Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet Warszawski. Propozycje działań na rzecz jakości kształcenia przygotowane przez Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia na podstawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet Warszawski. Propozycje działań na rzecz jakości kształcenia przygotowane przez Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia na podstawie."— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytet Warszawski

2 Propozycje działań na rzecz jakości kształcenia przygotowane przez Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia na podstawie raportu z pierwszego ogólnouniwersyteckiego badania ankietowego dotyczącego warunków kształcenia na UW Spotkanie z Wydziałowymi Zespołami Zapewnienia Jakości Kształcenia 19 lutego 2009 r.

3 Obszary, w których podejmowane będą działania USOS i polityka informacyjna Infrastruktura Jakość administracji Jakość kadry dydaktycznej

4 I. USOS i polityka informacyjna

5 USOS i polityka informacyjna Cele: Zwiększenie dostępności i użyteczności informacji na temat kształcenia na UW; Podniesienie wiedzy studentów na temat przysługujących im praw; Usprawnienie zapisów na zajęcia poprzez USOSweb; Sprawne posługiwanie się USOSwebem przez studentów I roku;

6 USOS i polityka informacyjna Cele: Podniesienie poziomu wiedzy o systemie oraz umiejętności obsługi USOS-a u pracowników administracji; Podniesienie poziomu wiedzy o systemie oraz umiejętności obsługi USOSweba u prowadzących zajęcia dydaktyczne; Rozwiązanie problemu niestabilności, awaryjności i powolnego działania systemu USOS.

7 USOS i polityka informacyjna – Zwiększenie dostępności i użyteczności informacji na temat kształcenia na UW Poziom jednostek USOS powinien stanowić kompletną bazę informacji o dydaktyce na UW (konieczność przeglądu, sukcesywnego uzupełniania danych oraz usuwania lub umieszczania w archiwum nieaktualnych informacji) Poziom centralny USOS powinien stanowić kompletną bazę informacji o dydaktyce na UW. Należy wprowadzić dodatkowe narzędzia ułatwiające przeszukiwanie bazy (np. według słów kluczowych. języka wykładowego, itp.).

8 USOS i polityka informacyjna – Zwiększenie dostępności i użyteczności informacji na temat kształcenia na UW Poziom jednostek Wprowadzenie skutecznego wymogu aktualizowania informacji o nauczycielach akademickich (przebieg kariery naukowej, publikacje, aktualnie prowadzone projekty badawcze i zajęcia dydaktyczne). Umożliwienie nauczycielom akademickim aktualizowania w USOS informacji na własny temat. Poziom centralny USOS powinien zawierać rzetelną i wyczerpującą informację o nauczycielach akademickich (przebieg kariery naukowej, publikacje, aktualnie prowadzone projekty badawcze i zajęcia dydaktyczne) – pozwoli to zmniejszyć niebezpieczeństwo nietrafnego wyboru zajęć przez studentów

9 USOS i polityka informacyjna – Zwiększenie dostępności i użyteczności informacji na temat kształcenia na UW Poziom centralny Rozbudowanie i doprecyzowanie formularza opisu przedmiotu w USOS (tak, by zawierał informację o zakładanych efektach kształcenia, zasadach zaliczania, zasadach egzaminu, o ćwiczeniach i wykładach z danego przedmiotu itd.). Wprowadzenie skutecznego wymogu wypełniania wszystkich pól formularza

10 USOS i polityka informacyjna – Zwiększenie dostępności i użyteczności informacji na temat kształcenia na UW Poziom jednostek Wprowadzenie skutecznego wymogu terminowego wpisywania kompletnych informacji do formularzy opisu przedmiotów.

11 USOS i polityka informacyjna – Zwiększenie dostępności i użyteczności informacji na temat kształcenia na UW Poziom jednostek Zapewnienie systematycznego przeglądu i doskonalenia (także pod względem językowym) Wersji anglojęzycznej stron www. Poziom centralny Zapewnienie systematycznego przeglądu i profesjonalnego doskonalenia (także pod względem językowym) wersji anglojęzycznej strony www.uw.edu.pl

12 USOS i polityka informacyjna – Zwiększenie dostępności i użyteczności informacji na temat kształcenia na UW Poziom centralny Ustalenie zakresu niezbędnych informacji o programach MOST/Erasmus, które powinny znaleźć się na stronach www jednostek (oferta wyjazdów zagranicznych, regulaminy kwalifikacji studentów itp.).

13 USOS i polityka informacyjna – Zwiększenie dostępności i użyteczności informacji na temat kształcenia na UW Poziom jednostek Wprowadzenie lub uzupełnienie informacji na stronach www o programach MOST/Erasmus (oferta wyjazdów zagranicznych, regulaminy kwalifikacji studentów itp.).

14 USOS i polityka informacyjna – Zwiększenie dostępności i użyteczności informacji na temat kształcenia na UW Poziom jednostek Zapewnienie profesjonalnej obsługi stron www jednostki (zamiast zlecania tego zadania nauczycielom akademickim). Systematyczne przypominanie za pomocą poczty elektronicznej informacji o adresach stron www, na których znajdują się istotne wiadomości dotyczące dydaktyki (np. zarządzenia władz rektorskich i władz jednostek, uchwały Senatu i Rad jednostek itp.) – zarówno studentom, jak i nauczycielom akademickim.

15 USOS i polityka informacyjna – Zwiększenie dostępności i użyteczności informacji na temat kształcenia na UW Poziom centralny Opracowanie broszury, zawierającej najważniejsze informacje o UW, niezbędne do świadomego studiowania na Uniwersytecie (w wersji zarówno drukowanej, jak elektronicznej – pdf na stronie www uczelni). Określenie zakresu niezbędnych informacji, które znajdą się w materiałach informacyjnych (broszurach, ulotkach, itp.) opracowanych przez jednostki i przekazywanych studentom w ramach dni adaptacyjnych, a także dostępnych w formie elektronicznej na stronie www jednostki.

16 USOS i polityka informacyjna – Zwiększenie dostępności i użyteczności informacji na temat kształcenia na UW Poziom jednostek Opracowanie przez jednostki (zgodnie z wytycznymi władz rektorskich) materiałów informacyjnych (broszur, ulotek itp.) dla studentów I roku, które będą przekazywane w ramach dni adaptacyjnych, a także dostępne w formie elektronicznej na stronie www jednostki.

17 USOS i polityka informacyjna – Podniesienie wiedzy studentów na temat przysługujących im praw Poziom jednostek Podjęcie – we współpracy z Zarządem Samorządu Studentów – akcji informacyjnej o prawach studenckich. Dobry wzór: działania społeczne Masz prawo do… Poziom centralny Podjęcie – we współpracy z Zarządem Samorządu Studentów – akcji informacyjnej o prawach studenckich. Dobry wzór: działania społeczne Masz prawo do…

18 USOS i polityka informacyjna – Usprawnienie zapisów na zajęcia poprzez USOSweb Poziom centralny Wprowadzenie zasady, zgodnie z którą termin rejestracji na zajęcia w jednostkach powinien poprzedzać rejestrację na WF, lektoraty oraz zajęcia ogólnouniwersyteckie.

19 USOS i polityka informacyjna – Usprawnienie zapisów na zajęcia poprzez USOSweb Poziom jednostek Wprowadzenie wymogu uzgadniania przez kierowników jednostek terminu (dnia i godziny) rozpoczęcia rejestracji na zajęcia z zarządem samorządu studentów jednostki, przy uwzględnieniu np. rejestracji na przedmioty według roczników, specjalności lub innych kryteriów – tak, by w określonym terminie rejestrację rozpoczynała tylko część studentów danej jednostki, co ograniczy awaryjność systemu USOS.

20 USOS i polityka informacyjna – Usprawnienie zapisów na zajęcia poprzez USOSweb Poziom centralny Zobowiązanie kierowników jednostek, aby kalendarium rejestracji ogłaszali w USOSweb oraz na stronie www jednostki z określonym (np. kilkutygodniowym) wyprzedzeniem przed datą rozpoczęcia rejestracji. Wprowadzenie wymogu uzgadniania przez kierowników jednostek rodzaju rejestracji na zajęcia (bezpośrednia do grup lub wieloetapowa) z zarządem samorządu studentów jednostki.

21 USOS i polityka informacyjna – Sprawne posługiwanie się USOSwebem przez studentów I roku Poziom centralny Zobowiązanie kierowników jednostek UW do włączenia podstawowych szkoleń z obsługi USOSweba do programu dni adaptacyjnych dla studentów rozpoczynających studia. Opracowanie skróconej, prostej, podstawowej instrukcji dla studentów I roku, wyjaśniającej, w jaki sposób dokonać rejestracji na pierwsze zajęcia. Instrukcja powinna być przekazywana studentom w ramach dni adaptacyjnych, a także dostępna w formie elektronicznej na stronie www jednostki.

22 USOS i polityka informacyjna – Podniesienie poziomu wiedzy o systemie oraz umiejętności obsługi USOS-a u pracowników administracji. Poziom centralny Zobowiązanie kierowników jednostek do wprowadzenia obowiązku uczestniczenia pracowników administracji w przeznaczonych dla nich szkoleniach, oferowanych przez Dział Aplikacji Komputerowych.

23 USOS i polityka informacyjna – Podniesienie poziomu wiedzy o systemie oraz umiejętności obsługi USOSweba u prowadzących zajęcia dydaktyczne. Poziom centralny Wymóg przeszkolenia w zakresie obsługi USOSweba dla nowo przyjmowanych nauczycieli akademickich i doktorantów stacjonarnych.

24 USOS i polityka informacyjna – Podniesienie poziomu wiedzy o systemie oraz umiejętności obsługi USOSweba u prowadzących zajęcia dydaktyczne. Poziom jednostek Udostępnienie (w bibliotekach jednostek, sekretariatach jednostek itp.) wydrukowanych (w kolorze) instrukcji krok po kroku dotyczących: procedury zatwierdzania pracy dyplomowej i wpisywania recenzji do APD, wypełniania protokołów w USOSweb przydatnych funkcji USOSweb. Instrukcje te dostępne są obecnie w formie pdf m.in. na stronie www USOSweb.

25 USOS i polityka informacyjna – Rozwiązanie problemu niestabilności, awaryjności i powolnego działania systemu USOS. Poziom centralny Zakup odpowiedniego sprzętu komputerowego i przeniesienie systemu na wydajniejszy serwer (najlepiej na centralny serwer dla całego UW)

26 II. Infrastruktura

27 Infrastruktura Cele: Poprawa warunków odbywania zajęć dydaktycznych Poprawa warunków do odpoczynku i pracy indywidualnej studenta w gmachach dydaktycznych

28 Infrastruktura – Poprawa warunków odbywania zajęć dydaktycznych Poziom jednostek Uzupełnienie lub wymiana najbardziej zużytych mebli w salach wykładowych i bibliotekach (ławek, stołów, krzeseł). W miarę posiadanych środków odnowienie szczególnie zniszczonych pomieszczeń.

29 Infrastruktura – Poprawa warunków odbywania zajęć dydaktycznych Poziom jednostek Przy planowaniu remontów pomieszczeń, z których korzystają studenci (domy studenckie, ośrodki sportowe, stołówki) władze powinny zasięgać opinii przedstawicieli studentów, w tym studentów niepełnosprawnych. Poziom centralny Przy planowaniu remontów pomieszczeń, z których korzystają studenci (domy studenckie, ośrodki sportowe, stołówki) władze powinny zasięgać opinii przedstawicieli studentów, w tym studentów niepełnosprawnych.

30 Infrastruktura – Poprawa warunków odbywania zajęć dydaktycznych Poziom centralny Zachęcanie jednostek położonych w niewielkiej odległości od siebie do łączenia wysiłków inwestycyjnych, np. wspólnego zapewnienia bezprzewodowego dostępu do Internetu; Zachęcanie władz jednostek do częstszego ubiegania się o różne formy dofinansowania, zarówno ze środków krajowych, jak i unijnych; Przyjęcie zasady, zgodnie z którą środki z centralnego funduszu remontowego przekazywane będą w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów inwestycji dydaktycznych w jednostkach. Opracowanie i wprowadzenie centralnego systemu optymalnego wykorzystania sal dydaktycznych i szerszego udostępnienia ich jednostkom o trudnych warunkach lokalowych.

31 Infrastruktura – Poprawa warunków odbywania zajęć dydaktycznych Poziom jednostek Zakup i instalacja sprzętu multimedialnego w salach wykładowych poszczególnych jednostek

32 Infrastruktura – Poprawa warunków do odpoczynku i pracy indywidualnej studenta w gmachach dydaktycznych Poziom jednostek Ustawienie - jeśli pozwalają na to miejsce oraz przepisy BHP – dodatkowych krzeseł i stołów na korytarzach. Niezamykanie – jeżeli nie uniemożliwiają tego względy bezpieczeństwa bądź obecność cennego sprzętu – przynajmniej wybranych sal wykładowych, w czasie gdy nie odbywają się w nich zajęcia, w celu udostępnienia miejsca do nauki lub odpoczynku w czasie dłuższych przerw. Ułatwienie studentom dostępu do sal komputerowych w czasie, gdy nie odbywają się w nich zajęcia (po odpowiednim zabezpieczeniu sprzętu).

33 Infrastruktura – Poprawa warunków do odpoczynku i pracy indywidualnej studenta w gmachach dydaktycznych Poziom jednostek Poprawa bazy komputerowej i dostępu do Internetu, w tym bezprzewodowego, bieżąca modernizacja sprzętu i oprogramowania – w pierwszej kolejności w bibliotekach. Stworzenie warunków w jednostkach do otwierania punktów ksero, oferujących szerszy zakres usług poligraficznych (np. umożliwiających wydruk prac studenckich) i prowadzących również sprzedaż artykułów papierniczych. Przegląd i poprawa warunków sanitarnych (mydło, suszarki do rąk, ręczniki papierowe, papier toaletowy, czystość toalet).

34 III. Jakość administracji

35 Jakość administracji Cele: Upowszechnienie wiedzy na temat zadań i kompetencji biur ogólnouniwersyteckich Doskonalenie jakości pracy administracji

36 Jakość administracji – Upowszechnienie wiedzy na temat zadań i kompetencji biur ogólnouniwersyteckich Poziom centralny Opracowanie przewodników po biurach ogólnouniwersyteckich dla studentów oraz pracowników, które będą informować o zakresie działań poszczególnych biur oraz wskazywać, z jakimi problemami mogą zwracać się do biur po pomoc studenci i pracownicy.

37 Jakość administracji – Doskonalenie jakości pracy administracji Poziom jednostek Przegląd i udoskonalenie struktury oraz organizacji pracy komórek administracyjnych związanych ze sprawami studenckimi. Szczególnej uwagi wymagają przy tym komórki obsługujące studia niestacjonarne. Poziom centralny Rozpoczęcie dyskusji nad stworzeniem Systemu Zarządzania Jakością w administracji centralnej UW. System miałby na celu: zapewnienie przejrzystości zadań wykonywanych przez pracowników i jednostki organizacyjne administracji centralnej; usprawnienie przepływu informacji między jednostkami administracji centralnej; doskonalenie struktury organizacyjnej administracji centralnej.

38 Jakość administracji – Doskonalenie jakości pracy administracji Poziom jednostek Dla wiarygodnej analizy, oceny i poprawy funkcjonowania sekretariatów/ dziekanatów ds. studenckich wskazane jest przeprowadzenie badań wśród pracowników obsługi studenta, które wykorzystają wiedze z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Poziom centralny Dla wiarygodnej analizy, oceny i poprawy funkcjonowania sekretariatów/ dziekanatów ds. studenckich wskazane jest przeprowadzenie badań wśród pracowników obsługi studenta, które wykorzystają wiedze z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

39 IV. Jakość kadry dydaktycznej

40 Jakość kadry dydaktycznej Cel: Podniesienie jakości zajęć dydaktycznych

41 Jakość kadry dydaktycznej Poziom jednostek Systematyczne prowadzenie badań ankietowych wśród pracowników na temat problemów utrudniających realizację obowiązków dydaktycznych.

42 Jakość kadry dydaktycznej Poziom centralny Międzywydziałowe obligatoryjne seminarium umiejętności pedagogicznych dla doktorantów prowadzących zajęcia i nowo zatrudnionych pracowników podejmujących zajęcia dydaktyczne. Umożliwienie prowadzącym zajęcia konsultacji z metodykami nauczania.

43 Jakość kadry dydaktycznej Poziom jednostek Wprowadzenie systemu motywowania i nagradzania za osiągnięcia dydaktyczne. Ujawnianie list osób wyróżnionych. Publikowanie listy kilku najlepszych pracowników dydaktycznych na podstawie ankiet ewaluacyjnych. Poziom centralny Wprowadzenie systemu motywowania i nagradzania za osiągnięcia dydaktyczne. Ujawnianie list osób wyróżnionych. Publikowanie listy kilku najlepszych pracowników dydaktycznych na podstawie ankiet ewaluacyjnych

44 Jakość kadry dydaktycznej Poziom jednostek Włączanie studentów do pracy badawczej prowadzonej przez pracowników i promowanie takich praktyk.

45 Jakość kadry dydaktycznej Poziom centralny Podwyższenie rangi Biura Zawodowej Promocji Absolwentów UW (Biura Karier) w strukturze Uniwersytetu i wypracowanie nowego modelu działalności obejmującego również organizację i monitorowanie jakości praktyk oraz systematyczne badanie losów zawodowych absolwentów UW.

46 Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia: dr hab. Paweł Stępień, prof. UW E-mail: pawel.stepien@adm.uw.edu.plpawel.stepien@adm.uw.edu.pl Tel. 0 692 15 62 64 Biuro ds. Jakości Kształcenia Kierownik: mgr Agata Wroczyńska (awroczynska@uw.edu.pl)awroczynska@uw.edu.pl mgr Małgorzata Lis www.bjk.uw.edu.pl E-mail: bjk@uw.edu.plbjk@uw.edu.pl Tel. (022) 55 24 072, (022) 55 24 073, Fax (022) 55 24 071 Siedziba: ul. Karowa 18, p. 203


Pobierz ppt "Uniwersytet Warszawski. Propozycje działań na rzecz jakości kształcenia przygotowane przez Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia na podstawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google