Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania Konsultantów Wojewódzkich w różnych dziedzinach medycyny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania Konsultantów Wojewódzkich w różnych dziedzinach medycyny"— Zapis prezentacji:

1 Zadania Konsultantów Wojewódzkich w różnych dziedzinach medycyny
Maria Krupecka Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Anna Herfort Kierownik OOZ Wielkopolski Urząd Wojewódzki Poznań 27 kwietnia 2009 rok

2 Przepisy regulujące zadania Konsultantów Wojewódzkich w różnych dziedzinach medycyny
ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. nr 14 poz. 89 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2002 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich (Dz. U. z 2002 r. Nr 188 poz ze zmianami z roku 2005 oraz 2007)

3 podpisywanej corocznie między Konsultantem a Wojewodą umowy
Zadania konsultantów określone zostały także w § 2 ust 1, 2, 3, 4 i 5 podpisywanej corocznie między Konsultantem a Wojewodą umowy w sprawie określenia zadań i obowiązków Konsultanta oraz wynagrodzenia przysługującego Konsultantowi za realizację oraz wypełnianie obowiązków

4 Zadania konsultantów w zakresie kontroli § 7 pkt 1-4 rozporządzenia
przeprowadzanie, na obszarze województwa, kontroli zakładów opieki zdrowotnej dotyczącej realizacji doskonalenia zawodowego lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne w zakresie wynikającym z programów kształcenia danego rodzaju; kontrola dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej na obszarze województwa; kontrola wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej, usytuowanych na obszarze województwa, w aparaturę i sprzęt medyczny, aparaturę analityczną oraz aparaturę do przygotowywania i badania produktów leczniczych i kontrola efektywnego wykorzystania aparatury i sprzętu medycznego przy realizacji zadań dydaktycznych zgodnie z określonymi standardami; informowanie organów administracji rządowej, podmiotów tworzących zakłady opieki zdrowotnej i oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o uchybieniach stwierdzonych w wyniku kontroli;

5 Zadania konsultantów w zakresie prowadzenia specjalizacji - § 7 pkt 5-7 rozporządzenia
sporządzanie opinii o potrzebach kadrowych w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia na rok następny na obszarze województwa, w terminie określonym przez właściwego konsultanta krajowego; sporządzanie opinii dotyczącej realizacji doskonalenia zawodowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne na obszarze województwa, w zakresie wynikającym z określonych programów kształcenia; opiniowanie wniosków zakładów opieki zdrowotnej o wpisanie ich na prowadzoną przez ministra właściwego do spraw zdrowia listę jednostek organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne;

6 Pozostałe zadania konsultantów § 7 pkt 8-12 rozporządzenia
wydawanie opinii o stosowanym postępowaniu diagnostycznym, leczniczym i pielęgnacyjnym w zakresie zgodności z aktualnym stanem wiedzy z uwzględnieniem dostępności metod i środków; występowanie do okręgowych rad właściwych samorządów zawodowych z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące dany zawód medyczny; wydawanie, na wniosek wojewody, opinii o spełnianiu przez zakład opieki zdrowotnej warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny; wydawanie, na podstawie przeprowadzonej kontroli, opinii o spełnianiu przez zakład opieki zdrowotnej warunków do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne, a także opinii dotyczącej sposobu realizacji stażu lub specjalizacji oraz poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód medyczny zatrudnione w tym zakładzie; sporządzanie corocznego raportu dokumentującego realizację zadań i uprawnień w zakresie obejmującym reprezentowaną przez konsultanta wojewódzkiego dziedzinę medycyny, farmacji lub inną dziedzinę mającą zastosowanie w ochronie zdrowia.

7 Kontrole konsultantów - podstawa prawna
§ 7 pkt 1-4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2002 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich (Dz. U. z 2002 r. Nr 188 poz ze zm.) art. 66 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 ze zm.) rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 grudnia 1992 r. w sprawie zlecania kontroli zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1992 r. Nr 96 poz. 477)

8 Zadania konsultantów w zakresie kontroli planowanych
Sporządzenie planu kontroli rocznego i/lub kwartalnych, w którym należy określić: nazwę i adres zakładu przewidzianego do kontroli zakres kontroli okres działalności zakładu objęty kontrolą termin kontroli Sporządzenie protokółu z przeprowadzonej kontroli Przekazanie kopii protokółu, podpisanego przez kierownika kontrolowanego zakładu (lub osoby upoważnionej), do wiadomości wojewody Przekazanie kierownikowi kontrolowanego zakładu zaleceń pokontrolnych Monitoring realizacji zaleceń pokontrolnych

9 Zadania konsultantów w zakresie kontroli doraźnych
Przeprowadzenie kontroli zgodnie z zakresem określonym w zleceniu kontroli Sporządzenie protokółu z przeprowadzonej kontroli Przekazanie kopii protokółu, podpisanego przez kierownika kontrolowanego zakładu (lub osoby upoważnionej), do wiadomości wojewody Przekazanie kierownikowi kontrolowanego zakładu zaleceń pokontrolnych Monitoring realizacji zaleceń pokontrolnych

10 Kontrole przeprowadzone przez konsultantów wojewódzkich w 2008 r.
liczba kontroli planowych 182 liczba kontroli doraźnych 3 liczba kontroli problemowych 123 liczba kontroli sprawdzających 59 Liczba wydanych zaleceń pokontrolnych - 91 Główne zalecenia dotyczyły: personelu (zwiększenie zatrudnienia, podniesienie kwalifikacji); sprzętu (zakup nowego lub unowocześnienie posiadanego sprzętu); dokumentacji medycznej (prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami).

11 Kontrole przeprowadzone przez konsultantów wojewódzkich w 2008 r.
Liczba dziedzin medycznych, w której nie przeprowadzono żadnej kontroli - 52 Liczba dziedzin medycznych, w której przeprowadzono najwięcej kontroli (od kontroli w ciągu roku) – 6 Średnia liczba kontroli przypadająca rocznie na jednego konsultanta – 2,3

12 Zadania konsultantów w zakresie prowadzenia specjalizacji
Regulacje prawne w zakresie uzyskiwania specjalizacji: Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 20 października 2005r. (Dz. U. z 2005 r. Nr  213, poz.1779 ze zm.); Ustawa z dnia 5 lipca 1996r,. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 roku Nr 57, poz.602 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie kształcenia pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 197, poz.1923) Ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 Nr 45, poz. 271) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. z 2003 r. Nr 101, poz.941 ze zm.) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz.1529, ze zm.); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 126, poz.1319 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 173, poz.1419 ze zm. )

13 Rola konsultantów wojewódzkich w procesie specjalizacji
Dokonują rozeznania jakościowego i ilościowego właściwej dziedziny medycyny. Akceptują, opiniują jednostki występujące o akredytację. Uruchamiają dwa razy do roku (marzec, październik), w akredytowanych jednostkach, biorąc pod uwagę dziedziny priorytetowe ogłaszane przez Ministerstwo Zdrowia w danym roku, miejsca szkoleniowe dla lekarzy i lekarzy stomatologów, zgodnie ze swoim rozeznaniem odnośnie liczby lekarzy, którzy mogą podjąć specjalizację w trybie (rezydenckim, pozarezydenckim)

14 Specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów stan na dzień 20.04.2009
Liczba miejsc akredytacyjnych w województwie ogółem: 1613 zajęte w tym 601 rezydentur Rozmieszczenie w skali województwa: 32 miejscowości posiada jednostki z miejscami akredytacyjnymi: - w Poznaniu znajduje się 1260 miejsc + 8 miejsc w szpitalach branżowych, w tym 498 rezydentur; - 204 miejsca udostępniają szpitale w dawnych miastach wojewódzkich, w tym 66 rezydentur; - szpitale w Gnieźnie, Ostrowie, Pleszewie i Puszczykowie posiadają w sumie 73 miejsca akredytacyjne, w tym 20 rezydentur; - w szpitalach pozostałych 23 miejscowości znajduje się od 1 do 7 miejsc akredytacyjnych co daje razem 76 miejsc, w tym 17 rezydentur.

15 Specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów stan na dzień 20.04.2009
Liczba specjalizujących się lekarzy ogółem w tym: 39 poza limitem – nie zajmują miejsc szkoleniowych 3 odbywających szkolenie w jednostkach podlegających Wojsku 5 odbywających szkolenie w jednostkach podlegających MSWiA rezydentów 601 w tym:

16 Dziedziny, w których nie prowadzi się specjalizacji z uwagi na brak jednostek akredytowanych w województwie Chirurgia plastyczna Epidemiologia Balneologia i medycyna fizykalna Neuropatologia Seksuologia

17 Postępowanie kwalifikacyjne na specjalizację lekarzy i lekarzy stomatologów 1 – 31 marca 2009
Ministerstwo Zdrowia przyznało 222 miejsca szkoleniowe w 45 dziedzinach medycznych w tym: 184 miejsca w podstawowych dziedzinach medycyny oraz 38 miejsc w dziedzinach szczegółowych

18 Zakwalifikowano 82 osoby
Postępowanie kwalifikacyjne na specjalizację lekarzy i lekarzy stomatologów 1 – 31 marca 2009 Przyjęto 147 wniosków o rozpoczęcie specjalizacji w 11 dziedzinach nikt się nie zgłosił w 10 dziedzinach zgłosiło się mniej kandydatów niż było miejsc w 19 dziedzinach zgłosiło się więcej kandydatów niż było miejsc Zakwalifikowano 82 osoby

19 Postępowanie kwalifikacyjne na specjalizację lekarzy i lekarzy stomatologów 1 – 31 marca 2009
Dla kandydatów, których zgłosiło się więcej niż było miejsc, Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego wystąpiło do Ministerstwa Zdrowia z wnioskiem o przyznanie 20 dodatkowych miejsc szkoleniowych

20 Postępowanie kwalifikacyjne na specjalizację lekarzy i lekarzy stomatologów 1 – 31 marca Dziedziny, w których wnioskowano o dodatkowe miejsca: Rezydentury Okulistyka                                       Onkologia kliniczna                     Pediatria                                      Położnictwo i ginekologia Radiologia i diagnostyka obrazowa Pozarezydenckie Anestezjologia                                    Onkologia kliniczna                            Położnictwo i ginekologia                    Angiologia                                        Endokrynologia                                Nefrologia

21 Specjalizacje farmaceutów
Dziedziny, w których prowadzi się specjalizacje w naszym województwie: Farmacja apteczna Farmacja kliniczna Farmacja szpitalna Farmakologia Analityka farmaceutyczna

22 Specjalizacje farmaceutów
Liczba specjalizujących się farmaceutów 365 w tym: Farmacja apteczna Farmacja kliniczna Farmacja szpitalna Farmakologia Analityka farmaceutyczna

23 Specjalizacje farmaceutów
Jednostką szkolącą jest Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który wyznacza terminy postępowania kwalifikacyjnego

24 Specjalizacje diagnostów laboratoryjnych
Dziedziny, w których prowadzi się specjalizacje 1/ Laboratoryjna diagnostyka medyczna 2/ Mikrobiologia medyczna 3/ Laboratoryjna transfuzjologia medyczna 4/ Laboratoryjna genetyka medyczna 5/ Laboratoryjna immunologia medyczna 6/ Laboratoryjna hematologia medyczna 7/ Zdrowie publiczne

25 Specjalizacje diagnostów laboratoryjnych
Liczba diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w województwie – 239 osób w tym wg dziedzin: 1/ Laboratoryjna diagnostyka medyczna 2/ Mikrobiologia medyczna 3/ Laboratoryjna transfuzjologia medyczna 4/ Laboratoryjna genetyka medyczna 5/ Laboratoryjna immunologia medyczna 6/ Laboratoryjna hematologia medyczna 7/ Zdrowie publiczne

26 Specjalizacje diagnostów laboratoryjnych
Jednostką szkolącą jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który wyznacza terminy postępowania kwalifikacyjnego na specjalizacje diagnostów laboratoryjnych

27 Specjalizacje w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
Liczba osób specjalizujących się w naszym województwie - 89 osób w tym wg dziedzin: 1/ Psychologia kliniczna - 40 2/ Neurologopedia 3/ Fizyka medyczna 4/ Epidemiologia Terminy postępowań kwalifikacyjnych na te specjalizacje wyznaczają jednostki szkolące

28 Specjalizacje w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
Jednostki szkolące na terenie naszego województwa 1. Psychologia kliniczna Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej Endokrynologicznej Szpital Kliniczny im. K. Jonschera UM w Poznaniu Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Klinika Psychiatrii Dorosłych 2. Neurologopedia - Szpital Kliniczny im. H.Święcickiego UM w Poznaniu Oddział Kliniczny Foniatrii i Audiologii 3. Fizyka medyczna Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu Zakład Fizyki Medycznej 4. Epidemiologia - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

29 Specjalizacje pielęgniarek i położnych
Podmioty uprawnione do prowadzenia specjalizacji wpisane do rejestrów prowadzonych przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych w Województwie Wielkopolskim: Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu wraz z oddziałami w Kaliszu i Koninie SERVIMED w Poznaniu Agencja Usług Oświatowych Omnibus z siedzibą w Kłodzku G.B. Managment Dział Doskonalenia Średnich Kadr Medycznych Gheek Jagdisch, Bober - Gheek Bogumiła, Wrocław Stowarzyszenie im. Sue Ryder, Bydgoszcz Terminy postępowań kwalifikacyjnych na te specjalizacje wyznaczają jednostki szkolące

30 Specjalizacje pielęgniarek i położnych
W Wielkopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu aktualnie specjalizują się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego 33 osoby

31 Szkolenia pielęgniarek i położnych
WCZP prowadzi również kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek w następujących dziedzinach: Pielęgniarstwo ratunkowe – 19 osób Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – 23 osoby Pielęgniarstwo rodzinne – 97 osób Pielęgniarstwo ochrony zdrowia pracujących – 17 osób Psychologia kliniczna w orzecznictwie sądowym – 31 osób Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – 25 osób Immunologia transfuzjologiczna – 10 osób

32 Zgłaszane przez konsultantów niedobory specjalistów
medycyna ratunkowa stomatologia zachowawcza z endodoncją nefrologia pediatria chirurgia ogólna epidemiologia choroby zakaźne choroby płuc, angiologia periodontologia psychiatria dzieci i młodzieży (dane z 2007 r.)

33 Aktualnie specjalizuje się w naszym województwie 2 386 osób
Liczba ta jest jednak niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Rolą konsultantów jest prowadzenie takich działań, aby jak najwięcej osób wykonujących zawód medyczny korzystało z możliwości uzyskania specjalizacji a służba zdrowia w Wielkopolsce działała prawidłowo. Tak jak możemy być wzorem dla innych województw jeżeli chodzi o prywatyzację czy redukcję zobowiązań, powinniśmy wykazać, że można nas również naśladować w zakresie wysokiego poziomu usług medycznych świadczonych przez odpowiednią liczbę lekarzy specjalistów.

34 z Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego
Dane odnośnie prowadzonych w województwie specjalizacji uzyskałam dzięki uprzejmości Pani Jolanty Zgrabczyńskiej z Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu

35 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Zadania Konsultantów Wojewódzkich w różnych dziedzinach medycyny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google