Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV, V i VI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV, V i VI"— Zapis prezentacji:

1 Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV, V i VI

2   Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:
   - wypowiedź ustna, - prace pisemne: zadania klasowe, zadania domowe, kartkówki,     - wykonywanie ćwiczeń praktycznych,     - aktywność, - szczególne osiągnięcia.

3 Każdy uczeń powinien być oceniony w ciągu semestru co najmniej:
         2 razy - wypowiedź ustna,        2 lub 3 razy - zadanie klasowe,         1 raz - zadanie domowe, 2 razy - kartkówki.

4 Dokumentowanie oceniania odbywa się poprzez:
zapisy w dziennikach lekcyjnych, arkuszach ocen, odnotowywanie oceny w zeszycie przedmiotowym ucznia. Uczeń ma prawo do bieżącej informacji dotyczącej jego postępów oraz wskazania kierunków poprawy.

5 Ocenianie ma charakter cyfrowy
w skali

6 Dla ustalenia ocen cyfrowych stosowane są progi przeliczeniowe według następującej skali:
6 - celujący >100% 5 - bardzo dobry 100% - 86% 4 - dobry 85% - 71% 3 - dostateczny 70% - 51% 2 - dopuszczający 50% - 35% 1 - niedostateczny <35%

7 Stosuje się następujące kody do zapisu w dzienniku:
odpowiedź ustna OU aktywność A sprawdzian (czerwony) S kartkówki (zielony) K zadania domowe ZD szczególne osiągnięcia SO

8 1 Prace klasowe, krótkie sprawdziany, odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
2. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to powinien ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. 3. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej w ciągu tygodnia od dnia oddania sprawdzonych prac. 4. Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a ocena wpisywana jest do dziennika . 5. Krótkie sprawdziany mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji.

9 6. Uczniowie nieobecni na krótkich sprawdzianach są odpytywani ustnie.
7. Krótkie sprawdziany nie podlegają poprawie. 8. Nie ma możliwości poprawienia ocen tydzień przed klasyfikacją. 9. Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 10. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji może nie być klasyfikowany z przedmiotu. 11. Każdy uczeń ma prawo do zaliczenia mu dodatkowych punktów (ocen) za wykonane prace nadobowiązkowe. 12. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy prac klasowych).


Pobierz ppt "Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV, V i VI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google