Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw w projektach 7 Programu Ramowego na rzecz Badań i Rozwoju Technologicznego Błażej Rychlik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw w projektach 7 Programu Ramowego na rzecz Badań i Rozwoju Technologicznego Błażej Rychlik."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw w projektach 7 Programu Ramowego na rzecz Badań i Rozwoju Technologicznego Błażej Rychlik

2 PROGRAM RAMOWY – UDZIAŁ UE W WYŚCIGU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYM

3 SIÓDMY PROGRAM RAMOWY 2007 – 2013 ADRESACI zespoły badawcze na uczelniach lub innych instytucjach badawczych; przedsiębiorstwa mające zamiar wprowadzić innowacje; małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP); stowarzyszenia lub grupy MŚP; administracja publiczna lub rządowa (lokalna, regionalna lub krajowa); indywidualni naukowcy ; instytucje wspierające infrastruktury badawcze o międzynarodowym znaczeniu; organizacje i naukowcy z państw trzecich; organizacje międzynarodowe; organizacje społeczne; …

4 SIÓDMY PROGRAM RAMOWY 2007 – 2013 ZASIĘG GEOGRAFICZNY państwa członkowskie Unii Europejskiej; państwa stowarzyszone z PR (Islandia, Izrael, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, kraje kandydujące do UE – Chorwacja, Turcja); państwa partnerskie współpracy międzynarodowej (np. Białoruś, Brazylia, Rosja, Ukraina); inne kraje trzecie

5 SIÓDMY PROGRAM RAMOWY 2007 – 2013

6 SIÓDMY PROGRAM RAMOWY 2007 – 2013 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY WSPÓŁPRACA wspiera wszystkie rodzaje badań prowadzonych przez różne podmioty badawcze w ramach współpracy ponadnarodowej oraz dąży do zdobycia lub wzmocnienia wiodącej pozycji w kluczowych dziedzinach nauki i technologii zdrowie; żywność, rolnictwo i rybołówstwo oraz biotechnologia; technologie informacyjne i komunikacyjne; nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne; energia; środowisko (w tym zmiany klimatu); transport (w tym aeronautyka); nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne; przestrzeń kosmiczna; bezpieczeństwo.

7 SIÓDMY PROGRAM RAMOWY 2007 – 2013 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY WSPÓŁPRACA W ramach programu wspierane są następujące inicjatywy: wspólne projekty badawcze; sieci doskonałości; działania koordynacyjne (system ERA-NET, implementacja artykułu 169); wspólne inicjatywy technologiczne; platformy technologiczne.

8 SIÓDMY PROGRAM RAMOWY 2007 – 2013 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY POMYSŁY wspierane będą badania pionierskie wyłącznie w oparciu o doskonałość naukową. Badania mogą być prowadzone w dowolnym obszarze nauki lub technologii, w tym także w zakresie inżynierii, nauk społeczno- ekonomicznych oraz humanistycznych. W przeciwieństwie do programu Współpraca nie są w tym przypadku wymagane partnerstwa transgraniczne. Projekty realizowane są przez indywidualne zespoły skupione wokół głównego badacza. Wdrażaniem programu zajmuje się nowa Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN).

9 SIÓDMY PROGRAM RAMOWY 2007 – 2013 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY LUDZIE wspierana jest mobilność i rozwój kariery naukowej zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i poza nią. Jest on realizowany poprzez działania Marie Curie oraz obejmuje stypendia i inne środki wspomagające naukowców w rozwijaniu umiejętności i wiedzy w ciągu całego przebiegu kariery naukowej: początkowe kształcenie naukowców – sieci Marie Curie; współpraca między przemysłem a środowiskiem akademickim; współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów na rzecz mobilności; stypendia wewnątrzeuropejskie; wymiar międzynarodowy: stypendia dla naukowców z Europy w krajach trzecich, dla naukowców z krajów trzecich w Europie, system współpracy międzynarodowej, granty reintegracyjne; nagrody Marie Curie.

10 SIÓDMY PROGRAM RAMOWY 2007 – 2013 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY MOŻLIWOŚCI wzmacniany jest potencjał badawczy, niezbędny dla Europy mającej stać się wiodącą gospodarką opartą na wiedzy. Obejmuje on następujące działania: infrastruktury badawcze; badania na rzecz MŚP; regiony wiedzy; potencjał badawczy; nauka w społeczeństwie; działania szczegółowe w zakresie współpracy międzynarodowej.

11 SIÓDMY PROGRAM RAMOWY 2007 – 2013 PROGRAM EURATOM 7PR Euratom obejmuje dwa powiązane programy szczegółowe; jeden związany jest z działaniami pośrednimi w dziedzinach badań nad energią termojądrową oraz rozszczepienia jądrowego i ochrony przed promieniowaniem, natomiast drugi określa działania bezpośrednie w obszarze energii jądrowej podejmowane przez Wspólne Centrum Badawcze (WCB) Komisji. WCB zostało powołane na mocy Traktatu Euratom i z biegiem czasu stało się wiodącym instytutem badań jądrowych w Europie.

12 SIÓDMY PROGRAM RAMOWY 2007 – 2013 WSPÓLNE CENTRUM BADAWCZE (JRC) Wspólne Centrum Badacze (Joint Research Centre, JRC) jest jedną z Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej z siedzibą w Brukseli. Na strukturę JRC składa się 7 instytutów badawczych usytuowanych w 5 krajach europejskich (Belgia, Włochy, Hiszpania, Holandia, Niemcy), Dyrektoriat Strategii Naukowej w Brukseli oraz Dyrektoriat ds. Zasobów z siedzibą w Brukseli i Isprze. Włochy - Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli (IPSC, Ispra) - Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (IES, Ispra) - Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumenta (IHCP, Ispra) Belgia - Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów (IRMM, Geel) Niemcy - Instytut Pierwiastków Transuranowych (ITU, Karlsruhe) Holandia - Instytut Energii (IE, Petten) Hiszpania - Instytut Studiów Perspektyw Technologicznych (IPTS, Sewilla).

13 D EFINICJA MŚP (KE 2003/361/EC) zatrudnia nie więcej niż 250 osób, posiada roczny obrót nie przekraczający 50 mln euro lub roczny bilans nie przekraczający 43 mln euro, jest niezależne tj. nie jest kontrolowane przez przedsiębiorstwo lub grupę przedsiębiorstw nie spełniających kryterium MŚP w ponad 25% kapitału lub prawa głosu, nie jest jednostką naukowo-badawczą, kontraktową instytucją badawczą ani konsultingową.

14 MŚP TO PARTNER POŻĄDANY … W akcjach programu szczegółowego Współpraca: - partner badawczy; - dostawca technologii, materiałów, usług; - końcowy użytkownik. Udział MŚP w konsorcjum jest czynnikiem zwiększającym szansę dofinansowania projektu! W ramach programu uruchomiono specjalny typ projektów skierowanych do sektora MŚP - Collaborative Project targeted to SME. Rolę koordynatora projektu pełni przedsiębiorstwo posiadające własny dział badawczo - rozwojowy (B+R), ponadto w konsorcjum uczestniczą uczelnie, instytuty badawczo-naukowe, izby gospodarcze oraz inne firmy. W projektach tych minimum 35% środków uzyskanych z Komisji Europejskiej przeznaczonych jest na potrzeby małych i średnich firm. Tematyka projektów zaś dostosowana jest do ich zainteresowań

15 MŚP TO PARTNER WSKAZANY … W akcjach programu szczegółowego Ludzie, akcja Współpraca Przemysłu z Nauką. O dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcja składające się z co najmniej dwóch partnerów – ośrodka naukowego lub akademickiego i przedsiębiorstwa – mających siedziby w dwóch różnych krajach Unii Europejskiej lub kraju członkowskim UE i kraju stowarzyszonym. Finansowane w 100% są koszta personelu, podróży, organizacji międzynarodowych warsztatów i szkoleń branżowych, a nawet zakupu drobnego sprzętu badawczego dla MŚP, o ile wydatki takie są konieczne dla udanego transferu wiedzy lub technologii.

16 MŚP TO PARTNER KONIECZNY ! W akcjach programu szczegółowego Możliwości, akcje ukierunkowane na MŚP: - dofinansowanie badań zlecanych przez MŚP; - dofinansowanie badań zlecanych przez związki branżowe MŚP; - wsparcie i koordynacja działań adresowanych do MŚP na poziomie krajowym; - badania na rzecz form wspierania MŚP.

17 B ADANIA ZLECANE PRZEZ MŚP Warunki minimalne tworzenia konsorcjum: 1.minimum trzy MŚP, pochodzące z państw członkowskich albo krajów stowarzyszonych z UE; 2.minimum dwóch wykonawców badań niezależnych od pozostałych uczestników konsorcjum. Dodatkowo, w projekcie mogą uczestniczyć inne podmioty niezależne od pozostałych członków konsorcjum: przedsiębiorstwa oraz tzw. użytkownicy końcowi (np. samorząd, duże firmy, instytucje publiczne) pod warunkiem wniesienia przez nie wkładu do projektu. Zalecana wielkość konsorcjum: 5-10 uczestników. Budżet projektu: 0,5-1,5 mln. Czas trwania projektu: 1–2 lata.

18 B ADANIA ZLECANE PRZEZ MŚP Dopuszczalne formy działania: badania oraz działania związane z rozwojem technologii (RTD); działania demonstracyjne (DEMO); inne działania (OTHER); zarządzanie konsorcjum (MANAG). Dofinansowywane są działania: RTD między 50% a 75% wartości dla MŚP; DEMO do 50% wartości; OTHER do 100% wartości; MANAG do 100% wartości. Maksymalny wkład KE nie może przekroczyć 110% całkowitej wartości kosztów zleconej działalności RTD.

19 BADANIA ZLECANE PRZEZ STOWARZYSZENIA MŚP Warunki minimalne tworzenia konsorcjum: 1.minimum trzy stowarzyszenia MŚP/izby gospodarcze o zasięgu ogólnokrajowym z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE lub 1 stowarzyszenie o zasięgu ogólnoeuropejskim; 2.dwóch wykonawców badań niezależnych od pozostałych uczestników konsorcjum; 3.grupy MŚP (w liczbie 2-5) co najmniej z 2 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych mającej za zadanie dopilnować, aby rezultaty projektu były adekwatne do potrzeb przedsiębiorstw. Dodatkowo, w projekcie mogą uczestniczyć inne podmioty niezależne od pozostałych członków konsorcjum: przedsiębiorstwa oraz tzw. użytkownicy końcowi (np. samorząd, duże firmy, instytucje publiczne) pod warunkiem wniesienia przez nie wkładu do projektu. Zalecana wielkość konsorcjum: 10-15 uczestników. Budżet projektu: 1,5-4 mln. Czas trwania projektu: 2–3 lata.

20 BADANIA ZLECANE PRZEZ STOWARZYSZENIA MŚP Dopuszczalne formy działania: badania oraz działania związane z rozwojem technologii (RTD); działania demonstracyjne (DEMO); inne działania (OTHER); zarządzanie konsorcjum (MANAG). Dofinansowywane są działania: RTD między 50% a 75% wartości dla MŚP; DEMO do 50% wartości; OTHER do 100% wartości; MANAG do 100% wartości. Maksymalny wkład KE nie może przekroczyć 110% całkowitej wartości kosztów zleconej działalności RTD.

21 D OTYCHCZASOWE KONKURSY : 2007

22 D OTYCHCZASOWE KONKURSY : 2008

23 K ROKI DO SUKCESU 1.Sprawdź, czy spełniasz kryteria formalne. 2.Określ typ projektu, jakim jesteś zainteresowany. 3.Zapoznaj się z informacjami dostępnymi na stronach internetowych poświęconych programowi lub skontaktuj się z punktem konsultacyjnym w twojej okolicy. Przeczytaj dokumenty odnoszące się do wybranej przez Ciebie akcji. 4.Znajdź partnerów, którzy zapewnią ci sprawną realizację wniosku. Tu również możesz skorzystać z pomocy! 5.Przystąp do wypełniania wniosku – pamiętaj o spełnieniu kryteriów formalnych i postępowaniu zgodnie z instrukcją. Wyślij wniosek w terminie!

24 G DZIE SZUKAĆ INFORMACJI Ogólne informacje na temat 7. Programu Ramowego http://www.kpk.gov.pl Informacje na temat systemów finansowania http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html Informacje na temat opublikowanych konkursów http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html Wzory umów http://www.ipr-helpdesk.org http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant-agreement_ en.html Strona SMETechWEB poświęcona innowacyjnym MŚP http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm Pomoc konsultantów http://www.een.org.pl/ http://www.kpk.gov.pl/innowacje/pomoc.html

25 Zapraszamy do odwiedzenia ośrodka EEN Nasz adres: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź, tel.: (42) 630 36 67, tel./fax: (42) 632 90 89, fundacja@frp.lodz.pl


Pobierz ppt "Możliwości uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw w projektach 7 Programu Ramowego na rzecz Badań i Rozwoju Technologicznego Błażej Rychlik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google