Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efekty uczenia się w programach kształcenia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efekty uczenia się w programach kształcenia"— Zapis prezentacji:

1 Efekty uczenia się w programach kształcenia
Jolanta Urbanikowa, UW

2 NOWY PARADYGMAT efekty uczenia się – spoiwo nowego paradygmatu kształcenia (centralny element reform związanych z Procesem Bolońskim) istotne co absolwent wie i umie; jest mniej istotne, w jaki sposób nabył wiedzę i umiejętności Jolanta Urbanikowa, UW

3 Element konstrukcyjny nowego paradygmatu kształcenia
krajowe ramy kwalifikacji (KRK) europejskie ramy kwalifikacji (ERK) EFEKTY KSZTAŁCENIA standardy kształcenia zapewnianie jakości, akredytacja programy studiów za A.Kraśniewskim

4 DEFINICJA Efekty uczenia się określają, co uczący się wie, rozumie i jest w stanie zrobić po zakończeniu okresu kształcenia (wiedza, umiejętności, postawy) Kompetencje – zintegrowana, zinternalizowana wiedza, umiejętności i postawy (dynamiczna kombinacja) vs. Cele dydaktyczne – intencja uczącego Jolanta Urbanikowa, UW

5 RODZAJE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
ogólne (generyczne) dziedzinowe szczegółowe - specyficzne dla danego programu studiów (i jego realizacji) ≠ SYLWETKA ABSOLWENTA Jolanta Urbanikowa, UW

6 ATRYBUTY EFEKTÓW obserwowalne osiągalne mierzalne
jasno i prosto zdefiniowane nie lista „pobożnych życzeń” Stwierdzenia: „po zakończeniu kształcenia/kursu/programu uczący będzie + czasownik w stronie czynnej Jolanta Urbanikowa, UW

7 WZORCE i PUNKTY ODNIESIENIA
taksonomia Blooma Deskryptory Dublińskie (Ramy Kwalifikacji dla EOSzW) projekt TUNING projekt OECD DeSeCo Europejskie Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Krajowe Ramy Kwalifikacji Jolanta Urbanikowa, UW

8 TAKSONOMIA BLOOMA Efekty w 1) domenie kognitywnej
2) domenie afektywnej 3) domenie psychomotorycznej Wiedza – przywołanie i pamiętanie faktów Zrozumienie – rozumienie i interpretacja wyuczonych informacji Zastosowanie – wykorzystanie nabytych informacji w nowych sytuacjach Analiza – rozbicie informacji na elementy składowe Synteza – scalenie informacji Ocena – formułowanie sądów dotyczących informacji w odniesieniu do celu Jolanta Urbanikowa, UW

9 WIEDZA Rozmieścić, zbierać, definiować, opisywać, wyliczyć, znaleźć, nazwać, pokazać, powiedzieć Jolanta Urbanikowa, UW

10 ZROZUMIENIE Powiązać, zmienić, wyjaśnić, zakwalifikować, skonstruować, przekształcić, opisać, rozróżnić, wyjaśnić, oszacować, generalizować, rozpoznawać, zilustrować, przetłumaczyć Jolanta Urbanikowa, UW

11 ZASTOSOWANIE Wdrażać, obliczać, zmieniać, wybierać, budować, pokazywać, rozwijać, znaleźć, ilustrować, interpretować, organizować, produkować, wybierać, rozwiązywać, uzywać Jolanta Urbanikowa, UW

12 ANALIZA Odnajdowanie wewnętrznych powiązań i idei – analaizować, ułozyc, rozbić, obliczać, kategoryzować, zaklasyfikować, porównać, powiązać, przedyskutować, rozpoznać, rozdzielać, podkreślać, oddzielać Jolanta Urbanikowa, UW

13 SYNTEZA Uzasadniać, zbierać, kategoryzować, komponować, kompilować, budować, rozwijać, wyjasniać, formułować, uogólniać, integrować, modyfikować, organizować, planować, przygotować, rekonstruować, podsumować Jolanta Urbanikowa, UW

14 OCENA Argumentować, oceniać, oszacować, porównać, dołączyć, konkludować, przekonać, krytykować, bronić, wyjaśniać, interpretować, polecać, wspierać, itd.. Jolanta Urbanikowa, UW

15 DOMENA AFEKTYWNA – postawy i uczucia
1) percepcja 2)reagowanie 3) wartościowanie 4) hierarchizowanie 5) integrowanie przekonań i postaw Doceniać, akceptować, asystować, podejmować wyzwanie, demonstrować, dyskutować, łączyć, organizować, osądzać, wspierać, syntezować, kwestionować, doceniać, odnosic, Jolanta Urbanikowa, UW

16 DOMENA PSYCHOMOTORYCZNA – fizyczne działania
Koordynacja czynności umysłu i mięśni Posługiwać się, chwytać, działać, prezentować, rozróżniać (dotykiem), wykonywać Jolanta Urbanikowa, UW

17 OD PROGRAMU DO PRZEDMIOTU
OD PRZEDMIOTU DO PROGRAMU Podejście tradycyjne i nowe Jolanta Urbanikowa, UW

18 Tworzenie programów studiów
podejście tradycyjne minimum programowe zestaw przedmiotów PROGRAM STUDIÓW propozycje ze strony kadry za A.Kraśniewskim

19 (wiedza, umiejętności, postawy)
Tworzenie programów studiów nowe podejście zestaw przedmiotów szczegółowe efekty uczenia się misja uczelni opinie pracodawcówi innych interesariuszy (wiedza, umiejętności, postawy) krajowa struktura kwalifikacji ? zapotrzebowanie na nowe zajęcia konieczność modyfikacji propozycji standardy kształcenia za A.Krasniewskim

20 (wiedza, umiejętności, postawy)
Tworzenie programów studiów zestaw przedmiotów szczegółowe efekty uczenia się krajowa struktura kwalifikacji (wiedza, umiejętności, postawy) PROGRAM STUDIÓW standardy kształcenia misja uczelni opinie pracodawcówi innych interesariuszy za A.Krasniewskim

21 MACIERZ EFEKTÓW UCZENIA SIĘ (wiedza, umiejętności, postawy)
związane z kierunkiem kształcenia i profilem programu studiów (wiedza, umiejętności, postawy) za A. Krasniewskim

22 ECTS Przyporządkowanie ECTS zgodnie ze sztuką do wszystkich składników (przedmiotów) procesu dydaktycznego biorąc pod uwagę efekty uczenia się i nakład pracy niezbędny na ich opanowanie Jolanta Urbanikowa, UW

23 FORMUŁOWANIE EFEKTÓW Jasno napisanie
Tak sformułowane aby dały się zmierzyć 5-8 efektów na moduł Unikać zwrotów: wiedzieć, rozumieć, nauczyć się, zapoznać się, być świadomym – niemierzalne i dwuznaczne Myśleć w kategoriach efektów dla studenta a nie intencji, zamierzeń dydaktycznych nauczyciela Jolanta Urbanikowa, UW

24 Cele dydaktyczne i efekty:
Wiedzieć Rozumieć Zapoznać się Docenić przyswoić Rozróżnić Wybrać Wymienić Dostosować zidentyfikować Jolanta Urbanikowa, UW

25 POMIAR DYDAKTYCZNY Zbadanie czy efekty zostały osiągnięte
Dopasowanie metody pomiaru do efektów Ocena kształtująca (formative) For learning Feedback wspomaganie Ocena podsumowująca (summative) Of learning Wystawienie oceny Tylko niektóre efekty są mierzone Ocenianie ciągłe (continuous) Jolanta Urbanikowa, UW

26 Techniki Pisemne: test, egzamin, zadanie domowe, esej
Praktyczne: sprawdzian praktyczny, zadanie w laboratorium Ustne: egzamin ustny Projekt: indywidualny, grupowy, badania, praca projektowa, Portfolio Obserwacja Prezentacja Jolanta Urbanikowa, UW

27 KRYTERIA OCENY EFEKTU oceny Ocena 1 Ocena 2 Ocena 3 zaliczone Niezal.
Efekt uczenia się kryteria oceny Ocena 1 Ocena 2 Ocena 3 zaliczone Niezal. Po pomyślnym ukończeniu modułu student będzie umiał wykorzystać źródła do przedstawienia dowodów na poparcie pewnych argumentów Doskonałe wykorzystanie źródeł wskazujące na umiejętność syntetycznego przedstawienia dowodów oraz formułowania wniosków Bardzo dobre wykorzystanie źródeł wskazujące na bardzo dobrą…. Dobre wykorzystanie….. Ograniczone wykorzystanie… Niewystarczające wykorzystanie… Jolanta Urbanikowa, UW

28 Działania dydaktyczne (składowe procesu dydaktycznego) ocena
Efekty uczenia się Działania dydaktyczne (składowe procesu dydaktycznego) ocena Kognitywna (demonstrować: wiedzę, rozumienie, stosowanie, analizę, syntezę, ocenę Afektywna (integracja przekonań, idei, postaw) Psychomotoryczna (nabycie umiejętności fizycznych) Wykład Tutorial Dyskusja Ćwiczenia laboratoryjne Klinika Praca w grupie Seminarium Prezentacja w grupie studentów -egzamin na koniec modułu -Test wielokrotnego wyboru -esej -Sprawozdanie z eksperymentu i badań -Sprawdzian praktyczny -prezentacja posterowa -badanie kliniczne -prezentacja -portfolio -praca projektowa -wykonanie dzieła Jolanta Urbanikowa, UW

29 UZNAWANIE EFEKTÓW W systemie kształcenia formalnego
Erasmus Most W ramach jednej uczelni z kształcenia pozaformalnego Kursy języków obcych ICT z uczenia się nieformalnego Jolanta Urbanikowa, UW

30 WALIDACJA EFEKTÓW Identyfikacja Weryfikacja Certyfikacja
Nadanie kwalifikacji (świadectwa/dyplomu) Jolanta Urbanikowa, UW

31 PODSUMOWANIE Zdefiniować cele Sformułować efekty uczenia się
Opracować strategię nauczania i uczenia aby student osiągnął efekty Zaprojektować pomiar dydaktyczny Zmodyfikować treści oraz środki pomiaru zgodnie z informacja zwrotną Jolanta Urbanikowa, UW


Pobierz ppt "Efekty uczenia się w programach kształcenia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google