Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE KONKURSÓW OTWARTYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 PO KL Bartosz Szurmiński Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE KONKURSÓW OTWARTYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 PO KL Bartosz Szurmiński Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE KONKURSÓW OTWARTYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 PO KL Bartosz Szurmiński Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

2 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2009 Dostępna kwota: 25 000 000,00 PLN

3 Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.2/2009 Dostępna kwota: 10 000 000,00 PLN

4 Poddziałanie 8.1.3 – Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.3/2009 Dostępna kwota: 1 600 000,00 PLN *W ramach alokacji Działania 8.1 zabezpieczono kwotę 500 000,00 PLN na projekty z komponentem ponadnarodowym. Kwota ta dostępna będzie w ramach wszystkich Poddziałań dotyczących Działania 8.1.

5 Poddziałanie 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu (objęte regułami pomocy publicznej): ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych (typ operacji nr 1); doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób samozatrudnionych, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi) (typ operacji nr 2).

6 Kryteria dostępu Grupę docelową projektu stanowią przedsiębiorcy, których siedziba główna lub oddział/filia znajduje się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz osoby zatrudnione u takich przedsiębiorców - stosuje się do typów projektów nr 1 i 2; Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku) - stosuje się do typów projektów nr 1 i 2; Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące, przy czym jego realizacja rozpoczyna się w 2009 roku - stosuje się do typów projektów nr 1 i 2.

7 Kryteria strategiczne Beneficjent posiada doświadczenie w realizacji projektów zakładających pomoc publiczną na szkolenia i/lub doradztwo w zależności od usługi, jaką realizuje - stosuje się do typu operacji nr 1 i 2 (4 punkty); Grupę docelową w projekcie stanowią pracownicy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) oraz kadra zarządzająca MMŚP - stosuje się do typu operacji nr 1; (3 punkty); Projekt jest realizowany przez Beneficjenta posiadającego siedzibę (filię/oddział) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego -stosuje się do typu operacji nr 1 i 2 (5 punktów); Grupę docelową projektu, w co najmniej 50%, stanowią osoby w wieku powyżej 45 lat, jednocześnie w tej grupie wiekowej kobiety stanowią co najmniej 60% - stosuje się do typu operacji nr 1 i 2 (4 punkty); Beneficjentem projektu jest podmiot, który nie jest równocześnie Beneficjentem pomocy publicznej w ramach tego projektu. Jednocześnie, w ramach jednego projektu wsparciem zostanie objętych: - w przypadku szkoleń ogólnych, co najmniej 4 przedsiębiorców i ich pracowników, - w przypadku szkoleń specjalistycznych, co najmniej 2 przedsiębiorców i ich pracowników - stosuje się do typu operacji nr 1 i 2 (2 punkty); Projekt przewiduje cross-financing z przeznaczeniem na dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, jednocześnie w grupie docelowej znajdują się osoby niepełnosprawne - stosuje się do typu operacji nr 1 i 2 (2 punkty).

8 Grupa docelowa Przedsiębiorcy* i ich pracownicy (w tym zatrudnieni na podstawie umowy cywilno-prawnej) * W rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.). Jeżeli Beneficjent zaplanuje w projekcie skierowanym do grupy docelowej 100% udział kobiet lub też 100% udział mężczyzn wówczas wyczerpujące uzasadnienie np. dotyczące specyfiki zawodu powinno znaleźć się w uzasadnieniu grupy docelowej.

9 Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu (nieobjęte regułami pomocy publicznej): pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim (typ operacji nr 1); podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo (typ operacji nr 3); szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia) (typ operacji nr 4);

10 C.D. Poddziałanie 8.1.2 Typ projektu możliwy do realizacji w ramach konkursu (istnieje możliwość udzielenia pomocy publicznej o ile nie zostaną spełnione warunki określone w Zasadach udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL pozwalające na jej wykluczenie): wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów zwolnień monitorowanych (outplacement), w tym szkoleń i doradztwa zawodowego (typ operacji nr 2); Typ projektu możliwy do realizacji w ramach konkursu (objęty regułami pomocy publicznej): szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa (typ operacji nr 5).

11 Kryteria dostępu Grupę docelową projektu stanowią przedsiębiorcy, których siedziba główna lub oddział/filia znajduje się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz osoby zatrudnione u takich przedsiębiorców - stosuje się do typów projektów nr 2, 3, 5; Grupę docelową projektu stanowią osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa/rybactwa, które w dniu przystąpienia do projektu wykonują działalność rolniczą (pracują w rybołówstwie/rybactwie) na terenie województwa warmińsko- mazurskiego - stosuje się do typu projektu nr 4; Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku) - stosuje się do typów projektów nr 1, 2, 3, 4, 5; Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące, przy czym jego realizacja rozpoczyna się w 2009 roku - stosuje się do typów projektów nr 1, 2, 3, 4, 5.

12 Kryteria strategiczne Beneficjent posiada doświadczenie w realizacji projektów zakładających pomoc publiczną na szkolenia i/lub doradztwo w zależności od usługi, jaką realizuje - stosuje się do typu operacji nr 5 (2 punkty); Projekt jest realizowany przez Beneficjenta, który posiada siedzibę (filię/oddział) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego -stosuje się do typu operacji nr 1, 2, 3, 4, 5 (5 punktów); Projekt obejmuje szkolenia w co najmniej jednym z następujących obszarów: rolno-spożywczym, turystycznym, w tym w hotelarstwie i gastronomii, budownictwie, w tym w budownictwie drogowym, spawalnictwie, usługach dla starzejącego się społeczeństwa, produkcji wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, produkcji mebli - stosuje się do typu operacji nr 4 (3 punkty); Projekt jest komplementarny ze wsparciem realizowanym w ramach innych niż EFS środków pomocowych Unii Europejskiej (np.: EFRR, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) - stosuje się do typu operacji nr 4 (4 punkty); Beneficjentem projektu jest podmiot, który nie jest równocześnie Beneficjentem pomocy publicznej w ramach tego projektu. Jednocześnie, w ramach jednego projektu wsparciem zostanie objętych co najmniej dwóch przedsiębiorców i ich pracowników - stosuje się do typu operacji nr 5 (2 punkty); Projekt przewiduje cross-financing z przeznaczeniem na dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, jednocześnie w grupie docelowej znajdują się osoby niepełnosprawne - stosuje się do typu operacji nr 2, 4, 5 (2 punkty). Projekt w ramach którego uczestnicy szkoleń zawodowych uzyskają dokument potwierdzający zdobyte kwalifikacje i przyznający uprawnienia do wykonywania pracy w danym zawodzie - stosuje się do typu operacji nr 4 (2 punkty).

13 Grupa docelowa pracodawcy* i pracownicy pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne**; partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i związki zawodowe); osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa)***; samorządy gospodarcze i zawodowe; jednostki samorządu terytorialnego; instytucje rynku pracy wskazane w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; społeczność lokalna; organizacje pozarządowe. *W rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.). **Grupy docelowe występujące w projektach objętych pomocą publiczną. ***Definicje osoby odchodzącej z rolnictwa lub rybołówstwa znajdują się w Słowniku terminologicznym Szczegółowy Opis Priorytetów POKL s. 319. Jeżeli Beneficjent zaplanuje w projekcie skierowanym do grupy docelowej: osoby odchodzące z rolnictwa lub rybactwa, 100% udział kobiet lub też 100% udział mężczyzn wówczas wyczerpujące uzasadnienie np. dotyczące specyfiki zawodu powinno znaleźć się w uzasadnieniu grupy docelowej.

14 Poddziałanie 8.1.3 – Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu (nieobjęte regułami pomocy publicznej): promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego (typ operacji nr 1); upowszechnianie na poziomie lokalnym i regionalnym idei flexicurity (typ operacji nr 2).

15 Kryteria dostępu Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące, przy czym jego realizacja rozpoczyna się w 2009 roku - stosuje się do typów projektów nr 1, 2; Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku) - stosuje się do typów projektów nr 1, 2; Projekt jest realizowany w całości na terenie województwa warmińsko- mazurskiego, z wyjątkiem projektów, w których w trakcie realizacji projektodawca zgłosi zamiar poszerzenia projektu o komponent ponadnarodowy jako zmiana do wniosku - stosuje się do typów projektów nr 1,2.

16 Kryteria strategiczne Projekt zapewnia promowanie rozwiązań wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL, ułatwiających godzenie życia rodzinnego i zawodowego - stosuje się do typu operacji nr 1 (6 punktów); Projekt zapewnia promowanie i upowszechnianie aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 45 roku życia, zgodnie z Programem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ w zakresie Działania dotyczącego Polityki Rynku Pracy - stosuje się do typu operacji nr 1 (7 punktów); Projekt jest realizowany przez Beneficjenta, który posiada siedzibę (filię/oddział) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego - stosuje się do typu operacji nr 1,2 (5 punktów).

17 Grupa docelowa pracodawcy* i pracownicy przedsiębiorstw; organizacje pracodawców; przedstawicielstwa pracownicze; jednostki samorządu terytorialnego; instytucje rynku pracy wskazane w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; społeczność lokalna; organizacje pozarządowe. *W rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).

18 Kontakt Punkt Informacyjny EFS Tel.: 089 522 79 55, 089 522 79 65 www.up.gov.pl/pokl


Pobierz ppt "SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE KONKURSÓW OTWARTYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 PO KL Bartosz Szurmiński Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google