Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 12 czerwca 2008 r.1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 2 kwietnia 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 12 czerwca 2008 r.1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 2 kwietnia 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 12 czerwca 2008 r.1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 2 kwietnia 2009 r. PRIORYTET 6 – Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (,,Turystyka i Kultura) Działanie 6.4 Turystyka kulturowa Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

2 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 12 czerwca 2008 r.2 Planowane nabory w ramach Priorytetu 6 – Turystyka i Kultura 1. Nabór w ramach Działania 6.1Turystyka uzdrowiskowa Nabór nr 8/K/6.1/2009 (Turystyka uzdrowiskowa) Termin naboru - od 30.03.2009 do 1.06.2009 r. 2. Nabór w ramach Działania 6.2 Turystyka aktywna Nabór 9/K/6.2/2009 – (Turystyka aktywna) Termin naboru - od 30.03.2009 do 1.06.2009 r. 3. Nabór w ramach Działania 6.4 Turystyka kulturowa - poza szlakami Nabór nr 11/K/6.4/2009 (Turystyka kulturowa - poza szlakami) Termin naboru - od 30.03.2009 do 1.06.2009 r. Priorytet 6 -,,Turystyka i Kultura - Działanie 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 2Wrocław, 2 kwietnia 2009 r.

3 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 12 czerwca 2008 r.3 4. Nabór w ramach Działania 6.4 Turystyka kulturowa – na szlakach Nabór nr 12/K/6.4/2009 (Turystyka kulturowa - na szlakach); Termin naboru - od 31.03.2009 r. do 8.06.2009 r. 5. Nabór w ramach Działania 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową Nabór 13/K/6.5/2009 – (schroniska); Termin naboru – od 31.03.2009 r. do 3.06.2009 r. Priorytet 6 -,,Turystyka i Kultura - Działanie 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 3Wrocław, 2 kwietnia 2009 r.

4 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 12 czerwca 2008 r.4 Cel działania 6.4: Celem działania jest bardziej efektywne wykorzystanie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie działalności instytucji kultury, co przyczyni się do rozszerzenia oferty turystycznej i kulturalnej regionu Działanie 6.4 – Turystyka kulturowa 4Wrocław, 2 kwietnia 2009 r.

5 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 12 czerwca 2008 r.5 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego5Wrocław, 2 kwietnia 2009 r. Beneficjenci Działania 6.4 - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; -administracja rządowa; - szkoły wyższe; -instytucje kultury: samorządowe, państwowe oraz współprowadzone z Ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego; -kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; -organizacje pozarządowe, w tym regionalne i lokalne organizacje turystyczne; -spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku bądź przeznaczające zysk wyłącznie na cele statutowe w których w obu powyższych przypadkach udział większościowy – ponad 50 % akcji, udziałów itp. – posiadają jednostki sektora finansów publicznych i/lub podmioty prawa publicznego określone w dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. L 134 z 30.04.2004 r.)

6 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 12 czerwca 2008 r.6 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego6Wrocław, 2 kwietnia 2009 r. Okres realizacji projektu w Działaniu 6.4 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. do wydatków kwalifikowanych zaliczyć można wydatki poniesione od dnia 01.01.2007 r., w tym poniesione na projekty, których realizacja rozpoczęła się przed tą datą; Termin rozpoczęcia kwalifikowalności w odniesieniu do projektów, w których występuje pomoc publiczna, powinien być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie zasadami; Zakończenie finansowe realizacji projektu musi zostać dokonane najpóźniej do dnia 31.05.2013 r. (należy przez to rozumieć datę poniesienia ostatniego wydatku w projekcie czyli dokonanie przez Beneficjenta zapłaty na podstawie ostatniej faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, dotyczącej wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu). Data ta wpisywana jest przez beneficjenta w polu F Wniosku o dofinansowanie data zakończenia finansowego realizacji projektu. Beneficjent składa ostatni wniosek o płatność w terminie do 30 dni od dnia zakończenia finansowego realizacji projektu, nie później niż do dnia 30.06.2013 r.

7 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 12 czerwca 2008 r.7 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego7Wrocław, 2 kwietnia 2009 r. Nabory w ramach Działania 6.4 Nabór nr 11/K/6.4/2009 (,,Turystyka kulturowa – poza szlakami) Termin naboru – od 30.03.2009 r. do 01.06.2009 Nabór nr 12/K/6.4/2009 (,,Turystyka kulturowa – na szlakach) - zamknięty katalog obiektów, które mogę się starać o dofinansowanie w ramach tego konkursu stanowią załączniki do uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2009 r. nr 2445/III/09 oraz załącznik do uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2009 r. Nr 2525/III/09. Termin naboru – od 31.03.2009 r. do 08.06.2009 Projekty dotyczące: -obiektów dziedzictwa historycznego nie zlokalizowanych na szlakach turystycznych (nabór 11/K/6.4/2009) -obiektów dziedzictwa historycznego zlokalizowanych na szlakach turystycznych (nabór 12/K/6.4/2009) o znaczeniu regionalnym polagające na: a)konserwacji, restauracji oraz robót budowlanych (w przypadku nieruchomości) nieruchomych i ruchomych obiektów wpisanych jednostkowo do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków (zgodnie z definicjami zawartymi w,,Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 nr 162 poz. 1568 z późn zm.))

8 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 12 czerwca 2008 r.8 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego8Wrocław, 2 kwietnia 2009 r. Nabory w ramach Działania 6.4 b)adaptacji i wykorzystania zabytków (wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków) do pełnienia nowych funkcji wraz zakupem niezbędnego sprzętu; c)dostosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych; d) inwestycje dotyczące termomodernizacji oraz wykorzystania energii słonecznej (jako jeden z elementów projektów wymienionych w pkt. a, b); e) adaptacji i zastosowania środków ochrony (np. przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej) w ww. obiektach; f)przedsięwzięcia dotyczące drogowej infrastruktury towarzyszącej (np. parkingi) przy obiektach atrakcyjnych turystycznie (jako jeden z elementów projektów, o których mowa w pkt. a, b). Rodzaje kategorii interwencji w ramach ogłoszonych naborów z Działania 6.4 (57) Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych ( 58) Ochrona i zachowania dziedzictwa kulturowego

9 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 12 czerwca 2008 r.9 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego9Wrocław, 2 kwietnia 2009 r. Alokacja w ramach Działania 6.4 Alokacja w ramach naboru 11/K/6.4/2009 10 041 976 Euro (47 157 119 PLN) Alokacja w ramach naboru 12/K/6.4/2009 18 650 000 Euro (87 580 400 PLN) (wg kursu 1 Euro = 4,6960 PLN Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. 26.02.2009 r.) O podziale kwot na poszczególne projekty w ramach alokacji w danym działaniu decyduje Zarząd Województwa.

10 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 12 czerwca 2008 r.10 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego10Wrocław, 2 kwietnia 2009 r. Minimalna/maksymalna wartość projektu -Minimalna całkowita wartość projektu wynosi 100 000 PLN -W ramach działania możliwa będzie realizacja projektów z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego o całkowitej kwocie wydatków kwalifikowanych do 20 mln PLN z wyjątkiem projektów dotyczących: -konserwacji zabytków ruchomych; -zabezpieczenia zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem; -projektów realizowanych przez instytucje kultury państwowe i współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego oraz uczelnie artystyczne; których całkowita wartość wydatków kwalifikowanych nie może przekroczyć 4 mln PLN.

11 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 12 czerwca 2008 r.11 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego11Wrocław, 2 kwietnia 2009 r. Działanie 6.4 - Turystyka kulturowa Maksymalny poziom dofinansowania z EFRR Projekty nie objęte pomocą publiczną – max 70 % wydatków kwalifikowalnych Projekty objęte pomocą publiczną - zgodnie z zasadami pomocy publicznej minimalny wkład własny JST, który musi pochodzić ze środków własnych lub pożyczek - 1% całkowitych kosztów projektu.

12 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 12 czerwca 2008 r.12 Preferencje i wymogi dla poszczególnych priorytetów i działań RPO WD wynikają bezpośrednio z opisów poszczególnych osi priorytetowych Programu (pkt 2 Cel i uzasadnienie Priorytetu). Preferencje i wymogi znajdują odzwierciedlenie: w zapisach Uszczegółowienia RPO WD tj. opisie priorytetów oraz celach i uzasadnieniach poszczególnych działań RPO WD; w kryteriach oceny i wyboru projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący. Preferencje w ramach Działania 6.4 – Turystyka kulturowa 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego12Wrocław, 2 kwietnia 2009 r.

13 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 12 czerwca 2008 r.13 Realizowane projekty muszą wpisywać się w założenia Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego (którego częścią są Koncepcje Rozwoju Subregionalnych Produktów Turystycznych) – weryfikacja nastąpi: 1. Na etapie oceny merytorycznej: na podstawie kryterium kluczowego Spójność zewnętrzna projektu (sekcja 2.5). Niezależni eksperci dokonują oceny projektu ustalając, czy istnieje związek między celami projektu, a odpowiednimi dokumentami sektorowymi lub strategicznymi o charakterze lokalnym/regionalnym?. Oznacza to, że w punkcie D Zgodność z dokumentami strategicznymi należy uwzględnić powiązania projektu z Programem Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego. 2. Na etapie oceny strategicznej dokonywanej przez Zarząd Województwa, który może wziąć pod uwagę wpływ projektu na realizację Programu Rozwoju Turystyki, w tym fakt wpisania projektu w Koncepcje Rozwoju Subregionalnych Produktów Turystycznych. Kryterium : Wpływ projektu na realizację Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, w którym badane będzie w jakim stopniu projekt przyczynia się do realizacji celów zapisanych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Maksymalnie można uzyskać 30 pkt. z czego, po 15 pkt. za: - pilność osiągnięcia efektów realizacji projektów ze względu na ich wpływ na realizację SRWD, - wpływ efektów realizacji projektów na wdrożenie SRWD w kontekście równomiernego rozwoju społeczno – gospodarczego Dolnego Śląska. Preferencje w ramach Działania 6.4 – Turystyka kulturowa 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego13Wrocław, 2 kwietnia 2009 r.

14 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 12 czerwca 2008 r.14 Realizowane projekty powinny wykazywać wyraźny wpływ na gospodarkę regionu. Istotne będą przede wszystkim te przedsięwzięcia, które przyciągną turystów spoza regionu - weryfikacja tej preferencji nastąpi: na etapie oceny merytorycznej – na podstawie kryterium kluczowego,,Adekwatność projektu do celu działania (sekcja 2.1) Preferowane będą projekty będące impulsem do podejmowania kolenych przedsięwzięć (np. związanych z adaptacją i wykorzystaniem zabytków do pełnienia nowych funkcji mających pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy regionu), które przyczynią się do powstawania nowych miejsc pracy – weryfikacja tej preferencji nastąpi: na etapie oceny strategicznej - dokonywanej przez Zarząd Województwa na podstawie kryterium strategicznego wyboru projektów,,Wpływ projektu na rozwój sektora/branży. Preferowane będą projekty : -związane z miejscowościami, obiektami i imprezami o znaczeniu regionalnym, zlokalizowanymi na szlakach turystycznych o znaczeniu regionalnym - umożliwiające jak najszersze udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego preferencje te będą realizowane poprzez wyodrębnienie określonej kwoty w ramach naboru na projekty uwzględniające powyższe zapisy, np. projekty realizowane na wskazanych szlakach turystycznych o znaczeniu regionalnym, umożliwiające jak najszersze udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Preferencje w ramach Działania 6.4 – Turystyka kulturowa 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego14Wrocław, 2 kwietnia 2009 r.

15 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 12 czerwca 2008 r.15 Realizowane projekty powinny prowadzić do poszerzenia oferty artystycznej danej jednostki – weryfikacja tej preferencji nastąpi: na etapie oceny merytorycznej – na podstawie kryterium kluczowego,,Adekwatność projektu do celu działania (sekcja 2.1) Realizowane projekty powinny także w jak najszerszym aspekcie uwzględniać poprawę dostępu osób niepełnosprawnych do infrastruktury turystycznej oraz obiektów dziedzictwa kulturowego i instytucji kultury – weryfikacja tej preferencji nastąpi: na etapie oceny merytorycznej – na podstawie kryterium dodatkowego,,Wpływ realizacji projektu na politykę równych szans (sekcja 2.5) Preferencje w ramach Działania 6.4 – Turystyka kulturowa 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego15Wrocław, 2 kwietnia 2009 r.

16 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 12 czerwca 2008 r.16 - Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w obiektach wpisanych do rejestru zabytków będą wspierane w ramach priorytetu,,Przedsiębiorstwa i innowacyjność - Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową wspierane będą w ramach priorytetu,,Przedsiębiorstwa i Innowacyjność - m.in. projekty z zakresu rekultywacji zdegradowanych i zdewastowanych obszarów znajdujących się na terenach turystycznych czy uzdrowiskowych, mających na celu rekultywację i zagospodarowanie tych terenów na cele rekreacyjne i wypoczynkowe będą realizowane w ramach priorytetu,,Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne - Projekty w obiektach wpisanych do rejestru zabytków związane z ich dostosowaniem do potrzeb edukacji (dydaktyki) będą realizowane w ramach priorytetu Edukacja - Projekty w obiektach wpisanych do rejestru zabytków związane z ich dostosowaniem do potrzeb Zakładów Opieki Zdrowotnej działających w publicznym systemie ochrony zdrowia będą realizowane w ramach priorytetu Zdrowie W niniejszym priorytecie nie będą wspierane projekty, wskazane do realizacji na obszarze wsparcia w ramach priorytetu,,Miasta (wymienione w załączniku do Lokalnego Programu Rewitalizacji, zgodnie z wytycznymi IZ) Wewnętrzna linia demarkacyjna dla Priorytetu 6 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego16Wrocław, 2 kwietnia 2009 r.

17 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 12 czerwca 2008 r.17 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego17Wrocław, 2 kwietnia 2009 r. Działanie 6.4 Turystyka kulturowa Wydatki niekwalifikowalne ( Załącznik nr 6 do Uszczegółowienia RPO WD) 1Wydatki na utworzenie i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powstałych do obsługi obiektów oraz imprez, wydarzeń kulturalnych lub kampanii promocyjnych. 2Wydatki na szkolenia pracowników obiektów turystycznych. 3Wydatki bieżące. 4Zakup eksponatów, dzieł sztuki. 5Wydatki na konserwacje, restauracje i roboty budowlane związane z obiektami zabytkowymi lub ich częściami, nie przeznaczonymi na cele turystyczne/kulturowe i nie udostępnionych dla ruchu turystycznego, z wyjątkiem konserwacji i/lub restauracji fasady i dachów tychże budynków. 6Wydatki związane z termomodernizacją, wykorzystaniem energii słonecznej przekraczające 49 % wartości całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

18 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 12 czerwca 2008 r.18 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego18Wrocław, 2 kwietnia 2009 r. Działanie 6.4 Turystyka kulturowa Wydatki niekwalifikowalne ( Załącznik nr 6 do Uszczegółowienia RPO WD) 7Wydatki na zakup niezbędnego wyposażenia oraz wszelkie prace budowlane w ramach projektów dotyczących organizacji imprez/wydarzeń kulturalnych o znaczeniu co najmniej regionalnym. 8Wydatki na sprzęt służący digitalizacji przekraczające 49 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. 9Wydatki na budowę nowych obiektów instytucji kultury. 10Wydatki na projekty dotyczące obiektów dziedzictwa historycznego nie uwzględnionych jednostkowo w Wojewódzkim Rejestrze Zabytków (nie dotyczy instytucji kultury). 11Wydatki związane z drogową infrastrukturą towarzyszącą przy obiektach atrakcyjnych turystycznie przekraczające 49 % wartości całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

19 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 12 czerwca 2008 r.19 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego19Wrocław, 2 kwietnia 2009 r. Wskaźniki osiągnięcia celów projektu należy zdefiniować wskaźniki w taki sposób, aby dostarczały łatwo weryfikowalnych informacji, na podstawie których można zmierzyć postęp realizacji projektu względem przyjętych założeń należy unikać wyboru takich wskaźników, które nie są związane z istotą projektu oraz tych zbyt skomplikowanych należy wykorzystać w pierwszej kolejności wskaźniki opisujące cele i priorytety programu, które w Uszczegółowieniu RPO WD są oznaczone symbolem RPO, a w rozwijanej liście w Generatorze Wniosków są wyróżnione poprzez (*). Jeżeli użycie tych wskaźników jest niemożliwe lub niecelowe ze względu na charakter projektu należy wykorzystać wskaźniki agregowane w Krajowym Systemie Informatycznym, które w Uszczegółowieniu RPO WD są oznaczone symbolem MRR, a na rozwijanej liście w Generatorze wniosków są wyróżnione poprzez (**). Jeżeli użycie tych wskaźników jest niemożliwe lub niecelowe to należy skorzystać z pozostałych

20 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 12 czerwca 2008 r.20 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego20Wrocław, 2 kwietnia 2009 r. Wskaźniki osiągnięcia celów projektu DEFINICJE (WSKAŹNIKI): 1.OBIEKT - w rozumieniu przepisów Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.) 2. TERMOMODERNIZACJA - w rozumieniu przepisów Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 1998 r., Nr 162, poz. 1121) 3. MODERNIZACJA - poprzez modernizację rozumie się rozbudowę, przebudowę lub nadbudowę obiektu budowlanego podnoszącą standard obiektu, która nie polega wyłącznie na odtworzeniu stanu pierwotnego (zgodnie z definicją zawartą w RPO WD 2007-2013). 4. INSTYTUCJE KULTURY - zgodnie z art. 8-10 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U z 2001 r. Nr 13, poz.123, z późn. zm.) przez pojęcie instytucji kultury bez bliższego określenia, należy rozumieć zarówno państwową, jak i samorządową instytucje kultury. Ministrowie oraz kierownicy urzędów organizują działalność kulturalną, tworząc państwowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.

21 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 12 czerwca 2008 r.21 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego21Wrocław, 2 kwietnia 2009 r. Wskaźniki osiągnięcia celów projektu DEFINICJE (WSKAŹNIKI) cd: 5.ŚRODEK TRWAŁY - środek na stałe zainstalowany w projekcie (niezbędny do realizacji projektu), który nie był współfinansowany z publicznych środków krajowych ani wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu danego środka trwałego przez Beneficjenta, włączony w ewidencję środków trwałych, traktowany przez Beneficjenta jako wydatek inwestycyjny zgodnie z przepisami o rachunkowości. 6. DIGITALIZACJA - digitalizacja rozumiana jest jako przetworzenia linearnego dotąd nośnika słowa drukowanego, dźwięku lub obrazu (stabilnego bądź ruchomego) na jego cyfrowy odpowiednik.

22 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 12 czerwca 2008 r.22 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego22Wrocław, 2 kwietnia 2009 r. Wskaźniki produktu dla Działania 6.4 Nazwa wskaźnikaOpisOznaczenie Kubatura obiektów zabytkowych nieruchomych poddanych procesowi konserwacji i/lub restauracji (m3) Kubatura obiektów zabytkowych nieruchomych, wpisanych do Rejestru zabytków prowadzonym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, poddanych procesowi konserwacji, restauracji w myśl Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162 poz. 1568). Definicja "obiektu" zgodnie ze słownikiem - poz. 1. Liczba mierzona na zakończenie realizacji projektu na postawie protokołu odbioru końcowego robót. Liczba obiektów zabytkowych nieruchomych poddanych procesowi konserwacji i/lub restauracji - udostępnionych dla ruchu turystycznego (szt.) Wskaźnik zostanie zdefiniowany przez MRR. Dotyczy kategorii interwencji nr 58 "Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego". RPO (MRR) Liczba obiektów/zbiorów poddanych konserwacji i/lub restauracji (szt.) Wskaźnik zostanie zdefiniowany przez MRR. MRR Liczba obiektów zabytkowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (szt.) Liczba obiektów zabytkowych wpisanych do Rejestru zabytków prowadzonym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Definicja "obiektu" zgodnie ze słownikiem - poz. 1. MRR

23 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 12 czerwca 2008 r.23 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego23Wrocław, 2 kwietnia 2009 r. Wskaźniki produktu dla Działania 6.4 Nazwa wskaźnikaOpisOznaczenie Liczba obiektów zabytkowych objętych systemem środków ochrony przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej (szt.) Ostateczną definicję wskaźnika opracuje MRR, propozycja definicji IZ RPO: liczba obiektów zabytkowych wpisanych do Rejestru zabytków prowadzonym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, które zostały wyposażone w system środków ochrony przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej. Definicja "obiektu" zgodnie ze słownikiem - poz. 1. Wskaźnik mierzony na zakończenie realizacji projektu na postawie protokołu odbioru końcowego robót. Liczba budynków poddanych procesowi termomodernizacji (szt.) Definicja "termomodernizacji" zgodnie ze słownikiem - poz. 2. weryfikacja wskaźnika będzie dokonywana na podstawie protokołu odbioru robót/protokołu zdawczo-odbiorczego. Liczba obiektów wykorzystujących energię słoneczną (szt.) Liczba obiektów wykorzystujących energię powstałą z kolektorów słonecznych. Definicja "obiektu" zgodnie ze słownikiem - poz. 1. Wskaźnik mierzony na zakończenie realizacji projektu na podstawie protokołu odbioru końcowego robót/protokołu zdawczo odbiorczego. Liczba obiektów zmodernizowanych zajmowanych przez instytucje kultury (szt.) Ostateczną definicję wskaźnika opracuje MRR, propozycja definicji IZ RPO: definicja "modernizacji" zgodnie ze słownikiem - poz. 3; definicja "obiektu" zgodnie ze słownikiem - poz. 1; definicja "instytucji kultury" zgodnie ze słownikiem - poz. 4. Wskaźnik mierzony na zakończenie realizacji projektu na podstawie protokołu odbioru końcowego robót/protokołu zdawczo odbiorczego. MRR

24 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 12 czerwca 2008 r.24 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego24Wrocław, 2 kwietnia 2009 r. Wskaźniki produktu dla Działania 6.4 Nazwa wskaźnikaOpisOznaczenie Kubatura obiektów zmodernizowanych zajmowanych przez instytucje kultury (m3) Kubatura zajmowanych przez instytucję kultury obiektów. Definicja "modernizacji" zgodnie ze słownikiem - poz. 3. Definicja "obiektu" zgodnie ze słownikiem - poz. 1. Definicja "instytucji kultury" zgodnie ze słownikiem - poz. 4. Wskaźnik mierzony na zakończenie realizacji projektu na podstawie protokołu odbioru końcowego robót/protokołu zdawczo odbiorczego. Liczba obiektów instytucji kultury dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (szt.) Ostateczną definicję wskaźnika opracuje MRR, propozycja definicji IZ RPO: liczba obiektów instytucji kultury dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; definicja "obiektu" zgodnie ze słownikiem - poz. 1; definicja "instytucji kultury" zgodnie ze słownikiem - poz. 4. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego robót i/lub protokołu odbioru robót. MRR Liczba zakupionego sprzętu dla instytucji kultury (szt.) Przez liczbę zakupionego sprzętu rozumie się sprzęt (środki trwałe) niezbędny do osiągnięcia celów projektu. Definicja "instytucji kultury" zgodnie ze słownikiem - poz. 4. Definicja "środka trwałego" zgodnie ze słownikiem - poz. 5. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego. Liczba wspartych wydarzeń kulturalnych (szt.) Wydarzenie kulturalne rozumiane jest jako działanie mające na celu tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury. Weryfikacja wskaźnika dokonywana na podstawie oświadczenia beneficjenta i dokumentów księgowych oraz zdjęć, notatek prasowych, materiałów audiowizualnych itp.

25 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 12 czerwca 2008 r.25 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego25Wrocław, 2 kwietnia 2009 r. Wskaźniki produktu dla Działania 6.4 Nazwa wskaźnikaOpisOznaczenie Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego udostępnionych dla ruchu turystycznego (szt.) Dotyczy obiektów zabytkowych zaadaptowanych/wykorzystanych do pełnienia nowych funkcji. Dotyczy kategorii interwencji nr 57 "Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych". RPO Liczba nowych produktów turystycznych (szt.) Wskaźnik zostanie zdefiniowany przez MRR.MRR Liczba zmodyfikowanych produktów turystycznych (szt.) Wskaźnik zostanie zdefiniowany przez MRR.MRR Liczba plików będących efektem digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego, udostępnionych na domenie publicznej (szt.) Definicja "digitalizacji" zgodnie ze słownikiem - poz. 6. Weryfikacja wskaźnika odbywać się będzie poprzez karty udostępnienia zbioru, książkę użytkowników, licznik odwiedzin stron internetowych i inne dokumenty pozwalające precyzyjnie określić wartość wskaźnika Liczba zabezpieczonych obiektów/zbiorów (szt.) Ostateczną definicję wskaźnika opracuje MRR, propozycja definicji IZ RPO: liczba obiektów/zespołów ruchomych, które zostały wyposażone w system środków ochrony przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej. Definicja "obiektu" zgodnie ze słownikiem - poz. 1. Liczba mierzona na zakończenie realizacji projektu na podstawie protokołu odbioru końcowego robót. MRR

26 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 12 czerwca 2008 r.26 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego26Wrocław, 2 kwietnia 2009 r. Wskaźniki rezultatu dla Działania 6.4 Nazwa wskaźnikaOpisOznaczenie Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce (etaty) Wskaźnik zostanie zdefiniowany przez MRR.RPO (MRR) w tym kobiety (etaty)Wskaźnik zostanie zdefiniowany przez MRR.RPO (MRR) Liczba osób odwiedzających poddane konserwacji i/lub restauracji obiekty zabytkowe (os.) Liczba osób odwiedzających obiekty, wpisane do Rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, które zostały poddane procesowi konserwacji i restauracji w myśl Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568). MRR Liczba osób odwiedzających instytucje kultury (os.) Liczba osób odwiedzających instytucje kultury w roku kalendarzowym następującym po zakończeniu realizacji projektu. Definicja "instytucji kultury" zgodnie ze słownikiem - poz. 6. Pomiar dokonywany tylko wówczas, kiedy istnieje możliwość prowadzenia ewidencji (poprzez ilość sprzedanych biletów itp.) RPO Liczba turystów korzystających z wytworzonych/ zmodernizowanych produktów turystycznych (os.) Wskaźnik zostanie zdefiniowany przez MRR.MRR Liczba osób korzystających z plików będących efektem digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego, udostępnionych na domenie publicznej (os.) Liczba osób korzystających ze zdigitalizowanego i upowszechnionych plików w wyniku zrealizowanego projektu rok po jego zakończeniu. Definicja "digitalizacji" zgodnie ze słownikiem - poz. 6. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie liczby otoworzonych plików oraz na podtawie własnych analiz (np. karta wypożyczeń, rejestr udostępnionych zasobów, materiałów) rok po zakończeniu projektu.

27 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 12 czerwca 2008 r.27 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27Wrocław, 2 kwietnia 2009 r. Zasady dofinansowania projektów Projekty nie objęte zasadami pomocy publicznej podlegają rygorowi art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. 1 Projekt generujący dochód oznacza jakąkolwiek operację obejmującą inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających lub jakąkolwiek operację pociągającą za sobą: sprzedaż gruntu lub budynków dzierżawę gruntu bądź najem budynków jakiekolwiek inne odpłatne świadczenie usług Przyjęte rozwiązanie: metoda luki w finansowaniu jako sposób wyliczenia poziomu dofinansowania z EFRR w ramach RPO WD (nie dotyczy projektów objętych przepisami o pomocy publicznej oraz projektów poniżej 1 000 000 Euro całkowitych kosztów projektu). 1 Rozporządzenie Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Rady nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające Rozporządzenie Rady nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody

28 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 12 czerwca 2008 r.28 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego28Wrocław, 2 kwietnia 2009 r. Zasady dofinansowania projektów – trwałość projektu Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat od daty finansowego zakończenia projektu zgodnie z art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Trwałość zostanie zachowana gdy projekt nie zostanie poddany zasadniczym modyfikacjom: mającym wpływ na jego charakter lub warunki jego realizacji lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej Warunki muszą zostać spełnione łącznie z zachowaniem związku przyczynowo – skutkowego.

29 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 12 czerwca 2008 r.29 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego29Wrocław, 2 kwietnia 2009 r. Łączenie projektów Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w zakresie możliwości łączenia w jednym projekcie różnych rodzajów przedsięwzięć kwalifikowanych do wsparcia w ramach RPO WD dostępne są na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne/Wytyczne/Wytyczne IZ RPO WDwww.rpo.dolnyslask.pl Zgodnie z przedmiotowymi Wytycznymi w przypadku połączenia w ramach jednego projektu i jednej kategorii interwencji różnych rodzajów przedsięwzięć kwalifikowalnych do wsparcia w ramach danego działania RPO WD wnioskodawca przekazuje w osobnym załączniku do wniosku o dofinansowanie projektu kategorię wydatków przeważających (która determinuje rodzaj projektu, który jest zgłaszany do danego naboru) oraz kategorię wydatków uzupełniających (charakterystycznych dla danego innego rodzaju projektu, który jest realizowany w ramach połączonego przedsięwzięcia).

30 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 12 czerwca 2008 r.30 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego30Wrocław, 2 kwietnia 2009 r. Ocena oddziaływania na środowisko Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnychdostępne są na stronie internetowej www.mrr.gov.pl. www.mrr.gov.pl

31 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 12 czerwca 2008 r.31 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego31Wrocław, 2 kwietnia 2009 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław 50-411 Wrocławwww.rpo.dolnyslask.pl Dziękuję za uwagę Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Dział Priorytetów RPO Nr 6,7,8 oraz ZPORR


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 12 czerwca 2008 r.1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 2 kwietnia 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google