Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1."— Zapis prezentacji:

1 1

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Polanowie Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni ID grupy: 98/49_p_g1 ID grupy: 98/63_p_g1 Opiekun: Jacek Jachimowski Opiekun: Dorota Czech Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Źródła finansowania gospodarstw domowych Semestr/rok szkolny: trzeci/ 2

3 CZĘŚĆ I PODSTAWY TEORETYCZNE

4 Gospodarstwo domowe Zespół osób mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne oraz mieszkające z innymi osobami, ale utrzymujące się oddzielnie, tworzą odrębne, jednoosobowe gospodarstwa domowe. Kategoria ekonomiczna: posiadanie oraz zarządzanie wspólnym majątkiem i budżetem w celu zaspokajania głównych potrzeb członków gospodarstw domowych.

5 Gospodarstwa domowe można podzielić
Według liczby osób w gospodarstwie: Jednoosobowe - osoba utrzymująca się samodzielnie Wieloosobowe - zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się

6 Według kryterium aktywności zawodowej i źródeł dochodów:
gospodarstwa domowe osób pracujących najemnie gospodarstwa osób mających niezarobkowe źródło dochodów np. emeryci gospodarstw domowych pracodawców i pracujących na własny rachunek w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, gospodarstw domowych pracodawców i pracujących na własny rachunek poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie

7 Według fazy rozwojowej wyróżnia się następujące gospodarstwa domowe:
samotnej, młodej osoby młodego małżeństwa bez dziecka młodego małżeństwa z dzieckiem lub dziećmi małżeństwa w wieku 30-45lat, z dziećmi w wieku szkolnym (6-19lat) małżeństwa w wieku średnim (46-60lat) z dorastającymi i usamodzielniającymi się dziećmi małżeństwa w starszym wieku po usamodzielnieniu się dzieci i opuszczeniu przez nie domu rodzinnego samotnej starszej osoby (na ogół po śmierci małżonka)

8 W 1995 roku Centrum Adama Smitha w Warszawie przeprowadziło badania nad rozmiarem konfiskaty dochodu statystycznej rodziny pracowników najemnych, zatrudnionych poza rolnictwem. Po zsumowaniu wszystkich podatków, opłat i składek, jakie rodzina ta pod przymusem wpłaca na rzecz władzy publicznej okazało się, że państwo konfiskuje jej aż 83 procent rocznego dochodu! Mroczne średniowiecze z jego dziesięciną jawi się w świetle uprawianego przez nasze państwo zbójnickiego procederu jako czasy sielanki.

9 Funkcje gospodarstw domowych
Ekonomiczne: produkcyjna - wytwarzanie dóbr i usług konsumpcyjna - wydatkowanie dochodów oraz spożycie dóbr i usług, zaspokajające potrzeby członków Społeczne: oświatowa ochrony zdrowia wychowawcza reprodukcyjna

10 Dochody gospodarstw domowych
wynagrodzenia za pracę dochody z posiadanego majątku zasiłki, zapomogi stypendia emerytury renty alimenty odsetki z lokat bankowych

11 DOCHODY GOSPODARSTW DOMOWYCH
małżeństwa bez dzieci dochód na 1 osobę wyniósł – ok.1588 zł małżeństwa z dziećmi na utrzymaniu - ok.1007 zł na osobę. małżeństwa z 3 i więcej dzieci – ok. 642 zł na osobę w gospodarstwie domowym rodziny samotnych matek lub ojców z dziećmi na utrzymaniu - ok. 929 zł na osobę

12 Wydatki gospodarstw domowych
Wydatki stałe Wydatki zmienne opłaty (prąd, woda, czynsz, internet, telefon, gaz) żywność środki czystości utrzymanie samochodu transport rozrywka • odzież, obuwie kosmetyki • leczenie wyposażenie gospodarstwa domowego edukacja

13 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARSTW DOMOWYCH
Kredyt, debet na koncie czy pożyczka? Z banku możemy uzyskać kredyt na określony cel lub pożyczkę. Można też wziąć kredyt limitowany lub debet na koncie ROR. Kasy oszczędnościowo- pożyczkowe mogą nam udzielić pożyczek na krótsze terminy. Pożyczki od osób prywatnych – social lending – to pożyczki społecznościowe, kiedy osoba osobie pożycza pieniądze z pominięciem banku.

14 KONTO OSOBISTE ROR Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR), popularnie zwany kontem osobistym, jest imiennym rachunkiem bankowym przeznaczonym dla klientów indywidualnych. Konta te są powszechnie używane od wielu lat. Ich główną zaletą jest szybki dostęp do środków pieniężnych na nich zgromadzonych.

15 KARTA DEBETOWA  Jest to karta płatnicza służąca do dokonywania płatności w punktach handlowo-usługowych, dokonywania płatności w internecie, oraz podejmowania gotówki z bankomatów w granicach środków posiadanych na rachunku rozliczeniowym (oszczędnościowo-rozliczeniowym -  ROR) użytkownika karty.

16 KARTA KREDYTOWA Klient, płacąc kartą kredytową, pożycza od banku pieniądze do wysokości wyznaczonego w umowie limitu. Jeśli odda je w ciągu ustalonego okresu (40-55 dni), nie płaci odsetek. Jeśli jednak nie zdąży, zapłaci znacznie więcej niż w przypadku zwykłej linii debetowej na koncie osobistym. Oprocentowanie kredytu na karcie to najdroższy z możliwych kredytów - waha się od 19 do 45 proc. w skali roku. od każdej transakcji dokonanej kartą kredytową bank pobiera ok. 2 proc. prowizji od sklepu. Kartą kredytową nie opłaca się wypłacać pieniędzy z bankomatu - prowizje mogą sięgnąć nawet kilkunastu złotych.

17 Wśród źródeł krótkoterminowego finansowania można wymienić między innymi:
1. kredyt kupiecki 2. kredyt bankowy krótkoterminowy 3. kredyt wekslowy 4. kredyt odbiorcy (przedpłata, zaliczka) 5. faktoring 6. zobowiązania stałe

18 Charakterystyka kredytów i pożyczki jako dłużnego instrumentu finansowania
Mimo że obydwie dotyczą pożyczania pieniędzy, umowy pożyczki i kredytu zawierają wiele różnic. Na początek należy wspomnieć, że kredyty to takie instrumenty finansowe, które udzielane zostają na konkretny cel. Jest on kontrolowany przez bank i od jego realizacji bank uzależnia dalsze spłacanie kredytu. Standardowa pożyczka jest natomiast wydawana bez konieczności przedstawienia celu jej udzielenia Jest ona także możliwa nie tylko w pieniądzach, ale też w rzeczach oznaczonych co do gatunku. To odróżnia ją od kredytu, który dotyczy tylko i wyłącznie pieniędzy. Inną różnicą jest oprocentowanie, które jest możliwe do zawarcia w formie umowy pożyczki, natomiast konieczne, przy zawarciu kredytu. Ze względu na to, kredyt można dostać tylko w odpowiednim miejscu natomiast umowa pożyczki w zasadzie może być sporządzona z każdym.

19 Bankowe kredyty krótkoterminowe są zjawiskiem powszechnym, choć ich cena jest aktualnie bardzo wysoka, a wymogi formalne co do jakości i wysokości zabezpieczeń trudne do spełnienia. Niestety, możesz być czasami zmuszony do ubiegania się o kredyt ze względu na brak innych możliwości utrzymania płynności finansowej. Na rynku występuje obecnie duża różnorodność ofert kredytowych, tak więc nie sposób omówić tu warunków oferowanych przez poszczególne banki komercyjne. Zapoznajmy się więc tylko z ogólnymi zasadami, którymi kierują się banki przy udzielaniu krótkoterminowych kredytów. Podstawowym kryterium udzielenia lub odmowy przyznania kredytu jest posiadanie przez klienta tzw. zdolności kredytowej czyli zdolności do spłaty zaciągniętych kredytów wraz z odsetkami w terminach przewidzianych umową. Podstawowymi elementami decydującymi o posiadaniu zdolności kredytowej są zaś: efektywność gospodarowania danej firmy oraz jej stan majątkowy. Najchętniej banki udzielają kredytów krótkoterminowych tym firmom, które posiadają rachunek bieżący w tym banku lub, a najlepiej również, „dobrą” historię kredytową.

20 Rodzaje kredytów : Kredyt hipoteczny Kredyt gotówkowy
Kredyt samochodowy Kredyt konsolidacyjny Kredyt refinansowy Kredyt mieszkaniowy Kredyt budowlany Kredyt lombardowy Kredyt dyskontowy Kredyt odnawialny Kredyt dewizowy Kredyt płatniczy Kredyt rolniczy

21 Waluta kredytu – złoty, franki szwajcarskie czy euro?
Rok 2009 przyniósł istotne ograniczenia kredytów walutowych i obecnie ok. 75% kredytów jest udzielane w PLN. Kredyty we frankach CHF są nadal popularne wśród niektórych kredytobiorców. Pojawiły się także atrakcyjne kredyty w EUR. Skąd taka popularność kredytów walutowych?  Stanowią one dobrą alternatywę dla złotówek dzięki niższym stopom procentowym. Obecnie kredyt w CHF lub EUR jest znacznie niżej oprocentowany niż kredyt w PLN.   Kredyt w walucie obcej wiąże się z ryzykiem walutowym. Wzrost kursu waluty może przynieść nie tylko wzrost miesięcznej raty, ale również wzrost naszego ogólnego zadłużenia w przeliczeniu na złote. Jest to istotne, jeżeli bierzemy kredyt na 100% wartości nieruchomości . 

22 Zdolność kredytowa Każdy bank przed podpisaniem umowy kredytu hipotecznego, szczegółowo zbada naszą sytuację finansową, poziom naszych dochodów oraz zobowiązań i określi naszą zdolność kredytową. W przypadku kredytu hipotecznego, istotne znaczenie będą miały nasze zarobki oraz ilość osób w gospodarstwie domowym. Posiadanie dzieci obniża zdolność kredytową, ponieważ dziecko samodzielnie nie osiąga dochodów, a koszty jego utrzymania są takie jak dorosłej osoby. Bank określa kwotę w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym, jaka powinna nam miesięcznie pozostać na bieżące utrzymanie, po uwzględnieniu kosztów stałych, tj. zobowiązań kredytowych i stałych opłat. Dopiero po odliczeniu tej kwoty, otrzymujemy maksymalną ratę kredytu, jaką możemy spłacać. Dostosowując odpowiednio okres spłaty, możemy w ten sposób modyfikować maksymalną sumę kredytu . 

23 Zabezpieczenie kredytu
Zabezpieczeniem kredytowym jest wszystko, co zapewnia bankowi odzyskanie zaangażowanej w ramach określonej umowy kredytowej sumy kredytu wraz z odsetkami i prowizją i zwrotem kosztów udzielenia kredytu. Zabezpieczenia osobiste Zabezpieczenie rzeczowe weksel własny in blanco zastaw ogólny poręczenie wekslowe bankowy zastaw rejestrowy poręczenia według prawa cywilnego kaucja gwarancję bankową zastaw na prawach przelew wierzytelności blokadę środków na rachunku przystąpienie do długu kredytowego hipoteka pełnomocnictwo

24 Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy - przeznaczać na dowolny cel, np. zakup mebli, na remont mieszkania itp. Ma więc on w znacznej mierze charakter kredytu na zakupy ratalne. Wysokość kredytu uzależniona jest od stałych miesięcznych dochodów pożyczającego, jeśli zabezpieczeniem jest tylko poręczenie. Spłata - jednorazowa lub w ratach, w okresie nie  dłuższym niż 2 lata.

25 Kredyt płatniczy Kredyt płatniczy - (zwany też kasowym, przejściowym) udzielany jest w związku z przejściowym brakiem środków na rachunku na pokrycie bieżących płatności. Kredyt ten wywołuje przejściowe powstanie salda debetowego na danym rachunku. Saldo to powinno być zlikwidowane w najbliższych dniach z bieżących wpływów.  W umowie o ten rodzaj kredytu bank ustala górny pułap oraz maksymalny okres ciągłego występowania zadłużenia w tej formie. Kredyt ten jest o tyle korzystny dla kredytobiorcy, iż łagodzi skutki nierównomiernego wpływu należności i nie jest konieczne każdorazowe ubieganie się o jego przyznanie.

26 Kredyt odnawialny Kredyt odnawialny - jest dodatkową usługą w pakiecie dla osób posiadających konto osobiste (ROR). Bank prowadzący rachunek ROR, decydując się na przyznanie takiego kredytu, wyznacza na koncie maksymalny limit zadłużenia. Oznacza to, że bank nie otwiera nowego rachunku kredytowego - wykorzystanie dodatkowych środków przez klienta odbywa się poprzez rachunek bieżący. Odnawialność kredytu przejawia się w możliwości wielokrotnego wykorzystania przyznanych pieniędzy, gdyż każda spłata zmniejsza zadłużenie i pozwala na ponowne dysponowanie spłaconymi środkami i pozostałą resztą kredytu.

27 Kredyt dewizowy Kredyt dewizowy - udzielany jest m.in. w: dolarach, euro, funtach brytyjskich, frankach szwajcarskich. Kredyty mogą być  oprocentowane według stopy zmiennej lub stałej. Spłata kredytu wraz z odsetkami i prowizją odbywa się w złotych według kursu obowiązującego w dniach spłaty kredytu.

28 Kredyt dyskontowy Kredyty te polegają na wykupie weksli przez bank przed terminem płatności, z potrąceniem odsetek dyskontowych zwanych dyskontem, których wielkość zależy od wysokości stosowanej stopy dyskontowej (procentu) i okresu liczonego od daty operacji do dnia płatności weksla.  Weksel będący wyrazem kredytu kupieckiego w transakcji kupna- sprzedaży, staje się przenośnym instrumentem płatniczym, który w operacji dyskonta bankowego zostaje przekształcony przez kredyt bankowy na natychmiast płatny pieniądz. Może go zdyskontować jego wystawca oraz każdy kolejny posiadacz. Banki przyjmują weksle weksle handlowe (wynikające z działalności gospodarczej) oraz weksle finansowe (wynikające przykładowo z udzielonej pożyczki pieniężnej). Weksle składane do dyskonta powinny być podpisane przez co najmniej dwa podmioty gospodarcze - odpowiedzialne materialnie, z podanym terminem płatności i płatne w oddziałach banku, w których dłużnicy mają swoje rachunki.

29 Kredyt lombardowy Jest to kredyt udzielany pod zastaw papierów wartościowych, towarów i przedmiotów wartościowych. Cechą charakterystyczną jest tu posiadanie przez bank przedmiotu zastawu i w związku z tym tego rodzaju kredyty są zazwyczaj udzielane pod zastaw papierów wartościowych, co nie sprawia bankom trudności w ich przechowywaniu. Banki udzielają pożyczek lombardowych na okres od 7 dni do 3 miesięcy. Zabezpieczeniem tych pożyczek mogą być bony i książeczki PKO lub blokada środków pieniężnych na rachunkach złotowych i walutowych, ponadto bank przyjmuje kosztowności w postaci wyrobów ze złota i platyny, sztabki złota oraz złote monety.

30 Kredyt refinansowy Jest to kredyt przeznaczony na spłatę innego kredytu zabezpieczonego hipoteką, zaciągniętego w innym banku. Warto pomyśleć o refinansowaniu, kiedy znacząco zmieniły się warunki przyznawania kredytów - na korzystniejsze, a aktualny bank nie jest chętny do renegocjacji kredytu. Refinansowanie oznacza wcześniejszą spłatę kredytu mieszkaniowego, który istnieje aktualnie i zastąpienie go nowym kredytem refinansowym, który zawierany jest zwykle na korzystniejszych dla nas warunkach niż kredyt mieszkaniowy, który spłacaliśmy dotychczas. 

31 Kredyt konsolidacyjny
Podstawowym atutem kredytu konsolidacyjnego jest zamiana wszystkich innych kredytów na znacznie tańszy jeden kredyt - zabezpieczony hipoteką. Dzięki temu, zamiast wielu, płaci się tylko jedną niską ratę. Kredytem konsolidacyjnym można spłacić dowolne inne kredyty, np. mieszkaniowy, kredyt samochodowy, kredyt konsumpcyjny, linię debetową w rachunkach bieżących. Ponadto konsolidacja to duża oszczędność. Z powodu niższego oprocentowania, wartość miesięcznej raty jest w wielu przypadkach niższa niż suma wcześniejszych, nie skonsolidowanych zobowiązań. Kredyt konsolidacyjny ma także długi okres kredytowania, który może trwać nawet do 35 lat. 

32 Kredyt rolniczy Kredyt rolniczy przeznaczony jest dla indywidualnych użytkowników gospodarstw rolnych o powierzchni co najmniej 1 hektara (ha) użytków rolnych lub zakwalifikowanych do specjalnych działów produkcji rolnej. Kredyty rolnicze obejmują przede wszystkim sfinansowanie budowy, rozbudowę oraz modernizację gospodarstwa rolnego. Dotyczą one także zakupu maszyn i urządzeń rolniczych, ziemi, materiałów siewnych, nawozów oraz środków ochrony roślin. Banki finansują także nakłady związane z prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego. Kwota kredytów nie może przekraczać:  % wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne (lub 95% - linia nOR, 90% - linia nGR), nie więcej jednak niż 4 mln zł,  - 70% wartości nakładów inwestycyjnych w działach specjalnych produkcji rolnej, nie więcej niż 8 mln zł,  - 70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych nie więcej niż 16 mln zł. 

33 Spłata kredytu mieszkaniowego
Podstawową cechą kredytów przeznaczonych na zakup lub budowę nieruchomości jest to, że udzielane są one na stosunkowo wysokie kwoty oraz są kredytami długoterminowymi. Oznacza to, że kredyty hipoteczne spłacane są zwykle w okresie od minimum kilku lat do kilkudziesięciu lat. W niektórych bankach można otrzymać kredyt nawet na 50 lat, a przeciętny kredyt udzielany jest na ok lat.

34 Kredyt budowlany Kredyt Kredyt budowlany to kredyt ze szczególnym przeznaczeniem na budowę domu, budowę pomieszczeń gospodarczych, magazynów, hal. Kredyt budowlany może być również kredytem na dokończenie już rozpoczętej inwestycji budowlanej budowlany to kredyt ze szczególnym przeznaczeniem na budowę domu, budowę pomieszczeń gospodarczych, magazynów, hal. Kredyt budowlany może być również kredytem na dokończenie już rozpoczętej inwestycji budowlanej

35 Kredyt hipoteczny Kredyt hipoteczny z ekonomicznego punktu widzenia jest kredytem zabezpieczonym hipoteką. W praktyce, istnieją też dodatkowe warunki stawiane kredytobiorcom przez banki przy udzielaniu kredytów hipotecznych - głównym warunkiem jest cel kredytowania, którym powinna być nabywana ze środków z kredytów nieruchomość. W ofertach banków, kredyt zabezpieczony nieruchomością, a przeznaczony na inny cel, nazywany jest pożyczką hipoteczną.  W ostatnich latach kredyt hipoteczny stał się bardzo popularną formą finansowania zakupu domów i mieszkań ze względu na coraz niższe koszty związane z tą formą pożyczania pieniędzy. Przyczyniły się do tego niższe stopy procentowe w złotych, wzrost możliwości zaciągania kredytów w walutach obcych (CHF, EUR00, a także fakt, że kredyt hipoteczny, dzięki solidnemu zabezpieczeniu hipoteką na nieruchomości, należy do zdecydowanie najtańszych form kredytowania. 

36 Alternatywne dłużne sposoby instrumenty finansowania
Social lending Pożyczki społeczne (ang. social lending) polegają na zawieraniu transakcji pożyczek bezpośrednio pomiędzy potrzebującymi gotówki a inwestorami bez pośrednictwa banków. Pierwszym serwisem tego typu był założony w Wielkiej Brytanii Zopa (Zone of Possible Agreement). Model biznesowy Zopa polegał na wymianie środków finansowych między osobami, które dysponują nadwyżką finansową i mają do zaoferowania wolne środki pieniężne oraz tymi, którzy chcą je pożyczyć. W niedługim czasie w ślad za nimi poszły inne kraje. W Polsce w marcu 2009 były 3 tego typu serwisy. Różnią się one głównie pod względem wielkości transakcji jakie mogą być zawierane pomiędzy uczestnikami oraz rozwiązaniami w zakresie ochrony pożyczkodawców i pożyczkobiorców. Mimo iż wszystkie te serwisy istnieją dopiero 2 lata, to już zdołały zyskać popularność wśród społeczności internautów, gdyż za pośrednictwem internetu są realizowane wszystkie transakcje. Źródło „http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCyczki_spo%C5%82eczne”

37 Część II – studium przypadku

38 Grupa I – wycieczka zagraniczna
Nasza 4-osobowa rodzina jedzie na wycieczkę do Włoch. Będzie ona trwała 12 dni. Najpierw udamy się do Wenecji, następnie do Rawenny, Rzymu, Neapolu, Salerno, Amalfi, Positano, Pompei, Wezuwiusza, Monte Casino oraz Padwy. Wycieczka kosztuje zł od osoby, ale nasze dzieci mają zniżkę. Kupujemy również ubezpieczeniem. Razem musimy zapłacić zł. Mamy zł i potrzebujemy zł kredytu. Udajemy się więc do banku aby uzyskać pożyczkę. Sprawdzamy kilka ofert aby wybrać tę najkorzystniejszą. Link do wycieczki :

39 Kredyt gotówkowy 5 000 zł, na 12 miesięcy
PORÓWNANIE AKTUALNEJ OFERTY BANKÓW I INSTYTUCJI FINANSOWYCH (TABELA) Kredyt gotówkowy zł, na 12 miesięcy Bank Koszty klienta banku Koszty obcego klienta BOŚ 473,95 zł 608,14 zł BHP 736,36 zł BZWBK 618,23 zł 682,61 zł GE Money Bank 644,80 zł ING Bank Śląski 473,53 zł 682,36 zł Invest Bank 612,72 zł 745,98 zł Lukas Bank 736,00 zł 880,00 zł MultiBank 558,14 zł 614,48 zł PEKAO SA 581,70 zł PKO BP 511,42 zł 585,51 zł

40 Grupa III – zakup samochodu
Razem z kolegą zdecydowaliśmy się na kupno nowego motoru. Jego cena wynosi zł Nasze miesięczne zarobki łącznie wynoszą zł od tego musimy odjąć indywidualne potrzeby i opłaty za dom. Na czysto wychodzi nam razem zł . Jednak nie chce nam się czekać cały rok na uzbieranie całej sumy więc weźmiemy kredyt. Aukcje motoru znaleźliśmy na allegro oto link :

41 Aprilia RS 125

42 Dlaczego zdecydowaliśmy się na motocykl
Dlaczego zdecydowaliśmy się na motocykl? W naszej miejscowości od kilkunastu lat co roku odbywa się zlot motocykli. Są to bardzo fajne imprezy, można na nich zobaczyć dużo ciekawych motorów. Rozmawialiśmy często z ludźmi, którzy tam przyjeżdżają i doszliśmy do wniosku, ze jest to bardzo ciekawe hobby.

43 Porównanie aktualnej oferty banków i instytucji finansowych
Aby wziąć kredyt porównaliśmy 3 banki :

44 Koszt miesięczny obsługi kredytu Wysokość raty: 725.74 PLN
Oprocentowanie nominalne: 9.90 % Oprocentowanie rzeczywiste: % Prowizja: 2.00 % Ubezpieczenie kredytu: % Opłata za wcześniejsza spłate: 0.00 % ŁĄCZNY KOSZT TO: ZŁ

45 Koszt miesieczny obslugi kredytu Komentarze Wysokość raty: 737.86 PLN
Oprocentowanie nominalne: 7.99 % Oprocentowanie rzeczywiste: % Prowizja: 5.00 % ŁĄCZNY KOSZT : ZŁ

46 Koszt miesieczny obslugi kredytu Komentarze Wysokość raty: 742.40 PLN
Oprocentowanie nominalne: % Oprocentowanie rzeczywiste: % Prowizja: 3.00 % ŁĄCZY KOSZT TO: ZŁ

47 Biorąc pod uwagę te 3 banki zdecydowanie wybieramy ten pierwszy gdyż jest on dla nas najkorzystniejszy. Spróbujemy jeszcze sprawdzić ten kredyt na 12 i 24 raty 12 raty wysokość raty: PLN Łączny koszt : zł 24 raty Wysokość raty: PLN Łączny koszt : zł

48 Kredyt na Mieszkanie lub dom
ZAKUP: MIESZKANIE LUB DOMU KWOTA: PLN WALUTA: EURO OKRES SPŁATY: 30 LAT

49 Koszt miesięczny obsługi kredytu na mieszkanie, dom
Wysokość raty  PLN Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu przy uwzględnieniu spreadu walutowego Oprocentowanie nominalne 3.85 % Oprocentowanie rzeczywiste 4.55 % Ubezpieczenie pomostowe 168.00 PLN Składka płatna miesięcznie do czasu dostarczenia odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku. Polisa na życie 0.00 PLN Bank standardowo nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia w postaci cesji z polisy ubezpieczenia na życie. Prowizja  PLN Podana wartość ma charakter jednorazowy. Prowizja jest doliczana do kwoty kredytu. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Dla pożądanej wysokości kredytu bank nie wymaga ubezpieczenia brakującego wkładu własnego. Polisa ubezpieczeniowa 0.00 PLN Bank nie wymaga wykupienia dodatkowych, poza standardowymi polis ubezpieczeniowych. Wycena nieruchomości 300.00 PLN Wycena nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia jest w każdym wypadku niezbędna.  Przewalutowanie na EUR 0.00 %

50 Koszt miesięczny obsługi kredytu na mieszkanie, dom
Wysokość raty  PLN Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu.  Oprocentowanie nominalne 3.45 % Klienci segmentu VIP mogą liczyć na obniżenie marży o 0,2 pkt.proc. Oprocentowanie rzeczywiste 4.11 % Ubezpieczenie pomostowe 199.20 PLN Podano wartość w ujęciu miesięcznym. Do czasu dostarczenia odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki . Polisa na życie 0.00 PLN Bank nie wymaga cesji z polisy ubezpieczenia na życie jako dodatkowego zabezpieczenia kredytu. Prowizja  PLN Podana wartość ma charakter jednorazowy. Prowizja jest doliczana do kwoty kredytu. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Bank nie pobiera ubezpieczenia brakującego wkładu własnego. Polisa ubezpieczeniowa 0.00 PLN Bank nie wymaga wykupienia dodatkowych, poza standardowymi polis ubezpieczeniowych. Wycena nieruchomości  Cena usługi zależy od typu nieruchomości i lokalizacji oraz indywidualnych negocjacji z rzeczoznawcą. Przewalutowanie na EUR 1.00 % Opłata za przewalutowanie wynosi 1% całości kwoty.

51 Podsumowanie kredytu na mieszkanie 240 000 pln
Bank Lukas Bank Bank DnB NORD Bank WBK Rata za miesiąc[zł] 1 184,47 1 184,83 1 127,35 Raty całego kredytu [ 30 lat] ,20 ,8

52


Pobierz ppt "1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google