Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I"— Zapis prezentacji:

1 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
w ramach HALCROW Global Infrastructure Consortium Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I

2 Karpacz Pogórzyn Piechowice Szklarska Poręba Kowary Mysłakowice

3 Beneficjent: Operator:
Spółka „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o., udziałowcami której są gminy Związku Gmin Karkonoskich i Związek Gmin Karkonoskich. Operator: odpowiedzialny za eksploatację majątku zrealizowanego w ramach przedsięwzięcia : Spółka „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o.

4 Przedmiot studium : analiza gospodarki wodno-ściekowej gmin ZGK, a w szczególności  ich potrzeb inwestycyjnych w tym zakresie w kontekście wymagań ochrony środowiska określonych przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej oraz możliwości finansowych udziałowców projektu.

5 Zakres Studium Wykonalności:
analiza otoczenia makroekonomicznego, (w kraju oraz regionie), analiza popytu na usługi, opis istniejącego systemu wodno–ściekowego, analiza opcji rozwiązań techniczno–organizacyjnych z wyborem rozwiązania optymalnego, analiza kosztów wraz z planem wdrożenia i funkcjonowania przedsięwzięcia oraz prognozami finansowymi, analiza kosztów i korzyści społeczno–ekonomicznych, analiza wrażliwości i ryzyka.

6 Cel przedsięwzięcia / projektu
poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodno- ściekowej gmin ZGK do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

7 Dwupoziomowa analiza alternatyw technicznych
analizy wszystkich wariantów rozwiązań na bazie istniejących dokumentacji projektowo-koncepcyjnych → WYBÓR NAJEFEKTYWNIEJSZEGO WARIANTU GLOBALNEGO właściwa selekcja zakresu inwestycyjnego uwzględniająca stan przygotowania formalno- prawnego, efektywność i możliwości finansowe → ZAKRES ETAPU I

8 ILOŚĆ ROZPATRYWANYCH WARIANTÓW
Gmina Ilość wariantów System wodociągowy System kanalizacyjny Karpacz 1 - Kowary 2 Mysłakowice 4 3 Piechowice Podgórzyn Szklarska Poręba 8

9 Lokalizacja I etapu

10 Zakres rzeczowy – system wodociągowy
Gmina Wodociąg magistralny /zasilający [km] rozdzielczy Hydro -forownie [szt.] Ujęcie wody SUW / SDW Zbiornik zapasowo -wyrównawczy Kowary 4,04 1 Mysłakowice 6,84 Piechowice 4,50 17,37 3 Szklarska Poręba 15,77 9 2 Razem 20.27 28.24 4

11 Zakres rzeczowy – system kanalizacyjny
Gmina Kanalizacja sanitarna grawitacyjna [km] Pompownie ścieków [szt.] Rurociągi tłoczne deszczowa Oczyszczalnia Kowary 37,89 2 0,30 1,27 Mysłakowice 81,88 61 22,37 Piechowice 24,76 6 0,84 2,323 Podgórzyn 35,71 1,20 Szklarska Poręba 45,17 4,48 1 Razem 225,42 81 126,49 3,593

12

13 Podstawowe założenia do analiz finansowych
Horyzont planowania obejmował lata , tj. prognozę na 25 lat ekonomicznego życia projektu Prognoza wyników finansowych została wykonana w cenach zmiennych, tj. po uwzględnieniu inflacji i dodatkowo - realnego wzrostu poziomu wynagrodzeń. Prognoza inflacji i realnego wzrostu wynagrodzeń została przyjęta na podstawie wytycznych NFOŚiGW,

14 Podstawowe założenia do analiz finansowych
Prognozy kosztów oszacowano w oparciu o analizę obecnych kosztów gospodarki wodno-ściekowej w gminach ZGK, z uwzględnieniem prognozowanego popytu na usługi, Przychody od momentu zakończenia przedsięwzięcia do końca 15 roku analizy zostały obliczone przy założeniu 4 % obciążenia dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych opłatami za wodę i ścieki. W latach następnych, tj prognozę przychodów sporządzono zgodnie z bieżącym prawem regulującym politykę ustalania opłat za te usługi.

15 Wskaźniki NPV i IRR dla przedsięwzięcia

16 Dla wariantu z dotacją z Funduszu Spójności, wartość NPV jest także ujemna, jednakże biorąc pod uwagę wysokość wskaźnika IRR (5,9% przy stopie dyskonta 7%) oraz zyski generowane w spółce, ujemne wartości NPV nie świadczą o braku wykonalności przedsięwzięcia, tylko o jego niekomercyjnym charakterze

17 Poziomu dotacji z Unii Europejskiej
Do obliczenia poziomu dotacji tzw. „luki finansowej” przyjęto model różnicowy, dla którego obliczono zdyskontowane przepływy pieniężne. Poziom wsparcia wynosi: 212 330,9 tys. zł czyli 77,3 % kosztów kwalifikowanych

18 Montaż finansowy inwestycji

19

20 Korzyści społeczne Projekt przyczynia się do generowania dużej skali korzyści społecznych odnoszących się głównie do: wzrostu ilości i jakości ścieków oczyszczonych, rozbudowy sieci wodociągowej kanalizacyjnej, poprawy standardu życia mieszkańców, poprawy jakości wód powierzchniowych podziemnych poprawy walorów turystycznych i przyrodniczych regionu.

21 Korzyści społeczno-gospodarcze
Tworzenie bezpośredniego i pośredniego zatrudnienia: 6 osób w Jednostce Wdrażania Projektu (PIU), 13 osób przy eksploatacji systemu wodno-ściekowego 255 osób zatrudnionych bezpośrednio przy pracach budowlano-montażowych) Generowanie popytu konsumpcyjnego oraz inwestycyjnego Wzrost popytu na usługi m.in. sektora budowlanego

22 Wskaźniki: Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto (ENPV)
Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu (EIRR)

23 Struktura instytucjonalna – przyjęte rozwiązanie

24 Jednostka Wdrażania Projektu (Project Implementation Unit)
W skład PIU wchodzą: Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) – odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu, stanowisko ds. obsługi prawno - organizacyjnej (Kierownik PIU), stanowisko ds. obsługi inżynieryjnej, stanowisko ds. obsługi finansowej, obsługa adm., kosztorysant, tłumacz.

25 Kontrakty Zaplanowano ogółem 16 kontraktów, obejmujących: 10 kontraktów na usługi, w tym 6 na projekty techniczne dla II etapu projektu, 6 kontraktów na roboty.

26 Kontrakty na projektowanie – przetargi – I kwartał 2006
budowa i modernizacja ujęć wody i stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w Karpaczu pozostała część sieci wodociągowej w Kowarach sieć wodociągowa w g. Mysłakowice dla m. Kostrzyca, Bukowiec, Krogulec, Karpniki, Gruszków, Strużnica i Czerwony Dworek kanalizacja sanitarna w g. Mysłakowice dla m. Karpniki, Krogulec, Strużnica, Gruszków przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Podgórzynie kanalizacja sanitarna dla m. Staniszów, Głębock, Zachełmie i części Borowic

27 Pozostałe kontrakty na usługi – data przetargu
Pomoc techniczna w I fazie projektu (dokumenty przetargowe) - III kwartał 2005 Inżynier Kontraktu - I kwartał 2006 Pomoc techniczna podczas realizacji projektu I kwartał 2006 Promocja podczas realizacji projektu I kwartał 2006

28 Kontrakty na roboty – daty przetargów
Budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody i stacją wodociągową oraz budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w Kowarach I kwartał 2006 Budowa sieci wodociągowej w Dąbrownicy i Mysłakowicach na os. „Tęcza” i ul. Stawowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kostrzyca, Bukowiec, Mysłakowice, Łomnica, Wojanów-Bobrów i Dąbrownica - I kwartał 2006 Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Piechowice - II kwartał 2006

29 Kontrakty na roboty c.d. – daty przetargów
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią dla miejscowości Miłków i Ścięgny w Podgórzynie i kolektora tranzytowego na terenie Mysłakowic - II kwartał 2006 Budowa i modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Szklarska Poręba II kwartał 2006 Budowa oczyszczalni ścieków przy ul. Hoffmana w gminie Szklarska Poręba - II kwartał 2006

30 Warunkiem koniecznym zrealizowania zakresu objętego I etapem jest uzyskanie wsparcia finansowego w postaci dotacji z Funduszu Spójności oraz kredytów i pożyczek. Wiązać się to będzie z obowiązkiem sprostania stawianym przez te instytucje wymaganiom.

31 ZALECENIA: podjęcie przez Rady gmin ZGK odpowiednich uchwał dotyczących programu i złożenia Aplikacji, jak najszybsze zamknięcie procedur OOS, zakończenie prac projektowych i uzyskanie brakujących pozwoleń na budowę dla inwestycji zaliczonych do I etapu w I kwartale 2005r., jak najszybsze rozpoczęcie działalności przez KSWK Sp. z o.o. i PIU

32 ZALECENIA: szybkie opracowanie dokumentów przetargowych i ich uzgodnienie, by ogłaszanie przetargów odbywało się zgodnie z harmonogramem, natychmiastowe przystąpienie do wyceny majątku wodno-ściekowego w każdej z gmin, podpisanie odpowiednich umów z gminą Szklarska Poręba i Piechowice, dążenie do dalszego uproszczenia struktury instytucjonalnej.

33 Zwraca się uwagę na: konieczność dużej sprawności działania spółki KSWK sp. z o.o., w tym PIU, potrzebę ogromnego wsparcia ze strony gmin, duże znaczenie informowania społeczeństwa ogromną wagę szczegółowego zaplanowania organizacji robót budowlanych.


Pobierz ppt "Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I"

Podobne prezentacje


Reklamy Google