Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P o d k a r p a c k i K u r a t o r O ś w i a t y Sierpień 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P o d k a r p a c k i K u r a t o r O ś w i a t y Sierpień 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 P o d k a r p a c k i K u r a t o r O ś w i a t y Sierpień 2008 r.

2 Witam serdecznie Panie i Panów Prezydentów, Burmistrzów, Starostów, Wójtów, obecnych tu przedstawicieli organów prowadzących. Panie i Panów Dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli związków zawodowych, organizacji i instytucji wspierających system edukacji i współedukujących Moich współpracowników

3 sukcesów w pracy zawodowej oraz zdrowia i powodzenia w życiu osobistym i rodzinnym. Harmonijnej współpracy z otoczeniem. Abyście Państwo mogli ucieleśnić swoje plany i wizje zawodowe z pożytkiem dla Waszych uczniów, ich rodziców i pracujących u Was nauczycieli

4 1. Skuteczne wyrównanie szans edukacyjnych, poprzez zapewnienie lepszego dostępu najmłodszych dzieci do edukacji. 2. Poprawienie efektów kształcenia na dwóch ostatnich etapach edukacyjnych 3. Skuteczne nauczanie języków obcych 4. Osiągnięcie elastycznego modelu kształcenia, reagującego na indywidualne potrzeby i zdolności uczniów. SZKOŁA PRZYJAŹNIE WYMAGAJĄCA

5 problem rozwijania przez szkołę bardziej złożonych umiejętności uczniów to pięta achillesowa polskiego szkolnictwa. Rozwiązaniem jest poprawa oferty edukacyjnej dla lepszych uczniów. wiedza, umiejętności i postawy uczniów to integralny efekt kształcenia. Wiadomości są niezbędnym tworzywem pracy dydaktycznej, ale spełniają swoją rolę tylko wtedy, gdy podporządkowane są rozwijaniu umiejętności i kształtowaniu postaw uczniów.

6 pomimo reformy struktury szkolnictwa wskaźniki segregacji w systemie oświaty nie uległy istotnej zmianie. Dzieje się tak ze względy na niezmienioną strukturę szkolnictwa ponadgimnazjalnego. troska zarówno o najsłabszych jak i najlepszych uczniów najlepiej sprzyja wyrównywaniu szans, najpełniej wzmacniając potencjał rozwojowy

7 darmowe podręczniki dla dzieci podejmujących naukę w klasach rozpoczynających reformę programową (2009), (pierwsza SP i pierwsza GM). Będą własnością szkoły i będą wypożyczane kolejnym rocznikom. obowiązek szkolny od 6 roku życia. Rodzice mogą zadecydować o opóźnieniu startu szkolnego swojego dziecka. Od 2009 r. zacznie obowiązywać przeprowadzana przez psychologa przedszkolna procedura opiniowania dojrzałości szkolnej, tzw. diagnoza przedszkolna upowszechnienie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3- 5 lat. Do roku 2015 edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna będą dobrze przygotowywać uczniów do nauki szkolnej. ROK RZEDSZKOLAKA

8 zapewnienie opieki po zajęciach szkolnych, w tym w szkołach podstawowych także w czasie ferii

9 złączenie programowe gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej uproszczenie prawa, przez zdefiniowanie w jednym dokumencie programowym zarówno treści kształcenia, jaki i standardów wymagań egzaminacyjnych, sformułowanych językiem efektów kształcenia obowiązkowy egzamin gimnazjalny z języka obcego od 2009 (od 2015 także w szkołach podstawowych) i egzamin maturalny z matematyki (2010)

10 zindywidualizowanie nauki pozwalające na zróżnicowanie programu w zależności od zainteresowań uczniów. gimnazjalista i uczeń szkoły średniej powinien być wdrażany do świadomego dokonywania wyboru. Wiąże się to z umożliwieniem uzupełniania obowiązkowych zajęć o rozwijające indywidualne pasje i zainteresowania jak i dopełniających wiedzę z dziedzin nieobjętych rozszerzonym programem nauczania

11 uczeń kończący szkołę średnią powinien władać jednym językiem obcym na poziomie zaawansowanym powinna się podwoić liczba maturzystów wybierających kierunki ścisłe i techniczne w gimnazjum będzie obowiązkowe nauczanie dwóch języków obcych, w tym jednego kontynuowanego

12 Skuteczność realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka Powszechność i dostępność wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem powoływania i funkcjonowania innych (publicznych i niepublicznych ) form wychowania przedszkolnego Stan opieki świetlicowej w szkołach w kontekście wprowadzonego obniżenia wieku obowiązku szkolnego.

13 Podwyższenie jakości i efektywności nauczania matematyki, w tym w kontekście umiejętności rozwiązywania problemów i przygotowania uczniów do powszechnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Podwyższenie efektywności wykorzystania działalności krajoznawczo- turystycznej i rekreacyjnej do realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych i pozalekcyjnych szkoły.

14 Diagnoza wiedzy i umiejętności oraz potrzeb uczniów rozpoczynających naukę w szkole Rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego Szkoły niepubliczne Pomoc w pozyskiwaniu dostępnych funduszy europejskich Wychowanie, opieka i profilaktyka Proces oceniania wewnątrzszkolnego uczniów Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w procesie edukacyjnym. Zaangażowanie ucznia w proces edukacji. System doradztwa zawodowego w szkole. Efektywne wykorzystanie czasu pracy w szkole przeznaczonego na naukę Funkcjonalność programów szkolnych Pomoc psychologiczno- pedagogiczna Egzaminy zewnętrzne- wyniki, EWD, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży Promowanie kształcenia matematyczno- przyrodniczego Współpraca z rodzicami uczniów, ich ważne miejsce w życiu szkoły

15 Program Edukacja i szkolenie 2010– informacje ogólne. Strategia rozwoju edukacji na lata 2007- 2013. Strategia Państwa dla Młodzieży na lata 2003 - 2014. Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci 2004- 2012 Polska dla Dzieci. Program Młodzież w działaniu na okres 2007-2013. Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010. Strategia Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2007-2013. Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do 2012 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020 DECYZJA nr 1719/2006/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program Młodzież w działaniu na okres 2007–2013) DECYZJA NR 1720/2006/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

16 Kompetencje kluczowe Według OECD (1996) 1. umiejętność pracy w zespole 2. umiejętność posługiwania się nowoczesną technologią informacyjną i komunikowania się 3. umiejętność rozwiązywania problemów 4. umiejętność wysłuchiwania innych i brania pod uwagę ich punktów widzenia 5. umiejętność korzystania z odmiennych źródeł informacji 6. porozumiewanie się w kilku językach 7. łączenie i porządkowanie rozmaitych porcji wiedzy 8. umiejętność radzenia sobie z niepewnością i złożonością 9. umiejętność organizowania i oceniania własnej pracy W Polsce: 1. Skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach. 2. Efektywne współdziałanie w zespole. 3. Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób. 4. Planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się. 5. Sprawne posługiwanie się komputerem.

17 Kompetencje kluczowe Unia Europejska 2006 porozumiewanie się w języku ojczystym; porozumiewanie się w językach obcych; kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; kompetencje informatyczne; umiejętność uczenia się; kompetencje społeczne i obywatelskie; inicjatywność i przedsiębiorczość; świadomość i ekspresja kulturalna.

18 Młodzież potrzebuje pomocy w rozpoczęciu życia zawodowego. Rodzice potrzebują opieki nad dziećmi, na którą będzie ich stać, oraz odpowiedniej równowagi między życiem osobistym i zawodowym

19 Oddział w Przemyślu Oddział w Krośnie Radca Prawny Oddział Administracji i Obsługi Specjalista ds. obronnych Specjalista ds. bhp GŁÓWNY KSIĘGOWY Oddział w Rzeszowie Oddział Kadr i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Oddział Strategii i Analiz Edukacyjnych SAMODZIELNE STANOWISKA: WYDZIAŁ STRATEGII EDUKACYJNEJ I ADMINISTRACJI WICEKURATOR KURATOR WYDZIAŁ EDUKACJI PONADGIMNAZJALNEJ I USTAWICZNEJ DYREKTOR WYDZIAŁ EDUKACJI PODSTAWOWEJ I GIMNAZJALNEJ Oddział w Tarnobrzegu DYREKTOR Oddział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Koordynator edukacji informatycznej Zespół Finansowo- Księgowy NA NASZYM PODWÓRKU: zmieniamy strukturę organizacyjną

20 Czytelność ról (m.in. delegowanie uprawnień) Praca zespołowa (m.in. otwarta, dobra komunikacja) Innowacyjność (m.in. doceniamy pomysły, słuchamy poglądów innych) Orientacja na wyniki (m.in. prowadzimy przeglądy, chwalimy osiągnięcia i wysiłki, nagradzamy wyniki)

21 Bardzo dziękuje za uwagę Jacek Wojtas jwojtas@ko.rzeszow.pl


Pobierz ppt "P o d k a r p a c k i K u r a t o r O ś w i a t y Sierpień 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google