Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Program Operacyjny Kapitał Ludzki - podsumowanie i najbliższe plany - Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Program Operacyjny Kapitał Ludzki - podsumowanie i najbliższe plany - Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi."— Zapis prezentacji:

1 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Program Operacyjny Kapitał Ludzki - podsumowanie i najbliższe plany - Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne - Olsztyn 5 sierpnia 2011 r.

2 Plan prezentacji Kontraktacja i wydatkowanie środków; Zarządzanie alokacją. Konkursy 2011r. - podsumowanie; Krajowa Rezerwa Wykonania; Zmiany w PO KL; Plany działania na 2012r. - podstawowe założenia i konkursy; Najczęściej popełniane błędy

3 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VI * W tym 3 500 000,00 zł na realizację projektów innowacyjnych oraz 8 500 000,00 zł na realizację projektów współpracy ponadnarodowej. ** Konkursy wstrzymane z powodu przekroczenia alokacji w Działaniu 6.1 – 6.1.1 projekty systemowe PUP 98,33%404 071 346,5675 623 100,00397 308 675,30Priorytet VI 49,99%5 319 189,131 000 000,00**2 658 895,456.3 74,36%70 668 823,8613 500 000,00**52 545 991,216.2 112,55%256 055 549,7339 123 100,00288 193 993,066.1.3 98,05 %13 773 123,260,0013 504 600,816.1.2 69,36%58 254 660,5610 000 000,00**40 405 194,776.1.1 104,27%328 083 333,57** 61 123 100,00*342 103 788,646.1 Zaangażowanie (%) Alokacja 2007-2013 stan na 29.06.11 kurs euro 3,9987 Rok 2011 Kontraktacja 2007- 2010 zaktualizowana o końcowe rozliczenie projektów Działanie /Poddziałanie

4 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VIII - Działanie 8.1 Kwota 4 000 000,00 zł na realizację projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach 1 typu operacji w Poddziałaniu 8.1.1, 2 000 000,00 zł na realizację projektów innowacyjnych oraz 5 000 000,00 zł na realizację projektów ponadnarodowych w ramach typów operacji w Poddziałaniu 8.1.3 (pochodzące ze środków Priorytetu VIII). 53,69%225 059 066,9952 000 000,00120 827 848,91 Działanie 8.1 14,76%5 147 578,800,00755 370,398.1.4 78,01%3 845 525,980,002 999 996,928.1.3 61,66%56 107 791,3520 000 000,0034 594 357,448.1.2 51,56%159 958 170,8632 000 000,00*82 478 124,168.1.1 Zaangażowanie (%) Alokacja 2007-2013 stan na 29.06.11 kurs euro 3,9987 Rok 2011Kontraktacja 2007- 2010 zaktualizowana o końcowe rozliczenie projektów Działanie /Poddziałanie

5 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach komponentu regionalnego PO KL wg stanu na 30 lipca 2011 r. Źródło: informacja miesięczna z realizacji PO KL (na podstawie KSI SIMIK)

6 Zarządzanie alokacją - Stały monitoring dostępności środków na poziomie Działań/Poddziałań- comiesięczna informacja z IZ i IP; - Wstrzymanie się od podpisywania umów i zatwierdzania wniosków o płatność w okresie od ostatniego dnia roboczego danego mies. do 5 dnia kalendarzowego mies. następnego; - Podpisywanie umów w miarę posiadanych środków; - Podpisywanie umów wg kolejności na listach rankingowych; - Zapewnienie list rezerwowych

7 Konkursy w 2011 r. Środki finansowe przeznaczone na konkursy - 88,5 mln zł, - 36,5 mln zł w Priorytecie VI, - 52 mln zł w Działaniu 8.1 PO KL Planowana liczba konkursów - 22: - 14 w Priorytecie VI - konkursy zawieszone z powodu nadkontraktacji w Działaniu 6.1 – planowane ogłoszenie w III - IV kwartale. Dotychczas podpisano tylko aneksy do umów z PUP na realizacje projektów systemowych na kwotę 39 123 100 zł. ; - 8 w Działaniu 8.1- terminy ogłaszania konkursów: 15 marca (2), 31 marca (1), 24 maja (3), 2 sierpnia (2);

8 Działanie / PoddziałanieTermin ogłoszeniaAlokacja Poddziałanie 8.1.1 (konkurs otwarty na 1 i 2 typ operacji) 15 marca nabór zawieszony 2 sierpnia 16 000 000 zł Poddziałanie 8.1.1 (konkurs otwarty na 1 i 2 typ; p-kty konsultacyjne) 24 maja ?????? 5 000 000 zł Poddziałanie 8.1.1 - PWP (konkurs otwarty na 1 typ operacji) 24 maja (KOP do 26.08) 4 000 000 zł Poddziałanie 8.1.2 (konkurs otwarty na 5 typ operacji) 15 marca 2 000 000 zł Poddziałanie 8.1.2 (konkurs otwarty szybka ścieżka; outplacement) 31 marca nabór zawieszony w lipcu 8 000 000 zł Poddziałanie 8.1.2 (konkurs otwarty na 4 typ operacji) 2 sierpnia10 000 000 zł Działanie 8.1 - PWP (konkurs zamknięty na 1,2 i 3 typ operacji z 8.1.3 ) 2 sierpnia5 000 000 zł Działanie 8.1 – projekty innowacyjne (konkurs zamknięty dot. wdrażania strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa) 24 maja nabór do 12 sierpnia 2 000 000 zł

9 NUMER KONKURSUTRYB KONKURSU PLANOWANY TERMIN OGŁOSZENIA ALOKACJA PRIORYTET VI – 14 konkursów I/POKL/6.1.1/2011Konkurs otwartyIV kwartał 2011 9 000 000 zł II/POKL/6.1.1/2011 Konkurs otwarty- dla niepełnosprawnych IV kwartał 2011 1 000 000zł I/POKL/6.2/2011 II/POKL/6.2/2011 III/POKL/6.2/2011 IV/POKL/6.2/2011 V/POKL/6.2/2011 VI/POKL/6.2/2011 VII/POKL/6.2/2011 7 Konkursów otwartych na następujące powiaty: 1. braniewski, elbląski, miasto Elbląg 2. iławski, ostródzki, nowomiejski, działdowski 3. kętrzyński, bartoszycki, lidzbarski 4. olsztyński, miasto Olsztyn 5. nidzicki, szczycieński, mrągowski 6. węgorzewski, giżycki, piski 7. gołdapski, olecki, ełcki IV kwartał 2011 Ogółem: 13 500 000 zł w tym: 2 000 000 zł 2 600 000 zł 2 000 000 zł 1 900 000 zł 1 700 000 zł 1 600 000 zł 1 700 000 zł

10 I/POKL/6.3/2011 Konkurs otwartyIII kwartał 20111 000 000 zł I/POKL/INN/2011 Konkurs zamknięty dot. wspierania powracających migrantów III kwartał 20113 500 000 zł I/POKL/PWP/2011 II/POKL/PWP/2011 III/POKL/PWP/2011 3 konkursy zamknięte: dot. wspierania wolontariatu dot. promocji alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia dot. aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych III kwartał 2011 2 500 000zł 3 500 000zł

11 Krajowa Rezerwa Wykonania Pierwsze miejsce w kraju – dodatkowa kwota dla regionu – ponad 68 mln EURO (22,9% dotychczasowych środków) tj ok.270 mln. zł. Pozostałe 7 regionów: zachodniopomorskie, opolskie, podkarpackie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie, pomorskie; IZ podzieliła w sumie ponad 300 mln euro. Podział KRW w regionie: ponad 60% dla WUP ( ok 165 mln zł.) w szczególności na: –6.1.1 – ok. 90,5 mln zł. –6.1.2 – ok. 2 mln.zł. –6.2 – ok. 49,2 mln. zł –8.1.1 – ok. 23,5 mln zł. Planowany termin uruchomienia środków KRW – 2012r.

12 Zmiany w PO KL - nowa forma wsparcia – instrumenty zwrotne dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (pilotaż)- Działanie 6.2; - Konsolidacja oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach Priorytetu IX - rezygnacja z dalszej realizacji Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich – wysoki poziom realizacji wskaźnika; - zakończenie realizacji 3 typu operacji w Poddzialaniu 8.1.1 ( kształcenie ustawiczne w Priorytecie IX – ICT i szkolenia językowe - skupienie w jednym Priorytecie kształcenia dorosłych). - dezagregacja wartości docelowych wskaźników w komponencie regionalnym PO KL – zmiana wartości docelowych wskaźników, nowe wskaźniki w 6.2, 8.1.1 i 8.1.2; - zwiększenie alokacji w Działaniach w niektórych regionach o KRW

13 Plany działania na 2012 rok Uwzględnienie m.in. kierunków wykorzystania KRW, wyników badań, rekomendacji IZ i Komisji Europejskiej, stopnia osiągnięcia wskaźników; Konsultacje z grupami roboczymi i konsultacje społeczne poprzez strony internetowe) – do 21 lipca; Pierwsze wersje dokumentów – 1 sierpnia do IZ i KE; Uwagi IZ i KE - wrzesień/październik; Kolejne wersje i konsultacje społeczne - październik; Zatwierdzenie Planów przez IZ – grudzień.

14 Plany działania na 2012 rok - cd. - Podstawowe założenia ( kryteria): # wspieranie osób: 50+, niepełnospr., do 24 r.ż., długotrwale bezrobotnych, ze wsi, o niskich kwalifikacjach; # kompleksowość wsparcia; # efektywność zatrudnienia; # komplementarność; # konkretne firmy z regionu; # kierowanie środków na subregiony lub 7 obszarów; # ograniczona liczba składanych przez 1 Beneficjenta wniosków; # ograniczony okres realizacji i określony termin rozpoczęcia - Planowana liczba konkursów – 17 : # w Priorytecie VI – 13 # w Działaniu 8.1 - 4

15 Wnioski o dofinansowanie - najczęściej popełniane błędy- 1. Ocena formalna – potencjał finansowy – błędne wskazanie lub brak informacji; 2. Niewłaściwie określony cel główny (niemierzalny); 3. Dane statystyczne nie korespondują z celem głównym; 4. Niekorzystanie z wyników badań realizowanych w regionie ze środków publicznych; 5. Rekrutacja niedopasowana do specyfiki projektu (wysokie koszty informacji); 6. Pobieżny opis grupy docelowej; 7. Rozbieżności w liczbie uczestników wskazanej w różnych miejscach; 8. Zadania (3.3) – brak informacji potrzebnych do oceny racjonalności harmonogramu projektu, brak lub niewystarczający opis produktów; 9. Budżet: zadania zlecone, stawki jednostkowe, b.wysokie koszty np. informacji i promocji, szkoleń wyjazdowych, brak specyfikacji itd

16 Wnioski o dofinansowanie - najczęściej popełniane błędy - cd. Co zrobić aby uniknąć błędów? ! Dokumentacja konkursowa; ! Instrukcja wypełniania wniosku; ! Dokumenty programowe (aktualne); ! ROEFS; ! WUP – Punkt Informacyjny; ! Ostrożnie z klonami

17 17 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn Tel. 089 522 79 00, Fax. 089 522 79 01 Punkt informacyjny EFS, tel. 089 522 79 55, 089 522 79 65 www.up.gov.pl/pokl


Pobierz ppt "1 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Program Operacyjny Kapitał Ludzki - podsumowanie i najbliższe plany - Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google