Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Monte Cassino w Złocieńcu ID grupy: 98/3_P_G1 Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Własna działalność gospodarcza, formą walki z bezrobociem. Semestr/rok szkolny: III/2010/2011

3 „Własna działalność gospodarcza
Formą walki z bezrobociem”

4 Zadanie główne W tym semestrze chcemy się dowiedzieć, jak człowiek w wieku lat może założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą. Jakie są bariery dla osób rozpoczynających taką działalność oraz sprawdzić, czy istnieją lokalne i globalne ułatwienia. Sprawdzimy wady i zalety własnej działalności.

5 Nasz plan: Sprawdzić, jakimi możliwościami i predyspozycjami dysponuje każdy z nas Zaznajomić się z procedurą, dokumentami związanymi z założeniem firmy. Zdobyć praktyczne umiejętności założenia firmy. Poznać ułatwienia i bariery dla nowo powstałych przedsiębiorstw. Promować wśród młodzieży samozatrudnianie jako formę walki z bezrobociem Edukacja poprzez materiały e-learningowe. Promować i reklamować naszą działalność gospodarczą na facebooku.

6 Cele jakie chcemy osiągnąć dzięki temu projektowi:
-Rozwinąć naszą wiedzę w zakresie: a) przedsiębiorczości, b) organizacji i zarządzania, c) badań sondażowych. -

7 -Zdobyć umiejętności:
Praktycznego zakładania firmy Prowadzenia działalności usługowo – handlowej Reagowania na potrzeby rynku i konkurencję Planowania i zdobywania klientów Promowania własnej działalności Budowania wizerunku firmy (w nawiązaniu do realizowanego projektu w MGP „branding”) Budowania dobrych relacji z rówieśnikami Korzystania z internetu Podejmowania decyzji ekonomicznych Dokonywania oceny siebie, swoich mocnych i słabych stron. Poszukiwania kompromisów.

8 Zakres i Podział zadań:
Zaplanowaliśmy działania następująco: Wprowadzenie do tematu – opiekun Ewa Kilian. Zapoznanie się z tematem - wszyscy. Podejmowanie zadań: - wybór działalności naszej firmy – wszyscy - zaplanowanie działań i podział funkcji - opracowanie logo firmy – wszyscy - opracowanie graficzne logo – Weronika Żelazek, - promowanie i reklama naszej firmy – wszyscy, - plakaty – Aleksandra Cheba - konto na Facebooku – Weronika Żelazek - prezentacja multimedialna – Arkadiusz Kowalewski - rozszerzanie wiedzy – wszyscy.

9 Materiały e-learningowe
Początek naszych zadań: Aby dowiedzieć się wszystkiego o naszym projekcie, zaczęliśmy od przestudiowania materiałów e-learningowych. Wiele spotkań poświęciliśmy na wykłady i ćwiczenia związane z tematyką Tematy, które nas interesowały: Zostań przedsiębiorcą; Człowiek przedsiębiorczy; Podejmowanie decyzji; Bezrobocie – jego przyczyny i skutki.

10 Czym jest działalność gospodarcza?
to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz wszelka inna prowadzona we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek w sposób zorganizowany i ciągły. Źródło: wykład e-learningowy

11 Przedsiębiorca Gdy założysz firmę stajesz się przedsiębiorcą.
Przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka niemająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która prowadzi działalność we własnym imieniu (czyli zarejestrował swoją firmę w odpowiednich urzędach) Źródło: wykład e-learningowy

12 .Osoba prawna – to już nie każda osoba fizyczna, ale jednostka organizacyjna, mogąca zawierać umowy, posiadająca prawa i obowiązki oraz mogąca występować jako strona przed sądem. Osobami prawnymi są np. Skarb Państwa, spółka, spółdzielnia, fundacja, jeśli prowadzi działalność gospodarczą. Za osobę prawną i w jej imieniu działa konkretny człowiek, który pełni funkcję jej organu np.. Minister Skarbu Państwa, prezes lub członek zarządu spółki, fundacji. Osoba fizyczna – to każdy człowiek od urodzenia do śmierci, występuje jako podmiot prawa Źródło: wykład e-learningowy

13 Firma- Osoba fizyczna i osoba prawna może działać „jako firma” Aby funkcjonować w społeczeństwie musi być odpowiednio zorganizowana i oznaczona. W przypadku osoby prawnej to nazwa firmy: Zakład Odzieżowy Szyk w Złocieńcu – sp. Z o. o. W przypadku osoby fizycznej jest to imię i nazwisko + określenie działalności: Jan Nowak – Usługi Krawieckie Źródło: Wykład e-learningowy „Zostań przedsiębiorcą”

14 Aby zostać przedsiębiorcą, należy:
1. Mieć dobry pomysł na działalność (wybór rodzaju i zakresu działalności) - wziąć pod uwagę oczekiwania nabywców oraz własne predyspozycje i umiejętności, a także możliwości sfinansowania przedsięwzięcia) 2. Posiadać określoną wiedzę (zapoznać się z przepisami prawnymi dotyczącymi -podatków - ubezpieczeń - prawa pracy - prawa cywilnego 3. Zarejestrować działalność. Źródło: Wykład e-learningowy „Zostań przedsiębiorcą”

15 Biznesplan Biznesplan to plan działalności gospodarczej, który powinien zawierać cele konieczne do zrealizowania w określonym przedziale czasowym (najczęściej są to plany roczne z przedziałem na miesiące i kwartały) oraz metody i środki, za pomocą których można te cele zrealizować. Etapy biznesplanu 1.Streszczenie planu 2.Charkteryzacja firmy 3.Analiza rynku 4Strategia marketingowa 5.Profil produkcji 6.Zarządzanie 7.Plan finansowy Źródło: podręcznik wos

16 Etapy zakładania własnej działalności gospodarczej
I. Wizyta w Urzędzie Miasta lub Gminy II. Wizyta w Urzędzie Statystycznym III. Założenie konta bankowego IV. Wizyta w Urzędzie Skarbowym V. Wizyta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych VI. Pieczątka i szyld

17 Etap 1 Wizyta w Urzędzie Gminy
Pierwszy etap to rejestracja firmy. Wniosek o wpis do ewidencji działalności WNIOSEK EDG-1, należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Koszt rejestracji wynosi 100zł. Po zarejestrowaniu otrzymujesz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Pamiętaj o zabraniu ze sobą dowodu osobistego. Źródło: Wykład e-learningowy „Zostań przedsiębiorcą” fot. własna

18 Etap 2 Wizyta w urzędzie statystycznym
Kolejny etap to uzyskanie numeru statycznego przedsiębiorców REGON. Właściwie nie musisz iść do urzędu statycznego, gdyż w Urzędzie Gminy wypełniłeś już zintegrowany wniosek EDG- 1, który jest także wnioskiem do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarczych, czyli Rejestru Statystycznego. Źródło: Wykład e-learningowy „Zostań przedsiębiorcą”

19 Regon To skrót od: Rejestru Gospodarki Narodowej.
Jest 9 – cyfrowym numerem statystycznym podmiotu gospodarczego w Rejestrze Statystycznym prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny. Jest on niezbędny w kontaktach przedsiębiorcy z: - Urzędem Skarbowym, - Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - do zawierania umów z kontrahentami - do rozliczeń z nimi. Źródło: Wykład e-learningowy „Zostań przedsiębiorcą”

20 ETAP 3 Wizyta w Urzędzie Skarbowym W urzędzie dokonuje się zgłoszenia identyfikacyjnego NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) oraz wybiera formę opodatkowania. Właściwie też nie musisz iść do tego urzędu, gdyż formularz EDG-1 jest także zgłoszeniem identyfikacyjnym. Istnieje kilka form opodatkowania, między innymi opodatkowanie o stałej wysokości 19%, opodatkowanie według skali progresywnej itd. O tym jednak, czy będziesz miał prawo wyboru formy opodatkowania, czy też takiego prawa jesteś pozbawiony, decyduje charakter działalności, jaką zamierzasz prowadzić.

21 NIP Numer Identyfikacji Podatkowej
To 10 cyfrowy kod identyfikujący podmioty płacące podatki w Polsce. Nadawany jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Trzy pierwsze cyfry NIP-u to kod Urzędu Skarbowego. Źródło: Wykład e-learningowy „Zostań przedsiębiorcą”

22 Wybór formy opodatkowania
Składasz oświadczenie o wyborze formy opodatkowania. - kartą podatkową – w przypadku np. małych punktów handlowych (kwiaty, warzywa…) - ryczałtem ewidencjonowanym – np. gdy prowadzisz taksówkę, działalność grabarską, betoniarską…) - opodatkowanie na zasadach ogólnych czyli podatkową księgę przychodów i rozchodów gdy jest to np. gabinet lekarski, sklep jubilerski, biuro podatkowe…) Źródło: Wykład e-learningowy „Zostań przedsiębiorcą”

23 ETAP 4 Założenie konta bankowego
Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany posiadać rachunek bankowy. To numer składający się z 26 cyfr. Rachunek będzie potrzebny do rozliczeń z klientami, urzędem skarbowym czy ZUS. Do banku weź ze sobą dowód osobisty, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON.

24 ETAP 5 Wizyta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu. Przedsiębiorca musi także płacić składkę na Fundusz Pracy. Idąc do ZUS-u, należy mieć ze sobą dowód osobisty, numer rachunku bankowego, decyzję o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie REGON. Należy to zrobić w ciągu 7 dni od rejestracji.

25 ETAP 6 Pieczątka i szyld Pieczątka jest potrzebna do potwierdzenia przelewów bankowych i zawartych umów. Na pieczątce tej powinna się znaleźć nazwa firmy, jej adres, numery NIP i REGON. Należy też pamiętać o oznaczeniu szyldem miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. FIRMA „Młodzi Przedsiębiorcy” Gimnazjum nr 1 Ul. I Dywizji WP ZŁOCIENIEC TEL Regon: Nip:

26 Zalety i wady prowadzenia własnej działalności gospodarczej
Brak przełożonego Samodzielne wyznaczanie celów i zadań Samodzielne określanie czasu i intensywności pracy dyspozycyjność Poprawy sytuacji finansowej Większa satysfakcja z pracy na własny rachunek Zaspokajanie własnych ambicji Źródło: Wykład e-learningowy „Zostań przedsiębiorcą” Brak poczucia bezpieczeństwa (groźba bankructwa) Stres związany z koniecznością ciągłej rywalizacji z konkurencją Konieczność prowadzenia dokumentacji podatkowej i załatwiania wielu spraw w urzędach Najczęściej konieczność pracy więcej niż 8 godzin na dobę Odpowiedzialność finansowa za siebie i pracowników

27 Rodzaje firm: Samo zatrudnienie - jest to jednoosobowa działalność gospodarcza. Składa się odpowiedni wniosek w gminie i w ten sposób staniemy się jednoosobowym przedsiębiorcą. Spółka cywilna (SC) - Wspólnicy w takiej spółce mają obowiązek dążyć do osiągnięcia celu gospodarczego. Szczególnie przez wniesienie wkładów. Spółkę cywilną zakłada się w oparciu o kodeks cywilny Spółka jawna (SJ) - ten rodzaj działalności gospodarczej nie ma osobowości prawnej (tzw. ułomna osoba prawna). Jako spółka osobowa może zostać utworzona przez osoby fizyczne oraz prawne. Podstawą utworzenia SJ będzie spisanie umowy. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami, a także ze spółką Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. Z o.o.) - jest to działalność, która podlega przepisom kodeksu spółek handlowych (KSH). Należy ona do rodzaju spółek kapitałowych. Może ją utworzyć (podstawa prawna: art. 151 &1 KSH) jedna lub więcej osób w każdym prawnie dopuszczalnym celu, chyba że ustawa stanowi inaczej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem. Wspólnicy co do zasady za zobowiązania spółki nie odpowiadają. Źródło: Podręcznik wos

28 Własna działalność gospodarcza jest formą uniknięcia bezrobocia.
„Nie masz pracy – stwórz ją sobie sam! Dasz ją sobie a może także innym”

29 CZYM JEST BEZROBOCIE? Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów. Pod pojęciem bezrobotnego można rozumieć osobę niezatrudnioną, nie prowadzącą działalności gospodarczej i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy). Jest to szeroka definicja. Natomiast wąską stosują państwowe Urzędy Pracy (powiatowe lub wojewódzkie). I tak bezrobotnym w rozumieniu przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest osoba poszukująca zatrudnienia, która: -ukończyła 18 rok życia (pełnoletnia), -nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, -aktualnie nie uczy się na żadnym szczeblu kształcenia lub nie jest skierowana na szkolenie przez PUP, -jest zameldowana lub pozostaje w naszym kraju legalnie lub jej pobyt może zostać zalegalizowany (azyl polityczny, karta stałego lub czasowego pobytu, obywatele UE).

30 Skala bezrobocia na świecie z 2010 roku
Źródło: Wikipedia.pl

31 Skala bezrobocia w Polsce
Źródło: Google.pl

32 Aby rozpocząć działalność gospodarczą potrzebne są środki finansowe
Aby rozpocząć działalność gospodarczą potrzebne są środki finansowe. Skąd je wziąć? Jest kilka możliwości: - własne oszczędności, - wsparcie rodziny, - zarobione pieniądze z pracy w kraju lub za granicą, - kredyt z banku, - dotacje z Unii Europejskiej,

33 Nasze działania. Postanowiliśmy na własnej skórze przekonać się, jak zakłada się i prowadzi własną działalność gospodarczą. Zaczęliśmy od sprawdzenia własnych możliwości i predyspozycji. Po przeprowadzeniu prostego testu wyszło nam, że większość z nas może się sprawdzić w zawodach, które wymagają ruchu, zaradności, kontaktów z innymi ludźmi. Czyli mamy cechy człowieka przedsiębiorczego. Tylko dwoje z nas woli być kierowanym, niż kierować. No to chyba nadajemy się na przedsiębiorców. Fot. własne

34 Następne kroki. Kolejnym krokiem jaki podjęliśmy to wybór działalności gospodarczej. Każdy z nas zaplanował oddzielnie własną firmę: co będzie robił, co potrzebuje na początek, na co potrzebne będą pieniądze i skąd je wziąć. Ola wymyśliła, że będzie produkować ozdoby z papieru. Produkcję rozpocznie w domu. Potrzebuje na początek niewiele pieniędzy na materiały, pożyczy więc od mamy a odda z przyszłych dochodów. Arek założy firmę usługową oferującą tłumaczenie i naukę języka angielskiego. Wszystko, co potrzebuje, to odpowiednie dokumenty potwierdzające jego umiejętności w tym zakresie. Patryk zaś będzie produkował i sprzedawał elementy żelazne. Nie musi inwestować, ani zaciągać kredytu, bo przejmie firmę po ojcu.

35 Ale dość zabawy. Wprawki już za nami, a teraz trzeba konkretnie: jaką działalność podejmiemy wspólnie? Z pomocą przyszedł nam drugi projekt, jaki realizowaliśmy z Gimnazjum z Opatówka w ramach MGP. Tematem, jaki zaproponowali nam koledzy był „Branding – czyli kształtowanie marki” No to już wiedzieliśmy, że trzeba stworzyć firmę, stworzyć jej logo i promować je poprzez działalność na terenie szkoły. Nadarzała się okazja – zbliżał się czas wielu akcji szkolnych o charakterze sportowym. Na pewno uczniom naszej szkoły będzie się chciało jeść i pić. No, to do dzieła.

36 Badanie rynku Decyzja:
Co uczniowie chętnie jedzą? Jakie produkty będą odpowiednie na uczniowską kieszeń? Co potrafimy sami wyprodukować, by było smaczne? Jakie produkty uczniowie kupią u nas, a nie w sklepiku szkolnym? Jaką cenę zaproponować, by nie stracić? Decyzja: Umiemy wykonywać tosty, naleśniki, gofry (zajęcia techniczne w II klasie się przydały). Co prawda sklepik też oferuje tosty, ale nasze będą miały więcej sera i lepszy ketchup!

37 A teraz: Jakie i ile produktów musimy kupić, by wyprodukować tosty?
Skąd wziąć pieniądze? Poprosić panią dyrektor o zgodę na prowadzenie akcji na terenie szkoły. Kto i ile tostów wyprodukuje? Jaką ustalić cenę? Gdzie i kiedy sprzedawać, by nie wejść w konflikt z lekcjami?

38 No to zaczęło się! 4 opakowania pieczywa tostowego (wszystkie produkty po sprawdzeniu, gdzie jest najtaniej (okazało się, że w Biedronce) – kupi Mateusz, zaoferował, że sponsorem będzie jego mama) Ser żółty w kostce (Ola pokroi w domu na plastry, ma elektryczną krajalnicę) Weronika i Dominika przyniosą tostery Ketchup, koniecznie Pudliszki Serwetki i obrus papierowy zorganizuje Pani (zostało jej dużo z klasowej Wigilii) Produkcja tostów w Sali nr 15 (trzeba poprosić panią Bernardetę, nauczycielkę religii, by pozwoliła – stamtąd najłatwiej sprzedawać tosty, tu gromadzą się uczniowie przechodzący korytarzami do swoich klas) No i jeszcze dyżury w sprzedaży – tak, by nie stracić lekcji. Cena 1 zł., z ketchupem 1,20 zł. (w sklepiku 80 gr. Ale my mamy więcej sera) Fot. własna

39 Aby być rozpoznawalnymi wymyśliliśmy logo firmy:
Młodzi Przedsiębiorcy Zależało nam, by był: - prosty, - wskazywał, że nasza działalność ma związek z projektem unijnym, - wskazywał, że Polska i Polacy są członkami UE, - a my jesteśmy zaradni, przedsiębiorczy i nie boimy się pracy!

40 Teraz trzeba nagłośnić naszą akcję.
Zajęła się tym Weronika – założyła konto na Facebooku Oto nasze zdjęcie profilowe. Oraz ogłoszenie: Młodzi Przedsiębiorcy UWAGA !  Po raz drugi będziemy sprzedawać tosty - będzie to tym razem środa Tosty sprzedajemy od 2 godziny lekcyjnej . Więc zamiast kanapek to 1,20 zł do szkoły : ) grupa przedsiębiorczości. Umieszczaliśmy tu informacje o planowanych akcjach, przypominaliśmy, żeby zabrać do szkoły pieniądze. Zgromadziliśmy niemałą grupę przyjaciół. W świecie realnym potrzebne były plakaty. Zajęła się nimi Dominika. Szło nieźle, jak zaplanowaliśmy. Zainwestowaliśmy 100 zł. Zarobiliśmy 100 zł! Pani w sklepiku musiała pogodzić się z konkurencją

41 Ciąg dalszy: Przed nami Święto Szkoły. Jak co roku obchodzimy je 18 maja, gdy żołnierze II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa zdobyli w 1944 r. Monte Cassino otwierając aliantom drogę na Rzym. W naszej szkole jest to dzień „honorowej bitwy” na sportowo. W zawodach sportowych odpowiadających etapom bitwy rywalizują całe klasy. Na pewno będzie im się chciało jeść, a przede wszystkim pić! To świetny czas na wystawienie naszego stoiska. Tym razem tosty i lemoniada własnej produkcji. Na wypadek, gdyby było zimno – w termosach herbata z cytryną, a dla nauczycieli kawa.

42 No to jeszcze raz! 1 czerwca nasza szkoła organizuje od 4 lat Festyn Bezpieczeństwa. Znów okazja, by się pokazać. Tym razem naleśniki z dżemem i lemoniada. Nie zrobiliśmy herbaty, bo ostatnio mało się sprzedawała. No i to był błąd. Tym razem było zimno i uczniowie pytali o herbatę. Poza tym Rada Rodziców zrobiła nam konkurencję serwując bigos – za darmo! Nasza reakcja była błyskawiczna. Trzeba było zastosować wszystkie nasze umiejętności marketingowe, żeby nam się produkty sprzedały i nie zmarnowały. Utarg – 85 złotych. Trochę zimnych naleśników zostało, więc zabezpieczyliśmy, by sprzedać je następnego dnia na przerwach.

43 Podsumowanie. Co prawda nasza firma „Młodzi Przedsiębiorcy” nie istniała naprawdę, ale: prześledziliśmy wszystkie etapy zakładania firmy, „zalegalizowaliśmy” naszą działalność u dyrektora, na własnej skórze sprawdziliśmy, jak działa rynek, czym jest popyt i podaż, jak kształtuje się cena i jaki wpływ na działalność ma konkurencja, Przekonaliśmy się ile pracy „kosztuje” każda samodzielnie zarobiona złotówka, Stwierdziliśmy, że „nie taki diabeł straszny, jak go malują”!!!

44 Bibliografia Wikipedia.pl Źródła własne - fotografie Google.grafika.pl
Ściąga.pl Kompetencje.gimnazja.eduportal.pl Podręcznik „Wiedza o społeczeństwie” wyd. Operon

45 „Młodzi Przedsiębiorcy”

46 Id grupy: 98/3_P_G1 Gimnazjum nr 1 im
Id grupy: 98/3_P_G1 Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Monte Cassino w Złocieńcu opiekun: Ewa Kilian -Dominika Tabaka - Karolina Kozieł - Weronika Błąkała - Aleksandra Cheba - Nina Rutkowska - Weronika Żelazek - Arkadiusz Kowalewski - Mateusz Kacianowski - Patryk Brzyski - Konrad Marczyk

47


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google