Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GDAŃSKI PROJEKT WODNO-ŚCIEKOWY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GDAŃSKI PROJEKT WODNO-ŚCIEKOWY"— Zapis prezentacji:

1 GDAŃSKI PROJEKT WODNO-ŚCIEKOWY
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o

2 HISTORIA Po przeprowadzeniu rozbudowy Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód konieczne stało się pozyskanie dodatkowych funduszy na zakończenie inwestycji. Władze Miasta Gdańska w roku 2002 złożyły wniosek o dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności pt. „Ograniczenie ładunku zanieczyszczeń wnoszonych do Bałtyku z obszaru Miasta Gdańska”

3 Opracowano studium wykonalności projektu.
HISTORIA Zakres projektu rozszerzono o inwestycje związane z rozbudową systemu kanalizacyjnego oraz wodociągowego. W roku 2003 podpisano umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) zapewniającą środki kredytowe na realizację projektu. Opracowano studium wykonalności projektu. - Pobór wody pitnej dla miasta Gdańska realizowany jest w ok. 30% ze zbiornika powierzchniowego. To źródło wody nie jest akceptowane przez mieszkańców. Jest też wrażliwe na potencjalne skażenie zanieczyszczeniami antropogenicznymi. - 16,7% wody z ujęć głębinowych nie spełnia norm krajowych i unijnych dotyczących jakości wody do picia podawanej mieszkańcom. - W wyniku zmniejszonego poboru wody z ujęć podziemnych podnosi się poziom wód gruntowych. Następuje podtapianie terenów rolniczych i zurbanizowanych.

4 WAŻNE DATY 24 czerwca 2004 r. Utworzenie Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej uchwałą Rady Miasta Gdańska 31grudnia 2004 r. GIWK staje się właścicielem majątku wodociągowo-kanalizacyjnego oraz stroną umowy dzierżawy z Saur Neptun Gdańsk SA 11 lipca 2005 r. Złożenie do NFOŚiGW wniosku o dofinansowanie projektu 06 września 2005 r. Rejestracja Wniosku w Komisji Europejskiej - Pobór wody pitnej dla miasta Gdańska realizowany jest w ok. 30% ze zbiornika powierzchniowego. To źródło wody nie jest akceptowane przez mieszkańców. Jest też wrażliwe na potencjalne skażenie zanieczyszczeniami antropogenicznymi. - 16,7% wody z ujęć głębinowych nie spełnia norm krajowych i unijnych dotyczących jakości wody do picia podawanej mieszkańcom. - W wyniku zmniejszonego poboru wody z ujęć podziemnych podnosi się poziom wód gruntowych. Następuje podtapianie terenów rolniczych i zurbanizowanych.

5 WAŻNE DATY 15 grudnia 2005 r. Decyzja Komisji Europejskiej o przyznaniu pomocy z Funduszu Spójności 31 marca 2006 r. Podpisanie z NFOSiGW umowy o dofinansowanie Gdańskiego projektu wodno-ściekowego 9 marca 2006 r. Powołanie Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO – ang. Measure Authorising Officer) - Pobór wody pitnej dla miasta Gdańska realizowany jest w ok. 30% ze zbiornika powierzchniowego. To źródło wody nie jest akceptowane przez mieszkańców. Jest też wrażliwe na potencjalne skażenie zanieczyszczeniami antropogenicznymi. - 16,7% wody z ujęć głębinowych nie spełnia norm krajowych i unijnych dotyczących jakości wody do picia podawanej mieszkańcom. - W wyniku zmniejszonego poboru wody z ujęć podziemnych podnosi się poziom wód gruntowych. Następuje podtapianie terenów rolniczych i zurbanizowanych.

6 WAŻNE DATY 6 kwietnia 2006 r. Podpisanie pierwszej umowy realizowanej w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego – Kontraktu nr 15 18 maja 2006 r. Oficjalne rozpoczęcie realizacji Gdańskiego projektu wodno-ściekowego 13 lipca 2006 r. Podpisanie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju - Pobór wody pitnej dla miasta Gdańska realizowany jest w ok. 30% ze zbiornika powierzchniowego. To źródło wody nie jest akceptowane przez mieszkańców. Jest też wrażliwe na potencjalne skażenie zanieczyszczeniami antropogenicznymi. - 16,7% wody z ujęć głębinowych nie spełnia norm krajowych i unijnych dotyczących jakości wody do picia podawanej mieszkańcom. - W wyniku zmniejszonego poboru wody z ujęć podziemnych podnosi się poziom wód gruntowych. Następuje podtapianie terenów rolniczych i zurbanizowanych.

7 3 luty 2007 r. Podpisanie pierwszej umowy na roboty – Kontraktu nr 4
WAŻNE DATY 9 sierpnia 2006 r. Podpisanie drugiej umowy Gdańskiego projektu wodno-ściekowego – Kontraktu nr 14 22 września 2006 r. Podpisanie umowy z pierwszym Inżynierem Kontraktu (Kontrakt nr 10) 26 stycznia 2007 r. Podpisanie Kontraktu nr 13 na Pomoc Techniczną dla Gdańskiego projektu wodno-ściekowego 3 luty 2007 r. Podpisanie pierwszej umowy na roboty – Kontraktu nr 4 - Pobór wody pitnej dla miasta Gdańska realizowany jest w ok. 30% ze zbiornika powierzchniowego. To źródło wody nie jest akceptowane przez mieszkańców. Jest też wrażliwe na potencjalne skażenie zanieczyszczeniami antropogenicznymi. - 16,7% wody z ujęć głębinowych nie spełnia norm krajowych i unijnych dotyczących jakości wody do picia podawanej mieszkańcom. - W wyniku zmniejszonego poboru wody z ujęć podziemnych podnosi się poziom wód gruntowych. Następuje podtapianie terenów rolniczych i zurbanizowanych.

8 WAŻNE DATY 12 kwietnia 2007 r. Podpisanie Kontraktu nr 11 na usługi Inżyniera Kontraktu dla Kontraktów na roboty nr 5 i 8 ujętych w Gdańskim projekcie wodno-ściekowym 28 maja 2007 r. Podpisanie Kontraktu nr 12 na usługi Inżyniera Kontraktu dla Kontraktów na roboty nr 6,7 i 9 6 czerwca 2007 r. Podpisanie Kontraktów na roboty nr 1 i nr 2 realizowanych w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego

9 Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności:
PROJEKT W LICZBACH Ogólna wartość projektu: EURO Koszty kwalifikowane:  EURO Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: EURO

10 86 KM PROJEKT W LICZBACH 40 KM
Długość kanalizacji sanitarnej objętej Projektem: 86 KM Długość wodociągu objętego Projektem: 40 KM

11 CELE PROJEKTU Cel ogólny Doprowadzenie infrastruktury miejskiej mającej istotny wpływ na stan środowiska do poziomu dobrze zorganizowanych miast UE.

12 Cele szczegółowe Projektu
CELE PROJEKTU Cele szczegółowe Projektu ograniczenie ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do Bałtyku poprawa jakości wód podziemnych oraz powierzchniowych na terenie projektu kompleksowy system gospodarki osadowej zapewnienie wody pitnej wszystkim mieszkańcom Gdańska o parametrach jakościowych zgodnych z wymogami polskimi i UE

13 Gdański projekt wodno-ściekowy podzielony jest na 21 kontraktów w tym:
ZAKRES PROJEKTU Gdański projekt wodno-ściekowy podzielony jest na 21 kontraktów w tym: 15 kontraktów na roboty 3 kontrakty na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu 2 kontrakty na przygotowanie dokumentacji 1 kontrakt na Pomoc Techniczną

14 ZAKRES PROJEKTU-ROBOTY
Kontrakt nr 1 Rozbudowa oczyszczalni ścieków Gdańsk Wschód Etap III - Przyłączenie zlewni oczyszczalni Zaspa, zadanie 1, 3 Kontrakt nr 2 Rozbudowa oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód Etap III - Przyłączenie zlewni oczyszczalni Zaspa, zadanie 2 Kontrakt nr 3 podzielono na: Kontrakt 3.1 Rozbudowa oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód Etap IIb Przystosowanie do zaostrzonych wymogów usuwania azotu Kontrakt 3.2 Rozbudowa oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód Etap IIb Zagospodarowanie osadów

15 ZAKRES PROJEKTU-ROBOTY
Kontrakt nr 4 składający się z następujących zadań: - Budowa wodociągu na terenach żuławskich – Olsztynka (zadanie III, IV, V) - Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Olszynka (zadanie III, IV,V) - Budowa magistrali wodociągowej zasilającej obszar Orunia-Olszynka z ujęcia Lipce - Kanalizacja sanitarna Osowa-Barniewice-Klukowo (zadanie I-VI)

16 ZAKRES PROJEKTU-ROBOTY
Kontrakt nr 5 składający się z następujących zadań: - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Przybrzeżnej, Sandomierskiej i Równej w Gdańsku-Oruni - Kanalizacja sanitarna Jasień Wieś - Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Łostowice Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Kiełpino Górne Kanalizacja sanitarna dla dzielnicy Św. Wojciech, Lipce i rejonów ul. Trakt Św. Wojciecha w Gdańsku Budowa magistrali wodociagowej dla Gdańska-Południe Budowa magistrali łączącej Gdańsk-Osowę z gdańskim systemem wodociągowym Zaopatrzenie w wodę rejonu Kokoszki-Bysewo

17 ZAKRES PROJEKTU-ROBOTY
Kontrakt nr 6 został podzielony na: Kontrakt 6.1. Budowa SUW Osowa wraz ze zbiornikiem Osowa, Rozbudowa SUW Zaspa Wodna, Przebudowa ujęcia i SUW Dolina Radości, Uzdatnianie wody z ujęcia Pręgowo Kontrakt 6.2. Budowa systemu opomiarowania i monitoringu dla Gdańskiego Układu Wodociągowego Kontrakt nr 7 Przebudowa ujęcia i SUW „Lipce”

18 ZAKRES PROJEKTU-ROBOTY
Kontrakt nr 8 został podzielony na: Kontrakt 8.1. Budowa kanalizacji sanitarnej Kiełpino Górne (zadanie V) Kontrakt 8.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Olsztynka (zadanie VI), Budowa wodociągu na terenach żuławskich – Olszynka (zadanie VI), Budowa kanalizacji sanitarnej Wyspa Sobieszewska (zadanie III-IV), Budowa kanalizacji sanitarnej Św. Wojciech (zadanie II-V) Kontrakt 8.3. Budowa kanalizacji sanitarnej Osowa-Klukowo (zadanie VII-VIII), Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Zabornia

19 ZAKRES PROJEKTU-ROBOTY
Kontrakt nr 9 został podzielony na: Kontrakt nr 9.1. Budowa zbiornika Kiełpino z przebudową przepompowni Migowo i budową magistrali Kiełpino z Gdańskim Systemem Wodociągowym, Budowa magistrali łączącej Gdańsk-Osowę z Gdańskim Systemem Wodociągowym (zadanie II) Kontrakt nr 9.2. Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody Zakoniczyn Kontrakt nr 9.3. Budowa nowej przepompowni w rejonie zbiorników Oruńskich oraz dwóch zbiorników wody, Budowa sieci i nowej przepompowni dla niskiej strefy – pp. Sobieski, Przebudowa przepompowni wody Ptasia, Uczynnienie zbiornika wody Stara Dolina

20 ZAKRES PROJEKTU-USŁUGI
Kontrakt nr 10 Inżynier Kontraktu dla Kontraktów nr 1,2,3,4 Kontrakt nr 11 Inżynier Kontraktu dla Kontraktów nr 5,8 Kontrakt nr 12 Inżynier Kontraktu dla Kontraktów nr 6,7 i 9

21 ZAKRES PROJEKTU-USŁUGI
Kontrakt nr 13 Pomoc Techniczna dla Gdańskiego projektu wodno-ściekowego Kontrakt nr 14 Pomoc Techniczna na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami na budowę oraz pozyskaniem praw do terenów pod inwestycje Kontrakt nr 15 Pomoc Techniczna na przygotowanie programów funkcjonalno-użytkowych

22 STRUKTURA REALIZACYJNA PROJEKTU
Źródła finansowania: UE - Fundusz Spójności Pożyczka NFOŚ Kredyty bankowe Środki własne Gmina Miasta Gdańska Odbiorcy usług opłaty za wodę i ścieki Saur Neptun Gdańsk S.A. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna 100% własność Miasta czynsz dzierżawny Wykonawcy i dostawcy usług

23 STRUKTURA ORGANIZACYJNA GIWK

24 Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
KONTAKT Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. Ul. Na Stoku 50 Gdańsk Tel Więcej informacji na


Pobierz ppt "GDAŃSKI PROJEKT WODNO-ŚCIEKOWY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google