Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Określanie liczby punktów ECTS Sposoby wyznaczania sumarycznych wskaźników ilościowych charakteryzujących program 1.06.2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Określanie liczby punktów ECTS Sposoby wyznaczania sumarycznych wskaźników ilościowych charakteryzujących program 1.06.2012."— Zapis prezentacji:

1 Określanie liczby punktów ECTS Sposoby wyznaczania sumarycznych wskaźników ilościowych charakteryzujących program 1.06.2012

2 Liczba pkt ECTS przypisana do danego przedmiotu - nakład pracy przeciętnego studenta związany z uzyskaniem założonych dla tego przedmiotu efektów kształcenia, Obowiązujące standardy europejskie - 1 pkt ECTS stanowi 25- 30 godzin nakładu pracy studenta, Liczba godzin pracy studenta wymaganych do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia - godziny kontaktowe (z nauczycielem akademickim) oraz samokształcenie / dodatkowy nakład pracy ( poza uczelnią), wskazane jest, aby szacowanie nakładu pracy studenta odbywało się z udziałem studentów ( ankiety), Określanie liczby pkt ECTS 1.06.2012

3 Bilans nakładu pracy studenta - przykład 1.06.2012 WYKŁAD30 GODZ LABORATORIUM45 GODZ PRZYGOTOWANIE DO ĆW. LAB.28 GODZ DOKOŃCZENIE SPRAWOZDANIA28 GODZ KONSULTACJE5 GODZ PRZYGOTOW. DO EGZ. I EGZAMIN15 + 3 = 18 GODZ –SUMA GODZIN – 154 – 6 PKT ECTS, –liczba pkt ECTS w ramach zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich – 30+45+5+3 = 83 godz. – 3 pkt ECTS, –liczba pkt ECTS w ramach zajęć o charakterze praktycznym – 45+28+28+5 = 106 godz. – 4 pkt ECTS,

4 1. Łączna liczba pkt ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. suma wartości analogicznych wskaźników określonych dla przedmiotów ( modułów) składających się na ten program. 2. Łączna liczba pkt ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu. wskazówka- dotychczasowe standardy i określona grupa treści podstawowych wraz z punktami ECTS 1.06.2012 WYZNACZANIE SUMARYCZNYCH WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH PROGRAM Rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów ( par.5 ust 1 pkt 6-10 )

5 WYZNACZANIE SUMARYCZNYCH WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH PROGRAM – c.d. 3. Łączna liczba pkt ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym laboratoryjnych i projektowych. suma wartości analogicznych wskaźników określonych dla przedmiotów (modułów) składających się na dany program. 4. Minimalna liczba pkt ECTS, którą student musi uzyskać realizując moduły kształcenia oferowane w formie zajęć ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów. zestaw przedmiotów swobodnego wyboru zawierającego przedmioty spoza kierunku i przedmioty ogólnouczelniane. 1.06.2012

6 WYZNACZANIE SUMARYCZNYCH WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH PROGRAM- c.d. 5. Minimalna liczba pkt ECTS, którą student musi zdobyć na zajęciach z wychowania fizycznego. Możliwe rozwiązania ( wskazane przez ekspertów bolońskich): -punkty dodatkowe w ramach studiów stacjonarnych, -uznanie nieformalnej ścieżki osiągnięcia efektów kształcenia przez studentów studiów niestacjonarnych, - uznanie efektów kształcenia w ramach innych przedmiotów. 1.06.2012

7 KIERUNEK PRZYPISANY DO WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO OBSZARU KSZTAŁCENIA Procentowy udział liczby pkt ECTS dla każdego z obszarów kształcenia w łącznej liczbie pkt ECTS 1.Pierwszy sposób określenie przez osoby odpowiedzialne za przedmioty (moduły) związku efektów kształcenia określonych dla danego przedmiotu (modułu) z poszczególnymi obszarami i określenie liczby pkt ECTS w ramach tych obszarów, 2.Drugi sposób heurystyczna metoda opracowana przez Prof. Andrzeja Kraśniewskiego z wykorzystaniem: - tabeli odniesień efektów kierunkowych do obszarowych, - matrycy efektów kształcenia. 1.06.2012

8 Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Symbol efektu kształcenia określonego dla programu kształcenia Opis efektu kształcenia określonego dla programu kształcenia Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia Waga % efektu kierunkowego do zbioru efektów kształcenia dla obszaru 1(M) Waga % efektu kierunkowego do zbioru efektów kształcenia dla obszaru 2(S) Waga % efektu kierunkowego do zbioru efektów kształcenia dla obszaru 3(P) WIEDZA K1A_W01………………… M1A_W01 S1A_W04 P1A_W04 34%33% K1A_W02………………… ……………….. M1A_W02 S1A_W03 50% …………………. UMIEJĘTNOŚCI K1A_U01……………….. ………………… M1A_U01 M1A_U02 100% K1A_U02………………… S1A_U02100%............................... KOMPETENCJE SPOŁECZNE 1.06.2012

9 Matryca efektów kształcenia zorientowana na program kształcenia Efekty kształcenia dla programu kształcenia ( kierunkowe efekty) Moduły kształcenia/Przedmioty MK_1MK_2…MK_n Liczba punktów ECTS……. ECTS ……. ECTS ……. ECTS ……. ECTS WIEDZA K1A_W01: ……………………++ K1A_W02: ……………………+ ……………………………….. UMIEJĘTNOŚCI K1A_U01: ……………………++ K1A_U02: ……………………+++ ………………………………… KOMPETENCJE SPOŁECZNE K1A_K01: ……………………+ K1A_K02: ……………………+ ………….. …………………… Liczba punktów ECTS związana z obszarem 1 (M) Liczba punktów ECTS związana z obszarem 2 (S) Liczba punktów ECTS związana z obszarem 3 (P) 1.06.2012

10 Sekcja Jakości Kształcenia nr tel: 17 872 10 45 email: sekjk@univ.rzeszow.pl 1.06.2012


Pobierz ppt "Określanie liczby punktów ECTS Sposoby wyznaczania sumarycznych wskaźników ilościowych charakteryzujących program 1.06.2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google