Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEDMIOT EWALUACJI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Opracowanie: mgr M. Kwartnik (koordynator), mgr B. Buzdygan, mgr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEDMIOT EWALUACJI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Opracowanie: mgr M. Kwartnik (koordynator), mgr B. Buzdygan, mgr."— Zapis prezentacji:

1 RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WSO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

2 PRZEDMIOT EWALUACJI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Opracowanie: mgr M. Kwartnik (koordynator), mgr B. Buzdygan, mgr A. Czaplińska, mgr P. Wyrębak

3 CELE EWALUACJI Zebranie informacji o funkcjonowaniu szczegółowych zasad oceniania w szkole. Zaplanowanie dalszych działań, które pozwolą szybko rozwiązywać problemy związane z ocenianiem oraz zwiększą motywację uczniów i nauczycieli do wspólnej pracy.

4 PYTANIA KLUCZOWE Jaka jest znajomość funkcjonujących zasad i kryteriów oceniania w szkole przez nauczycieli, uczniów i rodziców? Jakie formy i sposoby stosują nauczyciele podczas sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów? W jaki sposób nauczyciele przedmiotów wykorzystują skalę ocen? W jaki sposób system oceniania wpływa na motywację do nauki?

5 WARUNKI I METODY ZBIERANIA DANYCH
Miejsce: szkoła Czas: I – III 2011r. Metody: ankieta, analiza dokumentów, wywiad Grupy badawcze: 105 uczniów (6 losowo wybranych klas) 96 rodziców 18 nauczycieli Razem 219 osób.

6 PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ

7 UCZNIOWIE 90% zna zasady WSO 90% zna zasady oceniania zachowania 72% zna kryteria oceniania ze wszystkich przedm. 44% uzyskało informację o zasadach oceniania i kryteriach od wychowawcy 27% uzyskało informację od nauczycieli przedm. 59% rozumie kryteria oceniania 56% mobilizują do nauki wysokie oceny (4 5 6) 0,9% mobilizują niskie oceny (1 2) 67% zna sposoby poprawiania stopni szkolnych 83% poprawia oceny 17% nigdy nie poprawia ocen 100% nauczycieli odpowiedziało, że zapoznają uczniów z zasadami oceniania. 90,5% uczniów stwierdziło, że zna zasady WSO. Najlepiej znają je starsi uczniowie w kl. VI- ch (100%), najsłabiej uczniowie młodsi w kl. IV- ch (81%). W ankietach uczniowie przyznali, że informacje o zasadach oceniania otrzymali od wychowawcy (43,8%) lub nauczycieli przedmiotów (26,7%).

8 67% uważa oceny ze wszystkich przedmiotów za sprawiedliwe
31% nie ze wszystkich przedm. oceny są spraw. 30% nie wszystkie oceny z zach. są obiektywne 1,9% wszystkie oceny są niesprawiedliwe Najbardziej lubiane metody oceniania: kartkówki – % sprawdziany – % odpowiedzi ustne – % zadania domowe – %

9 RODZICE 97% zna zasady WSO 90% zna zasady oceniania zachowania
45% zna kryteria oceniania ze wszystkich przedm. 6% w ogóle nie zna kryteriów 54% rozumie kryteria oceniania 74% uzyskało informację o zasadach oceniania i kryteriach od wychowawcy 96% otrzymuje na bieżąco informacje o ocenach (tak 73%, raczej tak 23%) 60% uznaje, że dziecko oceniane jest systematycz. 3% uważa, że uczniowie oceniani są pod koniec semestru

10 53% zna sposoby poprawiania stopni szkolnych
73% przyznaje, że dziecko poprawia oceny 27% uważa, że dziecko nigdy nie poprawia ocen 3% zgłosiło propozycje zmian w WSO Preferowane metody oceniania: - odpowiedzi ustne – % sprawdziany – % kartkówki – % zadania domowe – %

11 NAUCZYCIELE 100% zapoznaje uczniów i rodziców z zasadami oceniania
94% zapoznaje z kryteriami oceniania 56% uznaje, że kryteria są zrozumiałe dla ucz. 90% na bieżąco informuje uczniów i rodziców o uzyskanych ocenach 83% potwierdza stosowanie różnych form i sposobów oceniania (raczej tak 17%) 50% uznaje, że oceny motywują do nauki 100% uważa, że uczniowie znają sposoby poprawiania stopni szkolnych 22% zgłosiło propozycje zmian w WSO

12 Najczęściej stosowane metody oceniania:
wypowiedzi ustne kartkówki sprawdziany testy prace domowe

13 UWAGI Najlepiej znają zasady oceniania uczniowie
w kl. VI – 100% (w kl. IV – 80%). W kl. IV kryteria oceniania zna i rozumie średnio 46%. Uczniowie preferują pisemne metody oceniania, rodzice odwrotnie – ustne. Wysokie oceny (5 6) są szczególnie ważne i mobilizujące dla młodszych dzieci, co potwierdzają w ankietach rodzice. Problem poprawiania stopni dotyczy dużej grupy uczniów – 83%. Część rodziców nie wie, że ich dziecko poprawia oceny.

14 PROPOZYCJE ZMIAN W WSO

15 NAUCZYCIELE Zwrócono uwagę na: - kryteria oceny celującej, - potrzebę udoskonalenia punktowego systemu oceniania zachowania, - zwiększenie indywidualizacji oceniania.

16 RODZICE Zgłoszono uwagi dotyczące: równego traktowania uczniów,
dania uczniom możliwości wykazania się,   oceniania ucznia w czasie zajęć na basenie.

17 UCZNIOWIE - wprowadzenie skali ocen od 3 do 6 , likwidacja
ocen niedostatecznych i dopuszczających - wprowadzenie zasady ustalania ocen rocznych tylko dobrych i bardzo dobrych - poszerzenie skali ocen do 7 - możliwość poprawiania ocen pozytywnych np. dostatecznych - możliwość poprawiania ocen bezterminowo - zakaz stawiania ocen nagannych za bieganie

18 WNIOSKI: Więcej czasu i uwagi poświęcić uczniom w kl. IV-ch na omówienie zasad oceniania. Uzupełnić zasady i formy poprawiania osiągnięć i korygowania niepowodzeń uczniów. Przekazać nauczycielom uwagi dotyczące szczegółowych zasad regulujących bieżące ocenianie (§3 pkt3 WSO).

19 Przeanalizować na spotkaniu Rady Pedagogicznej propozycje zmian w systemie oceniania zgłoszone w ankietach przez uczniów, rodziców i nauczycieli. Wykorzystać raport w celach promocji placówki i zamieścić w skróconej wersji na stronie internetowej szkoły.

20 DZIĘKUJEMY !


Pobierz ppt "PRZEDMIOT EWALUACJI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Opracowanie: mgr M. Kwartnik (koordynator), mgr B. Buzdygan, mgr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google