Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Program Operacyjny Kapitał Ludzki - podsumowanie i najbliższe plany - Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Program Operacyjny Kapitał Ludzki - podsumowanie i najbliższe plany - Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi."— Zapis prezentacji:

1 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Program Operacyjny Kapitał Ludzki - podsumowanie i najbliższe plany - Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne - Olsztyn 21 listopada 2011 r.

2 Plan prezentacji Kontraktacja i wydatkowanie środków; Konkursy 2011r. - podsumowanie; Plany działania na 2012r. - podstawowe założenia i konkursy; Wnioski o dofinansowanie projektów - najczęściej popełniane błędy.

3 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach komponentu regionalnego PO KL wg stanu na 30 września 2011 r. Źródło: informacja miesięczna z realizacji PO KL (na podstawie KSI SIMIK)

4 Konkursy w 2011 r. Środki finansowe przeznaczone na konkursy - 88,5 mln zł, - 36,5 mln zł w Priorytecie VI, - 52 mln zł w Działaniu 8.1 PO KL Liczba realizowanych konkursów - 22: - 14 w Priorytecie VI - terminy ogłaszania konkursów: 6 września (5), 15 listopada (9) Dotychczas podpisano tylko aneksy do umów z PUP na realizację projektów systemowych na kwotę 39 123 100 zł. ; - 8 w Działaniu 8.1- terminy ogłaszania konkursów: 15 marca (2), 31 marca (1), 24 maja (3), 2 sierpnia (2);

5 Działanie / PoddziałanieTermin ogłoszeniaAlokacja Poddziałanie 8.1.1 (konkurs otwarty na 1 i 2 typ operacji) 15 marca alokacja wyczerpana 16 000 000 zł Poddziałanie 8.1.1 (konkurs otwarty na 1 i 2 typ; p-kty konsultacyjne) 24 maja nabór trwa 5 000 000 zł Poddziałanie 8.1.1 - PWP (konkurs otwarty na 1 typ operacji) 24 maja nabór trwa –KOP od 21.11.11r. 4 000 000 zł Poddziałanie 8.1.2 (konkurs otwarty na 5 typ operacji) 15 marca nabór trwa – KOP w trakcie 2 000 000 zł Poddziałanie 8.1.2 (konkurs otwarty szybka ścieżka; outplacement) 31 marca alokacja wyczerpana 8 000 000 zł Poddziałanie 8.1.2 (konkurs otwarty na 4 typ operacji) 2 sierpnia nabór wznowiony od 04.11.11r. 10 000 000 zł Działanie 8.1 - PWP (konkurs zamknięty na 1,2 i 3 typ operacji z 8.1.3 ) 2 sierpnia KOP od 21.11.11r. 5 000 000 zł Działanie 8.1 – projekty innowacyjne (konkurs zamknięty dot. wdrażania strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa ) 24 maja alokacja wyczerpana 2 000 000 zł

6 NUMER KONKURSUTRYB KONKURSU PLANOWANY TERMIN OGŁOSZENIA ALOKACJA PRIORYTET VI – 14 konkursów I/POKL/6.1.1/2011Konkurs otwarty15.11. 2011 9 000 000 zł II/POKL/6.1.1/2011 Konkurs otwarty- dla niepełnosprawnych 15.11. 2011 1 000 000zł I/POKL/6.2/2011 II/POKL/6.2/2011 III/POKL/6.2/2011 IV/POKL/6.2/2011 V/POKL/6.2/2011 VI/POKL/6.2/2011 VII/POKL/6.2/2011 7 Konkursów otwartych na następujące powiaty: 1. braniewski, elbląski, miasto Elbląg 2. iławski, ostródzki, nowomiejski, działdowski 3. kętrzyński, bartoszycki, lidzbarski 4. olsztyński, miasto Olsztyn 5. nidzicki, szczycieński, mrągowski 6. węgorzewski, giżycki, piski 7. gołdapski, olecki, ełcki 15.11. 2011 Ogółem: 13 500 000 zł w tym: 2 000 000 zł 2 600 000 zł 2 000 000 zł 1 900 000 zł 1 700 000 zł 1 600 000 zł 1 700 000 zł

7 I/POKL/6.3/2011 Konkurs otwarty KOP do 25.11.11r. 06.09.20111 000 000 zł I/POKL/INN/2011 Konkurs zamknięty dot. wspierania powracających migrantów Nabór do 21.11.11r. 06.09.20113 500 000 zł I/POKL/PWP/2011 II/POKL/PWP/2011 III/POKL/PWP/2011 3 konkursy zamknięte: dot. wspierania wolontariatu dot. promocji alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia dot. aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych Nabór do 21.11.11r. 06.09.2011 2 500 000zł 3 500 000zł

8 Plany działania na 2012 rok Uwzględnienie m.in. kierunków wykorzystania KRW, wyników badań, rekomendacji IZ i Komisji Europejskiej, stopnia osiągnięcia wskaźników; Konsultacje z grupami roboczymi i konsultacje społeczne poprzez strony internetowe) – 2 razy: 12-21.07.11r., 06-17.10.11r. Trzecie wersje dokumentów – 18.11.11r. do IZ; Zatwierdzenie Planów przez IZ – grudzień.

9 Plany działania na 2012 rok - cd. Podstawowe założenia ( kryteria): # wspieranie osób: 50+, niepełnosprawnych, do 24 r.ż., długotrwale bezrobotnych, ze wsi, o niskich kwalifikacjach; # kompleksowość wsparcia - dostosowane do potrzeb uczestników (IPD) i pracodawców; # efektywność zatrudnienia – 50%, 35%, 20%; # komplementarność; # partnerstwa z instytucjami działającymi na rzecz integracji społ. # j.s.t. i ich jedn. organizacyjne, które dotychczas nie aplikowały w 6.1.1-powiaty o stopie bezrobocia wyższej od średniej w regionie; # konkretne firmy z regionu – tylko MMŚP; # kierowanie środków na subregiony lub 7 obszarów; # preferencyjne mikropożyczki – do 50 tys. zł. – pilotaż; # szkolenia dla firm działających w obszarze zielonej gospodarki

10 Plany działania na 2012 rok - cd. KONKURSY: TERMINY I ŚRODKI 1. Planowana liczba konkursów – 17 na kwotę 139.500.000 zł. : w Priorytecie VI – 13 na kwotę 92.500.000 zł. w Działaniu 8.1 - 4 na kwotę 47.000.000 zł. 2.I kwartał 8 konkursów – 89.000.000 zł : 6.1.1 – 3 (w subregionach) – 40.000.000 zł. 6.1.2 - 1 - 2.000.000 zł. 8.1.1 (1 i 2 typ) – 1 – 32.000.000 zł. 8.1.2 (outpl.) - 3 (w subregionach) - 15.000.000 zł. 3.II kwartał – 2 konkursy – 10.500.000 zł. 6.1 - 1 konkurs PWP (wsparcie 50+) - 3.500.000 zł. 6.2 - 1 konkurs pilotażowy (mikropożyczki) - 7.000.000 zł. 4. III kwartał – 7 konkursów w 6.2 (dotacje) – 40.000.000 zł.

11 Wnioski o dofinansowanie projektów - najczęściej popełniane błędy 1. Ocena formalna: potencjał finansowy – niewystarczający lub brak informacji; 2. Uzasadnienie (wskazane problemy) nie koresponduje z celem głównym i c. szczegółowymi oraz z zadaniami, niespójne z obszarem realizacji i grupą docelową, brak powoływania się na źródła informacji; 3. Niewłaściwie określone cele – wzór w dokumentacji konkursowej; 4. Niekorzystanie z wyników badań realizowanych w regionie ze środków publicznych; 5. Rekrutacja niedopasowana do specyfiki projektu; 6. Grupy docelowe - pobieżny opis, brak lub niewystarczające uzasadnienie wyboru grupy docelowej; 7. Rozbieżności w liczbie uczestników wskazanej w różnych miejscach; 8. Błędnie wskazana wartość dodana;

12 Wnioski o dofinansowanie projektów najczęściej popełniane błędy - cd. 9. Zadania (3.3) – brak informacji potrzebnych do oceny racjonalności harmonogramu projektu np. organizacji szkoleń, brak lub niewystarczający opis produktów; 10.Doświadczenie projektodawcy – niepotrzebne wykazywanie doświadczeń o zakresie innym niż projekt; 11.Potencjał i kadra – brak wymaganych informacji; 12. Budżet: błędne wskazanie zadań zleconych i stawek jednostkowych, b. wysokie koszty np. informacji i promocji, zarządzania, szkoleń wyjazdowych, stawek dla trenerów, brak specyfikacji poszczególnych kosztów; 13. Wykorzystanie części wniosku Uzasadnienie kosztów niezgodnie z Instrukcją; 14. Niestosowanie się do uwag oceniających w przypadku ponownego złożenia wniosku;

13 Co zrobić aby uniknąć błędów? ! Dokumentacja konkursowa; ! Instrukcja wypełniania wniosku; ! Dokumenty programowe (aktualne); ! Konsultacje z ROEFS; ! WUP – Punkt Informacyjny;

14 14 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn Tel. 089 522 79 00, Fax. 089 522 79 01 Punkt informacyjny EFS, tel. 089 522 79 55, 089 522 79 65 www.up.gov.pl/pokl


Pobierz ppt "1 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Program Operacyjny Kapitał Ludzki - podsumowanie i najbliższe plany - Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google