Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Od kompetencji do kwalifikacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Od kompetencji do kwalifikacji"— Zapis prezentacji:

1 Od kompetencji do kwalifikacji
ISTOTA KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO Opracowała Grażyna Uhman

2 ISTOTA KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO
Kształcenie modułowe to Nowe myślenie o edukacji zawodowej Programy nauczania Sposób nauki i pracy uczniów Zadania zawodowe nauczycieli Środki i materiały dydaktyczne Organizacja kształcenia Dostosowanie kształcenia w Polsce do standardów europejskich

3 ISTOTA KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO
Nowe myślenie o edukacji zawodowej Kształcenie zawodowe nie powinno odbywać się na bazie dyscyplin naukowych danego zawodu – przedmiotów, gdzie możliwość integracji teorii z praktyką odbywa się dopiero na etapie Praktyk. Kształcenie modułowe jest szansą na zmianę.

4 ISTOTA KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO
Modułowy program nauczania Program zbudowany jest z zadań zawodowych, którym odpowiadają jednostki modułowe. W programie są one pogrupowane według kryterium fragmentu pracy w moduły. Program zakłada w każdej sytuacji edukacyjnej łączenie teorii z praktyką. Realizacja programu zakłada konieczność opanowania umiejętności ze wszystkich jednostek i modułów; oceny świadczą o sprawności opanowania tych umiejętności

5 ISTOTA KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO
Modułowy program nauczania Zadanie zawodowe: Wykonać naprawę uszkodzonego błotnika w programie - jednostka modułowa JM to część pracy o wyraźnie określonym początku i zakończeniu, nie podlegająca zwykle dalszym podziałom, a jej rezultatem jest produkt, usługa lub istotna decyzja.

6 ISTOTA KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO
Modułowy program nauczania Zbiór zadań zawodowych łączących się ze sobą wg wybranego często logicznego kryterium Naprawy nadwozia (kryterium konstrukcyjne) W programie - moduł Moduł to zbiór jednostek modułowych zebranych w całość wg wyraźnego, często typowego dla zawodu kryterium

7 ISTOTA KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO
Sposób nauki i pracy uczniów Studiują materiał teoretyczny dotyczący napraw błotników Sprawdzają za pomocą pytań sprawdzających stopień opanowania teorii i notują to w zeszytach Wykonują kolejne ćwiczenia związane z procedurami napraw błotnika w zależności od rodzaju uszkodzenia i możliwości technicznych Analizują i oceniają proces i efekty swojej pracy

8 ISTOTA KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO
Zadania zawodowe nauczycieli Przygotowanie treści brakujących ćwiczeń Przygotowanie stanowisk ćwiczeniowych i pracowni do ćwiczeń Wyjaśnianie ćwiczeń, udzielanie wskazówek, motywowanie, uzupełnianie brakujących treści, czasem pokazy Nadzorowanie pracy uczniów Ocena przebiegu i efektów kolejnych ćwiczeń

9 ISTOTA KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO
Środki i materiały dydaktyczne W pracy nauczyciela i ucznia pomocą jest pakiet edukacyjny składający się z Poradnika dla ucznia i Poradnika dla nauczyciela Pracownia z przygotowanymi stanowiskami ćwiczeniowymi, instrukcjami i innymi materiałami

10 ISTOTA KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO
Środki i materiały dydaktyczne Poradnik dla ucznia zawiera materiał nauczania (teorię), pytania sprawdzające stopień opanowania teorii treść oraz standard wykonania ćwiczeń sprawdzian postępów po ćwiczeniach do autoewaluacji, sprawdzian umiejętności adekwatny do treści zrealizowanej jednostki modułowej

11 ISTOTA KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO
Środki i materiały dydaktyczne Poradnik dla nauczyciela zwiera treść i standard wykonania ćwiczeń ze wskazówkami metodycznymi scenariusze zajęć pomagające organizować prawidłowy przebieg zajęć i zachować samodzielność uczniów Narzędzia sprawdzania (sprawdziany) stopnia opanowania umiejętności teoretycznych i praktycznych

12 ISTOTA KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO
Organizacja kształcenia Uczniowie uczą się w grupach ćwiczeniowych nie większych niż 12 osób Ćwiczenia w ramach realizacji jednostki modułowej wykonują indywidualnie lub w grupach w zależności od trybu wykonywania danego zadania Część ćwiczeń można zaplanować poza szkołą Podstawa organizacji jest min. 4 godzinna jednostka metodyczna (nieprzerwane zajęcia)

13 ISTOTA KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO
Organizacja kształcenia Uczeń, który nie zaliczył ćwiczeń, nie zaliczył jednostki modułowej, powinien to odrobić w zaproponowanych terminach Brak zaliczenia jednostki modułowej w większości sytuacji uniemożliwia przejście do następnej Nie stosuje się wejściówek, ocen niedostatecznych za brak zadania domowego oraz innych mechanizmów powodujących absencję

14 ISTOTA KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO
Kształcenie według programów modułowych a europejskie ramy kwalifikacji i uczenie się przez całe życie Uczenie się przez całe życie – (lifelong learning, lifewide learning – skrót LLL) to część Strategii Lizbońskiej, będące nieformalym, pozaformalnym i formalnym uczeniem się od najmłodszych do najstarszych lat, kształtujące własną wiedzę, umiejętności oraz przystosowawcze i twórcze zdolności. Strategia uczenia się przez całe życie uwzględnia przepływ kadr w ramach krajów Unii Europejskiej, z zapewnieniem uznawalności kwalifikacji zdobytych w różnych krajach i w różny sposób (kształcenie formalne, nieformalne i pozaformalne).

15 ISTOTA KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO
Kształcenie według programów modułowych a europejskie ramy kwalifikacji i uczenie się przez całe życie właśnie w strategię kształcenia opartą na uczeniu się przez całe życie bardzo dobrze wpisuje się metodologia kształcenia modułowego. Programy oparte na metodologii MES łatwo jest modernizować i rozbudowywać, w zależności od zmieniającej się technologii i potrzeb edukacyjnych społeczeństwa. Tworzenie krajowego systemu kwalifikacji, który będzie współgrał z systemem europejskich ram kwalifikacji musi opierać się na wyodrębnieniu zadań zawodowych, jest to również jeden z pierwszych kroków przy określaniu standardów kwalifikacji zawodowych.

16 ISTOTA KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO
Podsumowanie Kształcenie modułowe jest bardziej skuteczne od tradycyjnego, gdyż nie traci się tu czasu na „nauczanie” niektórych, zbędnych treści, które tradycyjnie są jeszcze zawarte w programach nauczania poszczególnych przedmiotów. Zaletą kształcenia zawodowego według programów modułowych jest też pełna korelacja wiadomości i umiejętności, co nie było takie oczywiste w przedmiotowym układzie treści kształcenia.

17 Od kompetencji do kwalifikacji
ISTOTA KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO Opracowała Grażyna Uhman


Pobierz ppt "Od kompetencji do kwalifikacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google