to, iż dla potrzeb ustalenia stażu hipotetycznego - wiek mężczyzny ustala się według daty urodzenia kobiety. Zasadę tę stosuje się przy ustalaniu wysokości rent z tzw. ogólnego stanu zdrowia i rent z ubezpieczenia wypadkowego (w tym rent rodzinnych po takich osobach)

18 Zmiany dot. obliczania stażu hipotetycznego (c.d.)
Przykład: Z wnioskiem o rentę występuje mężczyzna urodzony w marcu 1955 r. Wiek emerytalny tego mężczyzny - to 67 lat Przy ustalaniu stażu hipotetycznego zostanie przyjęty wiek emerytalny, określony dla kobiet zgodnie z art. 24 ust.1a pkt 10 ustawy emerytalnej, tj. 60 lat i 9 miesięcy

19 Zmiany dot. obliczania stażu hipotetycznego (c.d.)
Staż hipotetyczny według nowych zasad ustala się w przypadku gdy prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy powstaje od dnia 1 stycznia 2013 r., niezależnie od daty zgłoszenia wniosku o rentę Przykład: Wniosek o rentę zgłoszony w dniu 15 grudnia 2012 r., zasiłki chorobowe do dnia 28 grudnia 2012 r. Prawo do renty powstaje od dnia 29 grudnia 2012 r. – staż hipotetyczny powinien być policzony według zasad dotychczasowych (do wieku 60 lat dla kobiet i mężczyzn) Wniosek o rentę zgłoszony w dniu 15 grudnia 2012 r., zasiłki chorobowe do dnia 15 stycznia 2013 r. Prawo do renty powstaje od dnia 16 stycznia 2013 r. – staż hipotetyczny powinien być policzony według nowych zasad (do podwyższonego wieku emerytalnego ustalanego dla obu płci według daty urodzenia kobiety)

20 Zmiany dot. stażu hipotetycznego (c.d.)
Staż hipotetyczny według nowych zasad ustala się w przypadku, gdy zgon ubezpieczonego nastąpi po dniu 31 grudnia 2012 r. W przypadku gdy zgon ubezpieczonego nastąpił w roku 2012 lub wcześniej świadczenie zmarłego ustala się zawsze według zasad obowiązujących w dniu śmierci zmarłego, tj. przyjmuje się staż hipotetyczny według wieku 60 lat – niezależnie od tego kiedy zostanie zgłoszony wniosek o rentę rodzinną i kiedy członkowie rodziny spełnią do niej warunki Przykład: Zgon ubezpieczonego nastąpi 15 stycznia 2013 r. – staż hipotetyczny ustala się do podwyższonego wieku emerytalnego Zgon ubezpieczonego nastąpił 15 grudnia 2012 r. – staż hipotetyczny ustala się do wieku 60 lat

21 Zmiany dot. renty z tytułu niezdolności do pracy
Zmiana art. 13 ust. 3a ustawy emerytalnej orzeczenie lekarza orzecznika (komisji lekarskiej) ZUS ustalające niezdolność do pracy do dnia osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego (łącznie z tym dniem) renciści uprawnieni w dniu 1 stycznia 2013 r. do renty z tytułu niezdolności do pracy do dnia osiągnięcia dotychczasowego wieku emerytalnego, wynoszącego 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, zachowują uprawnienia do renty do dnia osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego (łącznie z tym dniem)

22 Zmiany dot. renty z tytułu niezdolności do pracy (c.d.)
Wydając orzeczenie w roku 2012 lekarz orzecznik ZUS albo komisja lekarska ZUS orzeka do dnia osiągnięcia dotychczasowego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn We wniosku o przeprowadzenie badania lekarskiego rencisty, który może mieć orzeczoną niezdolność do wieku wskazujemy datę osiągnięcia nowego wieku emerytalnego w sprawach, w których badanie może być przeprowadzone już w roku 2013 przez lekarza orzecznika ZUS lub przez komisję lekarską ZUS adnotacja – wiek emerytalny 2 luty 2013 r., jeżeli z akt sprawy wynika, że: - rencistka urodziła się 2 stycznia 1953 r., albo - rencista urodził się 2 stycznia 1948 r.

23 Zmiany dot. renty z tytułu niezdolności do pracy (c.d.)
Do osób pobierających w dniu 1 stycznia 2013 r. renty z tytułu niezdolności do pracy zostaną wysłane powiadomienia o zachowaniu uprawnień do świadczenia do dnia osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego (łącznie z tym dniem) Jeżeli prawo do świadczenia uległo zawieszeniu – powiadomienia zostaną wysłane po wznowieniu wypłaty Jeżeli prawo do świadczenia ustało przed dniem 1 stycznia 2013 r. i zostanie przywrócone po dniu 31 grudnia 2012 r. – powiadomienia zostaną wysłane wraz z decyzją przywracającą prawo do świadczenia Powiadomienia zostaną wysłane do osób, które mają ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny w związku z orzeczona niezdolnością do pracy do tego dnia (po tym dniu prawo do renty ustaje) Do powiadomień dołączona zostanie również legitymacja emeryta – rencisty, z nowym okresem uprawnień do renty

24 Zmiany dot. emerytury najniższej z art.87 ustawy emerytalnej
Wiek uprawniający do podwyższenia do kwoty emerytury najniższej w myśl art. 87 ustawy emerytalnej to wiek ustalony zgodnie z art. 24 ust. 1a i 1b - podwyższony wiek emerytalny

25 Zmiany dot. emerytury najniższej z art.87 ustawy emerytalnej (c.d.)
Wydłużenie wymiaru okresów składkowych i nieskładkowych uprawniających kobietę do emerytury najniższej – docelowo do 25 lat. Okresy uprawniające do podwyższenia emerytury do kwoty najniższej będą wynosiły: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. – 20 lat od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. – 21 lat od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. – 22 lata od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. – 23 lata od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. – 24 lata od 1 stycznia 2022 r. – 25 lat

26 Zmiany dot. emerytury najniższej z art.87 ustawy emerytalnej (c.d.)
Staż uprawniający do podwyższenia do minimum w stosunku do kobiety powinien być ustalany w powiązaniu z wiekiem ukończonym w poszczególnych okresach wskazanych w art. 24 ust.1a ustawy emerytalnej - zgodnie z jej datą urodzenia I tak: Staż wynoszący 20 lat muszą udowodnić kobiety urodzone do dnia 31 grudnia 1952 r. oraz kobiety urodzone w okresie od 1 stycznia 1953 r. do 30 września 1953 r. Kobiety urodzone w okresie od 1 października 1953 r. do 31 grudnia 1953 r. - wiek 60 lat i 4 miesiące osiągną w I kwartale 2014 r. i są zobowiązane do udowodnienia stażu wynoszącego 21 lat (obowiązującego od r.), itd.

27 Zmiany dot. zawieszalności - art.103 ust.2 ustawy emerytalnej
Osiągnięcie podwyższonego wieku emerytalnego – ustalanego indywidualnie dla każdego emeryta na podstawie art. 27 ust. 2 i 3 (urodzonego przed 1 stycznia 1949 r.) albo na podstawie art. 24 ust. 1a i 1 b (urodzonego po dniu 31 grudnia 1948 r.) pozwala na pobieranie świadczenia w pełnej wysokości (nie dotyczy to osoby kontynuującej zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy)

28 Zmiany dot. emerytury z art. 184 ustawy emerytalnej
Z dniem 1 stycznia 2013 r. zniesiony zostanie warunek rozwiązania stosunku pracy - jako warunek wymagany do ustalenia prawa do emerytury z art. 184. Osoba kontynuująca w ramach stosunku pracy zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy może mieć ustalone prawo do tej emerytury - ulegnie ono zawieszeniu w trybie art. 103a ustawy emerytalnej Uwaga: Zachowany został warunek rozwiązania stosunku pracy w stosunku do emerytur górniczych przyznawanych na podstawie art. 34, 48 i 49 ustawy emerytalnej, w brzmieniu ustalonym w dniu 31 grudnia 2006 r. oraz do emerytur z art. 88 Karty Nauczyciela

29 ukończyła wiek 62 lata - kobieta i 65 lat – mężczyzna
Emerytura częściowa Emerytura częściowa przysługuje osobie, urodzonej po dniu 31 grudnia 1948 r., która: nie ukończyła podwyższonego wieku emerytalnego określonego w art. 24 ust.1a pkt oraz ust. 1b pkt 2-20 ustawy emerytalnej ukończyła wiek 62 lata - kobieta i 65 lat – mężczyzna ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn 29

30 Emerytura częściowa (c.d.)
Emerytura częściowa przysługuje: kobiecie urodzonej po dniu 31 grudnia 1958 r. (podwyższony wiek emerytalny kobiety urodzonej w I kwartale 1959 r. wynosi 62 lata i 1 miesiąc – kobiety, urodzone w tym kwartale, jako pierwsze mogą ubiegać się o emeryturę częściową) mężczyźnie urodzonemu po dniu 31 grudnia 1948 r. (podwyższony wiek emerytalny mężczyzny urodzonego w I kwartale 1949 r. wynosi 65 lat i 5 miesięcy – mężczyźni, mogący ubiegać się po raz pierwszy o emeryturę częściową, to mężczyźni urodzeni w tym kwartale) 30

31 Emerytura częściowa (c.d.)
Staż, wymagany do uzyskania prawa do emerytury częściowej, wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, ustalany jest na zasadach przyjętych dla emerytur przyznawanych dotychczas ubezpieczonym, urodzonym przed 1 stycznia 1949 r. w wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Uwzględnieniu podlegają: okresy składkowe nieskładkowe okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego i pracy w tym gospodarstwie, okresy pobierania renty (nowe brzmienie art.10 a ust. 1 ustawy emerytalnej) 31

32 Zasady dot. emerytury częściowej
Osiągnięcie podwyższonego wieku emerytalnego przez osobę mającą ustalone prawo do emerytury częściowej nie oznacza przyznania z urzędu emerytury określonej w art. 24 ustawy emerytalnej Przyznanie tej emerytury następuje na wniosek osoby pobierającej emeryturę częściową – po osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego i po ustaniu stosunku pracy – w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem Oznacza to, że emerytura częściowa może być wypłacana również po osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego Emerytura częściowa nie podlega zawieszeniu ani zmniejszeniu – w tym również zawieszeniu na podstawie art.103a ustawy emerytalnej. Emerytura częściowa podlega zawieszeniu wyłącznie na wniosek emeryta 32

33 Zasady dot. emerytury częściowej (c.d.)
Emerytura częściowa jest emeryturą w rozumieniu art. 3 ustawy, a więc będzie wypłacana w zbiegu: z rentą z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego, z rentą inwalidy wojskowego, którego niezdolność pozostaje w związku ze służbą wojskową - na zasadach przewidzianych do wypłaty świadczeń w zbiegu 33

34 Wysokość emerytury częściowej
Ustalenia wysokości emerytury częściowej dokonuje się poprzez: obliczenie pełnej kwoty emerytury zgodnie z art. 26 ustawy emerytalnej przy czym do podstawy jej obliczenia przyjmuje się: kwotę zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowanych w I filarze ZUS do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury częściowej, oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego (waloryzacja roczna i kwartalna składek i kapitału początkowego) podzielenie tej podstawy przez średnie dalsze trwanie życia w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę częściową 34

35 Wysokość emerytury częściowej (c.d.)
Wysokość emerytury częściowej to: 50% kwoty emerytury obliczonej zgodnie z art ustawy emerytalnej Emerytura częściowa nie podlega podwyższeniu do kwoty świadczenia najniższego

36 Ustalanie wysokości emerytury z art
Ustalanie wysokości emerytury z art.24 osobie pobierającej emeryturę częściową Podstawa obliczenia emerytury przyznawanej na podstawie art. 24 ustawy emerytalnej ulega pomniejszeniu o kwoty pobieranych emerytur częściowych - w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne 36

37 Pomniejszanie podstawy obliczenia emerytury z art.24 (c.d.)
Podstawa obliczenia emerytury będzie pomniejszona o kwoty przed dokonaniem potrąceń i egzekucji - jeżeli z emerytury dokonywane były potrącenia lub egzekucja – bez względu na to, z jakiego tytułu

38 Pomniejszanie podstawy obliczenia emerytury (c.d.)
Podstawa obliczenia emerytury z art. 24 nie będzie uwzględniała kwot z tytułu kwartalnej waloryzacji składek i kapitału początkowego przeprowadzonej przy ustalaniu wysokości emerytury częściowej - jeżeli wniosek o emeryturę określoną w art. 24 ustawy emerytalnej zgłosi osoba pobierająca emeryturę częściową gdyż przy ustalaniu podstawy obliczenia tej emerytury uwzględniona będzie: kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowanych do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury określonej w art. 24 oraz kapitału początkowego - z uwzględnieniem waloryzacji rocznej i kwartalnej tych składek oraz kapitału początkowego

39 Zmiany dot. obliczania wysokości emerytury z art. 24
Wysokość emerytury określonej w art. 24 ustawy emerytalnej, dla osoby pobierającej emeryturę częściową ustalana jest poprzez podzielenie: pomniejszonej podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę określoną w tym przepisie.

40 Zmiany podstawy obliczenia emerytury z art. 24
Podstawa obliczenia emerytury przyznawanej na podstawie art. 24 ustawy emerytalnej, dla osoby pobierającej emeryturę częściową będzie ulegała zmianie poprzez: podwyższenie podstawy jej obliczenia - jeżeli z tytułu pobieranej emerytury częściowej zostanie ustalona, np. kwota nienależnie pobranych świadczeń i kwota ta zostanie zwrócona pomniejszenie podstawy obliczenia - jeżeli z tytułu pobieranej emerytury częściowej zostanie ustalone wyrównanie 40

41 Zmiany w innych przepisach
W związku wydłużeniem wieku emerytalnego wprowadzono również zmiany w ustawie o: emeryturach pomostowych nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych świadczeniach przedemerytalnych Prawo do emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego ustaje z dniem poprzedzającym osiągnięcie podwyższonego wieku emerytalnego

42 Zmiany w innych przepisach (c.d.)
Osoby mające w dniu 1 stycznia 2013 r. ustalone prawo do emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia przedemerytalnego (zasiłku przedemerytalnego) zachowują uprawnienia do tych świadczeń do dnia poprzedzającego osiągnięcie podwyższonego wieku emerytalnego - chyba, że prawo do świadczenia ustanie przed tym dniem Do osób pobierających te świadczenia zostaną wysłane powiadomienia o zachowaniu uprawnień do świadczenia do dnia poprzedzającego osiągnięcie podwyższonego wieku emerytalnego Jeżeli prawo do świadczenia uległo zawieszeniu – powiadomienia zostaną wysłane po wznowieniu wypłaty Do osób uprawnionych do emerytur pomostowych i nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego zostanie wysłana również legitymacja emeryta – rencisty

43 Zmiany w ustawie o emeryturach kapitałowych
Prawo do okresowej emerytury kapitałowej może być ustalone wyłącznie kobiecie, mającej ustalone prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w wieku określonym w art. 24 ust.1a ustawy emerytalnej Okresowej emerytury kapitałowej nie może uzyskać zatem kobieta, mająca ustalone prawo do emerytury częściowej (prawo do tej emerytury ustala się przed osiągnięciem podwyższonego wieku emerytalnego)

44 Zmiany w ustawie o emeryturach kapitałowych
Prawo do okresowej emerytury kapitałowej przysługuje do dnia poprzedzającego osiągnięcie wieku 67 lat, a jeżeli prawo do dożywotniej emerytury kapitałowej przysługuje od wcześniejszej daty – do dnia poprzedzającego ten dzień Wiek uprawniający kobietę do dożywotniej emerytury kapitałowej ustala się według daty urodzenia mężczyzny

45 Okresowa emerytura kapitałowa
Przykład Kobieta, urodzona w dniu r., ma ustalone od r. prawo do emerytury z FUS oraz okresowej emerytury kapitałowej W świetle przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2012 r. - uzyskałaby prawo do dożywotniej emerytury kapitałowej w wieku 65 lat i - do dnia poprzedzającego osiągniecie tego wieku - pobierałaby okresową emeryturę kapitałową Zgodnie ze zmienionymi przepisami - podwyższony wiek emerytalny mężczyzny, urodzonego w kwietniu 1949 r., wynosi 65 lat i 6 miesięcy Prawo do dożywotniej emerytury kapitałowej mężczyzna ten uzyska od dnia ukończenia wieku 65 lat i 6 miesięcy. Wiek ten jest również wiekiem uprawniającym kobietę do dożywotniej emerytury kapitałowej Kobieta ta ma zatem prawo do dożywotniej emerytury kapitałowej od r. - natomiast do dnia r. będzie pobierała okresową emeryturę kapitałową

46 Okresowa emerytura kapitałowa
Kobiety, mające w dniu 1 stycznia 2013 r. ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej, zachowują prawo do tej emerytury - do dnia poprzedzającego osiągnięcie wieku, uprawniającego do dożywotniej emerytury kapitałowej - chyba że prawo do okresowej emerytury kapitałowej ustanie lub wygaśnie przed tym dniem Do kobiet, pobierających okresową emeryturę kapitałową zostanie wysłane powiadomienie o zachowaniu uprawnień do okresowej emerytury kapitałowej do tego dnia 46

47 Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych
Zmiany wprowadzone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych mające wpływ na ustalenie okresu uprawniającego do emerytury najniższej: zniesiono regulację, iż tylko osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi oraz osoby wykonujące pracę w podmiotach zagranicznych mogą kontynuować je dobrowolnie wprowadzono możliwość dobrowolnego opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wszystkim osobom, które nie spełniają warunków objęcia tymi ubezpieczeniami obowiązkowo zniesiono warunek, wynikający z art. 87 ust. 6 ustawy emerytalnej, iż w okresie składkowym, uwzględnia się nie więcej niż 10 lat kontynuowania ubezpieczenia, dla uzyskania gwarancji najniższej emerytury

48 Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników
Powszechny wiek emerytalny osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników jest identyczny jak w systemie powszechnym. Osoby te mogą przejść na emeryturę po osiągnięciu wieku 60 lat (kobieta) i 65 lat (mężczyzna). Podobnie jak w systemie powszechnym wprowadzono zmiany podwyższające wiek emerytalny od 1 stycznia 2013 r. Podwyższenie wieku emerytalnego dotyczy: kobiet urodzonych po dniu 31 grudnia 1952 r. mężczyzn urodzonych po dniu 31 grudnia 1947 r. Kobiety urodzone do dnia 31 grudnia 1952 r., oraz mężczyźni urodzeni w roku 1947 i w latach poprzednich, zachowali uprawnienia do przejścia na emeryturę w wieku wynoszącym – odpowiednio – 60 i 65 lat

49 Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników
Ustawa zmieniająca zachowała w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. możliwość uzyskania emerytury rolniczej w wieku niższym niż powszechny wiek emerytalny, ale tylko dla tych osób, które wszystkie warunki do takiej emerytury spełnią do dnia 31 grudnia 2017 r. I tak prawo do takiej emerytury zachowuje rolnik, który do dnia 31 grudnia 2017 r.: osiągnie wiek 55 lat kobieta i 60 lat mężczyzna udowodni co najmniej 30-letni okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej

50 Emerytura częściowa rolnicza
Ustawa zmieniająca wprowadziła również w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. – analogicznie jak w systemie powszechnym - możliwość przejścia na częściową emeryturę rolniczą przed ukończeniem podwyższonego wieku emerytalnego. Możliwość ta dotyczy tych ubezpieczonych, którzy mają ukończony wiek emerytalny 62 lata dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn i nie mają ukończonego, wskazanego w art. 19a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r., podwyższonego wieku emerytalnego

51 Częściowa emerytura rolnicza
Dodatkowym warunkiem, jaki muszą spełnić ubezpieczeni mający ukończony wiek 62 lata dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn jest udowodniony co najmniej 35 – letni przez kobietę i 40 – letni przez mężczyznę staż ubezpieczeniowy Przy ustalaniu stażu ubezpieczeniowego stosuje się art. 20 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. Oznacza to, iż przy ustalaniu tego stażu stosuje się zasady przyjęte przy ustalaniu stażu ubezpieczeniowego ubezpieczonym urodzonym przed 1 stycznia 1949 r. Po osiągnięciu powszechnego (podwyższonego) wieku emerytalnego przez osobę pobierającą częściową emeryturę rolniczą KRUS przyzna z urzędu emeryturę rolniczą

52 Możliwość ponownego ustalenia wysokości emerytury:
Ustawa prezydencka Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tzw. ustawa prezydencka Możliwość ponownego ustalenia wysokości emerytury: przyznanej na zasadach dotychczasowych i obliczonej w myśl art. 53 ustawy emerytalnej, przyznanej na podstawie art. 24 ustawy emerytalnej i obliczonej w myśl art. 26 lub 183 tej ustawy przyznanej na podstawie art. 27 ustawy emerytalnej i obliczonej w myśl art. 26 tej ustawy (art. 55 ustawy emerytalnej) okresowej emerytury kapitałowej, jeżeli ponownemu ustaleniu ulega emerytura z FUS przyznana na podstawie art. 24 ustawy emerytalnej i obliczona w myśl art. 26 tej ustawy

53 emerytura została przyznana przed dniem 1.01.2011 r.
Ustawa prezydencka Ponowne ustalenie wysokości emerytury następuje, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki: emerytura została przyznana przed dniem r. była pobierana w okresie od r. do r. choćby przez część tego okresu prawo do emerytury zostało zawieszone od dnia r. w związku z kontynuowaniem zatrudnienia (art. 103a ustawy emerytalnej) zawieszenie prawa do emerytury w tym trybie trwało co najmniej 18 miesięcy wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury został zgłoszony po ustaniu ubezpieczeń emerytalnego i rentowych

54 Ustawa prezydencka Ustalenie wysokości emerytury zgodnie z powyższymi zasadami może nastąpić tylko raz. Oznacza to, iż kolejne przeliczenie może nastąpić na zasadach ogólnych. Pierwszy wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury w myśl podanych zasad może być zgłoszony najwcześniej od dnia 1 kwietnia 2013 r. W przypadku, gdy w wyniku ponownego ustalenia emerytura jest niższa, świadczenie przysługuje w dotychczasowej wysokości

55 Ponownemu ustaleniu nie podlegają:
Ustawa prezydencka Ponownemu ustaleniu nie podlegają: 1) emerytury, do których prawo zostało ustalone po dniu r. tj. emerytury przyznane: na wniosek zgłoszony po dniu r. na wniosek zgłoszony przed dniem r., jeśli prawo do tych emerytur powstało po dniu r. 2) emerytury przyznane przed dniem r., które w okresie: od dnia ustalenia prawa do emerytury do r. od r. do r. nie zostały pobrane choćby za jeden dzień, a prawo do nich było zawieszone z innych przyczyn.

56 Ustawa prezydencka Możliwość ponownego ustalania wysokości emerytury obliczanej według dotychczasowych zasad (art. 53 ustawy emerytalnej)  Ponowne ustalanie wysokości emerytury obliczonej w myśl art. 53 ustawy emerytalnej oznacza, że wysokość tej emerytury oblicza się na zasadach przewidzianych dla emerytur przyznawanych po raz pierwszy Do ustalenia podstawy wymiaru emerytury można przyjąć: a) zarobki uzyskane w okresie 10 kolejnych lat kalendarzowych, wybranych z 20 lat kalendarzowych, poprzedzających rok zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury, przy czym mogą to również być te same zarobki, które zostały wcześniej przyjęte do ustalenia podstawy wymiaru emerytury (o ile mieszczą się w leciu poprzedzającym rok zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury) b) zarobki z 20 dowolnych lat kalendarzowych wybranych z całego okresu ubezpieczenia c) podstawę wymiaru wcześniej przyznanej emerytury lub renty

57 Nie wymaga się wskazania zarobków uzyskanych po przyznaniu emerytury
Ustawa prezydencka W celu ponownego ustalenia wysokości emerytury nie wymaga się, aby wskaźnik wysokości podstawy wymiaru był wyższy od ostatnio ustalonego Nie wymaga się wskazania zarobków uzyskanych po przyznaniu emerytury

58 - zgodnie z literą a lub b,
Ustawa prezydencka Do ustalenia podstawy wymiaru oraz wysokości emerytury stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dacie zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury   Jeżeli wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury zgłosiła osoba wcześniej uprawniona do innego świadczenia (emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy albo świadczenia przedemerytalnego), podstawę wymiaru należy ustalić:   zgodnie z literą a lub b, - zgodnie z lit. c, jeżeli to jest korzystniejsze lub nie jest możliwe ustalenie podstawy wymiaru zgodnie z literą a i b .Oznacza to, że część socjalna emerytury, wynosząca 24% kwoty bazowej obowiązującej w dacie zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury, obliczana będzie od tej kwoty bazowej wyłącznie wówczas, gdy emeryt podlegał ubezpieczeniom przez co najmniej 30 miesięcy po przyznaniu wcześniejszej emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy

59 zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury lub
Ustawa prezydencka Ponowne ustalenie wysokości emerytury obliczonej na zasadach zreformowanych polega na jej ponownym ustaleniu zgodnie z art. 26 ustawy emerytalnej, tj. w myśl zasad przewidzianych przy obliczaniu wysokości emerytury po raz pierwszy, przy czym do podstawy obliczenia emerytury (ENP) powinna być przyjęta suma składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc: zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury lub miesiąc, od którego podjęta zostanie wypłata emerytury (jeżeli wniosek został zgłoszony w miesiącu wcześniejszym niż miesiąc, od którego przysługuje prawo do ponownego obliczenia emerytury) oraz kapitału początkowego (z uwzględnieniem waloryzacji rocznej i kwartalnej składek i kapitału początkowego) Suma składek obejmuje również składki zewidencjonowane po przyznaniu emerytury

60 pomnożyć ustaloną kwotę przez liczbę miesięcy.
Ustawa prezydencka Podstawa obliczenia emerytury powinna być pomniejszona o kwoty pobranej emerytury ENP w okresie od r. do dnia r. W celu ustalenia kwoty pomniejszenia podstawy obliczenia emerytury, należy: ustalić kwotę emerytury w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne wskazaną w ostatecznej decyzji o przyznaniu emerytury; nie ma znaczenia, że wysokość emerytury mogła - po jej przyznaniu - ulec zmianie w wyniku ponownego ustalenia wysokości emerytury np. w trybie art. 108 ustawy emerytalnej lub w wyniku waloryzacji; ustalić liczbę miesięcy, w których emerytura była pobierana w okresie od r. do r.; pomnożyć ustaloną kwotę przez liczbę miesięcy.

61 Ustawa prezydencka Podstawę obliczenia emerytury ustaloną w myśl wskazanych wyżej zasad dzieli się przez średnie dalsze trwanie życia ustalone dla wieku emeryta i według tablicy trwania życia obowiązującej w dniu zgłoszenia wniosku o ponowne obliczenie wysokości emerytury Jeżeli wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury złoży członek otwartego funduszu emerytalnego pobierający w okresie od r. do r. emeryturę z FUS i okresową emeryturę kapitałową - należy ponownie obliczyć również okresową emeryturę kapitałową; ponownego obliczenia wysokości tej emerytury dokonuje się na zasadach przyjętych dla ponownego ustalania wysokości okresowej emerytury kapitałowej (z uwzględnieniem również środków zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS po 30 kwietnia 2011 r. – EOKZUS)

62 Ustawa prezydencka W przypadku, gdy wysokość emerytury ustalana jest w myśl art. 183 ustawy emerytalnej - ponownemu ustaleniu ulega wysokość emerytury: w części liczonej według dotychczasowych zasad (art. 53 ustawy emerytalnej) poprzez jej obliczenie na zasadach przyjętych dla świadczeń ustalanych według dotychczasowych zasad, w części liczonej według nowych zasad, poprzez jej obliczenie na zasadach przyjętych dla nowych świadczeń, przy czym podstawa obliczenia emerytury ustalonej zgodnie z art. 26 ustawy emerytalnej ulega pomniejszeniu w proporcji, do której została pomniejszona ta emerytura przy jej ustalaniu po raz pierwszy (odpowiednio 20% albo 30% zreformowanej emerytury)

63 Ustawa prezydencka Jeżeli ubezpieczony urodzony przed dniem r. ma obliczoną emeryturę w myśl art. 26 jako świadczenie korzystniejsze - ponowne obliczenie wysokości emerytury następuje zgodnie z zasadami przyjętymi dla nowych świadczeń Jeżeli ubezpieczony urodzony przed dniem r. ma obliczoną emeryturę w myśl art. 53 jako świadczenie korzystniejsze - ponowne obliczenie wysokości emerytury następuje w sposób przewidziany dla świadczeń ustalanych na dotychczasowych zasadach W obu przypadkach nie należy dokonywać ponownego wariantowania wysokości emerytury

64 Obliczanie emerytur przyznawanych po 31.12.2010 r.
Ponowne obliczenie wysokości emerytury, do której prawo po raz pierwszy zostało ustalone od dnia r. i zawieszone poczynając od tej daty, a osoby zainteresowane w związku z ustaniem ubezpieczenia wystąpiły o wypłatę emerytury W przypadku, gdy po dniu r. z wnioskiem o emeryturę na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy emerytalnej wystąpiła osoba kontynuująca zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy, do której ma zastosowanie art. 103a tej ustawy – w podstawie obliczenia emerytury uwzględnia się kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne (z uwzględnieniem ich waloryzacji), zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, od którego została przyznana emerytura oraz kwotę zwaloryzowanego kapitału początkowego. Takie ustalenie emerytury nie jest ostatecznym obliczeniem jej wysokości.

65 Obliczanie emerytur przyznawanych po 31.12.2010 r.
Ostateczne obliczenie wysokości emerytury zgodnie z art. 26 następuje dopiero po zgłoszeniu wniosku o podjęcie wypłaty emerytury w związku z rozwiązaniem stosunku pracy (ustaniem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych), umożliwiającego ustalenie miesiąca, od którego przysługuje wypłata emerytury.   Po zgłoszeniu wniosku umożliwiającego ustalenie miesiąca, od którego przysługuje wypłata emerytury, należy: ponownie ustalić podstawę obliczenia emerytury, przyjmując sumę składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury oraz kapitału początkowego (z uwzględnieniem waloryzacji rocznej i kwartalnej składek i kapitału początkowego); suma składek obejmuje również składki zewidencjonowane po przyznaniu emerytury; obliczyć wysokość emerytury, dzieląc podstawę jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia obowiązujące w dniu zgłoszenia wniosku o podjęcie wypłaty emerytury.

66 Obliczanie emerytur przyznawanych po 31.12.2010 r.
W przypadku członka otwartego funduszu emerytalnego - wniosek o podjęcie wypłaty emerytury, która podlegała zawieszeniu zgodnie z art. 103a, powoduje również konieczność ostatecznego obliczenia wysokości emerytury z FUS zgodnie z podanymi zasadami oraz okresowej emerytury kapitałowej Obliczając ponownie wysokość okresowej emerytury kapitałowej nie ustala się, czy członek otwartego funduszu emerytalnego spełnia warunek posiadania co najmniej 20-krotności dodatku pielęgnacyjnego Jeżeli członek otwartego funduszu emerytalnego podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym po dniu r. - do obliczenia ostatecznej wysokości okresowej emerytury kapitałowej uwzględnia się również środki zewidencjonowane na subkoncie w ZUS (EOKZUS) W sprawach, w których nie ustalono prawa do okresowej emerytury kapitałowej i obliczono emeryturę z FUS z uwzględnieniem środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym, należy ponownie obliczyć emeryturę z FUS z zastosowaniem podanych wyżej zasad

67 Obliczanie emerytur przyznawanych po 31.12.2010 r.
W przypadku, gdy wysokość emerytury jest obliczona zgodnie z art. 183 ustawy emerytalnej - w części dotyczącej obliczenia emerytury zgodnie z art. 26 tej ustawy stosuje się zasady przyjęte dla obliczania emerytury w myśl art. 26 Po ustaniu ubezpieczeń emerytalnego i rentowych należy obliczyć ponownie wysokość emerytury - zgodnie z art. 26 i art. 183 oraz dokonać ponownego wariantowania świadczenia W części dotyczącej obliczenia emerytury zgodnie z art. 53 należy doliczyć tylko przebyty po ustaleniu prawa do emerytury okres składkowy i nieskładkowy

68 Obliczanie emerytur przyznawanych po 31.12.2010 r.
Zasady przyjęte dla nowych emerytur stosuje się odpowiednio do emerytury obliczonej w myśl art. 26 dla osoby, do której miał zastosowanie art. 55 ustawy emerytalnej W przypadku, gdy po ustaniu ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie ostatecznie obliczona wysokość emerytury zgodnie z art. 26 – należy ustalić, która emerytura jest korzystniejsza, poprzez porównanie wysokości świadczenia obliczonego zgodnie z art. 53 (ewentualnej waloryzacji świadczenia) z wysokością emerytury obliczonej zgodnie z art. 26 (uwzględniającej w podstawie obliczenia emerytury składki na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowane do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury)

69 Wariantowanie między ENP i EOK a ENM
Tryb postępowania w sprawach, w których członek otwartego funduszu emerytalnego we wniosku o emeryturę złożonym na podstawie art. 24 ustawy emerytalnej uzależnia przekazanie środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa, jeżeli jest to dla niego korzystniejsze kwotowo:

70 Wariantowanie między ENP i EOK a ENM
ustalić, czy ubezpieczonej przysługuje okresowa emerytura i ewentualnie w jakiej wysokości; w tym celu należy w aplikacji E2 zarejestrować postępowanie w sprawie emerytury określonej w art. 24 ustawy emerytalnej (o symbolu ENP) i przekazać do wydziału obsługi konta ubezpieczonego zlecenie w celu ustalenia kapitału początkowego i składki (co spowoduje również uruchomienie komunikatu do OFE o potwierdzenie wysokości środków zgromadzonych na rachunku członka w OFE)

71 Wariantowanie między ENP i EOK a ENM
obliczyć wysokość okresowej emerytury kapitałowej, jeżeli po uzyskaniu informacji o wysokości środków zgromadzonych w OFE oraz na subkoncie w ZUS okaże się, iż ubezpieczonej przysługuje okresowa emerytura kapitałowa, wyemitować decyzję i nie dokonując aprobaty, usunąć uprawnienia i anulować to postępowanie oraz sprawdzić w E2 w zakładce zarządzenie/informacja o sprawie, czy pojawił się zapis – wycofanie wniosku, a następnie  

72 Wariantowanie między ENP i EOK a ENM
założyć postępowanie o ustalenie wysokości emerytury w trybie art. 183 ustawy emerytalnej i w aplikacji E2 przekazać do konta ubezpieczonego zlecenie waloryzacji kapitału początkowego i składki w celu ustalenia kapitału początkowego i składki – w tym przypadku składki na ubezpieczenie emerytalne zostaną zwiększone o wskaźnik korygujący

73 Wariantowanie między ENP i EOK
Po obliczeniu wysokości emerytury (ENM) i stwierdzeniu, że ten wariant jest korzystniejszy kwotowo od wariantu ENP + EOK, należy wydać decyzję ustalającą ostateczną wysokość emerytury

74 Obliczanie emerytury z art.183 ustawy emerytalnej
Obliczenie emerytury z FUS w trybie art. 183 ustawy emerytalnej dotyczy wyłącznie sytuacji, w której członek otwartego funduszu emerytalnego przekazuje środki zgromadzone w tym funduszu, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa Nie dotyczy zatem sytuacji, w której środki z II filaru przekazywane są do funduszu emerytalnego w związku z nieustaleniem prawa do okresowej emerytury kapitałowej z powodu zbyt niskich środków

75 - decyzję o odmowie przyznania okresowej emerytury kapitałowej
Dwie decyzje Jednostka organizacyjna wydaje dwie decyzje w przypadku, gdy z uwagi na zbyt niskie środki ubezpieczonej nie przysługuje okresowa emerytura kapitałowa: - decyzję o przyznaniu emerytury z FUS (z uwzględnieniem środków z II filaru) - decyzję o odmowie przyznania okresowej emerytury kapitałowej

76 Koniec wykładu Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI 11 luty 2013r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google