Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok"— Zapis prezentacji:

1 Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok
Gmina Miejska Bolesławiec Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok

2 GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC - BUDŻET NA 2013 ROK
Informacje wstępne: Przedłożony przez Prezydenta Miasta Bolesławiec budżet na 2013 r. zamyka się następującymi wielkościami: -po stronie dochodów zł, -po stronie wydatków zł, -nadwyżka zł. W roku 2013 planuje się uzyskanie przychodów w wysokości zł: - spłata pożyczki udzielonej powiatowi (zobowiązania ZOZ) w kwocie zł oraz dokonanie spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w wysokości zł.

3 GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC - BUDŻET NA 2013 ROK
Informacje wstępne: Uwzględniając powyższe, zadłużenie na koniec roku 2013 wyniesie zł, co stanowi 41,04 % planowanych dochodów, przy 60% ustawowym limicie maksymalnego poziomu zadłużenia gminy . W strukturze dochodów dominują dochody własne stanowiące 62 %. Wysokość otrzymywanej subwencji kształtuje się na poziomie 17 % planowanych dochodów i dotacji celowych na poziomie 21 % dochodów ogółem. W roku 2013 prognozowane dochody podzielono na majątkowe i bieżące: -bieżące zł (81 % planowanych dochodów) -majątkowe zł (19 % planowanych dochodów). Są to dochody ze sprzedaży majątku, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje i środki otrzymane na inwestycje. Wydatki w wysokości zł przeznaczone są na: -wydatki bieżące zł (79 %) -wydatki majątkowe zł (21 %).

4 GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC - BUDŻET NA 2013 ROK
Informacje wstępne: Na podstawie art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych utworzono: -rezerwę ogólną w wysokości zł, tj. 0,18% planowanych wydatków (rezerwa nie może być większa niż 1% wydatków), -rezerwy celowe w wysokości zł, tj. 0,62% planowanych wydatków (rezerwa nie może być większa niż 5% wydatków), z tego: -na wypłatę odpraw pracowniczych oraz podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli związane z ich awansem zł, -na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zł, -na zapewnienie udziału własnego w programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne zł. Projekt uchwały budżetowej obejmuje dochody i wydatki jednostek budżetowych oraz dochody rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych utworzonych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach w kwocie zł

5 STRUKTURA DOCHODÓW UCHWAŁA BUDŻETOWA 2013
GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC - BUDŻET NA 2013 ROK STRUKTURA DOCHODÓW UCHWAŁA BUDŻETOWA 2013

6 STRUKTURA dochodów UCHWAŁA BUDŻETOWA 2013
GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC - BUDŻET NA 2013 ROK STRUKTURA dochodów UCHWAŁA BUDŻETOWA 2013

7 GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC - BUDŻET NA 2013 ROK Dochody na 2013 rok
Dochody bieżące Dochody majątkowe

8 STRUKTURA wydatków UCHWAŁA BUDŻETOWA 2013
GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC - BUDŻET NA 2013 ROK STRUKTURA wydatków UCHWAŁA BUDŻETOWA 2013

9 Wydatki Gminy Miejskiej Bolesławiec na rok 2013 według działów
GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC - BUDŻET NA 2013 ROK Wydatki Gminy Miejskiej Bolesławiec na rok 2013 według działów

10 GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC - BUDŻET NA 2013 ROK
WYDATKI Majątkowe PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ Gminę miejską Bolesławiec w 2013 r. (w zł)

11 GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC - BUDŻET NA 2013 ROK
Źródła finansowania wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Bolesławiec w roku 2013 (w zł)

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok"

Podobne prezentacje


Reklamy Google