Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia rozwoju Uniwersytetu Opolskiego w latach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia rozwoju Uniwersytetu Opolskiego w latach"— Zapis prezentacji:

1 Strategia rozwoju Uniwersytetu Opolskiego w latach 2009-2014
Uchwała o przyjęciu Strategii podjęta na posiedzeniu Senatu UO r.

2 Najlepszym sposobem przewidzenia przyszłości jest stworzenie jej
P.F. Drucker 2 2

3 Uniwersytetu Opolskiego
Przewodniczący Komisji Senackich UO Komisja Budżetowa Władze Rektorskie Uniwersytetu Opolskiego Sekretariat Rektora Kierownicy jednostek organizacyjnych pionu administracyjnego UO Władze Wydziałów, Instytutów, Samodzielnych Katedr UO Dyrekcja wybranych jednostek ogólnouczelnianych Samorząd Studencki Pracownicy Wydziału Ekonomicznego pod kierunkiem Prorektora ds. Finansów i Rozwoju Uczelni 3 3

4 Etapy formalizacji strategii rozwoju UO
Metoda Elementy/fazy strategii Opracowanie Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju (październik 2008-kwiecień 2009) Diagnoza wstępna Diagnoza przygotowana przez Zespół analityczny Prace Zespołu analitycznego pod kierunkiem Prorektora ds. Finansów i Rozwoju Uczelni + konsultacje na poziomie Jednostek UO -I etap ( r.) Definiowanie celów EFEKT: synteza na poziomie Uczelni – I etap formalizacji -> r. Prace Zespołu analitycznego pod kierunkiem Prorektora ds. Finansów i Rozwoju Uczelni + konsultacje na poziomie Jednostek UO - II etap ( r.) Diagnoza pogłębiona Wariant A: prezentacja uzupełnionych formularzy wywiadu i dyskusja w Jednostce Wariant B: prezentacja i dyskusja (mail) EFEKT: spotkania z Władzami Rektorskimi (wielokrotne) Konsultacje na poziomie Jednostek UO - III etap ( r.) EFEKT: synteza na poziomie UO -> Kolegium Rektorskie r. Senacka Komisja ds. Organizacji i Rozwoju r. Kolegium Rektorskie r. Cele i środki osiągnięcia celów (działania) 4 4 4

5 Przedmiot konsultacji i liczba jednostek, które wzięły udział w konsultacjach
W konsultacjach uczestniczyło łącznie 37 jednostek, w tym: 29 jednostek o charakterze naukowo-dydaktycznym i dydaktycznym. Biblioteka Główna UO. Centrum Informatyczne. Wydawnictwo UO. Dział Spraw Pracowniczych. Biuro Promocji i Informacji. Kanclerz. Kwestor. Samorząd Studencki. Kwestionariusz wywiadu obejmował problemy: Benchmarki. Potencjał (zasoby). Procesy, procedury. Cele strategiczne, w zakresie: badań, dydaktyki, zasobów, procesów i procedur Specyficzne uwarunkowania realizacji celów. 5

6 Misja Uniwersytetu Opolskiego (1)
Uniwersytet kieruje się zasadami wolności inicjowania i prowadzenia badań naukowych, wolności nauczania oraz wolności twórczości artystycznej Uniwersytet działa w duchu umiłowania prawdy, szacunku dla wiedzy i umiejętności, odpowiedzialnego upowszechniania wyników badań, jak również nieustannego dążenia do rozwoju i doskonałości każdego z członków Wspólnoty Uniwersyteckiej. Podstawową funkcją Uniwersytetu jest prowadzenie badań naukowych, kształcenie i wychowywanie kolejnych pokoleń studentów, promowanie kadr naukowych, jak również działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, poprzez rzetelne świadczenie usług badawczych i dydaktycznych. 6 6

7 Misja Uniwersytetu Opolskiego (2)
Działając w poczuciu odpowiedzialności za umacnianie zasad demokracji i poszanowania uniwersalnych wartości oraz praw człowieka, Uniwersytet buduje kulturę tolerancji i mądrej debaty nad ważnymi kwestiami współczesności. Uniwersytet współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi i artystycznymi. Uniwersytet uczestniczy w tworzeniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego. 7 7

8 Kluczowe składniki misji UO
8

9 Wizja Uniwersytetu Opolskiego
„POMAGAMY ROZUMIEĆ ŚWIAT” Najważniejsze zadanie, wynikające z wizji UO: UNIWERSYTET OPOLSKI - CENTRUM BADAWCZE I OPINIOTWÓRCZE 9 9

10 Strategiczne czynniki sukcesu uczelni
10 10

11 Strategiczne obszary działalności i priorytety strategiczne UO
PROCEDURY Priorytet 5. Zbudowanie podstaw zarządzania partycypacyjnego i organizacji uczącej się BADANIA NAUKOWE ROZWÓJ KADRY Priorytet 2. Budowanie pozycji Uniwersytetu Opolskiego jako centrum kompetencji dla regionu Priorytet 1. Prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie DYDAKTYKA Priorytet 3. Budowanie nowoczesnej oferty dydaktycznej ZASOBY Priorytet 4. Optymalizacja wykorzystania zasobów UO 11

12 Badania naukowe Cele strategiczne CEL 1.1. Wspieranie tworzenia wielodyscyplinarnych uczelnianych, krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych. CEL 1.2. Kształtowanie warunków do prowadzenia badań na światowym poziomie. CEL 1.3. Upowszechnianie wyników badań w postaci znaczących publikacji o zasięgu krajowym i światowym. 12 12

13 Cele strategiczne CEL 2.1. Opracowanie programu rozwoju kadry UO.
2. Rozwój kadry CEL 2.1. Opracowanie programu rozwoju kadry UO. CEL 2.2. Tworzenie warunków dla doskonalenia kompetencji wszystkich pracowników UO. CEL 2.3. Wspieranie upowszechniania kompetencji pracowników UO na zewnątrz. 13 13

14 Cele strategiczne CEL 3.1. Wdrażanie założeń Procesu Bolońskiego.
3. Dydaktyka CEL 3.1. Wdrażanie założeń Procesu Bolońskiego. CEL 3.2. Doskonalenie jakości kształcenia. CEL 3.3. Zwiększenie aktywności studentów. CEL 3.4. Doskonalenie obsługi procesów dydaktycznych. 14 14

15 Cele strategiczne 4. Zasoby CEL 4.1. Poprawa efektywności wykorzystania zasobów UO. CEL 4.2. Wzrost udziału środków zewnętrznych w finansowaniu zasobów UO. CEL 4.3. Rozwój infrastruktury badawczej, dydaktycznej i studenckiej. CEL 4.4. Rozbudowa potencjału informacyjnego Uczelni: Centrum Informatyczne, Biblioteka UO, Wydawnictwo UO. CEL 4.5. Kształtowanie pozytywnych relacji UO z otoczeniem, jako podstawa budowania wizerunku Uczelni. 15 15

16 5. Procedury Cele strategiczne CEL 5.1. Wdrożenie Strategii Rozwoju UO w latach CEL 5.2. Wzmocnienie współpracy między Jednostkami UO oraz wypracowanie deklaracji wspólnych wartości. CEL 5.3. Formalizacja zbioru procedur, dotyczących poszczególnych obszarów funkcjonowania Uczelni. CEL 5.4. Wybór i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Uczelnią. CEL 5.5. Zwiększenie partycypacji jednostek UO w zarządzaniu Uczelnią. 16 16

17 Harmonogram wdrażania Strategii Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Badania 15/24 Badania 9/24 (zadania ciągłe) Rozwój kadr 19/31 Rozwój kadr 12/31 (zadania ciągłe) Dydaktyka 44/69 Dydaktyka 25/69 (zadania ciągłe) Zasoby 38/73 Zasoby 35/73 (zadania ciągłe) Procedury 32/48 Procedury 35/73 (zadania ciągłe) Dydaktyka 44/69 Nazwa priorytetu Liczba zadań terminowych / liczba zadań ogółem


Pobierz ppt "Strategia rozwoju Uniwersytetu Opolskiego w latach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google