Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku"— Zapis prezentacji:

1 Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku
Miejsce świadczenia (opodatkowania) usług

2 Miejsce świadczenia (opodatkowania) usług
Zasada ogólna określona w art. 27 ust. 1 ustawy o VAT (co do zasady) miejsce gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi ( bo może być inne od siedziby) miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności. Wyjątki w przypadku usług związanych z nieruchomościami - art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT - miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości. Warunkiem zaliczenia określonej usługi do tego katalogu jest jej związek z nieruchomością, której dana usługa dotyczy miejsce świadczenia (opodatkowania) usług transportu zagranicznego w przypadku transportu towarów spoza lub poza UE (np. z Polski do Rosji, z Norwegii do Polski) miejsce świadczenia (opodatkowania) określa się w myśl zasady określonej w art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, według której miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie odbywa się transport, przy uwzględnieniu pokonanych odległości. Uwzględnienie przebytych odległości oznacza podział usługi jako całości - za pomocą tzw. "klucza kilometrowego„ - na określone miejsca świadczenia poszczególnych części usług transportu

3 Miejsce świadczenia (opodatkowania) usług
Przykład 1 Podatnik przetransportował towary z Polski do Szwajcarii (do państwa poza UE), przy czym trasa przebiegała przez Niemcy. Z przebytej odległości liczonej w km. przypadało: na Polskę 20%, na Niemcy 70% i 10% na Szwajcarię, zatem usługa ta podlega odpowiednio opodatkowaniu w każdym z tych państw. W Polsce podatnik zapłaci podatek tylko od 20% wartości usługi. Transport ten spełnia definicję transportu międzynarodowego (art. 83 ust. 3 ustawy o VAT), a zatem wartość usługi na odcinku krajowym podlegać będzie opodatkowaniu 0 % stawką VAT na podstawie art.83 ust. 1 pkt. 23 ustawy, pod warunkiem posiadania właściwych dokumentów (o których mowa w art. 83 ust. 5 ustawy); usługa transportu, który odbywa się na terenie innych państw podlega regulacjom prawnym tych państw. Uwaga! Nie jest usługą transportu międzynarodowego przewóz osób realizowany środkami transportu drogowego (te usługi podlegają zawsze opodatkowaniu 7% stawką VAT na odcinku krajowym; poza granicami kraju wg prawa tam obowiązującego). Stawka 0% w międzynarodowym transporcie pasażerskim realizowanym pomiędzy Polską a innymi państwami (zarówno Wspólnoty jak i krajami trzecimi) jest stosowana wówczas, jeżeli przewóz osób odbywa się środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego.

4 Miejsce świadczenia (opodatkowania) usług
Przykład 2 Przewoźnik litewski wykonał na zlecenie polskiej spółki przewóz towarów z Polski na Białoruś. Kwotę należną za usługę wycenił na 900 USD, natomiast 1/3 trasy przypadała na Polskę. Zatem równowartość usługi 300 USD będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce, a należny podatek rozliczy zazwyczaj polska spółka jako nabywca usługi, dla której będzie to podatek od importu usług. Gdyby firma litewska (przewoźnik) była podatnikiem zarejestrowanym w Polsce, wówczas ona rozliczy podatek. Przykład 3 Polska firma przewozowa wykonała na zlecenie firmy litewskiej usługę przewozu towarów z Ukrainy do Rosji. Trasa przewozu towarów nie przebiegała przez terytorium Polski, podatek od tej usługi nie podlega rozliczeniu w Polsce (podatek podlega rozliczeniu wg prawa tych krajów przez które przebiega trasa).

5 Miejsce świadczenia (opodatkowania) usług
Wewnątrzwspólnotowy transport towarów - to przewóz towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie następuje odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich UE ( definicja w art. 28 ust. 1 ustawy o VAT). ( np. z Polski do Niemiec, z Danii do Francji, z Łotwy przez Białoruś do Polski). Miejscem świadczenia jest państwo, w którym transport się rozpoczyna (art. 28 ust. 3 ustawy o VAT). Możliwe jest także przeniesienie miejsca opodatkowania na nabywcę, jeżeli poda on dla tej czynności numer pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej (lub VAT) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia transportu. Wówczas miejscem opodatkowania usługi jest terytorium państwa, które wydało nabywcy ten numer (art. 28 ust. 3

6 Miejsce świadczenia (opodatkowania) usług
Przykład 1 Polski podatnik na zlecenie podatnika z Niemiec dokonuje przewozu towarów z Polski do Francji. Według zasady ogólnej usługę tą polski podatnik powinien opodatkować w Polsce. Stawka podatku - zawsze 22%. Jeżeli jednak niemiecki podatnik poda swój numer, pod którym w swoim państwie jest zidentyfikowany, to przejmie na siebie obowiązek opodatkowania tej usługi, a zatem opodatkuje ją w Niemczech jako import usług. W takiej sytuacji polski podatnik wystawia fakturę VAT, jednak w fakturze tej nie wykazuje podatku. Ponadto na fakturze tej musi podać numer identyfikacyjny nabywcy (NIP niemiecki) oraz musi zamieścić informację, że zobowiązanym do rozliczenia podatku od tej usługi jest nabywca ( § 27 ust. 4 rozporządz. Min. Fin. z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur … - Dz. U. nr 95, poz. 798).

7 Miejsce świadczenia (opodatkowania) usług
Przykład 2 Przewoźnik drogowy z Holandii dokonał przewozu towarów, na zlecenie polskiej spółki, z Włoch do Polski. Co do zasady usługa ta podlega opodatkowaniu we Włoszech, gdyż jest to miejsce rozpoczęcia transportu towarów (przewoźnik musi zarejestrować się w tym państwie i rozliczyć tam podatek). Jeżeli polska spółka poda temu przewoźnikowi swój NIP VAT UE, wówczas przejmie na siebie obowiązek podatkowy i czynność tą opodatkuje jako import usług (podatek obliczy wg stawki 22% od całej wartości usługi).

8 Miejsce świadczenia (opodatkowania) usług
Taka sama zasada obowiązuje przy usługach pomocniczych do usług transportowych, takich jak: załadunek, rozładunek, przeładunek itp. - jeżeli są bezpośrednio związane z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów (art.28 ust. 4 ustawy o VAT). Dotyczy to także usług pośrednictwa i spedycji związanych bezpośrednio z "ww usługami transportu towarów" ( art. 28 ust. 5 pkt 1 i ust. 6 ustawy), a także usług wykonywanych przez pośredników (działających w imieniu i na rzecz osób trzecich) związanych bezpośrednio z usługami pomocniczymi do "ww usług transportu towarów ( art. 28 ust. 5 pkt 2 lit a i ust.6 ustawy o VAT).

9 Miejsce świadczenia (opodatkowania) usług
Usługi (art. 27 ust. 3 lit. A i b ustawy o VAT): a) w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji i rozrywki b) pomocniczych do usług transportowych (załadunek, rozładunek, przeładunek itp.), z zastrzeżeniem art.. 28, który odnosi się do pomocniczych usług transportu wewnątrzwspólnotowego towarów - miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone W miejscu faktycznego świadczenia opodatkowane są także usługi wyceny majątku rzeczowego ruchomego oraz usługi na ruchomym majątku rzeczowym (przykłady: cięcie prętów. przetarcie drewna, szycie ubrań, naprawa maszyny) - art. 27 ust.2 pkt 3 lit. c i d ustawy o VAT. W przypadku transakcji z kontrahentami z UE istnieje możliwość przerzucenia obowiązku podatkowego na nabywcę usługi, przy spełnieniu określonych warunków, tj zawartych w art. 28 ust. 7 i 8 ustawy o VAT, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni wywiezione poza terytorium kraju.

10 Miejsce świadczenia (opodatkowania) usług
Usługi niematerialne wymienione w art. 27 ust Ustawy o VAT, jeżeli są świadczone, mówiąc w skrócie, na rzecz nabywców spoza Wspólnoty (nieważny jest tu status podatkowy nabywcy) lub na rzecz podatników z terytorium Wspólnoty ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę – miejscem opodatkowania jest kraj siedziby, stałe miejsce prowadzenia działalności nabywcy (kraj usługobiorcy).

11 Miejsce świadczenia (opodatkowania) usług
Zasada ta (określona w art. 27 ust. 3 ustawy o VAT) dotyczy następujących usług: sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, itp. reklamy, z zakresu doradztwa, prawniczych, księgowych, badania rynków i opinii publicznej, architektonicznych i inżynierskich, itd. bankowych, finansowych i ubezpieczeniowych, dostarczania (oddelegowania) personelu, wynajmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze, których przedmiotem są rzeczy ruchome, z wyjątkiem środków transportu, telekomunikacyjnych (uwaga na zapis ust.6) nadawczych radiowych i telewizyjnych (uwaga na przepis ust. 6) elektronicznych, (definicja w art. 2 pkt 26 ustawy) (uwaga na ust oraz szczególną procedurę opodatk. firm. zagranicznych - art ustawy), agentów, pośredników, jeżeli uczestniczą w zapewnieniu w/w usług, zapewnienie dostępu do systemów gazowych lub elektroenergetycznych przesyłowych gazu i energii elektrycznej oraz usługi z nimi związane.

12 Miejsce świadczenia (opodatkowania) usług
Tak więc w niektórych przypadkach, gdy podatnik będzie usługobiorcą usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę (lub miejsce zamieszkania albo pobytu) poza granicami kraju, może mieć miejsce import usług (definicje: importu usług zawiera art. 2 pkt 9 ustawy; podatnika - art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, z uwzględnieniem warunków określonych w art. 17 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy o VAT)

13 Miejsce świadczenia (opodatkowania) usług
Przy imporcie usług należy zwrócić uwagę na: określenie podstawy opodatkowania według art.. 29 ust 17 ustawy o VAT (jest nią kwota należna od nabywcy usługi) – kwota netto a nie brutto, stawki podatkowe – stosuje się takie same jak przy sprzedaży krajowej, moment powstania obowiązku podatkowego - art. 19 ust. 19 ustawy o VAT (jak przy usługach w kraju, z uwzględnieniem szczególnego momentu obowiązku podatkowego), dokumentowanie importu usług (faktura wewnętrzna - art ust. 7 ustawy), przeliczenie kwot wyrażonych w walutach obcych na złote - § rozporządz. Min. Fin. z r. w/s wykonania przepisów ustawy o VAT

14 Miejsce świadczenia (opodatkowania) usług
Podatek należny obliczony i zadeklarowany od importu usług stanowi także podatek naliczony (art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy ), o ile: nabyte usługi związane są z czynnościami z prawem do odliczenia nie są to usługi, w związku z którymi zapłata należności jest dokonywana bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionych w załączniku nr 5 wydatki na nabycie tych usług stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

15 Nieodpłatne świadczenia
Nieodpłatne świadczenia uznawane za odpłatne, opodatkowane podatkiem VAT Opodatkowaniu VAT, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatnie świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy , na równi z odpłatnym świadczeniem usług traktuje się również nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.


Pobierz ppt "Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google