Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dochody budżetu państwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dochody budżetu państwa"— Zapis prezentacji:

1 Dochody budżetu państwa
Mgr Adam Mateusz Suchecki

2 Układ gospodarczy Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Państwo

3 W przypadku gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw warunkiem zaspokojenia popytu na pieniądz potrzebny do sfinansowania konsumpcji i inwestycji jest z reguły podjęcie działalności gospodarczej.

4 W przypadku przedsiębiorstw warunkiem zaspokojenia popytu na dochód i pokrycia kosztów poniesionych na wytworzenie towarów i usług jest zaakceptowanie ich przez nabywcę.

5 Sytuacja dochodowa przedsiębiorstw silnie rzutuje na sytuację dochodową gospodarstw domowych.
Dochody publiczne zależą od dochodów gospodarstw domowych i dochodów przedsiębiorstw.

6 Państwo nie jest w stanie wytwarzać dochodów niezbędnych do jego działalności. Musi ono sięgać do dochodów wypracowanych przez inne podmioty. W gospodarce pieniężnej dochody te przyjmują różne formy, a zewnętrzne potrzeby dochodowe państwa przejawiają się jako popyt państwa na pieniądz, który może być zaspokojony poprzez: Przymusowe sięganie do dochodów innych podmiotów, Zaciąganie pożyczek.

7 Dla państwa typowa jest metoda pierwsza, ponieważ państwo nie jest w stanie samodzielnie wytwarzać dochodów. Państwo korzysta przy tym z wszelkich atrybutów władzy, stosując represje wobec podmiotów, które opierają się przekazaniu części dochodów na rzecz państwa.

8 Wpływy publiczne – wszystkie środki zasilające rachunki władz publicznych. Oprócz dochodów publicznych do wpływów publicznych zalicza się również wszelkiego rodzaju pożyczki: Kredyty z banku centralnego, Kredyty z banków komercyjnych, Pożyczki od rządów zagranicznych, Pożyczki od banków zagranicznych, Wpływy ze sprzedaży bonów skarbowych, Wpływy ze sprzedaży obligacji municypalnych, Wpływy związane z innymi instrumentami finansowymi potwierdzającymi zaciąganie pożyczek przez władze publiczne.

9 Dochody publiczne oznaczają definitywne (bezzwrotne) zasilenie finansowe władz publicznych.
Ich źródłem są dochody innych podmiotów. Można wyróżnić następujące rodzaje dochodów: Daniny publiczne Dochody publiczne z majątku i praw majątkowych, Pozostałe dochody.

10 Daniny publiczne – są klasycznym ciężarem nakładanym na gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa.
Ich główną cechą jest to, że podmiot ponoszący ciężar daniny publicznej nie otrzymuje w zamian za to żadnego bezpośredniego świadczenia.

11 Dochody publiczne z majątku praw majątkowych są rezultatem zaangażowania majątku w procesy gospodarcze. Do pozostałych dochodów publicznych zalicza się: Opłaty, Składki na ubezpieczenie społeczne, Składki na ubezpieczenie zdrowotne, Składki na różne fundusze publiczne.

12 Dochody budżetowe to strumień środków pozyskiwanych w różnej formie zarówno od rozmaitych podmiotów gospodarki krajowej, jak i podmiotów zagranicznych. Dochody te nie powodują żadnych zobowiązań finansowych w stosunku do płatników. Wielkości poszczególnych pozycji dochodów mają charakter prognozy.

13 Podatki: Pośrednie (VAT, akcyzy), Podatek od gier, Bezpośrednie (od osób prawnych, od osób fizycznych).

14 Dochody niepodatkowe:
Dywidendy Skarbu Państwa, Wypłaty z zysku NBP, Cła, Dochody jednostek budżetowych, Wpłaty z gmin, Pozostałe dochody niepodatkowe.

15 Dochody zagraniczne: Odsetki od udzielonych kredytów, Odsetki od rachunków specjalnych, Prowizje od kredytów gwarantowanych, Dochody z tytułu zarządzania długiem zagranicznym


Pobierz ppt "Dochody budżetu państwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google