Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krzysztof Nyczaj Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krzysztof Nyczaj Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia"— Zapis prezentacji:

1 Krzysztof Nyczaj Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Program Informatyzacji Ochrony Zdrowia w kontekście Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013” Program Informatyzacji Ochrony Zdrowia w kontekście Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013” Krzysztof Nyczaj Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Przykładowy tekst

2 Przykładowy tekst

3 Cele VII osi priorytetowej POIG
Główny celem VII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług cyfrowych dla obywateli i przedsiębiorstw. Przykładowy tekst

4 Przykładowy tekst

5 Przykładowy tekst

6 Kluczowe Projekty w Ochronie Zdrowia realizowane przez MZ/CSIOZ
Łączna wartość dofinansowania projektów PIOZ wynosi 656 mln zł Łączna wartość dofinansowania wszystkich projektów kluczowych w ramach Priorytetu VII wynosi mln zł Przykładowy tekst

7 Program Informatyzacji Ochrony Zdrowia
Usługi Produkty Korzyści Rezultaty Przykładowy tekst

8 Program Informatyzacji Ochrony Zdrowia - usługi
usługobiorca –> usługodawca usługodawca –> usługobiorca usługodawca –> usługodawca usługodawca –> podmiot publiczny/płatnik podmiot publiczny/płatnik –> usługodawca Przykładowy tekst

9 Program Informatyzacji Ochrony Zdrowia – podstawowe usługi
Dostęp usługobiorców do elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) Wymiana EDM pomiędzy usługodawcami Elektroniczne rozliczenia Sprawozdawczość i statystyka Aktualizacja rejestrów Przykładowy tekst

10 Program Informatyzacji Ochrony Zdrowia – podstawowe produkty
Platforma wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Modelowe oprogramowanie EDM Centralne Rejestry Usługobiorców, Usługodawców, pracowników medycznych Centralna Baza Danych Medycznych Modelowe oprogramowanie rejestru medycznego Platforma wymiany danych rejestrowych (rejestry podmiotowe , rejestry przedmiotowe) Internetowe Konto Pacjenta Elektroniczna Recepta Elektroniczne Rozliczenia Informacyjny System Statystyki Medycznej Przykładowy tekst

11 Program Informatyzacji Ochrony Zdrowia – podstawowe produkty
Informacyjny System Wspomagania Ratownictwa Medycznego System Monitorowania Zagrożeń System Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo-Ekonomicznej ZOZ System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych System Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej, zapisy do lekarza on-line Przykładowy tekst

12 Program Informatyzacji Ochrony Zdrowia – Korzyści
Wzrost świadomości pacjentów i personelu medycznego w zakresie ochrony zdrowia Poprawa jakości kontaktów między personelem medycznym a pacjentami Przyspieszenie obsługi administracyjnej usługodawców i zmniejszenie związanych z tym kosztów Uprawnienie wymiany EDM pomiędzy personelem medycznym Zmniejszenie kosztów archiwizacji danych medycznych Ułatwienie prognozowania zapotrzebowania na usługi medyczne Podniesienie jakości informacji strategicznej i operacyjnej w ochronie zdrowia Ułatwienie i zmniejszenie kosztów związanych z rozliczaniem świadczeń Przykładowy tekst

13 Program Informatyzacji Ochrony Zdrowia – rezultaty
Możliwość planowania efektywnej i wydolnej opieki zdrowotnej Powszechna i swobodna dostępność (dla osób uprawnionych) do elektronicznej dokumentacji medycznej Możliwość szybkiego i łatwego rozliczenia usługi zdrowotnej Możliwość szybkiego i łatwego przeprowadzenia procedury administracyjnej Podniesienie jakości danych w rejestrach medycznych Wdrożenie jednolitego identyfikatora zgodnie z zaleceniami UE i wytycznymi MSWiA Przykładowy tekst

14 Metoda realizacji Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia (PIOZ) (zgodna z metodyką Managing Successful Programmes) Przykładowy tekst

15 Projekty informatyczne mające wpływ na informatyzację sektora ochrony zdrowia Plan Informatyzacji Państwa 2007 – 2013 E-PUAP –ELEKTRONICZNA PLATFORMA USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – MSWiA pl.ID - polska ID karta – MSWiA PESEL2 – PRZEBUDOWA REJESTRÓW PAŃSTWOWYCH - MSWiA TERYT2 – KRAJOWY REJESTR URZĘDOWY PODZIAŁU TERYTORIALNEGO KRAJU - GUGiK System Informacyjny Statystyki Publicznej - GUS Przykładowy tekst

16 Przykładowy tekst

17 Realizacja Projektów w CSIOZ
Przykładowy tekst

18 Realizacja Projektów – przygotowane w ostatnim okresie opracowania
Szczegółowe założenia do projektów ujętych w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007 – 2010 oraz w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych; Opracowanie dotyczące interoperacyjności i modeli danych Opracowanie „Założenia techniczne do Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia” Opracowanie „Centralne Elektroniczne Rejestry Ochrony Zdrowia” Przykładowy tekst

19 Realizacja Projektów – przygotowane w ostatnim okresie opracowania
Opracowanie „Bezpieczeństwo danych Medycznych w Systemie Informacji Medycznej” Opracowanie „Potrzeby doskonalenia infrastruktury teleinformatycznej w procesie rozwoju usług w ochronie zdrowia” Opracowanie „Analiza, przegląd i zastosowanie światowych koncepcji rejestrów i ich zastosowanie w ramach Platformy udostępniania on-line…..” Opracowanie „Analiza, przegląd i zastosowanie standardów elektronicznych dokumentów medycznych w Programie Informatyzacji Ochrony Zdrowia” Opracowanie „Zastosowanie i wykorzystanie European Community Health Indicators” Opracowanie „Plan implementacji normy EN1068 w polskim systemie prawnym oraz praktyce działania systemu ochrony zdrowia” Przykładowy tekst

20 Działania w najbliższej perspektywie (1)
Przygotowanie do oceny przez Komisję Europejską i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Studium Wykonalności dotyczącego projektów z POIG obejmujących m.in.: elektroniczne rozliczanie, autoryzacja usług medycznych, planowanie opieki zdrowotnej, internetowe konta pacjenta – do 30 czerwca 2008 Przykładowy tekst

21 Elementy Studium Wykonalności dla PIOZ
Analiza technologiczna wraz z analizą opcji dla systemów informatycznych w ochronie zdrowia - Kluczowe cele: Wykonalność pod względem technologicznym Zgodność z najlepszą praktyką w danej dziedzinie Optymalność pod względem osiągania zaplanowanych celów Optymalizacja stosunków jakości do kosztów Przykładowy tekst

22 Elementy Studium Wykonalności dla PIOZ
Alternatywne drogi realizacji projektów Powiązanie tematyki z realizacjami na świecie i zaleceniami norm i standardów Wykorzystanie najlepszych rozwiązań i technologii w skali świata Przykładowy tekst

23 Harmonogram Prac nad PIOZ w 2008
Przykładowy tekst

24 Działania w najbliższej perspektywie (2)
Zakończenie prac nad informatyzacją statystyki w ochronie zdrowia (Plan Informatyzacji Państwa 2007 – 2010) Wdrożenie Systemu Rejestracji Systemów Kodowania (zgodnego z normą EN1068) Wdrożenie profesjonalnej metodologii analizy kosztów w ochronie zdrowia (Business Intelligence) Informatyzacja rejestrów w ochronie zdrowia, w tym opracowanie modelu rejestru Informatyczne wspomaganie zarządzania ratownictwem medycznym Modelowe rozwiązanie umożliwiające zapisy do lekarza on-line (Plan Informatyzacji Państwa 2007 – 2010) Przykładowy tekst

25 Działania wspomagające
Prace nad projektem Ustawy o Informacji w Ochronie Zdrowia uwzględniającej projekty ustaw przekazanych w ostatnim okresie do Sejmu RP. Przykładowy tekst

26 Doświadczenie CSIOZ w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych
Działanie 1.5 „Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line” SPO WKP 2004 – 2006 Przykładowy tekst

27 „e-RZOZ platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej”, wartość projektu 26 mln zł Przykładowy tekst

28 Zakładów Opieki Zdrowotnej Wspomagania Ratownictwa
„e-RZOZ platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej”, wartość projektu 26 mln zł System Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Platforma e- RZOZ System Statystyki Zakładów Opieki Zdrowotnej Informacyjny System Wspomagania Ratownictwa Medycznego Przykładowy tekst

29 Udzielania informacji o stanie sprawy
„e-RZOZ platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej”, Cele Projektu Elektroniczne aktualizowania danych w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej Udzielania informacji o stanie sprawy Wydawania wypisów z ksiąg rejestrowych udzielanie informacji o obowiązkach statystycznych realizacja obowiązków statystycznych drogą elektroniczną obsługa procesów rejestracji on-line pacjentów aktualizowanie klasyfikacji resortowej (m.in. kody resortowe dla ZOZ, ICD 9, ICD 10 ) Informacyjne Wsparcie dla Ratownictwa Medycznego Przykładowy tekst

30 Wybrane systemy informatyczne realizowane w CSIOZ
e-RZOZ platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej Informacyjny System Statystyki Medycznej System Rejestracji Systemów Kodowania i Klasyfikacji Resortowej System Rejestrów Regionalnych (MZ/Szp11) Informacyjny System Wspomagania Ratownictwa Medycznego System Liczenia Kosztów Przykładowy tekst

31 Dziękuję za uwagę Przykładowy tekst


Pobierz ppt "Krzysztof Nyczaj Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google