Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marek Bartosik: Finanse nauki w świetle Narodowych Planów Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013. Spotkanie środowiskowe na temat polityki naukowej MNiI, Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marek Bartosik: Finanse nauki w świetle Narodowych Planów Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013. Spotkanie środowiskowe na temat polityki naukowej MNiI, Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1

2 Marek Bartosik: Finanse nauki w świetle Narodowych Planów Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013. Spotkanie środowiskowe na temat polityki naukowej MNiI, Warszawa, 16 września 2005 r. 2 MAREK BARTOSIK SEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE NAUKI I INFORMATYZACJI FINANSE NAUKI W ŚWIETLE NARODOWYCH PLANÓW ROZWOJU 2004 – 2006 2007 – 13 Dane źródłowe: Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Biura Statystycznego Unii Europejskiej (Eurostat), Instytutu Informacji Naukowej w Filadelfii (ISI), Banku Światowego (WB), Narodowej Fundacji Nauki (NSF), Komitetu Badań Naukowych (KBN). Dane dotyczą 2002 roku lub ostatniego dostępnego. NPR 2004 – 2006 NPR 2004 – 2006 NPR 2007 – 2013 z Programem Operacyjnym Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne NPR 2007 – 2013 z Programem Operacyjnym Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne

3 Marek Bartosik: Finanse nauki w świetle Narodowych Planów Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013. Spotkanie środowiskowe na temat polityki naukowej MNiI, Warszawa, 16 września 2005 r. 3 2000 - PRZYJĘCIE STRATEGII LIZBOŃSKIEJ (Lizbona, Rada Europejska) 2002 - WZROST NAKŁADÓW NA B+R DO 3.0% PKB w 2010 r. (Barcelona, Rada Europejska) 2003 - INWESTYCJE W BADANIA: PLAN DZIAŁAŃ DLA EUROPY (sposób dojścia do nakładów jw., Bruksela, Komisja Europejska) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- {nierealne} 2003 - WZROST NAKŁADÓW NA B+R DO 1.5% PKB w 2006 r. {nierealne} (Warszawa, Rada Ministrów RP, Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004–2006) {realne} 2004 - WZROST NAKŁADÓW NA B+R DO 1.5% PKB w 2008 r. {realne} (Warszawa, Rada Ministrów RP, Podstawy Wsparcia Wspólnoty. Promowanie rozwoju gospodarczego i warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2004 - WZROST NAKŁADÓW NA B+R DO 3.0% PKB w 2013 r. {realne} (Warszawa, Rada Ministrów RP, Założenia do NPR na lata 2007–2013) 2004 - WYDATKI NA NAUKĘ USTALA SIĘ W USTAWIE BUDŻETOWEJ W WYSOKOŚCI ZAPEWNIAJĄCEJ DOJŚCIE POLSKI DO POZIOMU WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE STRATEGII LIZBOŃSKIEJ. (Senat i Sejm RP, ustawa o zasadach finansowania nauki, art. 1 ust.3) 2005 - przyjęcie przez Radę Ministrów wstępnych limitów budżetowych na rok 2006 – dz. 28 Nauka ! KALENDARIUM STRATEGICZNYCH DECYZJI O FINANSOWANIU NAUKI

4 Marek Bartosik: Finanse nauki w świetle Narodowych Planów Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013. Spotkanie środowiskowe na temat polityki naukowej MNiI, Warszawa, 16 września 2005 r. 4 Środki budżetowe na naukę w latach 1991 – 2006 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 612,9 740,4 517,8 892,8 461,4 1 165,9 455,8 1 437,4 439,7 1 855,0 473,3 2 192,6 486,9 2 405,6 477,8 2 709,7 501,6 2 916,8 490,4 3 089,9 492,4 2 661,5 416,2 2 729,2 423,5 2 891,8 433,5 2 892,5 424,7 3 343 483,6 [mln zł] 1991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006 nominalne realne w cenach 1991 r. Projekt planu MF na RM 6.09.05 541,5 3 843,0 3 743 FRNiT Rezerwa celowa 556,0

5 Marek Bartosik: Finanse nauki w świetle Narodowych Planów Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013. Spotkanie środowiskowe na temat polityki naukowej MNiI, Warszawa, 16 września 2005 r. 5 Struktura wydatków w dziale 730 Nauka - plan na 2005 i 2006 r. Inwestycje 299 801 tys. zł; 10,36% Pozostała działalność 10 042 tys. zł; 0,35% Współpraca naukowo - techniczna 2 400 tys. zł; 0,08% Działalność wspomagajaca badania 53 958 tys.zł; 1,87% Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych 63 029 tys. zł; 2,18% Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych 456 331 tys. zł; 15,78% Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych 201 323 tys. zł; 6,96% Dotacja podmiotowa dla jednostek naukowych 1 724 198 tys. zł; 59,61% Specjalne programy badawcze współfinansowane z programów wspólnotowych 81 447 tys. zł; 2,82% Działalność statutowa 62,42% 62,26% 2 044 772 tys. zł 61,17% 36 000 tys. zł 1,08% 213 209 tys. zł 6,38% 14 600 tys. zł 0,44% 125 600 tys. zł 3,76% 51 343 tys. zł 1,54% 72 623 tys. zł 2,17% 547 594 tys. zł 16,38% 236 565 tys. zł 7,08% Stypendia naukowe 672 tys. zł 0,02% +400 mln z rez. cel. +100 mln z FRNiT

6 Marek Bartosik: Finanse nauki w świetle Narodowych Planów Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013. Spotkanie środowiskowe na temat polityki naukowej MNiI, Warszawa, 16 września 2005 r. 6 Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006 definiuje priorytety i działania wsparte kwotą 12.8 mld euro ze środków publicznych (funduszy strukturalnych i środków krajowych) w tym: 425 mln euro Wsparcie dla sfery B+R, innowacyjności i rozwoju nowych technologii425 mln euro 570 mln euro Wsparcie dla budowy społeczeństwa informacyjnego 570 mln euro NPR 2004 – 2006

7 Marek Bartosik: Finanse nauki w świetle Narodowych Planów Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013. Spotkanie środowiskowe na temat polityki naukowej MNiI, Warszawa, 16 września 2005 r. 7 Fundusze strukturalne i fundusz spójności UE zawarte w Narodowym Planie Rozwoju (łącznie ~11,4 mld euro / ~3 lata: 2004 - 2006), wykorzystywane poprzez: (ew. do ok. 500 M, w tym 350 M w gestii MNiI), - Sektorowe Programy Operacyjne (ew. do ok. 500 M, w tym 350 M w gestii MNiI), (ew. do 100 M), - Zintegrowany Operacyjny Program Rozwoju Regionalnego (ew. do 100 M), do 200 M / r w tym do 200 M / r na wzrost konkurencyjności gospodarki poprzez prace B+R). VI Program Ramowy Badań i Rozwoju Techniki Unii Europejskiej do ok. 200 M (łącznie do ok. 200 M do wykorzystania przez Polskę) (do ~70 M/r) SEKTOROWE PROGRAMY OPERACYJNE W NARODOWYM PLANIE ROZWOJU Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (WKP), [1.300,0* / 461,4*] M 2004 Rozwój zasobów ludzkich (RZL), [1.270,4* / 485,4*] M 2004 Modernizacja sektora żywnościowego, rozwój obszarów wiejskich, [1055,0*/263,9*] M Transport, [627,2* / 265,1*] M Rybołówstwo i przetwórstwo ryb, [178,6* / 70,9*] M Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, [2.869,5* / 1.127,0*] M Program Operacyjny - Pomoc techniczna, [20,0* / 7,0*] M Uwaga: * - fundusze strukturalne; * - krajowy wkład publiczny; M - mln euro. FUNDUSZE POAKCESYJNE W NPR W LATACH 2004 - 2006 liczby czerwone italikiem – kwoty możliwe do wykorzystania w działalności B+R na rzecz gospodarki. Uwaga: liczby czerwone italikiem – kwoty możliwe do wykorzystania w działalności B+R na rzecz gospodarki. RAZEM: średniorocznie do ok. 260 M (do ok. 1,1 mld zł)

8 Marek Bartosik: Finanse nauki w świetle Narodowych Planów Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013. Spotkanie środowiskowe na temat polityki naukowej MNiI, Warszawa, 16 września 2005 r. 8 Wsparcie dla sfery B+R, innowacyjności i rozwoju nowych technologii: 425 mln Wsparcie dla sfery B+R, innowacyjności i rozwoju nowych technologii: 425 mln SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 1.4 (inwestycje w CZT i CD, laboratoria, projekty celowe, foresight)100 mln Działanie 1.1 (sieci doradcze) 5 mln Działanie 1.2 (fundusze inwestycyjne) 50 mln Działanie 1.3 (parki naukowe, inkubatory) 50 mln Działanie 2.3 (nowe technologie) 20 mln SPO Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 2.3 (centra szkoleniowe) 100 mln ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 1.3 (inwestycje w szkołach wyższych) 50 mln Działanie 2.4 (Regionalne Strategie Innowacji) 50 mln NPR 2004 – 2006

9 Marek Bartosik: Finanse nauki w świetle Narodowych Planów Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013. Spotkanie środowiskowe na temat polityki naukowej MNiI, Warszawa, 16 września 2005 r. 9 Działanie 1.4: Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo – rozwojową a gospodarką195,6 mln Działanie 1.4: Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo – rozwojową a gospodarką195,6 mln (ERDF + budżet państwa + środki prywatne) Poddziałanie 1.4.1. projekty celowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie lub we współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi 89,1 mln Poddziałanie 1.4.2. inwestycje – laboratoria (budowa, modernizacja i wyposażenie) jednostek naukowo - badawczych świadczące specjalistyczne usługi dla przedsiębiorców 25,7 mln Poddziałanie 1.4.3 inwestycje CZT i CD - budowa, modernizacja i wyposażenie specjalistycznych laboratoriów świadczących usługi w priorytetowych dziedzinach gospodarki 66,5 mln Poddziałanie 1.4.4 CZT – projekty celowe 11,9 mln Poddziałanie 1.4.5 projekty zamawiane dla programu Foresight 2,4 mln NPR 2004 – 2006

10 Marek Bartosik: Finanse nauki w świetle Narodowych Planów Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013. Spotkanie środowiskowe na temat polityki naukowej MNiI, Warszawa, 16 września 2005 r. 10 REALIZACJA DZIAŁANIA 1.4 0 20 40 60 80 100 120 1.4.11.4.21.4.31.4.41.4.5 Poddziałanie Liczba wniosków liczba złożonych wniosków liczba wniosków poprawnych formalnie liczba wnioskówskierowanych do Komitetu Sterujacego liczba wnioskówzaakceptowanych do realizacji liczba podpisanych umów Inwestycje CZT i CD Inwestycje j. n. Projekty celowe przedsiębiorstw Projekty celowe CZT Foresight

11 Marek Bartosik: Finanse nauki w świetle Narodowych Planów Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013. Spotkanie środowiskowe na temat polityki naukowej MNiI, Warszawa, 16 września 2005 r. 11 REALIZACJA DZIAŁANIA 1.4 Podsumowanie I rundy aplikacyjnej: 2.11.2004 - 25.04 2005 248 złożonych wniosków 212 wniosków poprawnych pod względem formalnym 75 wniosków skierowanych do Komitetu Sterującego 67 wniosków zatwierdzonych do realizacji 36 podpisanych umów (+1 umowa – opóźnienie formalne) 181 491 774,6 zł181 491 774,6 zł - wartość przyznanego dofinansowania 22,9% - dotychczasowa alokacja środków w Działaniu 1.422,9% - dotychczasowa alokacja środków w Działaniu 1.4 Zapotrzebowanie na prefinansowanie: Zapotrzebowanie na prefinansowanie: (2005+2006: rezerwa 237 mln zł) 1.4.2 - 14 beneficjentów (łączna kwota 18 265 557 zł) 1.4.3 - 21 beneficjentów (łączna kwota 77 183 664,38 zł) Nabór do drugiej rundy aplikacyjnej do 30.09.2005

12 Marek Bartosik: Finanse nauki w świetle Narodowych Planów Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013. Spotkanie środowiskowe na temat polityki naukowej MNiI, Warszawa, 16 września 2005 r. 12 MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO oraz NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY Wsparcie finansowe dla badań naukowych w latach 2004-2009 36,76 mln (~6,1 M/r) (max. udział 85% lub 60% kosztów) Cel: Wsparcie przez badania naukowe realizacji priorytetów: ochrona środowiska (transport publiczny i odnowa miast) rozwój zasobów ludzkich, opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem, wdrażanie przepisów z Schengen, polityka regionalna i działania transgraniczne, pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis.

13 Marek Bartosik: Finanse nauki w świetle Narodowych Planów Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013. Spotkanie środowiskowe na temat polityki naukowej MNiI, Warszawa, 16 września 2005 r. 13 NPR 2007 – 2013 Strategiczny priorytet NPR wzrost innowacyjności przedsiębiorstw wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, wspieranej poprzez włączenie nauki, nowoczesnych technologii i technologii informacyjnych w rozwój gospodarczy Program Operacyjny Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne Program Horyzontalny Inwestycje w przedsiębiorstwach

14 Marek Bartosik: Finanse nauki w świetle Narodowych Planów Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013. Spotkanie środowiskowe na temat polityki naukowej MNiI, Warszawa, 16 września 2005 r. 14 Cel główny PO zwiększenie roli wiedzy i innowacyjności w procesie trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego Cele szczegółowe dla realizacji celu głównego: 1. 1.poprawa poziomu jakościowego kadry naukowej i ukierunkowanie jej działalności na potrzeby gospodarki i społeczeństwa 2. 2.wzrost międzynarodowej konkurencyjności polskiej nauki 3. 3.wzmocnienie współpracy nauki z gospodarką 4. 4.wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego Program Operacyjny Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne

15 Marek Bartosik: Finanse nauki w świetle Narodowych Planów Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013. Spotkanie środowiskowe na temat polityki naukowej MNiI, Warszawa, 16 września 2005 r. 15 Priorytety i działania PO Program Operacyjny – Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne Priorytet 1. Wzmocnienie potencjału nauki Priorytet 2. Wzmocnienie współpracy nauki z gospodarką Priorytet 3. Wsparcie rozwoju społeczenstwa informacyjnego Dzia ł anie 1.2. Wzmocnienie struktury organizacyjnej i wyposażenia jednostek naukowych Dzia ł anie 1.3. Ukierunkowanie badań naukowych i prac rozwojowych na dziedziny naukowe stymulujące rozwój gospodarczy Działanie 1.4. Synergia z nauką europejską i światową Działanie 2.1. Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych ukierunkowanych na wykorzystanie w gospodarce Działanie 2.2. Wsparcie dostępu do wyników działalności B+R Działanie 3.1. Gospodarka elektroniczna Działanie 3.2. Zapewnienie powszechnego dostępu do usług komunikacji elektronicznej Działanie 3.3. Rozwój polskich zasobów cyfrowych Działanie 1.1. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Działanie 3.4.. Powszechna edukacja na rzecz spoleczenstwa informacyjnego

16 Marek Bartosik: Finanse nauki w świetle Narodowych Planów Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013. Spotkanie środowiskowe na temat polityki naukowej MNiI, Warszawa, 16 września 2005 r. 16 Priorytet I. Wzmocnienie potencjału nauki (3153,4 mln ). Działanie 1. Działanie 1. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki. Działanie 2. Działanie 2. Wzmocnienie struktury organizacyjnej i poprawy poziomu wyposażenia jednostek naukowych. Działanie 3. Działanie 3. Ukierunkowanie badań naukowych i prac rozwojowych. Działanie 4. Działanie 4. Synergia polskiej nauki z nauką europejską i światową. Priorytet II. Wzmocnienie współpracy nauki z gospodarką (1701,2 mln ). Działanie 1. Działanie 1. Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych ukierunkowanych na wykorzystanie w gospodarce. Działanie 2. Działanie 2. Wsparcie dostępu do wyników działalności B+R. Priorytet III. Wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego (539,4 mln ). Działanie 1. Działanie 1. Gospodarka elektroniczna. Działanie 2. Działanie 2. Zapewnienie powszechnego dostępu do usług komunikacji elektronicznej. Działanie 3. Działanie 3. Rozwój polskich zasobów cyfrowych. Działanie 4. Działanie 4. Powszechna edukacja na rzecz społeczeństwa informacyjnego. NARODOWY PLAN ROZWOJU NA LATA 2007 – 2013 Priorytety i działania realizowane w ramach PO Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne

17 Marek Bartosik: Finanse nauki w świetle Narodowych Planów Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013. Spotkanie środowiskowe na temat polityki naukowej MNiI, Warszawa, 16 września 2005 r. 17 Beneficjenci priorytetu I : Wzmocnienie potencjału nauki pracownicy jednostek naukowych; jednostki naukowe; jednostki naukowe reprezentujące sieci i konsorcja naukowe; centra badawczo – rozwojowe; jednostki samorządu województw; przedsiębiorcy. Beneficjenci priorytetu II: Wzmocnienie współpracy nauki z gospodarką jednostki naukowe; jednostki naukowe reprezentujące konsorcja, sieci naukowe; przedsiębiorstwa; izby przemysłowo handlowe; urząd obsługujący ministra nauki i informatyzacji. Beneficjenci priorytetu III: Wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego jednostki administracji centralnej i samorządowej, jednostki organizacyjne wykonujące powierzone zadania, m.in. szkoły (w tym szkoły artystyczne), placówki edukacyjne; instytucje kultury i ochrony zdrowia; związki, porozumienia i stowarzyszenia j.s.t; archiwa (w zakresie państwowego zasobu archiwalnego); szkoły wyższe (w tym artystyczne); przedsiębiorstwa; organizacje pozarządowe (non-profit), stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe.

18 Marek Bartosik: Finanse nauki w świetle Narodowych Planów Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013. Spotkanie środowiskowe na temat polityki naukowej MNiI, Warszawa, 16 września 2005 r. 18 Tabela finansowa Programu Operacyjnego Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne [mln ] Ogółem Ogółem środki publiczne Środki publiczne (UE+krajowe) Środki UE Wkład krajowy na dofinansowanie ze środków publicznych Środki prywatne Finansowanie wyłącznie z krajowych środków publicznych Priorytet 1 3153,42676,42276,41707,3569,1477,0400,0 Priorytet 2 1701,2705,4605,6454,2151,4995,899,7 Priorytet 3 539,4461,5461,2345,9115,377,90,3 Razem 5 927,4 4 376,73 876,72 907,5969,21 550,7500,0 Rocznie śr.846,8625,2553,8415,4138,5221,571,4 1 662 mld zł/r

19 Marek Bartosik: Finanse nauki w świetle Narodowych Planów Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013. Spotkanie środowiskowe na temat polityki naukowej MNiI, Warszawa, 16 września 2005 r. 19 Bilans finansowy udziału Polski w PR RokUdział środków z PHARE w składce [mln euro] Składka z budżetu państwa do PR [mln euro] Liczba zespołów naukowych *) Wpływy z UE ***) [mln euro] 199910, 00010, 740413, 600 200016, 15015, 55027727, 500 200122, 00030, 08037932, 000 200226, 65039, 19045248, 500 200332, 70022, 70020830, 000 200467, 00030340, 000 200580, 000 **) 400 **) 45, 000 *)dane KE, 2005 r. **)szacunki MNiI, 2005 r. ***)dane KE, szacunki KPK oraz MNiI, 2005 r.

20 Marek Bartosik: Finanse nauki w świetle Narodowych Planów Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013. Spotkanie środowiskowe na temat polityki naukowej MNiI, Warszawa, 16 września 2005 r. 20 Udział Polski w PR - wydatki i wpływy 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 1999200020012002200320042005 Lata mln euro składka PL z budżetu wpływy z UE Dofinansowanie zagraniczne udziału polskich jednostek naukowych z innych programów ICARUS, CERN INTAS, NATO, ERATO, ………………. etc. Łącznie w 2004 r. ok. 2 900 tys. zł; w 2005 r. ok. 906 tys. zł

21 Marek Bartosik: Finanse nauki w świetle Narodowych Planów Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013. Spotkanie środowiskowe na temat polityki naukowej MNiI, Warszawa, 16 września 2005 r. 21 Udział w PKB wydatków na naukę w latach 1991–2006 2 147,2 2 035,9 2 213,3 [mln zł]

22 Marek Bartosik: Finanse nauki w świetle Narodowych Planów Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013. Spotkanie środowiskowe na temat polityki naukowej MNiI, Warszawa, 16 września 2005 r. 22 PORÓWNANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA POZABUDŻETOWEGO SFERY B+R W LATACH 2004 - 2006 Lp Źródło finansowania pozabudżetowego Średnie nakłady roczne w latach 2003 / 2006 Uwagi 1Gospodarka [mln zł]2100 (100%)Tylko na B+R 2 Środki poakcesyjne UE, w tym VI PR [mln zł] 1100 (52,4%)Tylko na B+R 3Offset F16* [mln zł]620 (29,5%) Łącznie offset pośredni i bezpośredni 10,1% / 3,3% 4 Inne źródła offsetowe [mln zł] ~150 (?) (7,1%) Wyłącznie offset bezpośredni, brak danych 5 Środki EOG, NATO, Norweskie, etc. [mln zł] ~25 (?) (1,2%) Tylko na B+R, dane szacunkowe BRUTTO 12,547mld $, w tym na projekty z B+R 9,777M$, w tym na technologie 13,4 %; kurs 3,8 zł/$, mnożnik 1,62; kurs Euro 4,5 zł/. Dane orientacyjne z 02.2004. Łącznie nakłady pozabudżetowe rocznie: Σ = 190,2% poz. 1, średnio do ok. 4,1 mld zł / r; do ok.0,55% PKB wg danych z 2004 r. wynosi to do ok. 0,55% PKB Od 2007 r 0,61% PKB

23 Marek Bartosik: Finanse nauki w świetle Narodowych Planów Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013. Spotkanie środowiskowe na temat polityki naukowej MNiI, Warszawa, 16 września 2005 r. 23 0 0,5 1 1,5 22,5 % PKB Nakłady pozabudżetowe na B+R niezbędne dla osiągnięcia celów Strategii Lizbońskiej WARUNKI UZYSKANIA OCZEKIWANYCH NAKŁADÓW wdrożenie do praktyki gospodarczej systemowych instrumentów ekonomiczno - finansowych i organizacyjno - prawnych stymulujących wzrost udziału sektora prywatnego w kosztach badań naukowych; wdrożenie do praktyki gospodarczej systemowych instrumentów ekonomiczno - finansowych i organizacyjno - prawnych stymulujących wzrost udziału sektora prywatnego w kosztach badań naukowych; wzrost nakładów budżetowych na B + R powyżej progu krytycznego; wzrost nakładów budżetowych na B + R powyżej progu krytycznego; pełne wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej i EOG, VI i VII Programu Ramowego, źródeł offsetowych i innych źródeł pozabudżetowych. pełne wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej i EOG, VI i VII Programu Ramowego, źródeł offsetowych i innych źródeł pozabudżetowych. Środki pozabudżetowe: poziom obecny (źródła gospodarcze) niezbędne dla osiągnięcia celów SL Dodatkowe źródła 2005 1994-2005 2005-2013 WZROST 7-krotny Dodatkowe źródła 2007

24 Marek Bartosik: Finanse nauki w świetle Narodowych Planów Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013. Spotkanie środowiskowe na temat polityki naukowej MNiI, Warszawa, 16 września 2005 r. 24 UE [%] STRATEGIA LIZBOŃSKA Porównanie udziału w PKB wydatkównanaukę [%] wydatków na naukę [%] 0 1 2 3 4 19881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010 201120122013 1 POLSKA NPR 2007-2013 0,1% PKB/r WĘGRY 2 0,3% PKB/r 1,5% wg NPR 2004-2006 JAPONIA USA Projekt ustawy budżetowej 2006

25 Marek Bartosik: Finanse nauki w świetle Narodowych Planów Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013. Spotkanie środowiskowe na temat polityki naukowej MNiI, Warszawa, 16 września 2005 r. 25 7 PROGRAM RAMOWY UE BUDOWA EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI BADAWCZEJ WIEDZA DLA ROZWOJU BUILDING THE EUROPEAN RESEARCH AREA OF KNOWLEDGE FOR GROWTH Lata 2007 – 2013 Lata 2007 – 2013 Budżet 73,3 mld (+4 mld EURATOM) Budżet 73,3 mld (+4 mld EURATOM)Rok2007200820092010201120122013RazemBudżet [mld ] 5,95,95,95,9 7,37,37,37,3 8,88,88,88,8 10,4 12,0 13,6 15,3 73,3 Projekt KE nie zaakceptowany w czerwcu 2005 Możliwe cięcia podanych kwot do 40% Prognozowany udział Polski rzędu 1% (50-60 mln)

26 Marek Bartosik: Finanse nauki w świetle Narodowych Planów Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013. Spotkanie środowiskowe na temat polityki naukowej MNiI, Warszawa, 16 września 2005 r. 26 STRATEGICZNE PROBLEMY MNiI W PRACACH W ZAKRESIE NPR 2004 – 2006 ORAZ NAD NPR 2007 – 2013 Uzyskanie od 2006 r. nadkrytycznego poziomu i corocznego wzrostu finansowania budżetowego nauki o 0,1 PKB (ustawa!!!!). Uzyskanie od 2006 r. nadkrytycznego poziomu i corocznego wzrostu finansowania budżetowego nauki o 0,1 PKB (ustawa!!!!). Wzrost udziału sektora prywatnego w kosztach badań naukowych poprzez wdrożenie do praktyki gospodarczej systemowych stymulatorów proinnowacyjnych. Wzrost udziału sektora prywatnego w kosztach badań naukowych poprzez wdrożenie do praktyki gospodarczej systemowych stymulatorów proinnowacyjnych. Wdrożenie w NPR 2007 - 2013 programu operacyjnego Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne. Wdrożenie w NPR 2007 - 2013 programu operacyjnego Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne. Maksymalne wykorzystywanie środków pomocowych UE. Maksymalne wykorzystywanie środków pomocowych UE. Uzyskanie wpływu na strukturę i priorytety VII PR UE (PPT). Uzyskanie wpływu na strukturę i priorytety VII PR UE (PPT).

27 Marek Bartosik: Finanse nauki w świetle Narodowych Planów Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013. Spotkanie środowiskowe na temat polityki naukowej MNiI, Warszawa, 16 września 2005 r. 27 i znikam z ekranu Dziękuję za uwagę

28 Marek Bartosik: Finanse nauki w świetle Narodowych Planów Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013. Spotkanie środowiskowe na temat polityki naukowej MNiI, Warszawa, 16 września 2005 r. 28 MNiI nie pośredniczy we wdrażaniu działań w ramach SPO-RZL i ZPORR. Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP) Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP) Wszystkie działania, w tym w szczególności koordynowane przez ministra nauki: działanie 1.4: Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo rozwojową a gospodarką; działanie 1.5: Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line. MOŻLIWOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTEK SFERY B + R W PROGRAMACH OPERACYJNYCH NPR 2004 – 2006 SektorowyProgramOperacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO-RZL) Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO-RZL) działanie 1.5: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego; działanie 2.3: Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości a struktura społeczeństwa informacyjnego. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) działanie 1.3: Regionalna infrastruktura badawczo-edukacyjna; działanie 2.1: Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół, uczelni i placówek kształcenia zawodowego do potrzeb rynku; działanie 2.2: Wzmocnienie systemu edukacji ustawicznej osób dorosłych; działanie 2.3: Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości; działanie 2.4: Regionalne Strategie Innowacyjne.

29 Marek Bartosik: Finanse nauki w świetle Narodowych Planów Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013. Spotkanie środowiskowe na temat polityki naukowej MNiI, Warszawa, 16 września 2005 r. 29 Kredyt technologiczny – do 2 mln : –udział własny przedsiębiorcy – min. 25% wartości inwestycji; może być udzielany: na inwestycje z zastosowaniem nowej technologii, na uruchomienie produkcji nowych wyrobów, na modernizację produkcji wyrobów; nie może być udzielany: na duże inwestycje, na inwestycje w zakresie: hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych, górnictwa węgla, rybołówstwa, na działalność w zakresie produkcji, przetwarzania i obrotu produktów rolnych; udziela: BGK ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego; limity umorzenia (sumowane łącznie z inną pomocą publiczną): do 50% kwoty kredytu, lub do 1 mln, albo w części wydatków na inwestycje: do 30% w Warszawie i Poznaniu, do 40% we Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, do 50% wydatków na inwestycje w innych lokalizacjach. Proinnowacyjne stymulatory ekonomiczne

30 Marek Bartosik: Finanse nauki w świetle Narodowych Planów Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013. Spotkanie środowiskowe na temat polityki naukowej MNiI, Warszawa, 16 września 2005 r. 30 Zmiany w prawie podatkowym PIT i CIT Odliczanie od podstawy opodatkowania wydatków na zakup nowych technologii od jednostek naukowych lub przedsiębiorstw posiadających status centrum badawczo-rozwojowego. Limity odliczeń: do 50% wydatków na nowe technologie poniesione przez mikroprzedsiębiorcę, małe lub średnie przedsiębiorstwo, do 30% wydatków na nowe technologie poniesionych przez podatnika nie będącego mikroprzedsiębiorcą, małym ani średnim przedsiębiorcą. Zmiany w prawie podatkowym VAT Nałożenie 22% stawki VAT na usługi naukowo-badawcze. Proinnowacyjne stymulatory ekonomiczne

31 Marek Bartosik: Finanse nauki w świetle Narodowych Planów Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013. Spotkanie środowiskowe na temat polityki naukowej MNiI, Warszawa, 16 września 2005 r. 31 Dla przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego CBR – zwolnienia od podatków: od dochodów osiągniętych ze sprzedaży badań naukowych i prac rozwojowych, w części przeznaczonej na te cele, od nieruchomości w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych, od podatku rolnego, od podatku leśnego, od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wykorzystywanych do prowadzenia badań i prac rozwojowych. Warunki ubiegania się o status CBR: posiadanie osobowości prawnej, przychody netto za rok obrotowy poprzedzający rok złożenia wniosku muszą wynosić co najmniej 800 000 euro, przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie wyników badań lub prac rozwojowych stanowiące co najmniej 50% powyższych przychodów netto. Proinnowacyjne stymulatory ekonomiczne

32 Marek Bartosik: Finanse nauki w świetle Narodowych Planów Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013. Spotkanie środowiskowe na temat polityki naukowej MNiI, Warszawa, 16 września 2005 r. 32 EUROPEJSKIE PLATFORMY TECHNOLOGICZNE EPT Utworzenie EPT: Utworzenie EPT: z inicjatywy Rady Europejskiej, wiosną 2003 r. Główne zadania EPT: JETI SRA zdefiniowanie Wspólnych Europejskich Inicjatyw Technologicznych (Joint EU Technology Initiative JETI) w strategicznych obszarach badawczych (Strategic Research Agenda SRA), w których Europa może przodować w świecie, wspiernie działań związanych z Europejską Inicjatywą dla Rozwoju. skuteczna realizacja partnerstwa publiczno - prywatnego w dziedzinie badań i rozwoju technologii, integracja i mobilizacja ludzi, bazy przemysłowej i badawczej oraz innych partnerów z danej branży dla wspólnych celów rozwojowych i podejmowania strategicznych przedsięwzięć. Struktura EPT: dziedzinowa; platformy skupiają najważniejsze publiczne i prywatne instytucje odpowiedzialne za rozwój technologiczny określonego sektora gospodarki. Nakłady na działalność EPT: ok. 10 mld. 7. Program Ramowy EU (2007 – 2013): cały budżet ok. 73 mld ; EPT ok. 10 mld.

33 Marek Bartosik: Finanse nauki w świetle Narodowych Planów Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013. Spotkanie środowiskowe na temat polityki naukowej MNiI, Warszawa, 16 września 2005 r. 33 KOMITET KOORDYNACYJNY PPT KOMITETY PROBLEMOWE Marek Darecki Przewodniczący KK PPT PREZYDIUM (6 osób) SEKRETARIAT (3 osoby) Andrzej Siemaszko Sekretarz Generalny KK PPT Komitet Programowy (wspólne strategie badawcze) Komitet Gospodarczy (współpraca z instytucjami centralnymi) Komitet Infrastruktury (współpraca z ESFRI) Konwent Przemysłowy (prezesi polskich przedsiębiorstw) Komitet ds. NPR 2007-2013 POLSKIE PLATFORMY TECHNOLOGICZNE PPT

34 Marek Bartosik: Finanse nauki w świetle Narodowych Planów Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013. Spotkanie środowiskowe na temat polityki naukowej MNiI, Warszawa, 16 września 2005 r. 34 1.PPT BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 2.PPT BEZPIECZEŃSTWO PRACY W PRZEMYŚLE 3.PPT BIOTECHNOLOGII 4.PPT BUDOWNICTWA 5.PPT LOTNICTWA 6.PPT METALI 7.PPT OCHRONY ŚRODOWISKA 8.PPT OPTO- I NANOELEKTRONIKI 9.PPT PROCESÓW PRODUKCJI 10.PPT PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO 11.PPT SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO 12.PPT SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 13.PPT TECHNOLOGII MOBILNYCH I KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ 14.PPT TRANSPORTU DROGOWEGO 15.PPT TRANSPORTU SZYNOWEGO 16.PPT TRANSPORTU WODNEGO 17.PPT WODORU I OGNIW PALIWOWYCH 18.PPT ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW 19.PPT ZRÓWNOWAŻONEJ CHEMII 20.PPT ZRÓWNOWAŻONYCH SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH I CZYSTEJ KARBOENERGII 21.PPT ŻYWNOŚCI POLSKIE PLATFORMY TECHNOLOGICZNE PPT

35 Marek Bartosik: Finanse nauki w świetle Narodowych Planów Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013. Spotkanie środowiskowe na temat polityki naukowej MNiI, Warszawa, 16 września 2005 r. 35 POLSKIE PLATFORMY TECHNOLOGICZNE PPT PODSTAWOWE CELE I ZADANIA CELE I ZADANIA OGÓLNE O CHARAKTERZE MIĘDZYNARODOWYM I KRAJOWYM Aktywny udział: Aktywny udział: w działalności Europejskich Platform Technologicznych EPT, w definiowaniu strategicznych obszarów badawczych, w definiowaniu i implementacji Wspólnych Inicjatyw Technologicznych UE, w Programach Ramowych UE. Stworzenie standardowych struktur zarządzających dostosowanych do potrzeb EPT. Stworzenie standardowych struktur zarządzających dostosowanych do potrzeb EPT. Współtworzenie polityki i prawodawstwa służących pobudzaniu innowacyjności. Współtworzenie polityki i prawodawstwa służących pobudzaniu innowacyjności. Stworzenie systemowych powiązań pomiędzy nauką a przemysłem. Stworzenie systemowych powiązań pomiędzy nauką a przemysłem. Opracowywanie propozycji do Krajowego Programu Ramowego. Opracowywanie propozycji do Krajowego Programu Ramowego. Optymalne wykorzystywanie funduszy strukturalnych (w NPR na lata 2004-2006 oraz 2007-2013) dla rozwoju gospodarki. Optymalne wykorzystywanie funduszy strukturalnych (w NPR na lata 2004-2006 oraz 2007-2013) dla rozwoju gospodarki. Podnoszenie konkurencyjności gospodarki. Podnoszenie konkurencyjności gospodarki.

36 Marek Bartosik: Finanse nauki w świetle Narodowych Planów Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013. Spotkanie środowiskowe na temat polityki naukowej MNiI, Warszawa, 16 września 2005 r. 36 POLSKIE PLATFORMY TECHNOLOGICZNE PPT PODSTAWOWE CELE I ZADANIA CELE I ZADANIA SZCZEGÓŁOWE O CHARAKTERZE DZIEDZINOWYM Opracowanie branżowych strategii rozwoju. Opracowanie branżowych strategii rozwoju. Przygotowanie programów wieloletnich dla branżowych potrzeb rozwojowych. Przygotowanie programów wieloletnich dla branżowych potrzeb rozwojowych. Branżowa integracja głównych partnerów gospodarczych i badawczych. Branżowa integracja głównych partnerów gospodarczych i badawczych. Montaż środków prywatnych i publicznych dla realizacji strategii rozwoju. Montaż środków prywatnych i publicznych dla realizacji strategii rozwoju. Opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych technologii. Opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych technologii. Komercjalizacja nowoczesnych rozwiązań naukowych i technicznych. Komercjalizacja nowoczesnych rozwiązań naukowych i technicznych. Promocja działań proinnowacyjnych i postępu naukowo – technicznego. Promocja działań proinnowacyjnych i postępu naukowo – technicznego. Promocja i lobbing na korzyść rozwoju branży. Promocja i lobbing na korzyść rozwoju branży.


Pobierz ppt "Marek Bartosik: Finanse nauki w świetle Narodowych Planów Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013. Spotkanie środowiskowe na temat polityki naukowej MNiI, Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google