Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podstawy prawne Uchwała Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podstawy prawne Uchwała Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Edukacji Narodowej

2 Podstawy prawne Uchwała Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła, zmieniona Uchwałą Nr 216/2009 z 10 grudnia 2009 r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110, poz. 915)

3 Cele programu stworzenie sześcioletnim i siedmioletnim uczniom rozpoczynającym spełnianie obowiązku szkolnego bezpiecznych warunków w zakresie nauki, wychowania i opieki w szkole, porównywalnych z warunkami edukacji przedszkolnej uwzględniającej aktywną naukę i zabawę wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły stworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających realizowanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, zwłaszcza w zakresie wychowania fizycznego stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków organizowania zajęć szkolnych i zajęć opieki świetlicowej, co pozytywnie wpłynie na niwelowanie reakcji stresowych u małych dzieci spowodowanych nowymi dla nich sytuacjami związanymi z rozpoczęciem nauki w szkole

4 Beneficjenci programu Organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne niebędące j.s.t. osoby fizyczne Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

5 Podział szkół Szkoły małe (liczba uczniów w klasach I-III* wynosi od 1 do 69) Szkoły duże (liczba uczniów w klasach I-III* wynosi 70 i więcej) * wg stanu na dzień 30.09.2008 r., a w przypadku szkół, które powstały po 30.09.2008 r. – według danych na dzień 30 września w pierwszym roku funkcjonowania szkoły

6 Założenia programu Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole albo zwrot kosztów poniesionych od 1 stycznia 2009 r. Utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw albo zwrot kosztów poniesionych od 1 stycznia 2009 r.

7

8 Pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw Duże, miękkie klocki Zestawy figur geometrycznych Miękkie piłki Materace do zabaw ruchowych Tory przeszkód Drabinki, linki, siatki Inne materiały do integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej

9 Pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw

10

11 Utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw małego placu zabaw o powierzchni około 240 m 2 w małych szkołach dużego placu zabaw o powierzchni około 500 m 2 w dużych szkołach

12 Place zabaw Koszty zakupu i instalacji sprzętu rekreacyjnego Koszty prac przygotowawczych – dokumentacja, projekt Koszty zagospodarowania terenu, w szczególności: –bezpieczna nawierzchnia koloru pomarańczowego* –nawierzchnia typu tartan (ścieżki) koloru niebieskiego* –zieleń –wykonanie i zainstalowanie tablicy zawierającej regulamin Nie mogą być finansowane: piaskownice, karuzele * Na placach zabaw realizowanych między 1 stycznia 2009 a 31 sierpnia 2009 nawierzchnia nie musi spełniać warunku dotyczącego koloru

13 Szkolny duży plac zabaw Powierzchnia całkowita placu zabaw ~ 500 m² Nawierzchnia bezpieczna (piankowa, gumowa) ~ 240 m² Strefa komunikacyjna (ścieżka), nawierzchnia typu tartan (lub inna syntetyczna) ~ 50 m² Strefa zielona pod trawniki i obsadzenia roślinnością średnią (krzewy) i wysoką (drzewa) ~ 210 m²

14 Szkolny mały plac zabaw Powierzchnia całkowita placu zabaw ~ 240 m² Nawierzchnia bezpieczna (piankowa, gumowa) ~ 150 m² Strefa komunikacyjna (ścieżka), nawierzchnia typu tartan (lub inna syntetyczna) ~ 20 m² Strefa zielona pod trawniki i obsadzenia roślinnością średnią (krzewy) i wysoką (drzewa) ~ 70 m²

15 Koszty realizacji programu RokKwota z budżetu państwa (tys. zł) Źródła finansowania 2009 r.40 000Rezerwa celowa nr 62 2010 r.150 000Rezerwa celowa 2011 r.150 000Rezerwa celowa 2012 r.488 000Rezerwa celowa 2013 r.234 000Rezerwa celowa 2014 r.216 000Rezerwa celowa Razem1 278 000 Organy prowadzące są zobowiązane zapewnić wkład własny przeznaczony na realizację programu Wkład własny to: wkład finansowy lub wkład rzeczowy miejsce zabawwkład finansowy lub wkład rzeczowy obejmujący przygotowanie sali w szkole z przeznaczeniem na miejsce zabaw wkład finansowy placów zabawwkład finansowy w wysokości co najmniej 50% kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw Koszt programu: 2 438 000 tys. zł, w tym 1 278 000 tys. zł z budżetu państwa

16 Koszty realizacji programu – c.d. Maksymalna Maksymalna wysokość wsparcia finansowego wynosi: dla małych szkół: –6 000 zł - zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole –63 850 zł - utworzenie lub modernizacja albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji małego placu zabaw dla dużych szkół: –12 000 zł - zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole –115 450 zł - utworzenie lub modernizacja albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji dużego placu zabaw dla dużych szkół, które nie mają terenu na duży plac zabaw: –18 000 zł - zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do kilku miejsc zabaw –63 850 zł - utworzenie lub modernizacja albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji małego placu zabaw Wsparcie przyznawane = kwoty wnioskowane, nie wyższe niż ww.

17 Wypłata wsparcia finansowego Na miejsca zabaw –jednorazowo 100% wnioskowanej kwoty Na place zabaw –I transza – 50% wnioskowanej kwoty –II transza – po rozliczeniu dotacji i dokonaniu odbioru – różnica między kwotą stanowiącą 50% poniesionych kosztów a kwotą I transzy Oszczędności – do ponownej dystrybucji przez wojewodę Niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem wsparcie finansowe podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych

18 ORGAN PROWADZĄCY DYREKTOR SZKOŁY DYREKTOR SZKOŁY DYREKTOR SZKOŁY WOJEWODA ORGAN PROWADZĄCY DYREKTOR SZKOŁY DYREKTOR SZKOŁY DYREKTOR SZKOŁY

19 Kryteria oceny wniosków Zespół powołany przez wojewodę dokonuje oceny punktowej wniosków uwzględniając w szczególności: 1.liczbę dzieci sześcioletnich w klasach pierwszych (w roku 2009 – według oszacowania dyrektora szkoły, w latach 2010-2014 odpowiednio według danych na dzień 30 września roku poprzedzającego rok przyznania wsparcia finansowego) 2.wyrównywanie dostępu do edukacji uczniów uczęszczających do szkół położonych na obszarach wiejskich (przez obszary wiejskie należy rozumieć tereny położone poza granicami administracyjnymi miast oraz miasta liczące poniżej 5 tys. mieszkańców) 3.aktualny stan wyposażenia szkół 4.potrzeby szkół Z przeprowadzonej oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego zespół sporządza protokół i przedkłada go wojewodzie.

20 Kolejność przyznawania wsparcia 1.Zakup pomocy dydaktycznych 2.Ponowne wnioski na zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych (od 2010) 3.Ponowne wnioski na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji placów zabaw (od 2010) 4.Zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych 5.Utworzenie lub modernizacja placów zabaw 6.Zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji placów zabaw

21 Wniosek dyrektora szkoły dotyczy: MIEJSC ZABAW W SZKOLE zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw albo SZKOLNYCH PLACÓW ZABAW utworzenie szkolnego placu zabaw zwrot kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw modernizacja szkolnego placu zabaw zwrot kosztów modernizacji szkolnego placu zabaw

22 Wniosek dyrektora szkoły zawiera: Część I - Dane dotyczące szkoły Część II – Opis zadania Część III – Kalkulację kosztów Informacje organu prowadzącego, w tym akceptację wniosku

23 Wniosek organu prowadzącego dotyczy: MIEJSC ZABAW W SZKOŁACH zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw albo SZKOLNYCH PLACÓW ZABAW utworzenie szkolnego placu zabaw zwrot kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw modernizację szkolnego placu zabaw zwrot kosztów modernizacji szkolnego placu zabaw

24 Wniosek organu prowadzącego zawiera: Część I – Dane dotyczące organu prowadzącego Część II – Dane zbiorcze dotyczące: - zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach - zwrotu kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw w szkołach albo - utworzenie szkolnych placów zabaw - zwrot kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw - modernizację szkolnych placów zabaw - zwrot kosztów modernizacji szkolnych placów zabaw Część III – Dane o szkołach Załączniki – listy zbiorcze i wnioski dyrektorów szkół

25 Życzymy powodzenia w realizacji programu RADOSNA SZKOŁA


Pobierz ppt "Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podstawy prawne Uchwała Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google