Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowali: Dorota Cichawa Bartłomiej Kozak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowali: Dorota Cichawa Bartłomiej Kozak"— Zapis prezentacji:

1 Przygotowali: Dorota Cichawa Bartłomiej Kozak
Jednostki budżetowe Przygotowali: Dorota Cichawa Bartłomiej Kozak

2 1. Rodzaje podmiotów gospodarki budżetowej
W polskim systemie finansów publicznych występują dwa podstawowe rodzaje podmiotów gospodarki budżetowej: - jednostki budżetowe, - zakłady budżetowe.

3 2. Charakterystyka jednostki budżetowej
Jednostka budżetowa to wyodrębniona organizacyjnie jednostka sektora finansów publicznych, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka budżetowa nie posiada osobowości prawnej a podstawą jej gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków. Jednostki budżetowe mogą prowadzić działalność usługową w celu zaspokojenia potrzeb socjalno – kulturalnych, użyteczności publicznej.

4 3. Obowiązki jednostki budżetowej
Ustawa o finansach publicznych nakłada na jednostki budżetowe obowiązek opracowywania planów finansowych i przestrzegania przy realizacji gospodarki budżetowej limitów kwot ujętych w planie oraz innych zasad gospodarki finansowej podmiotów sektora finansów publicznych.

5 4. Rodzaje jednostek budżetowych oraz ich uwarunkowania prawne
Rozróżnia się: - państwowe jednostki budżetowe, które są dysponentami środków budżetu państwa, - gminne jednostki budżetowe, które są dysponentami środków budżetów gminnych. Podmioty te funkcjonują zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada r. o finansach publicznych (Dz.U r. Nr 15, poz. 148, ze zm.). Ich cechą wspólną jest brak osobowości prawnej, co w znacznym stopniu ogranicza zakres odpowiedzialności za podejmowane przez nie działania.

6 5. Zarządzanie środkami jednostek budżetowych
Prowadzone przez urzędy skarbowe rachunki bieżące państwowych jednostek budżetowych służą do rozliczeń operacji finansowych związanych z realizacją dochodów i wydatków jednostki budżetowej. a) Rachunek bieżący – subkonto wydatki b) Rachunek bieżący – subkonto dochody

7 5.1. Rachunek bieżący – subkonto wydatki
- Środki budżetowe przekazywane przez Ministerstwo Finansów lub dysponenta wydatków budżetowych wyższego stopnia, przeznaczone na realizację wydatków budżetowych jednostki budżetowej oraz dysponentów niższego stopnia, zwroty środków budżetowych nie wykorzystanych przez dysponentów niższego stopnia; - Wpływy z tytułu zwrotu wydatków budżetowych poniesionych w tym samym roku budżetowym, z wyjątkiem planowanych jako dochody budżetowe (np. wpływy z tytułu wydatków zastępczo poniesionych za inne osoby fizyczne lub prawne, za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną); - Inne wpływy, np. oprocentowanie środków na rachunkach bankowych.

8 5.2. Rachunek bieżący – subkonto dochody
- Dochody budżetowe realizowane przez jednostki budżetowe, nadwyżki środków obrotowych, zwroty wydatków poniesionych w latach poprzednich; - Z subkonta dochodów dokonuje się ewentualnych zwrotów nadpłat dochodów budżetowych i kwot nienależnie pobranych wraz z oprocentowaniem; Pozostałe zrealizowane dochody budżetowe przelewa się na rachunki bieżące urzędów skarbowych.

9 5.3. Rachunki dochodów własnych
Dnia Sejm uchwalił ustawę o finansach publicznych, której celem jest poprawa jawności i przejrzystości całego sektora finansów publicznych oraz wprowadzenie bardziej efektywnych instrumentów zarządzania. Ustawa wprowadza tzw. rachunki dochodów własnych, na których jednostki budżetowe będą gromadzić część (do 30 proc.) dochodów z własnej działalności. Środki te będą ujmowane w ewidencji budżetowej, lecz dysponować nimi będzie kierownictwo jednostki.

10 6. Dochody budżetowe nieopodatkowane a dochody jednostek budżetowych w 2004r
Dochody budżetowe nieopodatkowane w 2004r. wyniosły: 17,938,321, tyś zł W tym dochody jednostek budżetowych 8,197,323zł czyli 45,7% to dochody jednostek budżetowych

11 7. Dochody jednostek budżetowych
Dochody budżetu własne - podatek rolny Dochody budżetu własne - podatek od nieruchomości Dochody budżetu własne - podatek od środków transportowych Dochody budżetu własne - opłaty lokalne Dochody budżetu z tytułu udziałów w podatkach osób fizycznych Dochody budżetu z tytułu udziałów w podatkach osób prawnych Dochody budżetu - subwencje Dochody budżetu - dotacje z budżetu państwa Dochody budżetu - środki na dofinansowanie zadań gmin

12 8. Wydatki jednostek budżetowych
Wydatki - dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej Wydatki - świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia Wydatki jednostek budżetowych - zakup materiałów i usług Wydatki majątkowe ogółem Wydatki majątkowe inwestycyjne Wydatki pozostałe Wydatki na rolnictwo Wydatki na transport Wydatki na gospodarkę komunalną Wydatki na gospodarkę mieszkaniową Wydatki na oświatę i wychowanie Wydatki na kulturę i sztukę Wydatki na ochronę zdrowia Wydatki na opiekę społeczną Wydatki na kulturę fizyczną i sport Wydatki na administrację samorządową

13 9. Zakres działania samorządowych jednostek budżetowych
JEDNOSTKI BUDŻETOWE 382 w tym: WOJEWÓDZKIE jednostki budżetowe 11 10 - utrzymanie i budowa ulic, dróg, placów, 1 - promocja, informacja turystyczna, prasa lokalna, inne POWIATOWE jednostki budżetowe 205 178 - utrzymanie i budowa ulic, dróg, placów, zarządzanie i utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych

14 9.1. Zakres działania samorządowych jednostek budżetowych cd.
GMINNE jednostki budżetowe 174 3 - komunikacja miejska, 14 - wodociągi i kanalizacja, 7 - usuwanie nieczystości stałych, 1 - utrzymanie urządzeń sanitarnych, wysypisk, unieszkodliwianie odpadów komunalnych, 32 - utrzymanie i budowa ulic, dróg, placów, 1 - usługi, pogrzebowe, cmentarne zarządzanie targowiskami, i halami targowymi, 75 - zarządzanie i utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 15 - zarządzanie i utrzymanie komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, publicznych, administracyjnych, 18 - promocja, informacja turystyczna, prasa lokalna, inne 3 - wielobranżowe zakłady budżetowe

15 10. Rodzaje jednostek budżetowych
Jednostkami Budżetowymi są między innymi: Urząd Powiatowy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Przedszkola Szkoły Podstawowe Gimnazja Zespoły Szkół ...

16 11. Przykłady jednostek budżetowych w powiecie Nyskim
Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie z filią w Głuchołazach Dom Pomocy Społecznej w Korfantowie Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  w Nysie Muzeum w Nysie Ognisko Artystyczne w Nysie - Specjalność Plastyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nysie Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Otmuchowie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nysie Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Głuchołazach Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nysie Szkoła Podstawowa Specjalna przy Ośrodku Rehabilitacji dla Dzieci w Paczkowie Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie Zespół Szkół Ekonomicznych w NysieZespół Szkół Mechanicznych w Nysie im. H. SucharskiegoZespół Szkół Ogólnokształcących w Nysie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nysie Zespół Szkół przy Ośrodku Rehabilitacji i Leczenia Dzieci w Jarnołtówku Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Emila Godlewskiego w Nysie Zespół Szkół Technicznych w Nysie Zespół Szkół w Biechowie Zespól Szkół w Głuchołazach Zespół Szkół w Otmuchowie Zespół Szkół w Paczkowie


Pobierz ppt "Przygotowali: Dorota Cichawa Bartłomiej Kozak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google