Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fot. MS Office Clipchart Gallery

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fot. MS Office Clipchart Gallery"— Zapis prezentacji:

1 Fot. MS Office Clipchart Gallery
Wdrażanie projektów współpracy - Działanie 4.2 Osi 4 Leader PROW Krzyżowa, 14 lipca 2009 r.

2 Ustawa z dn. 07 marca 2007 o wspieraniu ROW z EFFROW
Rozporządzenia wdrożeniowe dla osi 4 Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (lipiec 2007,NSR, PROW ) Rozp. Rady 1698/2005 z dnia 20 września w srpawie wsparcia ROW z EFRROW Ustawa z dn. 07 marca 2007 o wspieraniu ROW z EFFROW Rozporządzenia szczegółowe...

3 Rozporządzenia szczegółowe dla osi 4 Leader
Rozporządzenie Ministra rolnictwa i rozwoju wsi: w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania i wypłaty pomocy w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania i wypłaty pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

4 Procedura i harmonogram wyboru lokalnych grup działania, w tym kryteria wyboru
Instytucja Zarządzająca (IZ) deleguje część swoich zadań w zakresie wyboru LGD w ramach wdrażania PROW na rzecz samorządów województw (SW). Samorządy województw w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą ogłaszają nabór wniosków LGD na realizację lokalnej strategii rozwoju najpóźniej w trzecim kwartale 2009 r. LGD składa wniosek na realizację lokalnej strategii rozwoju do SW, na terenie którego ma siedzibę. Wybór LGD odbywa się na podstawie kryteriów, określonych na poziomie krajowym przez Instytucję Zarządzającą, odnoszących się do potencjału organizacyjno administracyjnego LGD oraz jakości LSR. Umowy podpisywane są z wybranymi lokalnymi grupami działania przez odpowiedni samorząd województwa. Wnioski o pomoc oraz wnioski o płatność składane przez LGD weryfikuje SW. Zweryfikowane przez SW wnioski o płatność przekazywane są do Agencji Płatniczej, pełniącej funkcje płatnicze w ramach osi 4. W następnej kolejności realizowane będą działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania”, „Wdrażanie projektów współpracy”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

5 od 17 listopada 2008r. do 15 stycznia 2009r
od 17 listopada 2008r. do 15 stycznia 2009r. – nabór na wnioski o wybór i funkcjonowanie – wybór LGD przez Zarząd Województwa r. – podpisanie ostatniej z 19 umów dotyczącą warunków i sposobu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) między Samorządem Województwa Dolnośląskiego a lokalnymi grupami działania wybranymi do realizacji LSR. Na Dolnym Śląsku w latach powstało bądź realizowało „schemat II Leader” 14 Lokalnych Grup Działania w charakterze fundacji, z czego 12 posiadających siedzibę na Dolnym Śląsku. Swym zasięgiem, grupy obejmowały trochę ponad połowę obszaru województwa. W roku 2008 przystępując do realizacji działania Leader objętego PROW , zarejestrowało się kolejnych 8 Lokalnych Grup Działania, w tym 7 z siedzibą w naszym województwie. Obecnie na terenie Dolnego Śląska istnieją 22 lokalne grupy działania LGD, z których 19 posiada siedzibę na tym terenie.

6 148,- zł x liczba mieszkańców z obszaru objętego LSR :
Oś 4 Leader PROW : liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze objętym LSR (dane GUS w dniu 31 grudnia 2006 r.) 148,- zł x liczba mieszkańców z obszaru objętego LSR : 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju x116 zł 4.21 Wdrażania projektów współpracy x3 zł (1 + 2) 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania x 29 zł

7 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 2 142 524 450 PLN – 78%
Budżet – informacje z ogłoszenia o wybór lgd Wysokość dostępnych środków przeznaczonych na realizację lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dla obszaru całego kraju wynosi dla działania: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 2 142 524 450 PLN – 78% 4.21 Wdrażania projektów współpracy 51 793 500 PLN – 2% 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania 524 840 800 PLN – 20%

8 4.21 Wdrażania projektów współpracy x3 zł (1 + 2)
Omówienie założeń rozporządzenia […] § 2. Pomoc jest przyznawana na operacje polegające na przygotowaniu lub realizacji projektów współpracy […] 4.21 Wdrażania projektów współpracy x3 zł (1 + 2) a) Przygotowanie 1zł b) Realizacja 2zł

9 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy
Beneficjent – LGD W ramach działania wyróżniamy dwie operacje: 1. Przygotowanie projektu współpracy, 2. Realizacja projektu współpracy. Dla każdej z operacji przewidziana jest odrębna procedura. Dla każdej operacji zawierana jest oddzielna umowa. Każda z operacji kończy się złożeniem wniosku o płatność ostateczną.

10 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy
Pomoc jest przyznawana na przygotowanie oraz realizację projektów współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej: - zawartych w LSR - nieuwzględnionych w LSR, ale zgodnych z celami LSR opracowanej i realizowanej przez LGD.

11 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy
„Współpraca międzyterytorialna” oznacza współpracę w ramach Państwa Członkowskiego. „Współpraca transnarodowa” oznacza współpracę pomiędzy terytoriami w kilku Państwach Członkowskich oraz z terytoriami w krajach trzecich.

12 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy
1) muszą zakładać realizację wspólnych przedsięwzięć; 2) mogą angażować, poza LGD, inne partnerstwa będące grupami lokalnych partnerów, które zajmują się zagadnieniem rozwoju obszarów wiejskich; 3) jeżeli dotyczą obszarów spoza UE, wówczas wydatki poniesione w ramach realizacji tej części projektu, nie kwalifikują się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

13 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy - kryteria dostępu
Przynajmniej jeden spośród partnerów biorących udział w projekcie współpracy musi być LGD wybraną w ramach realizacji osi 4 LEADER PROW i tylko koszty związane z uczestnictwem tego partnera w projekcie są kosztem kwalifikowalnym i mogą być pokryte ze środków osi Leader.

14 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy - kwalifikowalność kosztów
Jeżeli partnerem projektu współpracy jest inne partnerstwo będące grupą lokalnych partnerów, zajmujące się zagadnieniem rozwoju obszarów wiejskich, wówczas koszty przez nie poniesione nie stanowią kosztu kwalifikowanego projektu. W takim wypadku jedynie koszty koordynacji są kwalifikowane.

15 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy - kryteria dostępu
jest zgodny z lokalną strategią rozwoju; spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1698/2005 oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1974/2006; nie przewiduje finansowania z udziałem innych środków publicznych z wyłączeniem przypadku współfinansowania: z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

16 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy - przygotowanie projektu współpracy
Pomoc na operację polegającą na przygotowaniu projektu współpracy jest przyznawana, jeżeli operacja ta będzie realizowana w nie więcej niż dwóch etapach, a jej zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, na podstawie której została przyznana ta pomoc, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r. Płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25 % łącznej planowanej kwoty pomocy.

17 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy - realizacja projektu współpracy
uzyskał co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów, jaką można przyznać w ramach oceny zgodności projektu współpracy z kryteriami wyboru; w ramach którego powołano koordynatora lub osobę współpracująca z koordynatorem (gdy wnioskująca LGD nie jest koordynującą LGD)

18 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy - realizacja projektu współpracy
Pomoc na operację polegającą na realizacji projektu współpracy jest przyznawana, jeżeli operacja ta będzie realizowana: w nie więcej niż ośmiu etapach, przy czym w danym roku liczba etapów nie może przekroczyć 4; w okresie nie dłuższym niż 48 miesięcy; jej zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

19 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy - wysokość pomocy
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW na lata , dla jednej LGD stanowi iloczyn liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, na obszarze objętym LSR, według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r., i kwoty 3 zł w tym na przygotowanie projektu nie więcej niż 1 zł.

20 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy - kwalifikowalność kosztów
Pomoc przyznaje się w formie refundacji kosztów: 1) przygotowania lub realizacji projektu współpracy, 2) poniesionych od dnia, w którym została zawarta umowa, jednakże:

21 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy - kwalifikowalność kosztów
W przypadku przyznania pomocy, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty (określone w rozporządzeniu) poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy – w przypadku realizacji projektu współpracy, a w przypadku kosztów przygotowania projektu współpracy, jeżeli zostały poniesione nie wcześniej niż rok przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

22 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy - kwalifikowalność kosztów – przygotowanie projektu współpracy Do kosztów kwalifikowalnych operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy zalicza się, niezbędne do realizacji tej operacji, koszty: organizacji i przeprowadzenia spotkań podmiotów, które mają realizować projekt współpracy, zwanych dalej „partnerami projektu współpracy”, w tym koszty: podróży lub pobytu osób zaangażowanych ze strony LGD w przygotowanie projektu współpracy, najmu sprzętu lub pomieszczeń, tłumaczeń, opracowania, druku lub powielenia materiałów;

23 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy - kwalifikowalność kosztów – przygotowanie projektu współpracy wynagrodzenia za wykonanie badań, analiz, opracowań, studiów lub planów wykonalności, planów rozwoju gospodarczego lub planów rozwoju przedsiębiorczości; wynagrodzenia za świadczenie usług prawniczych.

24 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy - kwalifikowalność kosztów – realizacja projektu współpracy Do kosztów kwalifikowalnych operacji polegającej na realizacji projektu współpracy zalicza się, niezbędne do realizacji tej operacji, koszty: organizacji wyjazdów związanych z realizacją projektu współpracy, w tym koszty: podróży lub pobytu osób zaangażowanych ze strony LGD w realizację projektu współpracy, tłumaczeń;

25 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy - kwalifikowalność kosztów – realizacja projektu współpracy najmu sal lub innych powierzchni lub dzierżawy gruntu; przygotowania dokumentacji technicznej, badań lub analiz; zakupu, najmu lub dzierżawy oraz montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu lub oprogramowania, z wyłączeniem środków transportu, przy czym koszt zakupu zalicza się do kosztów kwalifikowalnych jedynie w przypadku gdy koszt najmu albo dzierżawy przekraczałby koszt zakupu;

26 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy - kwalifikowalność kosztów – realizacja projektu współpracy zakupu materiałów lub przedmiotów; zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich; robót budowlanych; nadzoru autorskiego lub inwestorskiego; organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;

27 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy - kwalifikowalność kosztów – realizacja projektu współpracy opracowania, druku lub powielenia oraz dystrybucji materiałów informacyjnych, w tym audiowizualnych, dotyczących projektu współpracy, zakupu lub wynajęcia powierzchni reklamowych, zakupu czasu antenowego oraz zamieszczenia materiałów prasowych w prasie; wytyczenia lub oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych, w tym pomników przyrody, obiektów historycznych, przyrodniczych, kulturalnych lub sakralnych, wykraczających poza obszar LSR;

28 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy - kwalifikowalność kosztów – realizacja projektu współpracy utworzenia lub aktualizacji baz danych, w tym bazy informacji turystycznej; tworzenia stron internetowych; wynagrodzenia za świadczenie usług, w tym usług prawniczych lub księgowych; opłat sądowych i opłat za licencje lub patenty.

29 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy - kwalifikowalność kosztów – realizacja projektu współpracy Do kosztów kwalifikowalnych, nie zalicza się rat zapłaconych z tytułu umowy leasingu oraz zakupu rzeczy używanych, z wyłączeniem rzeczy związanych z lokalną kulturą lub dziedzictwem historycznym.

30 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy - kwalifikowalność kosztów
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT), poniesiony w związku z poniesieniem kosztów przygotowania lub realizacji projektu współpracy.

31 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy - terminy składania wniosków
na operacje polegające na przygotowaniu projektu współpracy można składać do dnia 30 czerwca 2013 r., na operacje polegające na realizacji projektu współpracy można składać do dnia 31 grudnia 2013 r. Pierwszy wniosek o przyznanie pomocy można złożyć nie wcześniej niż w dniu, w którym został dokonany wybór LGD do realizacji LSR.

32 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy - dokumenty będące załącznikami do wniosku
1) dokumenty potwierdzające wolę partnerów projektu współpracy do jego realizacji – w przypadku operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy; 2) umowę o wspólnej realizacji projektu współpracy zawartą ze wszystkimi partnerami projektu współpracy – w przypadku operacji polegającej na realizacji projektu współpracy.

33 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy - wola partnerów projektu współpracy
Dokument powinien zawierać w szczególności: dane identyfikujące partnerów projektu współpracy; opis celów projektu współpracy i głównych zadań objętych tym projektem; określenie grupy podmiotów, do których projekt współpracy jest skierowany lub których udział założono w realizacji projektu; wskazanie osoby odpowiedzialnej ze strony każdego z partnerów projektu współpracy za przygotowanie projektu.

34 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy - umowa o wspólnej realizacji projektu
Umowa zawiera w szczególności: dane identyfikujące partnerów projektu współpracy; opis celów projektu współpracy i głównych zadań objętych tym projektem; określenie grupy podmiotów, do których projekt współpracy jest skierowany lub których udział założono w realizacji projektu; oraz …

35 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy - umowa o wspólnej realizacji projektu
… oraz: opis działalności partnerów projektu współpracy, w tym wskazanie zakresu tej działalności i obszaru, na jakim jest prowadzona; określenie roli każdego z partnerów projektu współpracy w realizacji zadań objętych projektem; wskazanie koordynatora i osoby odpowiedzialnej ze strony każdego z partnerów projektu współpracy za realizację projektu; okres realizacji projektu współpracy; harmonogram realizacji projektu współpracy oraz wskazanie miejsca realizacji poszczególnych zadań objętych projektem.

36 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy - kryteria wyboru projektów współpracy
Czy w realizację projektu współpracy zaangażowanych jest więcej niż dwóch partnerów? Czy w projekcie współpracy została precyzyjnie określona i opisana grupa podmiotów, do których ten projekt jest skierowany lub których udział założono w realizacji tego projektu?

37 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy - kryteria wyboru projektów współpracy
Czy cele projektu współpracy są mierzalne, określone w czasie i możliwe do osiągnięcia w okresie realizacji projektu? Czy projekt współpracy ma innowacyjny charakter dla danego obszaru? Czy projekt współpracy opiera się o lokalne zasoby?

38 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy - kryteria wyboru projektów współpracy
Czy zadania objęte projektem współpracy wykraczają poza wymianę doświadczeń między partnerami? Czy realizacja projektu współpracy pozwoli na pobudzenie lub utrzymanie aktywności środowisk lokalnych w trakcie lub po zakończeniu realizacji projektu? Czy projekt współpracy będzie realizowany w sposób systematyczny i ciągły w okresie zapewniającym efektywne wydatkowanie środków finansowych?

39 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy - kryteria wyboru projektów współpracy
Zarządzanie projektem współpracy – kwalifikacje i doświadczenie koordynatora istotne z punktu widzenia realizacji projektu współpracy, a jeżeli LGD ubiegająca się o przyznanie pomocy nie jest koordynującą LGD, kwalifikacje i doświadczenie osoby, która będzie współpracować z koordynatorem:

40 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy - kryteria wyboru projektów współpracy
w przypadku międzynarodowych projektów współpracy –udokumentowana znajomość co najmniej jednego języka roboczego Unii Europejskiej (angielski, niemiecki lub francuski) lub języka kraju, z którego pochodzi partner projektu współpracy; doświadczenie w zarządzaniu projektami o zakresie podobnym do zakresu ocenianego projektu współpracy.

41 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy - terminy rozpatrywania wniosków
Wniosek o przyznanie pomocy na operację polegającą na przygotowaniu projektu współpracy rozpatruje się w terminie miesiąca od dnia jego złożenia, Wniosek o przyznanie pomocy na operację polegającą na realizacji projektu współpracy – w terminie 2 miesięcy od dnia jego złożenia.

42 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy - wyprzedzające finansowanie
ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 304) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 156, poz. 968)

43 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy - instrumenty wyprzedzającego finansowania
Beneficjent ma prawo, ale nie musi, korzystać z jednego lub dwóch instrumentów: środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – „środki z ARiMR” środki z budżetu państwa w formie oprocentowanej pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego – „pożyczka z BGK” To są dwie odrębne procedury.

44 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy - instrumenty wyprzedzającego finansowania
Środki z ARiMR mogą być przekazane do wysokości udziału krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), czyli do 20% przyznanej pomocy. (art. 10c ust. 2 ustawy o uruchamianiu…) Pożyczka z BGK może być udzielona do wysokości udziału środków z EFRROW, czyli do 80% przyznanej pomocy. (art. 10d ust. 3 ustawy o uruchamianiu…)

45 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy - procedura przyznania środków z ARiMR
Aby otrzymać środki z ARiMR należy we wniosku o przyznanie pomocy w ramach danego działania wypełnić odpowiednią rubrykę. Środki przekazane zostaną na podstawie umowy przyznania pomocy w ramach danego działania. Wypłata nastąpi po podpisaniu umowy przyznania pomocy.

46 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy - wniosek o płatność
wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, lecz nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia.

47 Dziękuję za uwagę 071 / 776 95 94 andrzej.solinski@umwd.pl


Pobierz ppt "Fot. MS Office Clipchart Gallery"

Podobne prezentacje


Reklamy Google