Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kongres Gospodarki Elektronicznej 21 marca 2006 r.1 Plan Informatyzacji Państwa Dr inż. Grzegorz Bliźniuk Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kongres Gospodarki Elektronicznej 21 marca 2006 r.1 Plan Informatyzacji Państwa Dr inż. Grzegorz Bliźniuk Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych."— Zapis prezentacji:

1 Kongres Gospodarki Elektronicznej 21 marca 2006 r.1 Plan Informatyzacji Państwa Dr inż. Grzegorz Bliźniuk Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

2 Kongres Gospodarki Elektronicznej 21 marca 2006 r.2 Plan Informatyzacji Państwa wynika z : Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz powiązany jest z : Narodowym Planem rozwoju na lata 2007-2013 Krajowym Programem Reform na lata 2005-2008 Strategią informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska na lata 2004- 2006

3 Kongres Gospodarki Elektronicznej 21 marca 2006 r.3 Organ nadzorujący Plan Informatyzacji Państwa: –Rada Ministrów Organ koordynujący: –Minister właściwy ds. Informatyzacji Wykonawcy projektów: –Ministrowie poszczególnych resortów

4 Kongres Gospodarki Elektronicznej 21 marca 2006 r.4 Strategiczne cele informatyzacji: 1.Racjonalizacja wydatków publicznych administracji w dziedzinie informatyzacji –Integracja i usprawnienie działalności administracji publicznej –Zapobieganie zbędnej redundancji działań administracji publicznej

5 Kongres Gospodarki Elektronicznej 21 marca 2006 r.5 2.Tworzenie państwa nowoczesnego i przyjaznego dla obywateli: –Wprowadzenie i upowszechnienie usług administracji publicznej w formie elektronicznej w celu ułatwienia obywatelom publicznym (zarówno osobom fizycznym, jak i firmom) prowadzenie spraw w urzędach. –Podniesienie zaufania środowisk biznesowych i ogółu społeczeństwa do elektronicznych form informowania i prowadzenia spraw, przede wszystkim poprzez konsekwentne ustalanie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego administracji publicznej. –Usprawnienie dostępu do informacji sektora publicznego –Stymulowanie rozwoju nowych technologii w Polsce (m.in. poprzez wspieranie badań i innowacyjności), w celu wzmocnienia rynkowej pozycji Polski

6 Kongres Gospodarki Elektronicznej 21 marca 2006 r.6 Działania służące osiągnięciu strategicznych celów informatyzacji: I. Priorytet: Racjonalizacja wydatków publicznych w dziedzinie informatyzacji Cel 1: Integracja i usprawnienie administracji publicznej Działania: 1.Analiza aktów prawnych pod kątem barier prawnych w świadczeniu usług administracji publicznej w formie elektronicznej i usprawnienia procesu informatyzacji samej administracji publicznej; 2.Opracowanie strategii wprowadzania zmian prawnych z uwzględnieniem harmonogramu wdrażania sektorowych i ponadsektorowych projektów informatycznych służących wykonaniu Planu; 3.Lepsze wykorzystanie infrastruktury technicznej, sieci, zasobów, systemów operacyjnych, oprogramowania, zasobów ludzkich, w celu usprawnienia zarządzania i obsługi obywatela i przedsiębiorcy; 4.Wprowadzenie systemów ponadresortowych, umożliwiających m.in. obieg dokumentów, prowadzenie centralnego repozytorium dokumentów (elektroniczne archiwa) i rejestrów państwowych.

7 Kongres Gospodarki Elektronicznej 21 marca 2006 r.7 Cel 2: Zapobieganie redundancji działań administracji publicznej Działania: 1. B ieżące oraz strategiczne koordynowanie systemów teleinformatycznych; 2.Obniżenie kosztów informatyzacji poprzez eliminację dublujących się systemów i zasobów; 3.Kształtowanie świadomości w zakresie wykorzystania oraz konieczności implementacji otwartych standardów w administracji publicznej, 4. Scentralizowane zamówienia publiczne w administracji rządowej; 5.Stworzenie bardziej przejrzystego rynku zamówień publicznych dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości oraz lokalizacji poprzez rozwój elektronicznych systemów zamówień publicznych oraz popularyzację aukcji elektronicznej; 6.Otwarta budowa systemów (możliwość sukcesywnego rozszerzania systemów).

8 Kongres Gospodarki Elektronicznej 21 marca 2006 r.8 II Priorytet: Tworzenie nowoczesnego i przyjaznego dla obywateli państwa Cel 1: Wprowadzenie i upowszechnienie usług administracji publicznej w formie elektronicznej w celu ułatwienia obywatelom publicznym (zarówno osobom fizycznym, jak i firmom) prowadzenie spraw w urzędach Działania: 1.U możliwienie wszystkim zainteresowanym uzyskanie spersonalizowanego identyfikatora elektronicznego; 2.Utworzenie mechanizmów pozwalających na indywidualny dostęp do własnych danych oraz spraw prowadzonych w urzędach administracji publicznej (m.in. w ramach projektu ePUAP); 3.Zbudowanie systemu usług elektronicznych umożliwiających prowadzenie najważniejszych spraw biznesowych, jak np. rozliczenia podatkowe, cła, opłaty administracyjne, obrót towarowy i jego rozliczanie, komunikacja elektroniczna z urzędami.

9 Kongres Gospodarki Elektronicznej 21 marca 2006 r.9 Cel 2: Podniesienie zaufania środowisk biznesowych i ogółu społeczeństwa do elektronicznych form informowania i prowadzenia spraw, przede wszystkim poprzez konsekwentne ustalanie i wrażanie polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego administracji publicznej. Działania: 1. Zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych, niezbędnego dla budowy zaufania wśród użytkowników; 2. Zwalczanie niechcianej poczty elektronicznej (spam); 3.Upowszechnienie bezpiecznej formy elektronicznej identyfikacji, która zwiększy wygodę korzystania z e-usług, z uwzględnieniem regulacji w obszarze ochrony danych osobowych; 4. Rozwój standardów w dziedzinie identyfikacji przedsiębiorców oraz eFaktur.

10 Kongres Gospodarki Elektronicznej 21 marca 2006 r.10 Cel 3: Usprawnienie dostępu do informacji sektora publicznego Działania: 1. Zdefiniowanie precyzyjnego zakresu podmiotowego i przedmiotowego dla informacji publicznej prezentowanej w BIP; 2. Zbudowanie systemu eDostępnych stron WWW wedle precyzyjnych specyfikacji opisujących: - formaty danych, metadanych i paradanych, - stosowane protokoły komunikacyjne, - zawartość merytoryczną wedle zakresu przedmiotowego, organizację (strukturę) takiej treści, - aspekt funkcjonalności oraz warstwy prezentacyjnej. 3.Popularyzacja systemu BIP wśród poszukujących informacji i publikujących treści z domeny publicznej (materiały informacyjne, szkolenia, seminaria).

11 Kongres Gospodarki Elektronicznej 21 marca 2006 r.11 Cel 4: Stymulowanie rozwoju nowych technologii w Polsce (m.in. poprzez wspieranie badań i innowacyjności), w celu wzmocnienia rynkowej pozycji Polski Działania: 1. Z większenie uczestnictwa w wieloletnich unijnych programach wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego, takich jak eTEN, IDAbc, eContentPlus, Safer Internet Plus, które będą w latach 2007-2013 kontynuowane w Programie Ramowym na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP); 2. Wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii, szczególnie w ramach Krajowego Programu Ramowego oraz 6 i 7 Programu Ramowego Badań i Rozwoju; 3. Aktywne działania na rzecz zmniejszenia barier stojących na drodze od uzyskania wyników badań w dziedzinie technologii społeczeństwa informacyjnego do osiągnięcia z nich ekonomicznych korzyści; 4. Wykorzystanie technologii teleinformatycznych w celu poprawy współpracy pomiędzy ośrodkami badawczymi i innymi sektorami, a także promocja badań i rozwoju wśród przedsiębiorstw, a co za tym idzie zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności biznesu; 5. Wspieranie badań w obszarze społeczeństwa informacyjnego, szczególnie w aspekcie społecznym i ekonomicznym.

12 Kongres Gospodarki Elektronicznej 21 marca 2006 r.12 PIP 2006 Przygotowanie dokumentu tylko na rok 2006 podyktowane jest horyzontem obowiązywania innych dokumentów strategicznych, w tym: - Strategii Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej - ePolska na lata 2004- 2006; - Planu działań na rzecz rozwoju elektronicznej administracji - eGoverment na lata 2005-2006; - okresem programowania funduszy strukturalnych na lata 2004-2006; - zgodnie z sugestiami samorządowymi i partnerstwem lokalnym. Kolejna wersja PIP na lata 2007-2010 będzie przedstawiony Radzie Ministrów w II połowie 2006 r.

13 Kongres Gospodarki Elektronicznej 21 marca 2006 r.13 Kluczowe Projekty rządowe w PIP 2006: - ePUAP –Elektroniczna platforma usług administracji publicznej; - STAP - Sieć Teleinformatyczna Administracji Publicznej; - eDeklaracje - Rozliczenia podatkowe dla podmiotów gospodarczych; - PESEL2 – Przebudowa rejestrów państwowych; - CEPIK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

14 Kongres Gospodarki Elektronicznej 21 marca 2006 r.14 Dziękuję za uwagę...


Pobierz ppt "Kongres Gospodarki Elektronicznej 21 marca 2006 r.1 Plan Informatyzacji Państwa Dr inż. Grzegorz Bliźniuk Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google