Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA"— Zapis prezentacji:

1 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA
SZKOLENIE NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW, KONTRAKTOWYCH I MIANOWANYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH LUB KONTYNUUJĄCYCH STAŻ NA WYŻSZY STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO BEŁCHATÓW, 30. SIERPNIA 2004 r. Opracował: mgr inż. Barbara Leszczyńska

2 Nauczyciel stażysta Staż trwa 9 miesięcy
Rozpoczyna się z dniem 1 września- obligatoryjnie Nauczyciel stażysta nie składa wniosku o rozpoczęcie stażu Staż kończy się z dniem 31maja Dyrektor szkoły przydziela stażyście opiekuna, którym może być nauczyciel mianowany lub dyplomowany Plan rozwoju zawodowego nauczyciel stażysta przedstawia dyrektorowi szkoły do 14 września

3 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty powinien uwzględniać:
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia r. powinien uwzględniać: Zainteresowania i predyspozycje nauczyciela Potrzeby szkoły i środowiska lokalnego Zadania wynikające z rozporządzenia, w myśl których nauczyciel stażysta powinien: - Poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, a w tym: obowiązującą dokumentację, przepisy dotyczące BHP, uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli ( co najmniej 2 zajęcia w miesiącu) i omówić z prowadzącym obserwowane zajęcia,

4 Prowadzić zajęcia z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły (co najmniej 1 raz w miesiącu) oraz omawiać je z osobami w obecności których zajęcia zostały przeprowadzone Uczestniczyć szkoleniach WDN W okresie stażu nauczyciel stażysta powinien zaplanować co najmniej 18 zajęć obserwowanych oraz 9 własnych przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu lub dyrektora, Po zakończeniu stażu nauczyciel stażysta składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – w terminie 30 dni od zakończenia stażu

5 Forma sprawozdania jest dowolna! Powinno jednak zawierać:
Refleksje dotyczące efektów własnych działań, Wnioski z przeprowadzonych obserwacji zajęć Analizę głównych problemów środowiska uczniowskiego i współpracy z tym środowiskiem Dalsze zamierzenia w zakresie rozwoju zawodowego uwzględniające potrzeby szkoły Po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciel stażysta składa w ciągu 14 dni wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego do dyrektora szkoły.

6 UWAGA!!!! W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel stażysta jest zobowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze!!!!! Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie, wniosek o dokonanie oceny, wniosek o postępowanie kwalifikacyjne, składa się w dwóch egzemplarzach; Na obu egzemplarzach powinna być data wpływu, na planie rozwoju zawodowego adnotacja dyrektora „Zatwierdzam do realizacji….” i data; Należy pamiętać o umieszczaniu na dokumentach dat i podpisów autora dokumentu!!!! Obowiązek czuwania nad kompletnością dokumentu spoczywa na jego autorze!!!!!

7 W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:
Na wniosek nauczyciela w komisji kwalifikacyjnej może być powołany przedstawiciel związku zawodowego wskazanego przez nauczyciela! Nauczyciel otrzymuje akceptację komisji w przypadku uzyskania co najmniej 2/3 możliwych do uzyskania punktów!! W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą: dyrektor ( lub wicedyrektor) przewodniczący zespołu przedmiotowego lub wychowawczego opiekun stażu ewentualnie przedstawiciel związków zawodowych

8 Jako obserwatorzy mogą być obecni: Obserwatorzy nie dokonują oceny!!!
przedstawiciel organu prowadzącego szkołę przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny Obserwatorzy nie dokonują oceny!!! Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji komisji kwalifikacyjnej może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgoda dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy!!! Nauczyciel stażysta może przystąpić ponownie do rozmowy kwalifikacyjnej w tej samej szkole tylko jeden raz!!!

9 Wymagania jakie musi spełniać nauczyciel stażysta przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją!!!! umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której odbywał staż, znajomość środowiska uczniów i ich problemów, oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów, umiejętność omawiania własnych lub obserwowanych zajęć, znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż,

10 PROCEDURY ODWOŁAWCZE Nauczyciel ma prawo wglądu do akt sprawy i wypowiedzenia się, co do materiałów zebranych w postępowaniu! Od decyzji wydanej przez dyrektora szkoły stażyście służy odwołanie do organu prowadzącego szkołę. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji wydanej przez dyrektora szkoły!

11 UWAGI AUTORA SZKOLENIA!!!
Dotyczą zarówno stażystów, nauczycieli kontraktowych i mianowanych!!! Bardzo duże znaczenie ma forma przygotowania planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji. Zadbajmy więc o estetykę, przejrzystość, czytelność, styl, gramatykę i ortografię!!!!! Tekst niech będzie czytelny ( czcionka 14, odstępy 1,5; wyjustowany, treści ważniejsze wytłuszczone. Pamiętajmy o akapitach.

12 Wyjątek mogą stanowić dyplomy za osiągnięcia.
Pamiętajmy o zachowaniu tajemnicy dotyczącej danych osobowych: w teczce nie zamieszczamy żadnych dokumentów, które zawierają dane osobowe ucznia, jego rodziców, wyniki klasyfikacji, opinie z poradni,dane innych nauczycieli itp. Wyjątek mogą stanowić dyplomy za osiągnięcia. W teczce nie zamieszczamy oryginałów dokumentów! Kserokopie poświadcza za zgodność dyrektor szkoły!!! Zadbajmy o pieczęć szkoły, datę i odpowiednią pieczątkę „za zgodność….”, którą otrzymujemy w sekretariacie szkoły!!

13 Nie zamieszczamy w teczce:
W teczce nie zamieszczamy żadnych dokumentów szkolnych wynikających z badania jakości pracy szkoły – np. raportów. Są to dokumenty szkolne, do których wgląd mają tylko pracownicy szkoły, organu prowadzącego szkołę i sprawującego nadzór pedagogiczny. Nie zamieszczamy w teczce: kart wycieczek, faktur dokumentów, które nie mają związku z rozwojem zawodowym zdjęcia dopuszczalne są i to w niewielkiej ilości ( wtedy kiedy nie da się udokumentować inaczej) w przypadku nauczyciela stażysty i kontraktowego

14 Najważniejsze w naszej teczce są odpowiednio udokumentowane
EFEKTY!!! Szczególnie w przypadku nauczycieli mianowanych starających się o stopień nauczyciela dyplomowanego!!!

15 Co powinna zawierać teczka na wszystkich stopniach awansu zawodowego!!!
Strona tytułowa Wniosek o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne ze spisem załączonych dokumentów § 7 ust.1 pkt 1 rozporządzenia (kolorowa przekładka i spis załączników) Poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych dyplom ukończenia studiów, dyplom lub świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych, akt nadania stopnia awansu zawodowego z podpisanym uzasadnieniem zaświadczenie dyrektora szkoły o ustaleniu wymiaru stażu

16 II. § 7 ust.1 pkt 2 rozporządzenia III. § 7 ust.1 pkt 3 rozporządzenia
(kolorowa przekładka) zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz o zajmowanym przez niego stanowisku w okresie odbywania stażu ( z adnotacją, że w okresie stażu nie zaistniały okoliczności powodujące przerwanie stażu) III. § 7 ust.1 pkt 3 rozporządzenia (kolorowa przekładka) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego ( data wpływu, podpis autora planu, adnotacja dyrektora na planie „zatwierdzam do realizacji”, data zatwierdzenia, podpis dyrektora). Jeden egzemplarz otrzymuje dyrektor, drugi nauczyciel pozostawia sobie.

17 IV. § 7 ust.1 pkt 3 rozporządzenia V. § 7 ust.1 pkt 4 rozporządzenia
(kolorowa przekładka) sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego ( data wpływu, nie później niż 30 dni od dnia zakończenia stażu, podpis autora sprawozdania, ) V. § 7 ust.1 pkt 4 rozporządzenia (kolorowa przekładka) ocena dorobku zawodowego sporządzona przez dyrektora szkoły ( data, powołanie się na opinię Rady Rodziców, adnotacja o ocenie – pozytywnie lub negatywnie, informacja o procedurach odwoławczych, uzasadnienie), podpis dyrektora).

18 VI. § 7 ust. 3 rozporządzenia
(kolorowa przekładka plus spis załączników) inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach nauczyciela ( ten punkt dotyczy tylko nauczycieli stażystów i kontraktowych) W tej części nauczyciel załącza dokumentację poświadczającą rzeczywiste, ważne dla jakości pracy szkoły i własnego rozwoju zawodowego osiągnięcia np: dyplomy uczniów , efekty i potwierdzenia dyrektora ważnych przedsięwzięć, podziękowania za systematyczną współpracę z organizacjami samorządowymi, lokalnymi itp., nagrody, opis działań na rzecz uczniów z trudnościami w nauce, z rodzin ubogich i patologicznych ( potwierdzenie dyrektora). Starajmy się, aby w tej części znalazły się naprawdę ważne dla szkoły osiągnięcia!!!

19 UWAGI AUTORA SZKOLENIA!!!
Co możemy uznać za szczególne osiągnięcia w przypadku nauczyciela stażysty, kontraktowego? przygotowanie samodzielnie lub we współpracy uroczystości, konkursu, imprezy sportowej, osiągnięcie miejsc punktowanych w konkursach międzyszkolnych, prowadzenie zajęć dodatkowych, wynikających z potrzeb szkoły, uczniów, poza obowiązkowymi - efekty tych zajęć, działania na rzecz wyposażenia pracowni przedmiotowej, nowatorskie programy, plany pracy, kół, zajęć wyrównawczych, zajęć rewalidacyjnych, terapeutycznych, ścieżek, międzyprzedmiotowych, nagrody dyrektora szkoły, innych instytucji, uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, udokumentowana, systematyczna współpraca ze środowiskiem lokalnym.

20 NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY odbywający staż na nauczyciela mianowanego
staż trwa 2 lata i 9 miesięcy staż rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego – nie później jednak niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć na wniosek nauczyciela skierowany do dyrektora szkoły (data wpływu, podpis autora wniosku, dwa egzemplarze) plan rozwoju zawodowego nauczyciel składa wraz z wnioskiem, gdyż dyrektor musi go zatwierdzić w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć lekcyjnych ( znowu pamiętajmy o datach, podpisach, adnotacji „zatwierdzam do realizacji”,),

21 Plan powinien uwzględniać:
zainteresowania i predyspozycje nauczyciela, pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, potrzeby szkoły i środowiska lokalnego, działania wynikające z uczestnictwa w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań: edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, wynikających ze statutu szkoły, na rzecz uczniów z trudnościami w nauce, niepełnosprawnych, pochodzących z rodzin patologicznych i ubogich, itp..

22 Sprawozdanie ma dowolną formę jednak musi zawierać:
sprawozdanie z realizacji nauczyciel składa w terminie 30 dni od zakończenia stażu. Sprawozdanie ma dowolną formę jednak musi zawierać: opisy podejmowanych działań, analizę i wnioski dotyczące skuteczności tych działań, wskazanie wpływu podejmowanych działań na poprawę funkcjonowania szkoły oraz doskonalenie warsztatu i metod pracy, Najważniejsze jest przedstawienie uzyskanych efektów w pracy!!!!

23 Teczka nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego omówiona została w slajdzie 15,16,17,18,19! w teczce znajduje się również projekt ocen dokonanej przez opiekuna stażu od oceny dyrektora szkoły nauczyciel może się odwołać do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od jej otrzymania, organ sprawujący nadzór pedagogiczny ma 21 dni na rozpatrzenie odwołania ( ocena organu sprawującego nadzór jest ostateczna – nie przysługuje od niej odwołanie), nauczyciel., którego ostateczna ocena dorobku zawodowego jest negatywna, ma prawo na swój wniosek i za zgodą dyrektora szkoły odbyć jeden dodatkowy staż w wymiarze 9 miesięcy. Po odbyciu dodatkowego stażu może być dokonana ponowna ocena dorobku zawodowego.

24 Postępowanie egzaminacyjne:
wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu można również złożyć wniosek o postępowanie egzaminacyjne w przypadku otrzymania negatywnej oceny, jeżeli odwołał się od tej oceny, a organ sprawujący nadzór nie dotrzymał terminu rozpatrzenia odwołania – wówczas 14 dni liczy się od upłynięcia 21 – dniowego terminu rozpatrzenia odwołania, do wniosku dołączona jest dokumentacja ułożona jak omówiono w slajdzie 15,16,17,18,19!

25 POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE
Przewodniczący komisji egzaminacyjnej zawiadamia nauczyciela o terminie egzaminu co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem!!! analiza formalna dokumentacji prezentacja dorobku pytania członków komisji egzaminacyjnej. WYMAGANIA umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy analizowania i dokumentowania własnych działań, oceniania ich skuteczności, uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, stosowanie w pracy technologii komputerowej i informacyjnej, znajomość zagadnień z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich, znajomość przepisów oświatowych, itp..

26 PROCEDURY ODWOŁAWCZE:
EGZAMIN UWAŻA SIĘ ZA ZDANY W PRZYPADKU UZYSKANIA CO NAJMNIEJ 2/3 PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA!!! PROCEDURY ODWOŁAWCZE: nauczyciel, który nie zdał egzaminu, może ponownie złożyć wniosek o postępowanie egzaminacyjne, po odbyciu na swój wniosek i za zgodą dyrektora szkoły dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy ( tylko jeden raz w danej szkole), od decyzji organu prowadzącego szkołę nauczycielowi służy odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny – za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji wydanej przez ten organ, od decyzji II instancji służy odwołanie do NSA.

27 NAUCZYCIEL MIANOWANY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
STAŻ TRWA 2 LATA I 9 MIESIĘCY NAUCZYCIEL SKŁADA WNIOSEK DO DYREKTORA SZKOŁY, NIE PÓŹNIEJ NIŻ 14 DNI OD ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ ( pilnować dat na wniosku!!!!), PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO - musi być zatwierdzony przez dyrektora szkoły w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć!!! SPRAWOZDANIE Z ROZWOJU ZAWODOWEGO ZA OKRES STAŻU - w terminie 30 dni od zakończenia stażu!!! OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO – 14 dni od złożenia sprawozdania ( sprawdzić, czy jest określenie oceny, opinia RR, procedury odwoławcze, daty, podpis, ) wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w ciągu 3 lat od daty otrzymania pozytywnej oceny ( niedotrzymanie terminu skutkuje powtórzeniem całości stażu),

28 DOKUMENTACJA ZAŁĄCZONA DO WNIOSKU!!!
I CZĘŚĆ TECZKI – JAK W SLAJDZIE 15,16,17,18,19 II CZĘŚĆ TECZKI VI. § 7 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań określonych w § 5 ust.2 pkt 1rozporządzenia (kolorowa przekładka i spis załączników)

29 opis i analiza ( dlaczego, co mnie skłoniło, po co, dla kogo, jak często, w jaki sposób, w jakim celu i co z tego wynika dla szkoły, dla mnie, dla wychowanków, jakie wnioski na przyszłość) realizacji wymagań potwierdzających opracowanie i wdrożenie!!! przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej co najmniej dwa programy ( kół zainteresowań, działań edukacyjnych, ścieżek, zielonych szkół, innowacyjne działań wychowawczych, przedmiotowych, profilaktycznych opisane wg Rozp. MENiS z dnia r. i wdrożone- dokonana ewaluacja, opisane wnioski, poświadczenie dyrektora lub innej instytucji, podziękowanie itp.., co najmniej dwa przedsięwzięcia (konkursy, koła, imprezy otwarte dla rodziców, imprezy środowiskowe – poświadczenie jw.) prezentacja warsztatu pracy, świadectwa ukończenia kursów, warsztatów, samokształcenie, ważne!! – wykorzystanie komputera, itp..

30 Co powinien zawierać prawidłowo napisany program
Co powinien zawierać prawidłowo napisany program? (rozporządzenie MENiS z dnia r w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia). szczegółowe cele edukacyjne – kształcenia i wychowania materiał nauczania związany ze szczegółowymi celami edukacyjnymi, uwzględniający treści określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, procedury osiągania szczegółowych celów edukacyjnych, opis założonych osiągnięć ucznia i propozycje metod ich oceny z uwzględnieniem standardów wymagań, omówienie założeń dydaktycznych i wychowawczych na jakich została oparta koncepcja programu, relacji do zakresu podstawy programowej kształcenia ogólnego, a także ewentualnych specjalnych warunków dotyczących realizacji programu,

31 zatwierdzenie do realizacji,
opinię Rady Rodziców, opinia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego uczącego tego samego przedmiotu, program powinien zostać przyjęty do SZP na podstawie Uchwały RP, (czyli na programie powinien znaleźć się wpis; „ włączony do SZP na rok szkolny….. Uchwałą RP nr ….. z dnia…… ” i podpis dyrektora!!!!) data wdrożenia, podpis autora, zatwierdzenie do realizacji,

32 § 5 ust.2 pkt 2 rozporządzenia
(kolorowa przekładka i spis załączników) Opis i analiza ( dlaczego, co mnie skłoniło, po co, dla kogo, jak często, w jaki sposób, w jakim celu i co z tego wynika dla szkoły, dla mnie, dla wychowanków, jakie wnioski na przyszłość) realizacji wymagań potwierdzających umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły na przykład: związanych z pełnieniem funkcji opiekuna stażu, studenta, ( zaświadczenie dyrektora, podziękowanie), szkoleniem Rady Pedagogicznej, zespołu przedmiotowego ( zaświadczenie dyrektora, podziękowanie, wyciąg z protokołu RP), prowadzeniem warsztatów, lekcji otwartych, koleżeńskich, ( zaświadczenie dyrektora, podziękowanie, listy obecności), udostępnianie swoich opracowań ( zaświadczenie dyrektora, podziękowanie, zaświadczenie z biblioteki), prowadzenie szkoleń (zaświadczenie dyrektora, podziękowanie, wyciąg z protokołu RP),

33 litery a-h rozporządzenia § 5 ust.2 pkt 3a rozporządzenia
Pisemne sprawozdanie z realizacji co najmniej 4 wybranych zadań, o których mowa w § 5 ust.2 pkt 3 litery a-h rozporządzenia § 5 ust.2 pkt 3a rozporządzenia (kolorowa przekładka i spis załączników) Pisemne sprawozdanie z opracowania i wdrożenia (EFEKTY DLA MNIE i DLA SZKOŁY!!!!) programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich. innowacyjny program wychowawczy, program klubu, program współpracy z MOP-sem, PCK, itp.; Na przykład: ( załączamy: program, poświadczenie dyrektora lub instytucji, podziękowania,)

34 § 5 ust.2 pkt 3b rozporządzenia
(kolorowa przekładka i spis załączników) Pisemne sprawozdanie z opracowania co najmniej dwóch publikacji, referatów, lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą (EFEKTY DLA MNIE i DLA SZKOŁY!!!) załączamy : zaświadczenie o publikacji lub poświadczenie z biblioteki lub wyciąg z protokołu RP lub zaświadczenie dyrektora lub podziękowanie za wygłoszenie referatu.

35 § 5 ust.2 pkt 3c rozporządzenia
(kolorowa przekładka i spis załączników) Pisemne sprawozdanie z prowadzenia zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, lub podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym Załączamy: scenariusz zajęć, program szkolenia, referat wyciąg z protokołu RP,, lub…. listy obecności osób obecnych na lekcji otwartej lub… podziękowanie, lub…… poświadczenie dyrektora

36 § 5 ust.2 pkt 3d rozporządzenia
(kolorowa przekładka i spis załączników) Pisemne sprawozdanie z aktywnej i systematycznej współpracy !!!!! ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich Na przykład: z Radą Miejską, Zarządem, komisjami Załączamy: podziękowania z tych instytucji, lub poświadczenie dyrektora, lub spisaną umowę o współpracy z dokonaną ewaluacją i podziękowanie za realizację lub poświadczenie realizacji, policją, strażą, kościołem komitetem osiedlowym, klubem seniora, domem opieki społecznej, świetlicami środowiskowymi, ośrodkami kultury, turystyki

37 § 5 ust.2 pkt 3e rozporządzenia § 5 ust.2 pkt 3f rozporządzenia
(kolorowa przekładka i spis załączników Pisemne sprawozdanie z wykonywania zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, podręczników, środków dydaktycznych, w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta Centrum Edukacji Artystycznej § 5 ust.2 pkt 3f rozporządzenia (kolorowa przekładka i spis załączników Pisemne sprawozdanie z pełnienia funkcji doradcy metodycznego, uzyskanie kwalifikacji edukatora lub trenera terapeuty

38 § 5 ust.2 pkt 3g rozporządzenia STRZEŻCIE SIĘ HOBBIŚCI!!!!
(kolorowa przekładka i spis załączników Pisemne sprawozdanie z uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań nauczyciela związanych z zadaniami szkoły Opisujemy dokładnie, po co uzyskaliśmy te kwalifikacje, jak je wykorzystujemy, co dobrego, nowego przynoszą dla szkoły, czy podjęliśmy dlatego, że były potrzebne? STRZEŻCIE SIĘ HOBBIŚCI!!!! Załączamy: ksero dyplomów studiów podyplomowych kursów trwające przeszło 80 godzin z adnotacją „kurs kwalifikacyjny”; świadectwo ukończenia kursu kierowników wycieczek, świadectwo ukończenia kursu udzielania I-szej pomocy Inne świadectwa w § 5 ust.2 pkt 1 rozporządzenia

39 § 5 ust.2 pkt 3h rozporządzenia
(kolorowa przekładka i spis załączników Pisemne sprawozdanie z wykonywania samodzielnie lub we współpracy innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich lub uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej np.: stopnia specjalizacji zawodowej nagrody ministra, kuratora, wojewody, prezydenta, odznaczenia organizowanie akcji charytatywnych, koncertów, wycieczek, spotkań autorskich, tworzenie klubów europejskich prowadzenie zajęć wyrównawczych i innych; udział w wolontariacie itp.., Załączamy: poświadczenie dyrektora, ksero nagrody, podziękowanie, itp.;

40 § 5 ust.2 pkt 4 rozporządzenia
(kolorowa przekładka i spis załączników Opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych wynikających ze specyfiki placówki trudności wychowawcze, problem agresji, uczniowie niepełnosprawni, uczniowie ze znacznymi problemami logopedycznymi, itp.. Nie zamieszczamy żadnych danych osobowych dziecka za wyjątkiem imienia!! Opis przypadku, przyczyny sprawcze, podjęte działania, skutki działań, wnioski do dalszej pracy.

41 VII. § 7 ust.3 pkt 4 rozporządzenia
(kolorowa przekładka i spis załączników Inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych np.: nagrody dyrektora podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu nagrody innych instytucji Załączamy poświadczone kserokopie!!! Wszystkie programy, przedsięwzięcia, działania muszą być realizowane w okresie stażu!!! Dyplomy konkursów, nagrody dyrektora – z okresu od 2000 r. nie wcześniej! Współpraca z instytucjami musi trwać co najmniej przez cały okres stażu! Liczy się zawartość merytoryczna i estetyka teczki – a nie ilość papierków!!!

42 Głowa do góry. Nie taka teczka straszna jak ją malują
Głowa do góry!!! Nie taka teczka straszna jak ją malują!!! Wszystko co ma być w tej teczce już od początku stażu robicie – teraz tylko to ładnie opisać! Ponieważ szanuję i cenię Państwa pracę, ze swojej strony obiecuję stosować 12 zasad wydobywania od Państwa tego, co w Was najlepsze, a więc: Oczekuję od Was tego co najlepsze Staram się zauważać Państwa potrzeby Wysoko stawiam poprzeczkę doskonałości Uważam, że niepowodzenie nie oznacza przegranej

43 5. Jeżeli ktoś zdąża tam gdzie ja – chętnie do niego dołączam
6. Zachęcając do sukcesu staram się wykorzystywać pozytywne wzorce – tych którzy już coś osiągnęli 7. Staram się okazywać Państwu swoje uznanie i chwalić Państwa osiągnięcia 8. Muszę jednak dla poprawy Państwa samopoczucia stosować mieszankę wzmacniania pozytywnego i negatywnego 9. Staram się, aby we współzawodnictwie nie utracili Państwo kontroli i nie zapomnieli o zdrowej współpracy 10. Dlatego też nagradzam współpracę

44 11. Cenię zdarzające się w naszym gronie burze, jeżeli ich przebieg nie narusza zasad kultury i etyki 12. Zachęcając i motywując Państwa staram się własną motywację utrzymywać na wysokim poziomie Mam nadzieję, że to szkolenie spełniło Państwa oczekiwania! Płyta dostępna będzie w bibliotece szkolnej, możecie Państwo wypożyczać, żeby samemu, dokładnie jeszcze raz wszystko przeanalizować. Można kopiować!!! Dziękuję za uwagę!!!


Pobierz ppt "AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google