Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCENA STANU GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GM. ŚWIĘTA KATARZYNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCENA STANU GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GM. ŚWIĘTA KATARZYNA"— Zapis prezentacji:

1 OCENA STANU GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GM. ŚWIĘTA KATARZYNA
Wykonała: Joanna Sztyk Pracę magisterską wykonano pod kierunkiem prof. dr hab. inż. K. Kuczewskiego w Katedrze Budownictwa i Infrastruktury, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

2 Cel Pracy: Ocena stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Święta Katarzyna, Ocena stanu zaopatrzenia gminy w wodę pitną Święta Katarzyna, Ocena stanu skanalizowania gminy Święta Katarzyna , Ocena skuteczności oczyszczania ścieków w oczyszczalni gminnej w Siechnicach oraz w oczyszczalni PPO Siechnice, Ocena gospodarki osadami ściekowymi pochodzącymi z oczyszczalni gminnej w Siechnicach.

3 METODYKA BADAŃ: W celu przedstawienia aktualnego stanu gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy przeprowadzono własne badania literaturowe, materiałowe i dokumentacyjne zebrane w czasie trwania praktyk jak i licznych wyjazdów terenowych. Materiały i dokumentacje zostały zebrane w Urzędzie Gminy w Świętej Katarzynie, Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Siechnicach, Przedsiębiorstwie Produkcji Ogrodniczej w Siechnicach. Wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych wykonane zostały przez pracowników Ośrodka Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń Ochrony Środowiska i Biotechnologii Laboratorium Badań Środowiskowych OIKOS w Świętej Katarzynie. Natomiast wyniki jakości wody zostały wykonane przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu.

4 CHARAKTERYSTYKA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

5 INFORMACJE OGÓLNE O GMINIE ŚWIĘTA KATAZRYNA
Gmina Święta Katarzyna położona jest na Nizinie Śląskiej w południowo- wschodniej części województwa dolnośląskiego w powiecie wrocławskim. Od północy graniczy z miastem Wrocław, od południa z gminą Żórawina, od strony wschodniej z gminami Czernica i Oława, a od strony zachodniej z gminą Kobierzyce.

6 OCENA STANU ZAOPATRZENIA W WODĘ PITNĄ GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
Stan zaopatrzenia gminy Święta Katarzyna w wodę można określić jako bardzo dobry. Gmina jest w 99% zwodociągowania. Stan sieci wodociągowych określa się jako dobry. System zaopatrzenia w wodę gminy Święta Katarzyna oparty jest na następujących ujęciach: ujęcie wody i SUW w Świętej Katarzynie, ujęcie wody i SUW w Suchym Dworze, ujęcie wody i SUW w Łukaszowicach. Oprócz tych systemów wodociągowych zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbywa się za pośrednictwem innych podmiotów gospodarczych, świadczących usługi w zakresie dostawy wody: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oławie, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Żórawinie oraz Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej w Siechnicach. Na system dystrybucji wody w gminie składa się 116,9km sieci wodociągowych

7 OCENA STANU ZAOPATRZENIA W WODĘ PITNĄ GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
Nadal należy jednak dążyć aby systemy zaopatrzenia w wodę uległy dalszemu usprawnieniu oraz rozbudowie w celu lepszego wykorzystania wydajności istniejących ujęć wody, eliminacji niedoboru wody w sytuacjach awaryjnych, objęcie swym zasięgiem terenów przeznaczonych pod przyszłą zabudowę. Jakość wody dostarczanej mieszkańcom gminy ze stacji uzdatniania spełnia określone wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia wg obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Należy jednak ciągle doskonalić i unowocześniać metody uzdatniania wody

8 STAN SKANALIZOWANIA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
Sieć kanalizacji sanitarnej na obszarze gminy Święta Katarzyna obejmuje następujące miejscowości: Siechnice, Radwanice, Świętą Katarzynę i Mokry Dwór co stanowi około 50% ogółu mieszkańców gminy. Na terenie gminy kanalizacji nie posiada 24 miejscowości. Ogółem długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 41,9 km. Stan techniczny sieci kanalizacyjnej jest dobry, ponieważ sieć kanalizacyjna została wybudowana stosunkowo niedawno i w najbliższym czasie nie będzie ona wymagała modernizacji. W miejscowościach nie skanalizowanych do usuwania ścieków bytowo - gospodarczych stosuje się zbiorniki bezodpływowe – okresowo opróżniane, z których wozami asenizacyjnymi wywożone są na oczyszczalnię ścieków

9 OCENA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ
Na terenie gminy zlokalizowane się dwie oczyszczalnie ścieków w Siechnicach. Istniejące oczyszczalnie w Siechnicach umożliwiają osiąganie niższych od dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych i spełnia wymogi rozporządzenia z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dodatkowo znajdują się też 34 przydomowe oczyszczalnie ścieków. Na pozostałych obszarach gminna gospodarka ściekowa jest nie uporządkowana. Ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych, z których wozami asenizacyjnymi wywożone są na oczyszczalnię ścieków lub trafiają bezpośrednio do gruntu

10 OCENA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ
Istniejąca mechaniczno – biologiczna oczyszczalni ścieków w Siechnicach będzie wymagała modernizacji i rozbudowy. Wynika to z faktu, iż planuje się wykonanie zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na pozostałych nieskanalizowanych osiedlach wiejskich gminy, przez to zostanie podniesiona atrakcyjność terenów mieszkalnych i turystycznych oraz będzie zwiększone możliwości inwestycyjne.

11 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.


Pobierz ppt "OCENA STANU GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GM. ŚWIĘTA KATARZYNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google