Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ECTS - Przewodnik dla użytkowników

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ECTS - Przewodnik dla użytkowników"— Zapis prezentacji:

1 ECTS - Przewodnik dla użytkowników
Powiązanie nakładu pracy studenta z efektami uczenia się

2 ECTS - Przewodnik Styczeń 2009 ang./grudzień 2009 pol.
Opiera się na poprzedniej wersji: 2005 Uwzględnia aktualne wyniki wdrożenia Procesu Bolońskiego Rosnące znaczenie uczenia się przez całe życie Tworzone Krajowe Ramy Kwalifikacji Szerokie stosowanie efektów uczenia się (np.. w kontekście kształcenia pozaformalnego) Jolanta Urbanikowa

3 ECTS Jest narzędziem pomocnym przy opracowaniu, opisywaniu i realizacji programów studiów oraz przyznawaniu kwalifikacji akademickich (dyplomów). ECTS wraz z ramami kwalifikacji opartych na efektach uczenia się sprawia, że programy studiów i kwalifikacje stają się bardziej czytelne, porównywalne i pozwala na łatwiejsze uznawanie kwalifikacji (dyplomów). Jolanta Urbanikowa

4 ECTS w EOSzW Dostęp, progresja, zapewnianie jakości, uznawanie efektów spoza systemu, informacja, porównywalność, mobilność, uczenie się przez całe życie Punkty ECTS powiązane z efektami uczenia się – miara nakładu pracy niezbędnej dla opanowania zakładanych efektów uczenia się Efekty uczenia się – elementami konstrukcyjnymi stopni kształcenia, programów studiów, modułów, przedmiotów, zajęć Jolanta Urbanikowa

5 ECTS Zorientowany na studenta system transferu i akumulacji punktów zaliczeniowych oparty na przejrzystości procesu i efektów uczenia się; jego celem jest ułatwienie planowania, zdobywania, oceniania, uznawania, walidacji kwalifikacji oraz ich składowych Jolanta Urbanikowa

6 ECTS Punkty ECTS: odzwierciedlają nakład pracy studenta niezbędny do osiągnięcia zakładanych w programie efektów uczenia się. Efekty uczenia się: co student powinien wiedzieć, rozumieć i potrafić zrobić po pomyślnym zakończeniu procesu uczenia się; odpowiadają deskryptorom poziomów w Europejskich i krajowych ramach kwalifikacji Nakład pracy: średni czas, jakiego przeciętny student potrzebuje, aby zaliczyć wszystkie zajęcia ujęte w planie i programie studiów i uzyskać założone efekty 60 punktów: roczny nakład pracy przeciętnego studenta studiów stacjonarnych i osiągniętym w roku akademickim efektom uczenia się. Wynosi przeważnie 1500 – 1800 h w roku akademickim, co oznacza, że 1 ECTS = 25 – 30 h pracy. Jolanta Urbanikowa

7 Wskazówki praktyczne Rok akademicki – 36 – 40 tygodni, w tym 30 tygodni zajęć dydaktycznych; Roczny nakład pracy: 1500 – 1800 h = 60 ECTS tygodniowy nakład pracy: 40 – 45 h = 1,5 ECTS 1 tydzień studiów = 1,5 ECTS Przedmiot z 3 ECTS = 10% obciążenia semestralnego pracą Jolanta Urbanikowa

8 Podstawowe cechy ECTS Służą do transferu i akumulacji
System zorientowany na studenta Outcome-oriented (nie input) Odnoszą się do deskryptrów poziomów kształcenia (stopni) w ramie kwalifkacji (patrz deskryptory Dublińskie, deskryptory polskich ram kwalifikacji) Punkty zawsze opisane w kategoriach poziomu, na jakim są przyznawane. Tylko punkty uzyskane na danym poziomie podlegają akumulacji i pozwalają na przyznanie danej kwalifikacji. Punkty nie są przypisane raz na zawsze – monitoring i weryfikacja Jolanta Urbanikowa

9 Przyporządkowanie ECTS
Każdemu komponentowi edukacyjnemu: formalnie wyodrębnionemu opartemu na efektach uczenia się elementowi procesu dydaktycznego Z każdym komponentem związany jest spójny zbiór efektów, nakład pracy, liczba punktów ECTS, formy oceny, kryteria oceny i zaliczenia Jolanta Urbanikowa

10 Przyporządkowanie ECTS
Dokonuje się w ramach tworzenia programu studiów (zgodnie z Ramami i innymi regulacjami) Uzgodnienie profilu studiów (cele uzgodnione z tzw. interesariuszami) i powiązanych z nim efektów Efekty dla programu Efekty dla poszczególnych komponentów w porozumieniu ze studentami Od dołu: prowadzący zajęcia wyceniają swój przedmiot; następnie proces analizowania i oceniania; konsensus na podstawie dyskusji, pamiętając o warunkach brzegowych (w efekcie każdy przedmiot może mieć inną liczbę punktów) Od góry: standardowa wielkość komponentu edukacyjnego – moduł – w uczelni, na wydziale; prowadzący dopasowują możliwe efekty do założonej objętości przedmiotów. Jolanta Urbanikowa

11 Przyporządkowanie ECTS
Wady i zalety: Od dołu: swoboda w formułowaniu efektów, problemy w „zbieraniu” punktów na studiach między- i wielokierunkowych, prowadzonych wspólnie Od góry: bardziej elastyczne ścieżki studiowania między kierunkowego, kształtowanie efektów bardziej ograniczone. Jolanta Urbanikowa

12 Szacowanie nakładu Dla wszystkich komponentów
Czas całkowity na osiągnięcie efektów Czas średni, średniego studenta Należy uwzględnić środowisko uczenia się, wielkość grupy dla typowych zajęć, bazę dydaktyczną Monitorowanie, weryfikacja Jolanta Urbanikowa

13 Dokumenty ECTS Katalog przedmiotów (w języku angielskim, wersja elektroniczna, łatwo dostępny, pełna informacja (w tym sylabusy) zgodna z wytycznymi) Porozumienie o programie zajęć Wykaz zaliczeń Poświadczenie uznania zaliczeń Jolanta Urbanikowa

14 Jakość i ECTS Odpowiednie organy uczelni
Zgodnie z regulacjami krajowymi oraz „Standardami i wskazówkami …..” Instytucje powinny posiadać mechanizmy zatwierdzania, przeglądów okresowych i monitorowania oferowanych programów. zapewnianie jakości obejmuje: opracowanie i publikację wyczerpujących opisów wymaganych efektów uczenia się, stała kontrolę tworzenia programów i ich treści, publikowanie informacji ilościowych i jakościowych na temat oferowanych programów i dyplomów… W odniesieniu do ECTS i efektów: coroczny monitoring , weryfikacja, publikowanie informacji Jolanta Urbanikowa

15 Tabela ocen ECTS Zamiast obecnie stosowanej skali ocen ECTS i przeliczania ocen krajowych proponuje się Opracowanie tabeli rozkładu ocen w uczelni Procent studentów, którzy otrzymali daną ocenę krajową Tabela uwzględniająca oceny wystawione w ciągu ostatnich 2 lat Na danym kierunku studiów lub w ramach jednorodnych programów studiów, lub w ramach szerszych dziedzin lub dyscyplin (np. 8 takich dziedzin, jakie będą wyróżnione dla potrzeb Krajowych Ram Kwalifikacji, zgodnie z klasyfikacja OECD) Jolanta Urbanikowa

16 ZADANIA Re/definicja programów: katalog przedmiotów weryfikacja
Zdefiniowanie i opis komponentów edukacyjnych: przedmiotów Przyporządkowanie ECTS – monitoring i weryfikacja Weryfikacja informacji o programach – szczegółowe sylabusy oparte na efektach Dla każdego programu, modułu, kursu, zajęć Wersja angielskojęzyczna (sic!) Jolanta Urbanikowa


Pobierz ppt "ECTS - Przewodnik dla użytkowników"

Podobne prezentacje


Reklamy Google