Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plany zabezpieczenia opieki zdrowotnej dla Województwa Małopolskiego i ich wpływ na poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych Urszula Sanak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plany zabezpieczenia opieki zdrowotnej dla Województwa Małopolskiego i ich wpływ na poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych Urszula Sanak."— Zapis prezentacji:

1 Plany zabezpieczenia opieki zdrowotnej dla Województwa Małopolskiego i ich wpływ na poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych Urszula Sanak

2 Funkcjonujące plany zabezpieczenia opieki zdrowotnej
Plan zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej art. 55a ustawy z dnia 6 lutego 1997r o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, (Dz. U. Nr 28, poz. 153 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 roku w sprawie zasad i warunków jakim powinien odpowiadać minimalny plan zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej – (Dz. U. Nr 121, poz. 1315) Plan zabezpieczenia ratunkowego województwa małopolskiego ustawa z dnia 25 lipca 2001 roku o państwowym ratownictwie medycznym (Dz.U. Nr 113, poz. 1207).

3 Wojewódzkie plany zdrowotne
art.101 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, (Dz.U. Nr 45, poz. 359/)termin opracowywania planów do 15 kwietnia na rok następny/ Brak Rozporządzenia – /projekt - w sprawie warunków jakim powinien odpowiadać wojewódzki plan zdrowotny oraz zakresu danych niezbędnych do przygotowania wojewódzkiego planu zdrowotnego oraz w sprawie warunków jakim powinien odpowiadać plan zdrowotny dla służb mundurowych oraz zakresu danych niezbędnych do przygotowania wojewódzkiego planu zdrowotnego / Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - termin obowiązywania planów od 2005 roku (art.1 pkt 5 projektu) medycznym (Dz.U. Nr 113, poz. 1207).

4 PLAN ZABEZPIECZENIA AMBULATORYJNEJ OPIEKI W 2002 ROKU CELEM OPRACOWANIA PLANU BYŁO ZAPEWNIENIE:
DOSTĘPU (w tym całodobowego) do świadczeń lekarskich i pielęgniarskich oraz realizacji tych świadczeń w razie potrzeby w domu chorego CIĄGŁOŚCI leczenia ambulatoryjnego osobom przewlekle chorym oraz realizacji innych świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej i opieki specjalistycznej, a w szczególności badań diagnostycznych, rehabilitacji leczniczej, profilaktyki w tym szczepień ochronnych, profilaktyki stomatologicznej, opieki medycznej nad matką i dzieckiem

5 Założenia w planie i ich realizacja
ORGANIZACJA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH minimalna dostępność placówki POZ godz od poniedziałku do piątku, w soboty , w stanach ostrych pacjenci są przyjmowani w dniu zgłoszenia, rejestracja telefonicznie i osobiście. SPECJALISTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA rejestracja pacjentów telefonicznie na określoną godzinę ilość porad na godzinę (średnio 4) funkcjonowanie od poniedziałku do piątku (co najmniej 4 godziny) terminy wizyt po raz pierwszy (2 - 6 tygodni) informacje o funkcjonowaniu poradni zamieszczone są w widocznych miejscach

6 Zatrudnienie w podstawowej opiece zdrowotnej

7 Liczba osób objętych opieką zdrowotną

8 Liczba świadczeniodawców
Liczba przychodni (wzrost o 4,5%) w zakładach publicznych 142 w zakładach niepublicznych 300 Liczba ośrodków zdrowia 287 (spadek o 3%) w zakładach publicznych 209 w zakładach niepublicznych 78

9 Liczba świadczeń liczba udzielonych porad: OGÓŁEM 21 387 712
(wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 2,6%) lekarskie stomatologiczne POZ (55%) SPECJALISTYKA (45%) lekarskie stomatologiczne

10 Liczba świadczeń wykonanych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w latach 2001 – 2002

11 Liczba świadczeń wykonanych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w porównaniu z planem

12 Liczba świadczeń wykonanych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w porównaniu z planem

13 Nakłady na opiekę ambulatoryjną
w tys. zł.

14 Postulat ubiegłorocznej konferencji
Zrealizowanie w całości w 2002 roku planu zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej dla ludności naszego województwa.

15 Zakończenie i wnioski W podstawowej opiece następuje poprawa w zakresie dostępności do świadczeń i należy ją ocenić jako dobrą, spełniającą warunki planu. W specjalistycznej opiece ambulatoryjnej wystąpiły różnice w wykonaniu pomiędzy planem/ ograniczona dostępność/: mniej świadczeń wykonano w takich poradniach jak: alergologiczna, chirurgiczna, dermatologiczna, ginekologiczno - położnicza, neurologiczna, okulistyczna, reumatologiczna, urazowo - ortopedyczna; więcej: w diabetologii i kardiologii.

16 Zakończenie i wnioski c.d.
Świadczenia wykonane w poszczególnych powiatach wymagają głębszej analizy co stanowi przedmiot aktualnych prac Należałoby się zastanowić i poddać wnikliwszej analizie czy minimalny plan był zawyżony?, czy oparto się wyłącznie na możliwościach finansowych Kasy? Brak instrumentów do monitorowania planu i możliwości egzekwowania jego wykonania Istnieje konieczność poddania ocenie innych sektorów opieki, kolejki oczekujących.

17 Zakończenie i wnioski c.d.
Plany zdrowotne województwa mają stanowić wytyczne dla wojewódzkiego planu zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych. Ze względu na swoją zawartość mogą stanowić istotne narzędzie dla poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych. Należy wykorzystać dotychczasowe doświadczenia, opinie organów powiatów, samorządów zawodowych, konsultantów wojewódzkich.

18 Zakończenie i wnioski c.d.
Samorząd województwa małopolskiego posiada doświadczenia w zakresie określania celów polityki zdrowotnej, realizuje MPOZ jest przygotowany do opracowania Planu. Wszyscy zaangażowani w jego opracowanie i realizację powinni mieć świadomość iż dostęp do usług medycznych jest jednym z mierników oszacowania jakości życia i zapewnia zaspokojenie podstawowych potrzeb ludności na danym terenie.

19 Zakończenie i wnioski c.d.
Pomimo wielu ograniczeń tworzone wojewódzkie plany nie powinny mieć charakteru dokumentów na półkę. CZY ISTNIEJE ZATEM REALNA SZANSA, ŻEBY TAK NIE BYŁO ?


Pobierz ppt "Plany zabezpieczenia opieki zdrowotnej dla Województwa Małopolskiego i ich wpływ na poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych Urszula Sanak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google