Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw"— Zapis prezentacji:

1 Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw

2 1. Przedsiębiorstwo i przedsiębiorca
samodzielna jednostka gospodarcza wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym osoba, która we własnym imieniu wykonuje w ciągły i zorganizowany sposób zarobkową działalność wytwórczą, handlową lub usługową

3 2. Formy organizacyjne przedsiębiorstw
przedsiębiorstwo państwowe przedsiębiorstwo jednoosobowe jednostka lub zakład budżetowy spółka spółdzielnia

4 3. Przedsiębiorstwo jednoosobowe
wyłącznym właścicielem jest jedna osoba może ale nie musi zatrudniać pracowników właściciel prowadzi przedsiębiorstwo, reprezentuje je i odpowiada za nie całym swoim majątkiem

5 konieczne dopełnienie formalności urzędowych (rejestracja w Urzędzie Gminy, Urzędzie Skarbowym, ZUS)
konieczne założenie konta bankowego na ogół małe firmy np. sklepy, warsztaty rzemieślnicze

6 4. Spółka związek osób, które wspólnie prowadzą działalność gospodarczą osoby prowadzące spółkę (wspólnicy) zawierają między sobą umowę

7 5. Rodzaje spółek osobowe kapitałowe z ograniczoną odpowiedzialnością
wspólnicy nie muszą być bezpośrednio zaangażowani i nie odpowiadają materialnie za działalność spółki wszyscy wspólnicy osobiście pracują i w równym stopniu odpowiadają z ograniczoną odpowiedzialnością jawne akcyjne komandytowe

8 6. Spółka jawna dobrowolna umowa dwóch lub więcej osób
wspólnicy solidarnie odpowiadają całym swoim majątkiem za zaciągnięte zobowiązania wspólnicy nie pobierają wynagrodzenia za pracę w spółce, uczestniczą jedynie w podziale zysków

9 7. Spółka komandytowa forma pośrednia pomiędzy spółką osobową a kapitałową konieczna umowa notarialna wspólnicy dzielą się na komplementariuszy i komandytariuszy minimalny kapitał zł

10 komplementariusze mają pełne prawo do prowadzenia i reprezentowania spółki, odpowiadają swoim majątkiem za jej wierzytelności komandytariusze mają wgląd w działalność spółki i udzielają zgody w sprawach nadzwyczajnych, ich odpowiedzialność finansowa jest ograniczona

11 8. Spółka z o.o. minimalny wkład 50.000 zł jest dzielony na udziały
wymagane zawarcie umowy notarialnej i dokonanie wpisu do rejestru sądowego (KRS) za działalność odpowiedzialność ponosi zarząd, a nie udziałowcy jest uniwersalną formą prowadzenia działalności zarówno na mała jak i na wielką skalę

12 9. Władze spółki z o.o. zgromadzenie wspólników
rada nadzorcza lub komisja rewizyjna podejmuje decyzje o spółce sprawuje nadzór nad spółką zarząd organ wykonawczy

13 10. Spółka akcyjna (S.A.) konieczny akt notarialny określający organizację władz i strukturę akcji (statut) kompetencje władz i struktura podobne do spółki z o.o. minimalny kapitał założycielski zł (pieniężny lub niepieniężny)

14 papier wartościowy świadczący o nabyciu praw w spółce
kapitał jest dzielony na akcje o równej wartości zwykłe papier wartościowy świadczący o nabyciu praw w spółce uprzywilejowane

15 11. Spółdzielnia dobrowolne zrzeszenie, którego członkowie prowadzą określoną działalność we wspólnym interesie zmienny skład osobowy i fundusz udziałowy każdy członek ma jednakowe prawo głosu bez względu na wkład struktura władz podobnie jak w spółkach kapitałowych

16 12. Jednostki i zakłady budżetowe
powoływane przez jednostki samorządu terytorialnego lub przez organy państwowe MOPS, MOSiR, szkoły, placówki oświatowe JB i ZB dysponują mieniem komunalnym przekazywanym w zarząd kierownikowi danej jednostki

17 13. Przedsiębiorstwa państwowe
należą do Skarbu Państwa zazwyczaj służą użyteczności publicznej i obsługują dziedziny ważne strategicznie (np. PKP) mają osobowość prawną, samodzielne, samorządne, powinny być samofinansujące się często nierentowne i nieefektywne

18 14. Źródła finansowania przedsiębiorstw
zewnętrzne kredyty, emitowane akcje i obligacje fundusze i ich źródła sprzedaż wytworzonych towarów i usług wewnętrzne

19 15. Ćwiczenie Pracując indywidualnie wymień wady i zalety każdej z form organizacyjno-prawnych i wskaż przykład przynajmniej jednej firmy reprezentującej każdą z form. Ćwiczenie punktowane plusami za aktywność dla trzech najlepszych osób w grupie.


Pobierz ppt "Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw"

Podobne prezentacje


Reklamy Google