Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w ramach Osi I – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w ramach Osi I – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka"— Zapis prezentacji:

1 w ramach Osi I – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wsparcie przedsięwzięć infrastrukturalnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w ramach Osi I – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka działanie 1.4 – schemat A

2 Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

3 USTAWA z dnia 3 października 2008 r
USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Uooś) Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227

4 Kiedy procedura OOŚ Art. 59 ust.1, pkt 1)
Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Art. 59 ust.1, pkt 1) II Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (postanowienie organu dotyczące obowiązku przeprowadzenia OOŚ) Art.59 ust. 1 pkt 2) wraz z art. 63 ust.1) III NATURA 2000 Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony Art. 59 ust.2, pkt 1)

5 Kiedy procedura OOŚ cd. I ETAP II ETAP – tzw „OOŚ habitatowa”
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (DoŚU) OOŚ przeprowadza organ właściwy do wydania DoŚU II ETAP – tzw „OOŚ habitatowa” wydanie ostatecznego zezwolenia na realizację przedsięwzięcia OOŚ przeprowadza Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

6 Kiedy ponowna OOŚ 1. Nakaz w decyzji środowiskowej Art. 82.ust.2 2.
Na wniosek inwestora – złożony do organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Rozdz.4. art. 88 ust 1. pkt. 1) 3. Organ wydający decyzję pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej stwierdzi taką potrzebę z uwagi na zmiany w stosunku do decyzji środowiskowej Rozdz.4. art. 88 ust 1. pkt. 2)

7 Kiedy Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach(DoŚU)?
Jest wymagana dla: Art. 71., ust. 1 Przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

8 Kiedy Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DoŚU)? – cd.
Lp. Przed uzyskaniem decyzji: Art. 71., ust. 2 1. Pozwolenie na budowę, zatwierdzenie projektu budowlanego, pozwolenie na wznowienie robót 2. Pozwolenie na rozbiórkę obiektów jądrowych 3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 4. Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin, magazynowanie substancji i składowanie odpadów w górotworze 5. Szczegółowe warunki wydobywania kopaliny 6. Pozwolenie wodnoprawne 7. Warunki regulacji wód, budowy wałów przeciwpowodziowych, robót melioracyjnych 8. Zatwierdzenie projektu scalania lub wymiany gruntów 9. Zmiana lasu na użytek rolny 10. Zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej 11. Ustalenie lokalizacji linii kolejowej 12. Ustalenie lokalizacji autostrady 13. Ustalenie lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012

9 Termin złożenia wniosku o wydanie ww. decyzji Art. 71., ust. 3 i 4
Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym DoŚU stała się ostateczna Termin może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli przedsięwzięcie przebiega etapowo i nie zmieniły się warunki określone w DoŚU

10 Organy właściwe do wydania DoŚU Art. 75., ust. 1
L. p. Nazwa organu Rodzaj przedsięwzięcia 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 1. Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: drogi, linie kolejowe, napowietrzne linie elektromagnetyczne, instalacje do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztuczne zbiorniki wodne 2. Przedsięwzięcia realizowane na terenach zamkniętych 3. Przedsięwzięcia realizowane na obszarach morskich 4. Zmiana lasu, nie stanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny 2. Starosta Scalanie, wymiana, podział gruntów 3. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji LP Zmiana lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny 4. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta W przypadku pozostałych przedsięwzięć

11 Wymogu uzyskania DoŚU nie stosuje się w przypadku zmiany: Art. 72, ust
Wymogu uzyskania DoŚU nie stosuje się w przypadku zmiany: Art. 72, ust. 2, pkt 1 i pkt 2 1. Decyzji wym. w art. 72., ust. 1 polegających na: ustaleniu lub zmianie formy lub wielkości zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania działalności objętej decyzją, zmianie danych wnioskodawcy 2. Decyzji dotyczących punku 4 i 5, ust. 1, art. 72, czyli koncesji na rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin, bezzbiornikowe magazynowanie substancji, składowanie odpadów w górotworze i decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny polegających na: zmniejszeniu powierzchni, w granicach której ma być prowadzone działalność, przeniesieniu decyzji na inny podmiot.

12 Okres przejściowy dot. zadań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) Art. 156
rok od dnia wejścia w życie ustawy – do w odniesieniu do II grupy przedsięwzięć – mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (wtedy RDOŚ), Starostowie wykonują zadania RDOŚ w zakresie: opinii w sprawie potrzeby OOŚ zakresu raportu uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

13 Procedura DoŚU- wariant I /1
DoŚU - przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (drogi, linie kolejowe, napowietrzne linie energetyczne, sztuczne zbiorniki wodne etc. - schemat II) - OOŚ jest obligatoryjna

14 Procedura DoŚU- wariant I /2
INWESTOR składa wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o wydanie DoŚU, Załącza raport w zakresie określonym w ustawie art. 66 i 67 INWESTOR składa wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o ustalenie zakresu raportu + wniosek o wydanie DoŚU, załącza kartę informacyjną przedsięwzięcia WÓJT, BURMISTRZ, PREZYDENT MIASTA: Zwraca się o opinie co do zakresu raportu do: RDOŚ i PPIS -14 dni od otrzymania dokumetacji Wydaje postanowienie o zakresie raportu dni od dnia wszczęcia postępowania Zawiesza postępowanie do czasu przedłożenia raportu INWESTOR składa raport w zakresie zgodnym z postanowieniem dalej postępowanie jednakowe

15 Procedura DoŚU- wariant I /3
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta : Podaje do publicznej wiadomości informację postępowaniu w sprawie planowanego przedsięwzięcia, możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków oraz o rozprawie otwartej dla społeczeństwa, jeśli jest planowana Występuje o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do RDOŚ(!!!) i o opinię do PPIS art.77 ust.1 pkt 2) ( decyzje z art. 72 ust.1. pkt 1)-3) i 10)–13) Rozpatruje zgromadzony materiał dowodowy i wydaje DoŚU, w której także przedstawia stanowisko co do konieczności przeprowadzenia ponownej OOŚ Podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji

16 Procedura DoŚU- wariant II /1
Wariant II DoŚU dla dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, sztucznych zbiorników wodnych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

17 Procedura DoŚU- wariant II /2 dalej postępowanie jednakowe
INWESTOR składa regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska wniosek o wydanie DoŚU, Załącza raport w zakresie określonym w ustawie art. 66 i 67 INWESTOR składa RDOŚ wniosek o ustalenie zakresu raportu + wniosek o wydanie DoŚU, załącza kartę informacyjną przedsięwzięcia RDOŚ Zwraca się o opinie co do zakresu raportu do: Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego -14 dni od otrzymania dokumentacji Wydaje postanowienie o zakresie raportu dni od dnia wszczęcia postępowania Zawiesza postępowanie do czasu przedłożenia raportu INWESTOR składa raport w zakresie zgodnym z postanowieniem dalej postępowanie jednakowe

18 Procedura DoŚU- wariant II /2
Regionalny dyrektor ochrony środowiska : Podaje do publicznej wiadomości informację postępowaniu w sprawie planowanego przedsięwzięcia, możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków oraz o rozprawie otwartej dla społeczeństwa, jeśli ma być przeprowadzona Występuje o opinię do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Rozpatruje zgromadzony materiał dowodowy i wydaje DoŚU, w której także przedstawia stanowisko co do konieczności przeprowadzenia ponownej OOŚ Podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji

19 Procedura DoŚU- wariant III /1
Wariant III DoŚU - przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – OOŚ może być wymagana i jednocześnie brak wpływu na obszary Natura 2000

20 Procedura DoŚU- wariant III /2
INWESTOR składa wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o wydanie DoŚU, załącza kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) WÓJT, BURMISTRZ, PREZYDENT MIASTA: zwraca się o opinie co do potrzeby przeprowadzenia procedury OOŚ i ewentualnie zakresu raportu do: RDOŚ (okres przejściowy !) i PPIS lub PWIS (drogi, koleje..) 14 dni; wydaje postanowienie o zakresie raportu dni od dnia wszczęcia postępowania TAK NIE Wójt, burmistrz, prezydent miasta 1.Wydaje postanowienie, w którym stwierdza brak potrzeby OOŚ (Art. 63, ust.2), 2. Wydaje DoŚU 3. Podaje do publicznej wiadomości informacje o wydaniu DoŚU Wójt, burmistrz, prezydent m. w drodze postanowienia stwierdza obowiązek przeprowadzenia OOŚ i określa zakres raportu, na postanowienie służy zażalenie Inwestor przedkłada raport zgodny z postanowieniem

21 Procedura DoŚU- wariant III /2
Wójt, burmistrz, prezydent miasta: Podaje do publicznej wiadomości informację postępowaniu w sprawie planowanego przedsięwzięcia, możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków oraz o rozprawie otwartej dla społeczeństwa, jeśli ma być przeprowadzona, Występuje o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do RDOŚ (okres przejściowy !) i o opinię do PPIS Analizuje zgromadzony materiał dowodowy i wydaje DoŚU, w której także przedstawia stanowisko co do konieczności przeprowadzenia ponownej OOŚ Podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji

22 Ponowna OOŚ - wariant IV /1
Wariant IV Wydawanie pozwolenia na budowę dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których w DoŚU stwierdzono konieczność ponownej OOŚ

23 Ponowna OOŚ wariant IV /2 Decyzja o pozwoleniu na budowę, o wznowienie robót budowlanych, o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (Art. 88 – 96) INWESTOR składa staroście wniosek o pozwolenie na budowę, raport + DoŚU STAROSTA: Występuje o uzgodnienie do RDOŚ (okres przejściowy!!!) Zawiesza postępowanie do czasu zakończenia OOŚ RDOŚ (!!!) występuje do : Starosty o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa PPIS o opinię (30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii) STAROSTA: Podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu ws. planowanego przedsięwzięcia, możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania skarg i wniosków, oraz rozprawie otwartej dla społeczeństwa jeśli będzie Przekazuje RDOŚ (!!!) wnioski i uwagi społeczeństwa, protokóły z rozprawy jeśli była RDOŚ (!!!) analizuje mat. dowodowy, wydaje postanowienie ws. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia (45 dni od otrzymania dokumentów) STAROSTA: analizuje mat. dowodowy, wydaje pozwolenie na budowę; podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji

24 Ponowna OOŚ - wariant V /1
Wariant V Wydawanie pozwolenia na budowę dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na OBSZAR NATURA (III grupa przedsięwzięć)

25 Ponowna OOŚ - wariant V /2
INWESTOR składa staroście wniosek o pozwolenie na budowę, załącza raport + DoŚU STAROSTA: (uznając że przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, wydaje postanowienie, w którym nakazuje inwestorowi przedłożenie dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP), do RDOŚ RDOŚ, po otrzymaniu dokumentacji bada, czy przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 NIE TAK RDOŚ wydaje postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, RDOŚ, postanawia przeprowadzić ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000, nakazuje sporządzenie raportu, określa jego zakres – (służy prawo zażalenia) STAROSTA wydaje pozwolenie na budowę Inwestor przedkłada RDOŚ raport w zakresie zgodnym z postanowieniem RDOŚ, występuje do starosty o zapewnienie udziały społeczeństwa, załączając raport Starosta; 1) podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu ws. planowanego przedsięwzięcia, możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania skarg i wniosków oraz rozprawie otwartej dla społeczeństwa jeśli była przeprowadzona 2) przekazuje RDOŚ (!!!) wnioski i uwagi społeczeństwa, protokoły z rozprawy publ. jeśli była

26 Ponowna OOŚ - wariant V /2
RDOŚ wydaje postanowienie ws. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia albo odmawia uzgodnienia, jeżeli z oceny wynika, że przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i nie zachodzą przesłanki o których mowa w art.34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. STAROSTA: 1. Wydaje pozwolenie na budowę, uwzględniając warunki realizacji przedsięwzięcia określone w uzgodnieniu, albo w przypadku odmowy uzgodnienia przez RDOŚ, odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia 2. Podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji

27 Analiza wpływu realizacji przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
Czy planowane przedsięwzięcie jest związane z zarządzaniem bądź ochroną obszaru NATURA 2000 ? TAK NIE Czy planowane przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar NATURA 2000 ? NIE TAK Ocena oddziaływania na przedmiot ochrony w ramach obszaru Natura 2000 Czy planowane przedsięwzięcie będzie znacząco oddziaływać na obszar NATURA 2000 ? NIE TAK Czy są rozwiązania alternatywne? TAK NIE Modyfikacja planowanego projektu Czy na terenie obszaru występują siedliska lub gat. priorytet.? NIE TAK Czy są nadrzędne powody do realizacji przedsięwzięcia wynikające z interesu publicznego? Czy planowane przedsięwzięcie wynika z zapewnienia zdrowia, bezpieczeństwa człowieka, bądź nadrzędnych korzyści środowiskowych? NIE NIE TAK TAK Decyzja TAK może zostać wydana o ile przedsięwzięcie wynika z nadrzędnego interesu publicznego, pod warunkiem kompensacji przyrodniczej oraz musi zostać poprzedzona konsultacjami z KE Decyzja NIE (odmowna) może zostać wydana Decyzja TAK może zostać wydana, pod warunkiem kompensacji przyrodniczej, obowiązek informacji KE Decyzja TAK może zostać wydana

28 Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego (projekt)
w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

29 Cel Wytycznych jest ograniczenie ryzyka błędów w postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (dalej: OOŚ) mogących skutkować zagrożeniem dla przygotowania lub realizacji projektów współfinansowanych w ramach właściwych Programów Operacyjnych, zapewnienie jednolitości procedur dla właściwych instytucji w systemie wdrażania Programów Operacyjnych weryfikujących prawidłowość przeprowadzenia postępowań OOŚ dla projektu ubiegającego się o przyznanie dofinansowania.

30 Zastosowanie Wytycznych okres przejściowy
z dnia 3 czerwca 2008 roku – zastosowanie dla przedsięwzięć przygotowanych w stanie prawnym sprzed 15 listopada 2008 r., projektowane nowe Wytyczne – zastosowanie dla przedsięwzięć, dla których wniosek o wydanie DoŚU złożono po 15 listopada 2008 r.

31 Zastosowanie Wytycznych okres przejściowy
Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie Uooś, a niezakończonych decyzją ostateczną stosuje się przepisy dotychczasowe. Od tej zasady ustawa przewiduje wyjątek polegający na możliwości złożenia wniosku o przeprowadzenie OOŚ na etapie trwającego postępowania w sprawie decyzji budowlanych W przypadku przedsięwzięć, dla których inwestor występuje z wnioskiem o decyzje budowlane po 15 listopada 2008 r. istnieje analogiczna możliwość ponownego przeprowadzenia OOŚ

32 Zastosowanie Wytycznych
Jeżeli informacje o udziale społeczeństwa są w sposób niewystarczający odzwierciedlone w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, właściwa instytucja przyznająca dofinansowanie na realizację projektów może wezwać beneficjenta do złożenia oświadczenia o sposobie przeprowadzenia konsultacji społecznych w toku postępowania OOŚ oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających przeprowadzenia takich konsultacji (np. obwieszczenia, zawiadomienia)

33 Zastosowanie Wytycznych
Projekt wytycznych zawiera: Załącznik Ia – formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ Załącznik Ib – zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 Załącznik II – instrukcja wypełniania formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ Załącznik III – lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji OOŚ/Natura 2000 Załącznik IV – interpretacja art. 156 ustawy Uooś z 3 października 2008 r.

34 Zastosowanie Wytycznych
Projekt Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (dok. pdf): konsultacje dokumentów na lata - projekty dokumentów (wytycznych) horyzontalnych

35 Dziękuję za uwagę www.wrota.podkarpackie.pl dwp@podkarpackie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości ul. Hanasiewicza 17 Rzeszów Tel. (017)


Pobierz ppt "w ramach Osi I – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google