Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 31 marca 2009 r. Działanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 31 marca 2009 r. Działanie."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 31 marca 2009 r. Działanie 6.2,,Turystyka aktywna Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Działanie 6.2,,Turystyka aktywna Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

2 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.2 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego2Wrocław, 31 marca 2009 r. Priorytet 6 -,,Turystyka i Kultura Działanie 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 Priorytet 6 -,,Turystyka i Kultura Działanie 6.1, 6.2, 6.4, 6.5

3 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.3 Cel Działania 6.2: Wsparcie oraz promocja infrastruktury niezbędnej do uprawiania aktywnych form turystyki. Priorytet 6 -,,Turystyka i Kultura Cel w ramach Działania 6.2 Wrocław, 31 marca 2009 r.

4 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.4 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego4Wrocław, 31 marca 2009 r. Beneficjenci Działania 6.2

5 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.5 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. do wydatków kwalifikowanych zaliczyć można wydatki poniesione od dnia 01.01.2007 r., w tym poniesione na projekty, których realizacja rozpoczęła się przed tą datą; Termin rozpoczęcia kwalifikowalności w odniesieniu do projektów, w których występuje pomoc publiczna, powinien być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie zadaniami; Zakończenie finansowe realizacji projektu musi zostać dokonane najpóźniej do dnia 31.05.2012 r. (należy przez to rozumieć datę poniesienia ostatniego wydatku w projekcie czyli dokonanie przez Beneficjenta zapłaty na podstawie ostatniej faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, dotyczącej wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu). Data ta wpisywana jest przez beneficjenta w polu F Wniosku o dofinansowanie data zakończenia finansowego realizacji projektu. Beneficjent składa ostatni wniosek o płatność w terminie do 30 dni od dnia zakończenia finansowego realizacji projektu, nie później niż do dnia 30.06.2012 r. Okres realizacji projektu w Działaniu 6.2 Wrocław, 31 marca 2009 r.

6 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.6 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego6Wrocław, 31 marca 2009 r. Nabór w Działaniu 6.2 Od 30.03.2009 do 1.06.2009 r. Nabór nr 9/K/6.2/2009 tryb konkursowy Projekty dotyczące: 1. Budowy, modernizacji infrastruktury (w tym obiektów rekreacyjnych i sportowych) przeznaczonej do uprawiania turystyki aktywnej, w tym m.in. narciarskiej, górskiej, rowerowej, pieszej i wodnej oraz sportów ekstremalnych (np.: ścieżki rowerowe, szlaki piesze, stanice wodne, oznakowanie tras i szlaków turystycznych) wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia; 2. Inwestycji w zakresie termomodernizacji oraz wykorzystania energii słonecznej oraz źródeł geotermalnych (jako jeden z elementów projektu) w obiektach rekreacyjnych i sportowych przeznaczonych do uprawiania turystyki aktywnej; 3. Dostosowania obiektów rekreacyjnych i sportowych przeznaczonych do uprawiania turystyki aktywnej do potrzeb osób niepełnosprawnych (w ramach projektów wymienionych w pkt a); 4. Przedsięwzięć dotyczących drogowej infrastruktury towarzyszącej (np. parkingi) przy obiektach atrakcyjnych turystycznie (jako jeden z elementów projektów, o których mowa w pkt a). Rodzaj kategorii interwencji w ramach Działania 6.2 – 57 – Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych Od 30.03.2009 do 1.06.2009 r. Nabór nr 9/K/6.2/2009 tryb konkursowy Projekty dotyczące: 1. Budowy, modernizacji infrastruktury (w tym obiektów rekreacyjnych i sportowych) przeznaczonej do uprawiania turystyki aktywnej, w tym m.in. narciarskiej, górskiej, rowerowej, pieszej i wodnej oraz sportów ekstremalnych (np.: ścieżki rowerowe, szlaki piesze, stanice wodne, oznakowanie tras i szlaków turystycznych) wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia; 2. Inwestycji w zakresie termomodernizacji oraz wykorzystania energii słonecznej oraz źródeł geotermalnych (jako jeden z elementów projektu) w obiektach rekreacyjnych i sportowych przeznaczonych do uprawiania turystyki aktywnej; 3. Dostosowania obiektów rekreacyjnych i sportowych przeznaczonych do uprawiania turystyki aktywnej do potrzeb osób niepełnosprawnych (w ramach projektów wymienionych w pkt a); 4. Przedsięwzięć dotyczących drogowej infrastruktury towarzyszącej (np. parkingi) przy obiektach atrakcyjnych turystycznie (jako jeden z elementów projektów, o których mowa w pkt a). Rodzaj kategorii interwencji w ramach Działania 6.2 – 57 – Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

7 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.7 Alokacja 11 200 000 EUR (52 595 200 PLN) Alokacja ta obliczana jest według kursu Europejskiego Banku Centralnego w przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z 26.02.2009 r. i wynosi 1 Euro = 4,6960 PLN. O podziale kwot na poszczególne projekty w ramach alokacji w danym działaniu decyduje Zarząd Województwa. Alokacja dla Działania 6.2 Turystyka aktywna Wrocław, 31 marca 2009 r.

8 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.8 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego8Wrocław, 31 marca 2009 r. Wartość projektu i Poziom dofinansowania dla trybu konkursowego – Turystyka aktywna Wartość projektu i Poziom dofinansowania dla trybu konkursowego – Turystyka aktywna Minimalna całkowita wartość projektu wynosi 500 000 PLN Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 70% wydatków kwalifikowanych projektu W przypadku projektów objętych pomocą publiczną- zgodnie z zasadami pomocy publicznej.

9 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.9 Preferencje i wymogi dla poszczególnych priorytetów i działań RPO WD wynikają bezpośrednio z opisów poszczególnych osi priorytetowych Programu (pkt 2 Cel I uzasadnienie Priorytetu). Preferencje i wymogi znajdują odzwierciedlenie: w zapisach Uszczegółowienia RPO WD tj. opisie priorytetów oraz celach i uzasadnieniach poszczególnych działań RPO WD; w kryteriach oceny i wyboru projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący. Preferencje w ramach Działania 6.2 – Turystyka aktywna Wrocław, 31 marca 2009 r.

10 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.10 Realizowane projekty powinny wpisywać się w założenia Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego (którego częścią są Strategie Subregionalne) – weryfikacja tej preferencji nastąpi: 1. Na etapie oceny merytorycznej: na podstawie kryterium kluczowego Spójność zewnętrzna projektu (sekcja 2.5). Niezależni eksperci dokonują oceny projektu ustalając, czy istnieje związek między celami projektu, a odpowiednimi dokumentami sektorowymi lub strategicznymi o charakterze lokalnym/regionalnym? 2. Na etapie oceny strategicznej dokonywanej przez Zarząd Województwa, który może wziąć pod uwagę fakt wpisania projektu w Strategie Subregionalne. Kryterium : Wpływ projektu na realizację Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, w którym badane będzie w jakim stopniu projekt przyczynia się do realizacji celów zapisanych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Maksymalnie można uzyskać 30 pkt. z czego, po 15 pkt. za: - pilność osiągnięcia efektów realizacji projektów ze względu na ich wpływ na realizację SRWD, - wpływ efektów realizacji projektów na wdrożenie SRWD w kontekście równomiernego rozwoju społeczno – gospodarczego Dolnego Śląska. Preferencje w ramach działania 6.2 – Turystyka aktywna

11 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.11 Realizowane projekty muszą wykazywać wyraźny wpływ na gospodarkę regionu. Istotne będą przede wszystkim te przedsięwzięcia, które przyciągną turystów spoza regionu – weryfikacja tej preferencji nastąpi: na etapie oceny merytorycznej: na podstawie kryterium kluczowego Adekwatność projektu do celu działania (sekcja 2.1). Niezależni eksperci dokonują oceny projektu ustalając, czy projekt przyczynia się do podniesienia jakości lub standardów usług/produktów turystycznych i/lub kulturowych? Preferencje w ramach działania 6.2 – Turystyka aktywna Wrocław, 31 marca 2009 r.

12 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.12 Realizowane projekty powinny w jak najszerszym aspekcie uwzględniać poprawę dostępu osób niepełnosprawnych do infrastruktury turystycznej oraz obiektów dziedzictwa kulturowego i instytucji kultury – weryfikacja tej preferencji nastąpi: na etapie oceny merytorycznej: na podstawie kryterium dodatkowego Wpływ realizacji projektu na politykę równych szans (sekcja 2.5). Niezależni eksperci dokonują oceny projektu ustalając, czy wpływ jest neutralny lub niski (0), średni (1), wysoki (2). Preferencje w ramach działania 6.2 – Turystyka aktywna Wrocław, 31 marca 2009 r.

13 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.13 Realizowane projekty muszą odnosić się do kompleksowych przedsięwzięć dotyczących opracowania i wdrażania koncepcji z zakresu rozwoju infrastruktury (w tym modernizacji i budowy obiektów rekreacyjnych i sportowych) niezbędnej do uprawiania aktywnych form turystyki, między innymi: narciarskiej, górskiej, rowerowej, pieszej i wodnej – weryfikacja tej preferencji nastąpi: na etapie oceny merytorycznej: na podstawie kryterium dodatkowego Komplementarność (sekcja 2.5). Niezależni eksperci dokonują oceny projektu ustalając, czy zachodzi brak komplementarności czy też istnieje komplementarność wobec zrealizowanych i realizowanych projektów a także czy istnieje komplementarność wobec innych zgłoszonych projektów w ramach RPO. Preferencje w ramach działania 6.2 – Turystyka aktywna Wrocław, 31 marca 2009 r.

14 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.14 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego14Wrocław, 31 marca 2009 r. Wewnętrzna linia demarkacyjna dla Priorytetu 6 Komplementarność i demarkacja z przedsięwzięciami współfinansowanymi w ramach innych priorytetów RPO Wewnętrzna linia demarkacyjna dla Priorytetu 6 Komplementarność i demarkacja z przedsięwzięciami współfinansowanymi w ramach innych priorytetów RPO - Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w obiektach wpisanych do rejestru zabytków będą wspierane w ramach priorytetu,,Przedsiębiorstwa i innowacyjność - Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową wspierane będą w ramach priorytetu,,Przedsiębiorstwa i Innowacyjność - m.in. projekty z zakresu rekultywacji zdegradowanych i zdewastowanych obszarów znajdujących się na terenach turystycznych czy uzdrowisk, mających na celu rekultywację i zagospodarowanie tych terenów na cele rekreacyjne i wypoczynkowe będą realizowane w ramach priorytetu,,Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne - Projekty w obiektach wpisanych do rejestru zabytków związane z ich dostosowaniem do potrzeb edukacji (dydaktyki) będą realizowane w ramach priorytetu Edukacja - Projekty w obiektach wpisanych do rejestru zabytków związane z ich dostosowaniem do potrzeb Zakładów Opieki Zdrowotnej działających w publicznym systemie opieki zdrowia będą realizowane w ramach priorytetu Zdrowie W niniejszym priorytecie nie będą wspierane projekty, wskazane do realizacji na obszarze wsparcia w ramach priorytetu,,Miasta (wymienione w załączniku do Lokalnego Programu Rewitalizacji, zgodnie z wytycznymi IZ) - Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w obiektach wpisanych do rejestru zabytków będą wspierane w ramach priorytetu,,Przedsiębiorstwa i innowacyjność - Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową wspierane będą w ramach priorytetu,,Przedsiębiorstwa i Innowacyjność - m.in. projekty z zakresu rekultywacji zdegradowanych i zdewastowanych obszarów znajdujących się na terenach turystycznych czy uzdrowisk, mających na celu rekultywację i zagospodarowanie tych terenów na cele rekreacyjne i wypoczynkowe będą realizowane w ramach priorytetu,,Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne - Projekty w obiektach wpisanych do rejestru zabytków związane z ich dostosowaniem do potrzeb edukacji (dydaktyki) będą realizowane w ramach priorytetu Edukacja - Projekty w obiektach wpisanych do rejestru zabytków związane z ich dostosowaniem do potrzeb Zakładów Opieki Zdrowotnej działających w publicznym systemie opieki zdrowia będą realizowane w ramach priorytetu Zdrowie W niniejszym priorytecie nie będą wspierane projekty, wskazane do realizacji na obszarze wsparcia w ramach priorytetu,,Miasta (wymienione w załączniku do Lokalnego Programu Rewitalizacji, zgodnie z wytycznymi IZ)

15 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.15 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego15Wrocław, 31 marca 2009 r. Wskaźniki osiągnięcia celów projektu należy zdefiniować wskaźniki w taki sposób, aby dostarczały łatwo weryfikowalnych informacji, na podstawie których można zmierzyć postęp realizacji projektu względem przyjętych założeń należy unikać wyboru takich wskaźników, które nie są związane z istotą projektu oraz tych zbyt skomplikowanych należy wykorzystać w pierwszej kolejności wskaźniki opisujące cele i priorytety programu, które w Uszczegółowieniu RPO WD są oznaczone symbolem RPO, a w rozwijanej liście w Generatorze Wniosków są wyróżnione poprzez (*). Jeżeli użycie tych wskaźników jest niemożliwe lub niecelowe ze względu na charakter projektu należy wykorzystać wskaźniki agregowane w Krajowym Systemie Informatycznym, które w Uszczegółowieniu RPO WD są oznaczone symbolem MRR, a na rozwijanej liście w Generatorze wniosków są wyróżnione poprzez (**). Jeżeli użycie tych wskaźników jest niemożliwe lub niecelowe to należy skorzystać z pozostałych należy zdefiniować wskaźniki w taki sposób, aby dostarczały łatwo weryfikowalnych informacji, na podstawie których można zmierzyć postęp realizacji projektu względem przyjętych założeń należy unikać wyboru takich wskaźników, które nie są związane z istotą projektu oraz tych zbyt skomplikowanych należy wykorzystać w pierwszej kolejności wskaźniki opisujące cele i priorytety programu, które w Uszczegółowieniu RPO WD są oznaczone symbolem RPO, a w rozwijanej liście w Generatorze Wniosków są wyróżnione poprzez (*). Jeżeli użycie tych wskaźników jest niemożliwe lub niecelowe ze względu na charakter projektu należy wykorzystać wskaźniki agregowane w Krajowym Systemie Informatycznym, które w Uszczegółowieniu RPO WD są oznaczone symbolem MRR, a na rozwijanej liście w Generatorze wniosków są wyróżnione poprzez (**). Jeżeli użycie tych wskaźników jest niemożliwe lub niecelowe to należy skorzystać z pozostałych

16 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.16 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego16Wrocław, 31 marca 2009 r. Definicje 1. MODERNIZACJA - poprzez modernizację rozumie się rozbudowę, przebudowę lub nadbudowę obiektu budowlanego podnoszącą standard obiektu, która nie polega wyłącznie na odtworzeniu stanu pierwotnego (zgodnie z definicją zawartą w RPO WD 2007-2013). 2. RENOWACJA i REWITALIZACJA - przez renowację i rewitalizację rozumie się działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych obiektów, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego części. 3. OBIEKT - w rozumieniu przepisów Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.). 4. TERMOMODERNIZACJA - w rozumieniu przepisów Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 1998 r., Nr 162, poz. 1121). 1. MODERNIZACJA - poprzez modernizację rozumie się rozbudowę, przebudowę lub nadbudowę obiektu budowlanego podnoszącą standard obiektu, która nie polega wyłącznie na odtworzeniu stanu pierwotnego (zgodnie z definicją zawartą w RPO WD 2007-2013). 2. RENOWACJA i REWITALIZACJA - przez renowację i rewitalizację rozumie się działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych obiektów, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego części. 3. OBIEKT - w rozumieniu przepisów Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.). 4. TERMOMODERNIZACJA - w rozumieniu przepisów Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 1998 r., Nr 162, poz. 1121).

17 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.17 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego17Wrocław, 31 marca 2009 r. Wskaźniki produktu dla Działania 6.2 (wg. stanu Uszczegółowienia na dzień 10 lutego 2009 r.) Nazwa wskaźnikaOpis Oznaczenie Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystyki aktywnej i rekreacji (szt.) Ostateczną definicję wskaźnika opracuje MRR, propozycja definicji IZ RPO: definicja "modernizacji" zgodnie ze słownikiem - poz. 1; definicja "obiektu" zgodnie ze słownikiem - poz. 3. (tj. w rozumieniu przepisów Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.). Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu odbioru robót i/lub protokołu zdawczo- odbiorczego.. MRR Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury turystyki aktywnej i rekreacji (szt.) Ostateczną definicję wskaźnika opracuje MRR, propozycja definicji IZ RPO: definicja "obiektu" zgodnie ze słownikiem - poz. 3 (tj. w rozumieniu przepisów Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.). Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu odbioru robót. MRR Liczba budynków poddanych procesowi termomodernizacji Definicja "termomodernizacji" zgodnie ze słownikiem - poz. 4 (tj. w rozumieniu przepisów Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 1998 r., Nr 162, poz. 1121). Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu odbioru robót i/lub protokołu zdawczo- odbiorczego. Liczba obiektów wykorzystujących energię słoneczną i/lub źródła geotermalne (szt.) Liczba obiektów podłączonych do kolektorów słonecznych i/lub wykorzystujących energię pochodzącą ze źródeł geotermalnych. Definicja "obiektu" zgodnie ze słownikiem - poz. 3 (tj. w rozumieniu przepisów Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.). Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu odbioru robót.

18 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.18 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego18Wrocław, 31 marca 2009 r. Wskaźniki produktu - cd (wg. stanu Uszczegółowienia na dzień 10 lutego 2009 r.)

19 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.19 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego19Wrocław, 31 marca 2009 r. Wskaźniki rezultatu (wg. stanu Uszczegółowienia na dzień 10 lutego 2009 r.)

20 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.20 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego20Wrocław, 31 marca 2009 r. Wydatki niekwalifikowalne dla Działania 6.2 (wg załącznika nr 6 do Uszczegółowienia, pkt. K) 1.Wydatki na zakup wyposażenia przeznaczonego do uprawiania turystyki aktywnej przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. 2.Wydatki związane z termomodernizacją, wykorzystaniem energii słonecznej i geotermalnej przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. 3.Wydatki na szkolenia pracowników obiektów turystycznych. 4.Wydatki na utworzenie i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powstałych do obsługi imprez lub kampanii promocyjnych. 5.Wydatki na organizację imprez/wydarzeń w ramach realizacji kampanii promocyjnych. 6.Wydatki bieżące. 7.Wydatki związane z drogową infrastrukturą towarzyszącą przy obiektach atrakcyjnych turystycznie przekraczające 49%wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

21 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.21 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego21Wrocław, 31 marca 2009 r. Zasady dofinansowania projektów 1 Rozporządzenie Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Rady nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające Rozporządzenie Rady nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody

22 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.22 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego22Wrocław, 31 marca 2009 r. Zasady dofinansowania projektów – trwałość projektu

23 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.23 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego23Wrocław, 31 marca 2009 r. Łączenie projektów

24 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.24 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego24Wrocław, 31 marca 2009 r. Ocena oddziaływania na środowisko

25 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.25 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego25Wrocław, 31 marca 2009 r. Dziękuję za uwagę Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Dział Priorytetów Nr 6,7,8 oraz ZPORR Magdalena Mróz - Poźniak (071) 776 95 28 e-mail: magdalena.mroz@umwd.plmagdalena.mroz@umwd.pl Dziękuję za uwagę Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Dział Priorytetów Nr 6,7,8 oraz ZPORR Magdalena Mróz - Poźniak (071) 776 95 28 e-mail: magdalena.mroz@umwd.plmagdalena.mroz@umwd.pl Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław 50-411 Wrocławwww.rpo.dolnyslask.pl


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 31 marca 2009 r. Działanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google