Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobre praktyki w regionie - fundusze jako napęd twórczych przemian.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobre praktyki w regionie - fundusze jako napęd twórczych przemian."— Zapis prezentacji:

1 Dobre praktyki w regionie - fundusze jako napęd twórczych przemian

2 Fundusze Europejskie Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzięki którym kraje członkowskie UE mają możliwość restrukturyzowania i modernizowania swoich gospodarek. Fundusze unijne wpływają także na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej całej Unii. Fundusze kierowane są przede wszystkim do tych państw i regionów, które bez pomocy finansowej nie byłyby w stanie dorównać pozostałym państwom – bogatszym i lepiej rozwiniętym. Bieżące informacje na temat Funduszy Europejskich można znaleźć na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl

3 Polska w Unii Europejskiej W 2004 roku Polska weszła do Unii Europejskiej Przystąpienie nowych państw w tym Polski miało miejsce w połowie 7-letniego okresu budżetowego Unii Europejskiej 2000-2006 Dlatego Polska przygotowała programy tylko na 2 lata. Doświadczenia przy ich realizacji były pomocne przy opracowywaniu programów na lata 2007-2013

4 Programy obowiązujące w latach 2004-2006 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Sektorowa Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich (SPO ROW) Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb (SPO Ryby) Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPO Transport) Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT)

5 Programy krajowe i regionalne Obecnie w ramach nowych programów operacyjnych można sfinansować podobne przedsięwzięcia jak w latach ubiegłych. Nastąpiły zmiany w sposobie wydatkowania środków. Stworzono programy krajowe (obejmujące całą Polskę) i regionalne (obejmujące 1 województwo) Programy krajowe dofinansowują duże ponadregionalne przedsięwzięcia, a programy regionalne są odpowiedzą na potrzeby danego województwa.

6 Programy Operacyjne na lata 2007-2013 Dofinansowanie można uzyskać zarówno na projekty miękkie (szkoleniowe, rozwijające umiejętności i pomagające zdobyć nowe kwalifikacje) jak i twarde infrastrukturalne. Dotacje z Unii Europejskiej można pozyskać na różnorodne przedsięwzięcia co obrazują nazwy aktualnych programów operacyjnych: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Pomoc Techniczna 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

7 Regionalne Programy Operacyjne Oprócz programów krajowych istnieje 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Każdy region ma swoją wyjątkową specyfikę dlatego inaczej wykorzystuje środki unijne. Przykładowo jedno województwo więcej środków przeznaczy na rozwój turystyki, a inny na rozwój firm. Ważne, aby realizowane przedsięwzięcia odpowiadamy potrzebom mieszkańców danego województwa.

8 Dobre praktyki W województwie śląskim zrealizowano ze środków unijnych w latach 2004-2007 wiele ciekawych projektów. W prezentacji przedstawiamy najciekawsze przykłady projektów z zakresu: szkoleń renowacji zabytków ochrony środowiska kultury nauki rozwoju przedsiębiorstwa zakładania działalności gospodarczej prezentującego specyfikę regionu pomocy technicznej

9 Projekt szkoleniowy -Doskonalenie zawodowe wykonawców usług leśnych Dofinansowany w ramach SPO RZL Wielkość dofinansowania: 487 629,75 zł Całkowita wartość projektu: 749 261,09 zł

10 Projekt miękki -Doskonalenie zawodowe wykonawców usług leśnych Celem projektu było podniesienie konkurencyjności zakładów usług leśnych poprzez doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr zarządzających i pracowników. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia zawodowe z zakresu gospodarki leśnej oraz zagadnień prawnych, ekonomicznych i BHP. Duża część szkoleń przeprowadzana była w formie terenowych zajęć praktycznych w trakcie których wszyscy zostali zapoznani z aspektami nowoczesnej gospodarki leśnej W ramach projektu przeszkolonych zostało 560 beneficjentów, w tym - pomimo specyfiki branży - 11 kobiet

11 Renowacja zabytków -Nowe Szanse Rewitalizacji Bielskiej Starówki Dofinansowany w ramach ZPORR Wielkość dofinansowania: 6 380 223,26 zł Całkowita wartość projektu: 11 474 314,10 zł

12 Celem projektu była piękna zadbana i atrakcyjna dzielnica miasta. Wykonano modernizację sieci uzbrojenia terenu oraz kompleksową przebudowę płyty Rynku, na której pojawiła się m.in. architektoniczna wystawa Wagi Miejskiej, wybudowany został zespół fontanny z figurą Neptuna z zabytkową studnią, zegarem i ciekiem wodnym, zrekonstruowano także pomnik Św. Jana Nepomucena. Renowacja zabytków Renowacja zabytków -Nowe Szanse Rewitalizacji Bielskiej Starówki

13 Po projekcie zauważalny jest wzrost zainteresowania wśród potencjalnych inwestorów tą częścią miasta. Rewitalizacja, bowiem to proces zmierzający do odbudowy nie tylko zaniedbanych budynków, ale również do ożywienia społecznego i gospodarczego zaniedbanych dzielnic. Renowacja zabytków -Nowe Szanse Rewitalizacji Bielskiej Starówki

14 Dofinansowany w ramach ZPORR Wielkość dofinansowania: 4 259 871 zł Całkowita wartość projektu: 5 679 828 zł Ochrona środowiska -Rewitalizacja akwenów poprzemysłowych Amelung

15 Projekt miał na celu wyeliminowanie źródeł zanieczyszczeń, przebudowę sieci kanalizacyjnej, oczyszczenie stawów oraz poprawę jakości wody. Wokół wybudowano domy szeregowe i osiedle mieszkaniowe, powstały także ścieżki piesze i rowerowe. Zagospodarowano na nowo zieloną przestrzeń wokół akwenów, tworząc w ten sposób nowe, atrakcyjne miejsce spacerów dla mieszkańców Chorzowa. Ochrona środowiska -Rewitalizacja akwenów poprzemysłowych Amelung

16 Rozwój kultury -Centrum Sztuki Filmowej –przebudowa i adaptacja kina Kosmos w Katowicach Dofinansowany w ramach ZPORR Wielkość dofinansowania: Całkowita wartość projektu: 7 719 418,82 zł11 532 300,00 zł

17 funkcyjna placówka, łącząca funkcję archiwum - filmoteki, kina studyjnego, biblioteki, kawiarni filmowej, a także zaplecza dydaktycznego dla uczelni Śląska. Projekt miał na celu ochronę dziedzictwa kultury filmowej regionu oraz upowszechnianie jej poprzez zwiększenie liczby imprez filmowych i wydarzeń kulturalnych. W budynku istniejącego kina Kosmos powstała wielo- Rozwój kultury -Centrum Sztuki Filmowej – przebudowa i adaptacja kina Kosmos w Katowicach

18 Rozwój nauki -Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej SYMFONIA Dofinansowany w ramach ZPORR Wielkość dofinansowania: Całkowita wartość projektu: 29 283 016,17 zł 49 921 880,60 zł

19 Rozwój nauki -Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej SYMFONIA Celem projektu Akademii Muzycznej było utworzenie nowoczesnego centrum, w którym powstała: sala audytoryjna o zmiennej aranżacji i akustyce (pełniącą funkcję koncertową), biblioteka, czytelnia, laboratorium dźwięku, sala do zajęć terapeutycznych, sala do rytmiki, pracownia komputerowa, bufet studencki. Wielofunkcyjna sala audytoryjna jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce. Mieści 470 słuchaczy na widowni oraz wielką orkiestrę symfoniczną i chór na estradzie.

20 Zrealizowany w ramach ZPORR Wielkość dofinansowania: 840 037,50 zł Całkowita wartość projektu: 1 120 050,00 zł Specyfika regionu Śląska sieć na rzec wzornictwa

21 Celem projektu jest ułatwienie współpracy między przedsiębiorcami a projektantami oraz promowanie wzornictwa przemysłowego. Sieć stymuluje kreowanie nowych marek, innowacyjnych rozwiązań i nowych produktów oraz umacnia pozycję rynkową śląskich firm. Śląska Sieć na Rzecz Wzornictwa to wsparcie dla przedsiębiorców i projektantów realizowane poprzez: spotkania informacyjno-doradcze, specjalistyczne warsztaty i szkolenia, wystawy polskiego i światowego wzornictwa, biuletyn i – przedsiębiorczość i design, internetową bazę danych projektantów i przedsiębiorców: www.wzornictwo.net itp. Ważnym elementem jest konkurs Śląska Rzecz, którego celem jest promocja najlepszych pod względem wzornictwa produktów wdrożonych do produkcji oraz projektów z dziedziny komunikacji wizualnej i multimediów.

22 Rozwój przedsiębiorstwa -Zakład produkcyjny Elisabeth Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii we wzornictwie dzianin to projekt który otrzymam dotacje unijne w ramach Sektorowego Programu Operacyjny –Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

23 Rozwój przedsiębiorstwa -Zakład produkcyjny Elisabeth Celem projektu było podniesienie konkurencyjności firmy poprzez unowocześnienie jej oferty produkcyjnej. Zakupiono nowe maszyny, które wyróżniały się innowacyjnością zarówno w zakresie nowych wzorów, ograniczania strat produktu czy wprowadzenia całkiem nowego produktu na rynek. Dzięki unijnej dotacji rozpoczęto także świadczenie usług przez Internet. Finalnym efektem projektu był wzrost pozycji firmy na ryku, dotarcie do nowych grup odbiorców oraz nowe miejsca pracy

24 Nowa firma -Zakład Fryzjerski Zakład fotograficzny, kwiaciarnia, apteka, serwis rowerowy, punkt telefonii komórkowej, hodowla rybek akwariowych, usługi protetyczne - pomysłów na własny biznes bezrobotnym nie brakuje. Panowie w większości decydują się na usługi budowlane, motoryzacyjne, stolarskie, ale też prawne, geodezyjne, informatyczne. Kobiety zaś stawiają na studia kosmetyczne, małą gastronomię, fryzjerstwo, sklepy odzieżowe czy usługi księgowe.

25 Nowa firma – Zakład Fryzjerski Joanna Donat wybrała fryzjerstwo. Skorzystała z dotacji unijnych wypłacanych przez Urząd Pracy. Wzięła udział w szkoleniu z przedsiębiorczości oraz pisania biznesplanu i pod okiem ekspertów założyła działalność gospodarczą. Dotacja została przeznaczona na rozkręcenie firmy, czyli przede wszystkim na sprzęt i wyposażenie. Tylko niewielki procent wydany został na reklamę. Wymaganym warunkiem było funkcjonowanie firmy przez rok od założenia. Zakład Pani Donat bardzo dobrze funkcjonuje i z pewnością przetrwa znacznie dłużej.

26 Pomoc Techniczna -Bliżej Funduszy Projekt Bliżej Funduszy uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Celem projektu jest podniesienie wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców 7 województw: lubuskiego, wielkopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, łódzkiego odnośnie Funduszy Europejskich oraz pokazanie możliwości korzystania z tych środków. Projekt składa się m.in. z Dni Funduszy na uczelniach, warsztatów ze studentami i młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych, Salonu Funduszy, edukacyjnej gry planszowej, spotkań informacyjne z nauczycielami i bibliotekarzami oraz Kalendarza Dobrych Praktyk Projekty Bliżej Funduszy pomaga w szeroko rozumianej promocji Funduszy Europejskich

27 Wystarczyło 4 lata naszego członkostwa w UE, aby dzięki wsparciu z Brukseli wdrożyć blisko 85 tysięcy projektów - zbudować i wyremontować 3 692 km dróg, zmodernizować centra wielu miast, obniżyć o połowę stopę bezrobocia. Z raportu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącego wpływu funduszy unijnych na polską gospodarkę w latach 2004-2007 wynika, że Polska korzysta na unijnej pomocy najwięcej ze wszystkich państw członkowskich. Co trzecia złotówka inwestycyjna jest stymulowana funduszami. Podsumowanie członkostwa

28 Europe Direct Europe Direct to ogólnoeuropejska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Komisji Europejskiej. W całej UE działa ok. 700 ośrodków Europe Direct. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. Każdy obywatel UE może skontaktować się z punktem Europe Direct i zadać pytanie konsultantowi ED lub wyrazić opinię na temat szeroko rozumianego funkcjonowania Unii Europejskiej. Każdy obywatel EU może także zadzwonić pod bezpłatny numer 00 800 67 89 10 11 bezpośrednio do Centrali Europe Direct w Brukseli, gdzie uzyska informację w języku polskim. www.ec.europa.eu/europedirect www.ec.europa.eu/europedirect

29 Europe Direct Katowice Punkt Europe Direct Katowice poza bieżącym informowaniem 032 209 17 01 społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzi wiele przedsięwzięć. Wśród nich warto wymienić: wykłady dla społeczności regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie, różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno-promocyjne podczas imprez europejskich. Każdy zainteresowany może odwiedzić siedzibę ED Katowice, która mieści się przy ulicy Kościuszki 6 lub skontaktować się telefonicznie z konsultantem ED pod numerem telefonu 032 209 17 01. Strona internetowa i e-mail: www.europe- direct.katowice.pl; europe-direct@europe-direct.katowice.plwww.europe- direct.katowice.pleurope-direct@europe-direct.katowice.pl Warto wiedzieć też, że biura Europe Direct można znaleźć w innych miastach Polski.

30 Sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej Regionalne Centra Informacji Europejskiej to polska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Obecnie działa 18 ośrodków RCIE. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. W biurach RCIE możecie Państwo otrzymać teksty aktów prawa wspólnotowego, publikacje informacyjno-promocyjne, broszury, informatory oraz możecie Państwo również bezpłatnie skorzystać z biblioteki i czytelni oraz Internetu.

31 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach Punkt RCIE Katowice poza bieżącym informowaniem społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzi wiele własnych przedsięwzięć. Warto wymienić: wykłady dla społeczności regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie, różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno- promocyjne podczas imprez europejskich. Każdy zainteresowany może odwiedzić siedzibę RCIE Katowice, która mieści się przy ulicy Kościuszki 6 lub skontaktować się telefonicznie z konsultantem RCIE po numerem telefonu 032 209 16 90; www.rcie.katowice.pl; centrum@rcie.katowice.pl www.rcie.katowice.plcentrum@rcie.katowice.pl Warto wiedzieć, że biura RCIE znajdują się w innych miastach Polski: Białystok, Kielce, Koszalin, Kraków, Częstochowa, Lublin, Łódź, Opole, Ostrołęka, Płock, Poznań, Radom, Rzeszów, Toruń, Szczecin, Warszawa, Zielona Góra.

32

33 Fundacja Viribus Unitis Ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice Tel./fax: +48 32 209 17 01, 209 16 90 www.blizejfunduszy.eu biuro@blizejfunduszy.eu Dziękujemy za uwagę Fundacja Viribus Unitis Ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice Tel./fax: +48 32 209 17 01, 209 16 90 www.blizejfunduszy.eu biuro@blizejfunduszy.eu www.blizejfunduszy.eu biuro@blizejfunduszy.euwww.blizejfunduszy.eu biuro@blizejfunduszy.eu


Pobierz ppt "Dobre praktyki w regionie - fundusze jako napęd twórczych przemian."

Podobne prezentacje


Reklamy Google