Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skąd mamy … …i na co je wydajemy ?. iniejszym opracowaniem chcemy Państwu zobrazować zagadnienia gospodarki finansowej naszej gminy. W sposób dostępny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skąd mamy … …i na co je wydajemy ?. iniejszym opracowaniem chcemy Państwu zobrazować zagadnienia gospodarki finansowej naszej gminy. W sposób dostępny."— Zapis prezentacji:

1 Skąd mamy … …i na co je wydajemy ?

2 iniejszym opracowaniem chcemy Państwu zobrazować zagadnienia gospodarki finansowej naszej gminy. W sposób dostępny i czytelny przedstawimy Wam to na wielkościach planowanych na 2005rok. Głównymi pojęciami budżetu są: dochody, rozchody, wydatki i przychody. Pojęcia te są naukowo zdefiniowane, ale my postaramy się przedstawić je w sposób uproszczony na bazie codziennego życia każdej rodziny. Gmina to też rodzina, tylko trochę liczebniejsza, więc i poszczególne liczby są większe.

3 Dochody – to tak, jak w rodzinie pensje, są ściśle określone i wiadomo ile tego będzie. Rozchody – jeżeli kupiliśmy coś wartościowego za kredyt, np.:telewizor, samochód, mieszkanie i spłacamy raty, to są właśnie rozchody. Reszta pozostaje na codzienne życie, mniej lub bardziej wystawne, i to są wydatki. Bywa, że brakuje od pierwszego do pierwszego, wtedy zaciskamy pasa, rezygnujemy z niektórych wydatków, albo pożyczamy pieniądze i to są właśnie przychody.

4 Przychody mają jeden wielki feler, mianowicie taki, że trzeba je oddać. Bywają jeszcze wolne środki, to jest to, czego nie wydaliśmy na koniec roku: - popatrzmy jak to jest z naszym gminnym budżetem w 2005r DOCHODY -19.682.849,- WYDATKI-20.795.329,- PRZYCHODY - 1.598.600,- ROZCHODY - 486.120,- te dane, to są wielkości, które planujemy zrealizować do końca 2005r.

5 Popatrzmy, jak to było w latach poprzednich : 2003r 2004r dochody 15.135.860,-16.554.629,- wydatki 15.097.677,-16.605.634,- przychody 230.217,- 502.635,- rozchody 235.765,- 283.795,- wolne środki 32.635,- 167.835,-

6

7 Wracając do teraźniejszości – mamy 19.682.849zł dochodów, t.j. 1.627zł na jednego mieszkańca gminy rocznie. -167.835,- wolnych środków z roku 2004 i planujemy pożyczyć 1.430.765,- Razem daje to kwotę 21.281.449zł Ponieważ wcześniej braliśmy pożyczki i kredyty, to na spłatę rat kredytów musimy przeznaczyć 486.120zł. Na wydatki pozostaje nam 20.795.329zł, t.j. 1.719zł na jednego mieszkańca gminy rocznie. Zanim jednak pieniądze wydamy, musimy je najpierw zgromadzić.

8 Skąd mamy pieniądze ? Pieniądze gromadzimy sami albo je otrzymujemy. O tym, ile i skąd, decydują różne ustawy. Dochody własne gromadzimy sami, albo otrzymujemy je z Ministerstwa Finansów lub Urzędów Skarbowych, Subwencje otrzymujemy z Ministerstwa Finansów, Dotacje otrzymujemy od Wojewody lub innych instytucji (również zagranicznych) Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej staramy się pozyskiwać pieniądze ze źródeł zagranicznych. Pieniądze unijne przyznawane są na ściśle określone cele i podlegają bardzo szczegółowemu rozliczeniu. Dochody własne i subwencje gmina może przeznaczyć na wydatki, zgodnie z potrzebami. Dotacje mają ściśle określone przeznaczenie i nie wolno ich wydać na nic innego.

9 I Co sami gromadzimy ? 1.Dochody z mienia komunalnego602.100,- - opłaty za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, dzierżawę, czynsze z najmu107.500,- - dochody ze sprzedaży działek, mieszkań, lokali 484.600,- - dochody za wykonane wyceny nieruchomości 10.000,- 2.Wpływy z usług 631.155,- - usługi w Szkołach i Zespołach Szkolno-Przedszkolnych 508.944,- - usługi w Przedszkolach 117.711,- - usługi opiekuńcze 4.500,-

10 3.Różne opłaty 281.504,- - za zajęcie pasa ruchu drogowego 1.156,- - mandaty nakładane przez Straż Miejską 1.500,- - za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 125.000,- - wpływy z opłat administracyjnych 27.512,- - prowizja za realizację zadań z zakresu administracji rządowej 1.702,- - wpływy z opłaty produktowej 3.000,- - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2.000,- - wpływy za sprzedane bilety do kina i kawiarenki 63.534,- - wpływy z tytułu odsetek 56.100,-

11 4.Dochody podatkowe 3.715.372,- - podatek od nieruchomości 2.430.972,- - podatek rolny 1.084.300,- - podatek leśny 3.600,- - podatek od środków transportowych 181.000,- - opłata targowa 15.000,- - podatek od posiadania psów 500,- Sami gromadzimy razem : 5.230.131,-

12 II Co otrzymujemy z Urzędów Skarbowych? 1.Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 16.000,- 2.Podatek opłacany w formie karty podatkowej 25.000,- 3.Podatek od spadków i darowizn 6.000,- 4.Podatek od czynności cywilnoprawnych 77.500,- 5.Opłata skarbowa 80.000,- Razem z Urzędów Skarbowych otrzymujemy : 204.500,-

13 III Co otrzymujemy z Ministerstwa Finansów? 1.Subwencja oświatowa 5.999.963,- 2.Subwencja wyrównawcza 2.190.805,- 3.Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.201.922,- Z Ministerstwa Finansów otrzymujemy razem :10.392.690,-

14 IV Co otrzymujemy od Wojewody i innych instytucji? 1.Dotacje na sprawy administracyjne, obronne, kulturalne i wybory 217.364,- 2.Dotacje na zadania inwestycyjne 39.025,- 3.Dotacje na zadania oświaty i pomoc uczniom 227.942,- 4.Dotacje na pomoc społeczną 2.985.298,- Razem dotacje : 3.469.629,-

15 V Co otrzymamy ze środków unijnych? 1.Dofinansowanie remontu i wyposażenia szkół i świetlic szkolnych 60.054,- 2.Środki na stypendia unijne 30.283,- 3.Środki na Odnowę Wsi 295.562,- Razem ze środków unijnych : 385.899,-

16

17 ... Kto i na co wydaje pieniądze ?

18 Kto wydaje? Pieniądze gminne wydawane są przez jednostki organizacyjne gminy, które realizują zadania nałożone na gminę. Tymi jednostkami są : Urząd Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Jednostkami organizacyjnymi gminy są również szkoły i przedszkola, ale w imieniu tych jednostek obsługę finansową oświaty prowadzi Urząd Miejski, który za nich wydaje pieniądze.

19 Na co wydaje i ile wydaje... URZĄD MIEJSKI – w 2005 roku na wydatki ma zaplanowane 5.526.805,- z tego :

20 na usługi geodezyjne, melioracje, budowę wodociągu, opłacenie gruntu pod wysypisko, składkę na Izbę Rolniczą i Odnowę Wsi 550.854,- budowa dróg, remont dróg, chodników, mostów i bieżące ich utrzymanie 738.576,- szacowanie nieruchomości przygotowanych do sprzedaży, opłaty sądowe, utrzymanie obiektów gminnych, fundusz remontowy 352.000,- opracowanie decyzji lokalizacyjnych 23.800,- zadania rządowe (dowody osobiste, paszporty, ewidencja ludności, wybory) 170.939,- wydatki Rady Miejskiej 65.600,- funkcjonowanie urzędu2.089.528,- Promocja Gminy i przynależność do związku 49.200,- bezpieczeństwo publiczne – OSP, Obrona Cywilna, Straż Miejska 285.958,- pobór i egzekwowanie podatków 38.000,-

21 -odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji188.550,- -realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi 125.000,- -na dotacje dla Stacji Caritas33.500,- -gospodarka ściekowa i komunalna 46.000,- -oczyszczanie terenu gminy188.000,- -utrzymanie zieleni (koszenia, zasadzenia)40.800,- -oświetlenie ulic na terenie całej gminy 348.000,- -inwestycje komunalne111.500,- - na sport81.000,-

22 Na wydatki oświatowe Urząd Miejski wydaje 10.459.095,- - szkoły podstawowe 5.348.605,- - przedszkola przy szkołach podstawowych 404.620,- - przedszkola samodzielne 615.611,- - gimnazjum 1.869.749,- - dowożenie dzieci i młodzieży do szkół 186.000,- - Liceum Ogólnokształcące 1.088.725,- - Szkoła Zawodowa 185.720,- - dokształcanie nauczycieli 47.150,- - konserwatorzy szkół i fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytowanych 128.621,- - świetlice szkolne 331.384,- - stypendia unijne i socjalne 252.910,-

23 Urząd Miejski wydaje również pieniądze na spłacanie kredytów, a w 2005roku jest tego 486.120zł. Łącznie Urząd Miejski wyda (z jednostkami oświatowymi i spłatą kredytów) – 16.472.020zł.

24 Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w 2005roku na wydatki ma zaplanowane - 3.909.023,- z tego : - na opłacenie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej 76.000,- - na świadczenia rodzinne i ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.203.497,- - na ubezpieczenia zdrowotne 26.000,- - na zasiłki i pomoc w naturze 683.000,- - na dodatki mieszkaniowe 420.000,- - na koszty funkcjonowania OPS 418.000,- - na dożywianie dzieci i młodzieży oraz dowóz osób do świetlicy socjoterapeutycznej do Raciborza 82.526,-

25 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kietrzu w 2005 roku na wydatki ma zaplanowane - 900.406,- z tego : - na wynagrodzenia i składki ZUS 457.625,- - na remonty (Świetlic i Wiejskich Domów Kultury) 90.000,- - na pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania Domów Kultury 352.781,-

26 Podział wydatków: Dzieląc wydatki budżetu gminy ze względu na jednostki wydatkujące, to w latach 2003, 2004 i 2005 wyglądało to, jak poniżej :

27

28 Wydatki z budżetu gminy można podzielić na grupy, według ich przeznaczenia w sposób następujący: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje udzielane organizacjom pożytku publicznego odsetki od kredytów i obligacji wydatki na pomoc społeczną i świadczenia wydatki na inwestycje pozostałe wydatki bieżące

29

30

31

32 I tak oto, w sposób bardzo uproszczony przedstawiliśmy budżet roku 2005 oraz nawiązaliśmy do budżetów wykonanych w 2003 i 2004 roku. Mamy nadzieję, że informacje zawarte w niniejszej broszurce w jakimś stopniu pozwolą państwu poznać zasady przypływu i wydatkowania pieniędzy w naszej gminie.

33 Wszelkie dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać bezpośrednio w Referacie Finansowo- Podatkowym pok. Nr 20,21,22 oraz pod nr tel. 077 485 43 56 wew. 35 lub 077 485 43 56 wew. 21 e-mail: ksiegowosc@kietrz.plksiegowosc@kietrz.pl

34 Będziemy wdzięczni za zgłaszanie uwag co do strony merytorycznej i graficznej broszury oraz propozycji do przyszłych opracowań. Uwagi można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Kietrzu, Referat Finansowo- Podatkowy, do sołtysów (dystrybutorów broszury) lub do skrzynki, która jest wystawiona w holu UM w Kietrzu (przy kartach usług).


Pobierz ppt "Skąd mamy … …i na co je wydajemy ?. iniejszym opracowaniem chcemy Państwu zobrazować zagadnienia gospodarki finansowej naszej gminy. W sposób dostępny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google