Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiana procedur postępowania w zakresie ocen oddziaływania na środowisko Jerzy Wertz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiana procedur postępowania w zakresie ocen oddziaływania na środowisko Jerzy Wertz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 Zmiana procedur postępowania w zakresie ocen oddziaływania na środowisko
Jerzy Wertz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

2 Dz.U. z 7 listopada 2008 roku, Nr 199, poz. 1227
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008   Dz.U. z 7 listopada 2008 roku, Nr 199, poz. 1227

3 Powody zmiany istniejących przepisów:
Krytyczne stanowisko Komisji Europejskiej wobec obowiązujących dotychczas uregulowań prawnych: niepełne uczestnictwo „zainteresowanego społeczeństwa”, ograniczone uprawnienia organizacji ekologicznych, słaba jakość dokumentów (raportów), brak wariantowania (również inwestycji punktowych), warunki środowiskowe muszą być określone na etapie pozwolenia na realizację.

4 Powody zmiany istniejących przepisów:
Nieuzasadnienie długi proces uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności w odniesieniu do ważnych społecznie inwestycji: trwający ponad 1,5 roku proces uzgadniania przez Ministra Środowiska, możliwość kilkukrotnego stosowania środków odwoławczych, zbyt szczupła obsada personalna służb ochrony środowiska szczebla wojewódzkiego w stosunku do zakresu obowiązków wynikających ze skomplikowanych procedur administracyjnych.

5 Art. 3. 1. 8. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, obejmujące w szczególności: weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień, zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu;

6 Art. 3. 1. 14)   Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko - postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu, obejmujące w szczególności: uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, uzyskanie wymaganych ustawą opinii, zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu;

7 Art. 3. 1. 17. Znaczące negatywnym oddziaływaniu na obszar Natura 2000
Oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności działania mogące: pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub, wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub, pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.

8 Art. 3.1.11 Podanie informacji do publicznej wiadomości:
udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, organu właściwego w sprawie, ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie, ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa – w prasie o odpowiednim do rodzaju dokumentu zasięgu, w przypadku gdy siedziba organu właściwego w sprawie mieści się na terenie innej gminy niż gmina właściwa miejscowo ze względu na przedmiot postępowania – także przez ogłoszenie w prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości lub miejscowościach właściwych ze względu na przedmiot postępowania;

9 Art. 46. Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty:
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego; polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt 1 i 2, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony.

10 Art. 47. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane także w przypadku projektów dokumentów, innych niż wymienione w art. 46, jeżeli w uzgodnieniu z właściwym organem, o którym mowa w art. 57, organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.

11 Art Organ opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47, sporządza prognozę oddziaływania na środowisko.

12 Art. 51. 2. 1) Prognoza oddziaływania na środowisko zawiera:
informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami, informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;

13 Art. 51. 2. 2) Prognoza oddziaływania na środowisko określa, analizuje i ocenia:
istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,

14 Art. 51. 2. 2) Prognoza oddziaływania na środowisko określa, analizuje i ocenia:
przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnio-terminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: – różnorodność biologiczną, – ludzi, – zwierzęta, – rośliny, – wodę, – powietrze, – z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy; – powierzchnię ziemi, – krajobraz, – klimat, – zasoby naturalne, – zabytki, – dobra materialne

15 Art. 51. 2. 3) Prognoza oddziaływania na środowisko przedstawia:
rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura oraz integralność tego obszaru, biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

16 Art Organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informację o: przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie; możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu; możliwości składania uwag i wniosków; sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co najmniej 21-dniowy termin ich składania; organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków; postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest prowadzone.

17 Art. 39. 2. Do niezbędnej dokumentacji sprawy, o której mowa w ust
Art Do niezbędnej dokumentacji sprawy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, należą: założenia lub projekt dokumentu; wymagane przez przepisy załączniki oraz stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków.

18 Art. 40. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
w formie pisemnej; ustnie do protokołu; za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

19 Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, tj
Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, tj. postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu.    Organ opracowujący projekt dokumentu określonego w art. 46 lub 47 uzgadnia zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska [30 dni] oraz państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym [30 dni] w przypadku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym [30 dni] w przypadku innego rodzaju dokumentów. Organ sporządza prognozę oddziaływania na środowisko o zakresie zgodnym z art. 51 oraz dokonanymi uzgodnieniami. Organ poddaje projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko opiniowaniu przez: - regionalnego dyrektora ochrony środowiska [30 dni], - właściwego inspektora sanitarnego [30 dni].

20 Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, tj
Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, tj. postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu.    Organ zapewnia możliwość udziału społeczeństwa zgodnie z przepisami działu III, rozdział 1 i 3 ustawy. Organ uwzględnia ustalenia zawarte w prognozie, opinie organów oraz rozpatruje uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. Projekt dokumentu nie może zostać przyjęty jeżeli ze strategicznej oceny wynika, że może znacząco, negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 i nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy o ochronie przyrody.

21 Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, tj
Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, tj. postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu.    Organ do przyjętego dokumentu załącza pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych oraz informację, w jaki sposób uwzględnione zostały ustalenia zawarte w prognozie, opiniach organów, zgłoszone uwagi i wnioski, wyniki postępowania dot. transgranicznego oddziaływania na środowisko /jeżeli było przeprowadzone/ oraz propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania minitoringu skutków realizacji ustaleń dokumentu. Organ przekazuje przyjęty dokument wraz z podsumowaniem organom opiniującym.

22 Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, tj
Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, tj. postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu.    Organ podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu dokumentu i o możliwościach zapoznania się z jego treścią oraz uzasadnieniem i podsumowaniem. Organ jest obowiązany prowadzić monitoring skutków realizacji przyjętego dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko, zgodnie z częstotliwością i metodami określonymi w podsumowaniu.

23 Art. 50. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest też wymagane w przypadku wprowadzania zmian do już przyjętego dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47.

24 Art Przedsięwzięcie – zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko polegająca na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin; przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty;

25 Art Przed wydaniem i zmianą decyzji wymagających udziału społeczeństwa organ właściwy do wydania decyzji, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informacje o: przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; wszczęciu postępowania; przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie; organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień; możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu; możliwości składania uwag i wniosków; sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania; organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków; terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, o której mowa w art. 36, jeżeli ma być ona przeprowadzona; postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest prowadzone.

26 Art.3.1.5 Karta informacyjna przedsięwzięcia
dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o: rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną, rodzaju technologii, ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, rozwiązaniach chroniących środowisko, rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia;

27 Art. 66. 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać:
opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania, główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia; opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;   

28 Art. 66. 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać:
opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia; opis analizowanych wariantów, w tym: wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru; określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;

29 Art. 66. 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać:
uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na: ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków, wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;

30 Art. 66. 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać:
opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: istnienia przedsięwzięcia, wykorzystywania zasobów środowiska, emisji; opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;  

31 Art. 66. 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać:
dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: określenie założeń do: ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych, programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego, analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia; jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

32 Art. 66. 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać:
wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej; przedstawienie zagadnień w formie graficznej; przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

33 Art. 66. 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać:
przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru; wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport; streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu; nazwisko osoby lub osób sporządzających raport; źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

34 Art. 68. Organ, określając zakres raportu, uwzględnia stan współczesnej wiedzy i metod badań oraz istniejące możliwości techniczne i dostępność danych. Organ, określając zakres raportu, może - kierując się usytuowaniem, charakterem i skalą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:  odstąpić od wymagań co do zawartości raportu, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4, 13, 15 i 16; nie dotyczy to dróg publicznych oraz linii kolejowych - będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;  wskazać: rodzaje wariantów alternatywnych wymagających zbadania, rodzaje oddziaływań oraz elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy, zakres i metody badań.

35 Art. 75. 1. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest:
regionalny dyrektor ochrony środowiska - w przypadku: będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztucznych zbiorników wodnych, przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych, przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich, zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny; starosta - w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów;

36 Art. 75. 1. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest:
dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny; wójt, burmistrz, prezydent miasta - w przypadku pozostałych przedsięwzięć.

37 Art. 75. W przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, realizowanego przez gminę decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości przedsięwzięcie jest realizowane. W przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami, prezydentami miast. W przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wykraczającego poza obszar jednego województwa decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska. W przypadku przedsięwzięcia realizowanego w części na terenie zamkniętym dla całego przedsięwzięcia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska.

38 Art. 59.  Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1. Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w ust. 1 wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli: przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony; obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1.

39 Art. 44.  Organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony. Przepisu art. 31 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się. Organizacji ekologicznej służy prawo wniesienia odwołania od decyzji wydanej w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, także w przypadku, gdy nie brała ona udziału w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa prowadzonym przez organ pierwszej instancji; wniesienie odwołania jest równoznaczne ze zgłoszeniem chęci uczestniczenia w takim postępowaniu. W postępowaniu odwoławczym organizacja uczestniczy na prawach strony. Organizacji ekologicznej służy skarga do sądu administracyjnego od decyzji wydanej w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, także w przypadku, gdy nie brała ona udziału w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji ekologicznej służy zażalenie.

40 PONOWNE PRZEPROWADZENIE OCENY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO W RAMACH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 72, ust. 1 pkt 1 i 10.    Podmiot planujący realizację przedsięwzięcia składa do organu właściwego do wydania decyzji wniosek o ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedkładając raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub kartę informacyjną przedsięwzięcia z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu. Po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska [14 dni] i właściwego inspektora sanitarnego [14 dni], organ wydaje postanowienie określające zakres raportu oraz o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji, do czasu zakończenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

41 PONOWNE PRZEPROWADZENIE OCENY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO W RAMACH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 72, ust. 1 pkt 1 i 10.    Jeżeli organ właściwy do wydania decyzji stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany o środowiskowych uwarunkowaniach, organ w drodze postanowienia stwierdza obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko określając zakres raportu [zażalenie]. Organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji do czasu zakończenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Po otrzymaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko organ występuje do regionalnego dyrektora ochrony środowiska z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

42 Regionalny dyrektor ochrony środowiska występuje:
PONOWNE PRZEPROWADZENIE OCENY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO W RAMACH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 72, ust. 1 pkt 1 i 10.    Regionalny dyrektor ochrony środowiska występuje: do organu właściwego do wydania decyzji o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa, do właściwego inspektora sanitarnego o wydanie opinii. [30 dni] Organ przekazuje regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska zgłoszone przez społeczeństwo uwagi i wnioski oraz protokół z rozprawy administracyjnej /jeżeli była przeprowadzona/. Regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. [45 dni].

43 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
PONOWNE PRZEPROWADZENIE OCENY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO W RAMACH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 72, ust. 1 pkt 1 i 10.    Właściwy organ: Wydaje decyzje, o których mowa w art. 72 ust.1, pkt 1 i 10, uwzględniając warunki realizacji przedsięwzięcia określone w: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, postanowieniu regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

44 W decyzjach organ może nałożyć na wnioskodawcę obowiązki dotyczące:
PONOWNE PRZEPROWADZENIE OCENY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO W RAMACH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 72, ust. 1 pkt 1 i 10.    W decyzjach organ może nałożyć na wnioskodawcę obowiązki dotyczące: przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko, przedstawienia analizy porealizacyjnej, określając jej zakres i termin przedstawienia, stwierdzić konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania /jeżeli stwierdzona została w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach/, zmienić wymagania dot. ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej w projekcie budowlanym, jeżeli potrzeba zmiany stwierdzona została w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wykonania kompensacji przyrodniczej, zapobiegania, ograniczenia oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

45 Art. 156.    W odniesieniu do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, starostowie wykonują zadania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, w zakresie dotyczącym opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

46 WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH POTENCJALNIE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO Inwestor składa wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, załączając kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz inne dokumenty określone w Art. 74. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta zasięga opinii regionalnego dyrektora ochrony Środowiska /zawsze/ oraz właściwego inspektora sanitarnego /w przypadku decyzji określonych w art.72 ust.1 pkt 1-3 oraz 10,11 i 13/ co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w razie takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - [14 dni]. TAK NIE

47 WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH POTENCJALNIE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO TAK Wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze postanowienia, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, określając jednocześnie zakres raportu. [30 dni, zażalenie] Inwestor dołącza do wniosku raport zgodny z postanowieniem.

48 WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH POTENCJALNIE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO Wójt, burmistrz lub prezydent miasta: Przeprowadza postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa. Uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska /zawsze/ [30 dni] oraz zasięga opinii właściwego inspektora sanitarnego /w przypadku decyzji określonych w art. 72 ust. 1 pkt 1-3 i 10-13/. [30 dni] Wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę: wyniki uzgodnień i opinii, ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa, wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. Podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy. TAK

49 WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH POTENCJALNIE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO NIE Wójt, burmistrz lub prezydent miasta: Wydaje postanowienie, w którym stwierdza brak potrzeby sporządzania raportu. [30 dni] Wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzając w niej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

50 Art. 123. Regionalny dyrektor ochrony środowiska jest organem administracji rządowej niezespolonej, właściwym do realizacji zadań, o których mowa w art. 131 ust. 1, na obszarze województwa. W przypadkach określonych ustawą regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje akty prawa miejscowego w formie zarządzeń.

51 Art. 124. Regionalny dyrektor ochrony środowiska wykonuje swoje zadania przy pomocy regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, która jest państwową jednostką budżetową, oraz przy współpracy z dyrektorami parków krajobrazowych lub zespołów parków krajobrazowych. Regionalny dyrektor ochrony środowiska wykonuje swoje zadania w zakresie ochrony przyrody przy pomocy regionalnego konserwatora przyrody, będącego zastępcą regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Organizację regionalnej dyrekcji ochrony środowiska określa statut, nadany w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw środowiska na wniosek Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Przy nadawaniu statutu uwzględnia się zakres działalności regionalnej dyrekcji ochrony środowiska.

52 Art. 131.1. Do zadań regionalnego dyrektora ochrony środowiska należy:
udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko; przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub udział w tych ocenach; tworzenie i likwidacja form ochrony przyrody na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; ochrona i zarządzanie obszarami Natura 2000 i innymi formami ochrony przyrody, na zasadach i w zakresie określonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; wydawanie decyzji na podstawie ustawy z dnia 16 kwiet­nia 2004 r. o ochronie przyrody;

53 Art. 131.1. Do zadań regionalnego dyrektora ochrony środowiska należy:
przeprowadzanie postępowań i wykonywanie innych zadań, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie; przekazywanie danych do bazy, o której mowa w art. 128; wykonywanie zadań związanych z udziałem organizacji w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) na zasadach i w zakresie określonych w ustawie z dnia 12 marca r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS); współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach ocen oddziaływania na środowisko i ochrony przyrody; współpraca z organizacjami ekologicznymi.

54 Art. 133. Regionalne komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko, zwane dalej "regionalnymi komisjami", są organami opiniodawczo-doradczymi regionalnych dyrektorów ochrony środowiska w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Przewodniczącego regionalnej komisji, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i członków komisji, w liczbie od 20 do 40, powołuje i odwołuje regionalny dyrektor ochrony środowiska spośród przedstawicieli nauki, praktyki oraz organizacji ekologicznych. Do zadań regionalnych komisji należy w szczególności: wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w związku z jego uprawnieniami wynikającymi z ustawy; przedstawianie opinii i wniosków dotyczących rozwoju programów szkoleniowych w zakresie ocen oddziaływania na środowisko; współpraca z Krajową Komisją i innymi regionalnymi komisjami. Regionalny dyrektor ochrony środowiska może, na wniosek starosty, zwrócić się do regionalnej komisji o wydanie opinii w sprawach należących do kompetencji starosty w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.

55 Art. 159. Wojewódzka rada ochrony przyrody, działająca przy wojewodzie na podstawie art. 95 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 150, staje się regionalną radą ochrony przyrody, działającą przy regionalnym dyrektorze ochrony środowiska na podstawie art. 95 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 150 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Członkowie wojewódzkiej rady ochrony przyrody powołani przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pełnią swoje funkcje do końca kadencji, na jaką zostali powołani.

56 WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH POTENCJALNIE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO Wszystkie procedury postępowania związane z przeprowadzaniem oceny oddziaływania na środowisko udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, pod adresem: Ogloszenia/Ogloszenia+Rozne/2008/regionalna_dyrekcja_ochrony_srodowiska.ht m?postingsort=Data_D&newsnumber=1

57 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie z dnia 23 stycznia 2009  

58 Art. 21. W ustawie o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn
Art. 21. W ustawie o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: Utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, która określa jego nazwę, obszar, przebieg granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, szczególne cele ochrony oraz zakazy właściwe dla danego parku krajobrazowego lub jego części, wybrane spośród zakazów, o których mowa w art. 17 ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony. Likwidacja lub zmniejszenie obszaru parku krajobrazowego następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, po uzgodnieniu z właściwymi miejscowo radami gmin, z powodu bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych na obszarach projektowanych do wyłączenia spod ochrony. Projekt uchwały sejmiku województwa w sprawie utworzenia, zmiany granic lub likwidacji parku krajobrazowego wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy oraz właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

59 Art. 21. W ustawie o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn
Art. 21. W ustawie o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: w art. 19: ust. 6a otrzymuje brzmienie: „6a. Sejmik województwa ustanawia, w drodze uchwały, plan ochrony dla parku krajobrazowego w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania projektu planu albo odmawia jego ustanowienia, jeżeli projekt planu jest niezgodny z celami ochrony przyrody. Plan ochrony może być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony przyrody.”, dodaje się ust. 6b w brzmieniu: „6b. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 6a, wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.”,

60 Art. 21. W ustawie o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn
Art. 21. W ustawie o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: w art. 105: a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. Dyrektora parku krajobrazowego powołuje zarząd województwa, po zasięgnięciu opinii regionalnej rady ochrony przyrody.

61 Art. 21. W ustawie o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn
Art. 21. W ustawie o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: w art. 23: ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, która określa jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 24 ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony. Likwidacja lub zmiana granic obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, po zaopiniowaniu przez właściwe miejscowo rady gmin, z powodu bezpowrotnej utraty wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach i możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem.

62 Art. 21. W ustawie o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn
Art. 21. W ustawie o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 3) w art. 23: ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 3. Projekty uchwał sejmiku województwa, o których mowa w ust. 2, wymagają uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.”,

63 Art. 21. W ustawie o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn
Art. 21. W ustawie o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: w art. 44: a) ust. 1–3 otrzymują brzmienie: „1. Ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady gminy. 2. Uchwała rady gminy, o której mowa w ust. 1, określa nazwę danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust. 1. 3. Zniesienia formy ochrony przyrody, o której mowa w ust. 1, dokonuje rada gminy w drodze uchwały.”,

64 Art. 21. W ustawie o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn
Art. 21. W ustawie o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: w art. 44: b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Projekty uchwał, o których mowa w ust. 1 i 3, wymagają uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.”;

65 Forma ochrony przyrody
Organ właściwy do utworzenia Organ zarządzający Organ nadzorujący Organ ustanawiający plan ochrony park narodowy Rada Ministrów w drodze rozporządzenia dyrektor parku narodowego Minister Środowiska rezerwat przyrody regionalny dyrektor ochrony środowiska w drodze zarządzenia regionalny dyrektor ochrony środowiska oraz właściwy nadleśniczy Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska regionalny dyrektor ochrony środowiska obszar Natura 2000 obszar specjalnej ochrony ptaków minister właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia plan ochrony- minister właściwy ds. środowiska w drodze rozporządzenia plan zadań ochronnych- regionalny dyrektor ochrony środowiska w drodze zarządzenia specjalny obszar ochrony siedlisk minister właściwy do spraw środowiska, po uzgodnieniu z Komisją Europejską

66 Forma ochrony przyrody
Organ właściwy do utworzenia Organ zarządzający Organ nadzorujący Organ ustanawiający plan ochrony park krajobrazowy sejmik wojewódzki w drodze uchwały, po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska dyrektor parku krajobrazowego marszałek województwa sejmik województwa w drodze uchwały, po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska obszar chronionego krajobrazu pomnik przyrody, zespół przyrodniczo- krajobrazowy, stanowisko dokumentacyjne rada gminy w drodze uchwały, po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska wójt, burmistrz, prezydent miasta


Pobierz ppt "Zmiana procedur postępowania w zakresie ocen oddziaływania na środowisko Jerzy Wertz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google